Zápisnica č. 7/2019 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 19.09. 2019 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Zápisnica č. 7/2019 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 19.09. 2019 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Ing. Mgr. Ferenčík, primátor mesta

Poslanci mestského zastupiteľstva

– Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  Ing. Viera Vaská, Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban

 

Neskorší príchod nahlásili:

 

Neprítomní:

 

Ospravedlnení:

– Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Ondrej Horváth

 

Prizvaní a hostia:

 

Mgr. Ľuba Ďurčová, vedúca, oddelenie organizačné a správne, Mestský úrad v Kremnici

 

Mgr. Roman Brhlík, náčelník, Mestská polícia Kremnica

 

Bc. Peter Grosch, vedúci, oddelenie Technických služieb Kremnica

 

Ing. Jana Kyselicová, vedúca, oddelenie výstavby a životného prostredia Mestský úrad v Kremnici

 

Ing. Andrea Mutňanská, vedúca, oddelenie mestskej zelene, Mestský úrad v Kremnici

 

Ing. Lenka Reichlová, riaditeľka, Mestský bytový podnik Kremnica

 

Mgr. Zuzana Gretschová, oddelenie školstva, kultúry a športu Mestský úrad v Kremnici

 

Ing. Renáta Nováková, vedúca, oddelenie ekonomické a podnikateľských aktivít

 

Ing. Beáta Kirková, hlavná kontrolórka Mestský úrad v Kremnici

 

Mgr. Hana Zlatošová, riaditeľka, Centrum voľného času

 

Obyvatelia mesta

 

 

 • k bodu: Otvorenie

 

Rokovanie riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici (ďalej „MsZ) otvoril o 16:08 hod. Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta Kremnica (ďalej „Ing. Mgr. Ferenčík“). Privítal prítomných poslancov MsZ, vedúcich organizácií zriadených mestom Kremnica, vedúcich oddelení a občanov mesta Kremnica. Konštatoval, že toto zasadnutie MsZ je 7. v tomto roku, 9. v tomto volebnom období. Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že podľa prezentačnej listiny je prítomná väčšina poslancov MsZ (9) a je teda spôsobilé rokovať a uznášať sa.

 

 

 • k bodu: Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie, volebnej komisie a pracovného predsedníctva

 

 •  
 •  
 •  
 •  

 

 

Návrh programu:

 • Otvorenie
 • Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie a pracovného predsedníctva
 • Kontrola plnenia uznesení
 • Rozpočtové opatrenie primátora mesta Kremnica č. 2 k 29.06.2019 a Rozpočtové opatrenie mesta Kremnica k 30.06.2019
 • Správa o čerpaní rozpočtu mesta Kremnica za rok 2019 k 30.06.2019 a Monitorovacia správa za rok 2019 k 30.06.2019
 • Správa o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.6.2019 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
 • Správa o čerpaní rozpočtu príjmov v výdavkov k 30.6.2019 za Mestský bytový podnik
 • Rozpočtové opatrenie riaditeľky Mestského bytového podniku č. 1/2019
 • Rozpočtové opatrenie primátora mesta Kremnica č. 3 k 08.08.2019 a návrh 4.zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2019
 • Konsolidovaná výročná správa mesta Kremnica za rok 2018
 • Schválenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.8.2019
 • Návrh VZN…../2019 Zmeny a doplnky č.4 Územného plánu mesta Kremnica
 • Pamätník padlým Kremničanom v I. svetovej vojne – list Matice Slovenskej
 • Pomník – Dolný park
 • Na vedomie list – žiadosť Mgr. Daniela Haas Kianičku
 • Žiadosť Ing. Viktora Schmidta o opravu cestného zvršku
 • Delegovanie člena rady školy v ZŠ Pavla Križku
 • Majetkové veci:
  1. Zámer odpredaja pozemku v katastrálnom území Kremnica
  2. Žiadosť o odpredaj časti pozemku od mesta Kremnica – Richard Fodor a manželka Mariana Fodorová, Kremnica
  3. Žiadosť o odpredaj časti pozemku od mesta Kremnica – Mgr. Peter Luptáka a manželka Ing. Katarína Luptáková, Kremnica
  4. Žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemok v katastrálnom území Turčianske Teplice – Miroslav Arvensis s manželkou Gabrielou, Turčianske Teplice
  5. Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu 4/6-iny pozemkov v katastrálnom území Kremnica, mestom Kremnica – Ing. Ján Satin, Trenčín
  6. Odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica, mestom Kremnica – Szabolcs Kovács, Kremnica
  7. Žiadosť o odpredaj, resp. dlhodobý prenájom časti pozemku od mesta Kremnica – Ing. Viktor Schmidt, Kremnica
  8. Žiadosť o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica – Spoločenstvo vlastníkov bytov „DOM 579“ Zámocké námestie, Kremnica
  9. Odpredaj, resp. prenájom časti pozemku pri bytových domoch súp.č.580 a 586 na Zámockom námestí – Michal Zelina, Kremnica, SVB „DOM 580“ Zámocké námestie Kremnica
  10. Informácia o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách v správe Mestského bytového podniku
 • Blok informácií a správ:
 1. Informácia o stave kroniky mesta za rok 2018
 2. Správa o ochrane pred požiarmi a o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru mesta Kremnica
 • Rôzne
 • Interpelácie
 • Záver

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa, či sú nejaké návrhy, alebo pripomienky k programu.

 

Ceferová – podala návrh na stiahnutie písmena f) z bodu 18

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či súhlasia s týmto návrhom. Požiadal o hlasovanie.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  Ing. Viera Vaská, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že poslanci súhlasia s takto upraveným programom MsZ.

 

Ing. Mgr. Ferenčík navrhol, aby pracovné komisie a pracovné predsedníctvo  pracovali v nasledovnom zložení:

 

mandátová komisia – Ing. Viera Vaská, Ing. Tomáš Heriban

9900

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že mandátová komisia bola jednohlasne zvolená.

 

 

návrhová komisia – Ing. Jana Volková, MUDr. Radovan Junas, MHA

9900

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že návrhová komisia bola jednohlasne zvolená.

 

 

Ing. Mgr. Ferenčík odporučil, aby pracovné predsedníctvo pre zasadnutie MsZ dňa 17. 10. 2019 pracovalo v zložení – primátor mesta, zástupkyňa primátora mesta, Mgr. Alexander Sekaj

9900

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že pracovné predsedníctvo bolo jednohlasne zvolené.

 

Ing. Mgr. Ferenčík odporučil, aby pracovné predsedníctvo pre zasadnutie MsZ dňa 19. 09. 2019 pracovalo v zložení – primátor mesta, zástupkyňa primátora mesta, Mgr. Ing. Martin Novodomec

9900

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že pracovné predsedníctvo bolo jednohlasne zvolené.

 

 

Za zapisovateľku zápisnice určil Ivetu Hromadovú, zamestnankyňu Mestského úradu v Kremnici a za overovateľov zápisnice určil Dušana Privalinca a Mgr. Martina Kapša.

 

 

3 ) k bodu: Kontrola plnenia uznesení

 

Uznesenie číslo 108/1909

 

vo veci správy o kontrole plnenia uznesení.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

správu č. 6/2019 o kontrole plnenia uznesení prijatých MsZ v Kremnici, ktorá je predložená hlavnou kontrolórkou mesta Kremnica.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  Ing. Viera Vaská, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

Uznesenie číslo    109 /1909

 

vo veci zrušenia uznesenia MsZ č. 132/1309 vo veci cenníka prenájmu priestorov a služieb Mestského kultúrneho strediska, kina Akropola a klubu Labyrint v Kremnici.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/b e r i e  n a  v e d o m i e

návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 132/1309 vo veci cenníka prenájmu priestorov a služieb Mestského kultúrneho strediska, kina Akropola a klubu Labyrint v Kremnici od 1.9.2013.

 

                                                                       B/r u š í

uznesenie MsZ č. 132/1309 vo veci cenníka prenájmu priestorov a služieb Mestského kultúrneho strediska, kina Akropola a klubu Labyrint v Kremnici od 1.9.2013.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  Ing. Viera Vaská, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

Uznesenie číslo    110 /1909

 

vo veci plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Kremnica na 2.polrok 2019.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

plán  kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Kremnica na 2.polrok 2019.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ.

 

Mgr. Ing. Novodomec – opýtal sa na zverejňovanie objednávok, zmlúv a faktúr príspevkových organizácií mesta. Ing. Reichlová – informovala, že nemajú webové sídlo, tak zverejňujú len zmluvy vo vestníku. Mgr. Ing. Novodomec – informoval, že podľa zákona o slobodno prístupe k informáciám by mali zverejňovať aj oni. Keďže sú zriadení mestom, tak na webovom sídle mesta. Takto to robia aj ostatné mestá. Ing. Kirková – príspevková organizácia je zo zákona povinná zverejňovať zmluvy vo vestníku.

Mgr. Ing. Novodomec – podal pozmeňujúci návrh textu v uznesení MsZ č. 110/1909, doplniť tam aj príspevkové organizácie mesta.

 

 

Ing. Mgr. Ferenčík – požiadal poslancov o hlasovanie za pozmeňujúci návrh Mgr. Ing. Novodomca.

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  Ing. Viera Vaská, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – požiadal poslancov o hlasovanie za návrh uznesenia v tomto znení.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  Ing. Viera Vaská, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

Uznesenie číslo    111 /1909

 

vo veci stanoviska hlavnej kontrolórky mesta Kremnica.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

 1. stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtovému opatreniu primátora

mesta Kremnica č. 2 k 29.06.2019

 1. stanovisko hlavnej kontrolórky  k rozpočtovému opatreniu

mesta Kremnica  k 30.06.2019.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  Ing. Viera Vaská, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 

 • K bodu: Rozpočtové opatrenie primátora mesta Kremnica č. 2 k 29.06.2019 a Rozpočtové opatrenie mesta Kremnica k 30.06.2019

 

Uznesenie číslo    112 /1909

 

vo veci Rozpočtového opatrenia primátora mesta Kremnica č. 2 k 29.06.2019. 

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e

Rozpočtové opatrenie primátora mesta Kremnica č. 2 k 29.06.2019.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  Ing. Viera Vaská, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

Uznesenie číslo    113 /1909

 

vo veci Rozpočtového opatrenia mesta Kremnica k 30.06.2019.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e

Rozpočtové opatrenie mesta Kremnica k 30.06.2019.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  Ing. Viera Vaská, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 

 • K bodu: Správa o čerpaní rozpočtu mesta Kremnica za rok 2019 k 30.06.2019 a Monitorovacia správa za rok 2019 k 30.06.2019

 

Uznesenie číslo    114 /1909

 

vo veci čerpania rozpočtu mesta Kremnica za rok 2019 k 30.06.2019.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e

predloženú správu o čerpaní rozpočtu mesta Kremnica za rok 2019 k 30.06.2019 nasledovne:

Bežný rozpočet:         príjmy:                2 941 769,37 €, t.j.                      53,85 %

                                   výdavky:            2 374 950,72 €, t.j.                      43,86 %

                                   saldo:                    566 818,65 €

Kapitálový rozpočet: príjmy:                153 366,80 €, t.j.                        91,50 %

                                    výdavky:               56 627,58 €, t.j.                        11,59 %

                                   saldo:                     96 739,22 €

Finančné operácie:      príjmy:                  145 152,56 €, t.j.                       38,76 %

                                   výdavky:                  44 391,17 €, t.j.                     46,26 %

                                   saldo:                     100 761,39 €

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  Ing. Viera Vaská, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

Uznesenie číslo    115 /1909

 

vo veci Monitorovania programového rozpočtu mesta Kremnica za rok 2019 k 30.06.2019.

 

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –  b e r i e  n a   v e d o m i e 

predloženú Monitorovaciu správu za rok 2019 k 30.06.2019.

 

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  Ing. Viera Vaská, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 

 • K bodu: Správa o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.6.2019 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica

 

Uznesenie číslo    116 /1909

 

vo veci  plnenia rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.06.2019 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica.

 

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –  b e r i e    n a   v e d o m i e

predloženú správu o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.06.2019 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica nasledovne:

 

                                    Hlavná činnosť     %      Podnikateľská  činnosť    %       Celkom KIC         %

Príjmy:                            162 188          53,75           101 200                 53,32        263 388         53,58

Výdavky:                         151 239          50,12             84 807                 45,34        236 046         48,29

Saldo:                           10 949                              16 393                                27 342

 

 

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  Ing. Viera Vaská, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 

 • K bodu: Správa o čerpaní rozpočtu príjmov v výdavkov k 30.6.2019 za Mestský bytový podnik

 

Uznesenie číslo    117 /1909

 

Vo veci správy o čerpaní rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.06.2019 za Mestský bytový podnik v Kremnici.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

Správu o čerpaní rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.06.2019 za Mestský bytový podnik, Dolná 49/21, Kremnica(v eurách)

 Hlavná činnosť%Podnikateľská činnosť%SPOLU%
Príjmy83 463,39501 282,753784 746,1450
Výdavky74 964,06451 744,655076 708,7145
Saldo8 499,33 -461,90 8 037,43 

 

16:29 – z radnej siene odišiel Mgr. Martin Kapšo

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 8

ZA: 8 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Ing. Janka Volková,  Ing. Viera Vaská, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

Uznesenie číslo   118 /1909

 

vo veci stanoviska hlavnej kontrolórky mesta Kremnica.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

stanovisko hlavnej kontrolórky k  rozpočtovému opatreniu riaditeľky Mestského bytového podniku č.1/2019

 

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 8

ZA: 8 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Ing. Janka Volková,  Ing. Viera Vaská, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 • K bodu: Rozpočtové opatrenie riaditeľky Mestského bytového podniku č. 1/2019

 

Uznesenie číslo    119 /1909

 

vo veci rozpočtového opatrenia riaditeľky Mestského bytového podniku č. 1/2019 k 19.07.2019.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

rozpočtové opatrenie riaditeľky Mestského bytového podniku č. 1/2019 k 19.07.2019.

 

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  Ing. Viera Vaská, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

16:32 – do radnej siene sa vrátil Mgr. Martin Kapšo

 

Uznesenie číslo    120 /1909

 

vo veci stanoviska hlavnej kontrolórky mesta Kremnica.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

 1. stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtovému opatreniu primátora

mesta Kremnica č. 3 k 08.08.2019

 1. stanovisko k 4. zmene rozpočtu mesta Kremnica na rok 2019.

 

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  Ing. Viera Vaská, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 

 • K bodu: Rozpočtové opatrenie primátora mesta Kremnica č. 3 k 08.08.2019 a návrh 4.zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2019

 

Uznesenie číslo   121 /1909

 

vo veci Rozpočtového opatrenia primátora mesta Kremnica č. 3 k 08.08.2019.

   

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e

Rozpočtové opatrenie primátora mesta Kremnica č. 3 k 08.08.2019.

 

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  Ing. Viera Vaská, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

Uznesenie číslo    122 /1909

 

vo veci návrhu 4. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2019.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s c h v a ľ u j e

 1. zmenu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2019, podľa predloženého návrhu nasledovne:

bežné príjmy:                                     5 467 535 €

kapitálové príjmy:                                167 662 €

príjmové finančné operácie:                 374 501 €      

spolu príjmy:                                   6 009 698 €

           

bežné výdavky:                                  5 418 074 €

kapitálové výdavky:                             488 520 €

výdavkové finančné operácie:                95 959 €

spolu výdavky:                                 6 002 553 €

 

saldo bežného rozpočtu:                       49 461 €

saldo kapitálového rozpočtu:              – 320 858 €

saldo finančných operácií:                     278 542 €

celkové saldo rozpočtu:                         7 145 €

 

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ.

 

Ing. Vaská – opýtala sa na zmenu výdavkov na cestu na Zechenterovej ulici. Ing. Kyselicová – informovala, že na druhú etapu žiadala viac finančných prostriedkov ako bolo v rozpočte. Vyčlenilo sa 131 000€. Teraz, keď sme vysúťažili druhú etapu, aby sme urobili celok, tak sme potrebovali navýšiť rozpočet. 

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú ďalšie otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali ďalšie otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  Ing. Viera Vaská, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 

Uznesenie číslo    123 /1909

 

vo veci prerozdelenia finančných prostriedkov Rezervného fondu mesta Kremnica za rok 2018 na jednotlivé investičné akcie, ktoré budú predmetom rozpočtu mesta Kremnica v roku 2019.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s ch v a ľ u j e 

zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Kremnici č. 63/1904 zo dňa 11. 04. 2019 nasledovne:

text „- rekonštrukcia budovy na Ul. J. Horvátha č. 884                                          13 253 €“ sa mení na

text „- rekonštrukcia budovy na Ul. J. Horvátha č. 884                                          14 093 €“,

 

text „- Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti – spolufinancovanie           44 500 €“ sa mení na

text „- Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti – spolufinancovanie           38 977 €,

 

text „- Realizácia II. etapy obnovy Zechenterovej ulice                                          131 117 €“ sa mení na

text „- Realizácia II. etapy obnovy Zechenterovej ulice                                          135 800 €“.

 

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  Ing. Viera Vaská, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 

 

 

 • K bodu: Konsolidovaná výročná správa mesta Kremnica za rok 2018

Uznesenie číslo    124 /1909

 

vo veci Konsolidovanej výročnej správy mesta Kremnica za rok 2018.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o –  b e r i e   n a   v e d o m i e   

 1. Konsolidovanú výročnú správu mesta Kremnica za rok 2018
 2. Správu nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky a Dodatok správy audítora ku konsolidovanej výročnej správe mesta Kremnica za rok 2018.

  

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  Ing. Viera Vaská, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 

 • K bodu: Schválenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.8.2019

 

Uznesenie číslo    125 /1909

 

vo veci schválenia dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.08.2019 pre oblasť kultúra.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  A/ s ch v a ľ u j e

pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.08.2019 pre oblasť kultúra v celkovej výške 370 € v nasledovnom členení:

 1. z Fondu úhrady nákladov na energie 70 € nasledovne:
 2. a) Dychová hudba „Minciar“, Kremnica 70 €

    

 1. z Fondu kultúry vo výške 300 € nasledovne:
 2. a) Knižnica Jána Kollára 300 €

 

    

                                                           B/ u k l a d á

 1. mestskému úradu oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom,
 2. mestskému úradu oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
 3. mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/ uznesenia

zodpovedná: Ing. Jana Bieleschová             

termín: 29.11.2019.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  Ing. Viera Vaská, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

Uznesenie číslo    126 /1909

 

vo veci schválenia dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.08.2019 pre oblasť telesná kultúra.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  A/ s ch v a ľ u j e

pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.08.2019 pre oblasť telesná kultúra v celkovej výške 1 547 € v nasledovnom členení:

 

 1. z Fondu športových podujatí vo výške 550 € nasledovne:
 2. a) TJ Kremnica, kolkársky oddiel                        250 €
 3. b) Horská služba Kremnické vrchy             300 €

 

 1. z Fondu športu vo výške 997 € nasledovne:
 2. a) Občianske združenie Skiklub Kremnica             697 €
 3. b) Športový klub tenisu Kremnica    300 €

    

                                                           B/ u k l a d á

 1. mestskému úradu oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom,
 2. mestskému úradu oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
 3. mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/ uznesenia

zodpovedná: Ing. Jana Bieleschová             

termín: 29.11.2019.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  Ing. Viera Vaská, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 

 • K bodu: Návrh VZN č. 5/2019 Zmeny a doplnky č.4 Územného plánu mesta Kremnica

 

Uznesenie číslo    127 /1909

 

vo veci Zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu mesta Kremnica

 

M e s t s k é     z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e

 1. Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu mesta Kremnica
 2. spôsob prerokovania návrhu Zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu mesta Kremnica a rozhodnutie o námietkach a pripomienkach vznesených pri jeho prerokovaní
 3. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica č. 5/2019, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Kremnica podľa Zmien a doplnkov č. 4.

 

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  Ing. Viera Vaská, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 

 • K bodu: Pamätník padlým Kremničanom v I. svetovej vojne – list Matice Slovenskej

 

Uznesenie číslo    128 /1909

 

vo veci pamätníka padlým Kremničanom v I. svetovej vojne.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m i e

list Matice slovenskej, miestny odbor v Kremnici, ktorým podáva podnet na obnovu pamätníka padlým Kremničanom v I. svetovej vojne.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  Ing. Viera Vaská, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 • K bodu: Pomník – Dolný park

Uznesenie číslo    129 /1909

 

vo veci Pomníka v Dolnom parku.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m i e

list Milana Durbáka, ktorým podáva návrh na úpravu pomníka v Dolnom parku.

 

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  Ing. Viera Vaská, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 

 • K bodu: Na vedomie list – žiadosť Mgr. Daniela Haas Kianičku

Uznesenie číslo    130 /1909

 

vo veci listu Mgr. Daniela Haas Kianičku.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o –  b e r i e  n a  v e d o m i e

list – žiadosť Mgr. Daniela Haas Kianičku, v ktorej žiada Krajský pamiatkový úrad Banská Bystria o zastavenie procesu asanovania starších objektov v Kremnici, ktoré nie sú vyhlásené za národné kultúrne pamiatky.

 

Mgr. Haas Kianička – prečítal list, ktorý adresoval Krajskému pamiatkovému úradu v Banskej Bystrici. MUDr. Junas, Mgr. Ing. Novodomec, Ing. Vaská – radi by podporili iniciatívu združenia.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  Ing. Viera Vaská, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 

 • K bodu: Žiadosť Ing. Viktora Schmidta o opravu cestného zvršku

Uznesenie číslo    131 /1909

 

vo veci žiadosť Ing. Viktora Schmidta o opravu cestného zvršku,.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e  n a  v e d o m i e

žiadosť Ing. Viktora Schmidta, v ktorej žiada o opravu cestného zvršku komunikácie na pozemku parc. č. CKN 2234 v katastrálnom území Kremnica.

                                                                      

                                                                       B/o d p o r ú č a

zaradiť opravu cestného zvršku komunikácie na pozemku parc. č. CKN 2234 v Kremnici do plánu opráv.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  Ing. Viera Vaská, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 

 • K bodu: Delegovanie člena rady školy v ZŠ Pavla Križku

 

Uznesenie číslo    132 /1909

 

 

vo veci delegovania zástupcu zriaďovateľa v rade školy v ZŠ Pavla Križku.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ o d v o l á v a 

Mgr. Hanu Zlatošovú z pozície členky rady školy v ZŠ Pavla Križku

 

B/ d e l e g u j e 

do rady školy v ZŠ Pavla Križku Mgr. Zuzanu Gretschovú

 

C/ u k l a d á 

oddeleniu školstva  oznámiť meno nového  delegovaného zástupcu zriaďovateľa v rade školy v ZŠ Pavla Križku predsedníčke rady školy.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  Ing. Viera Vaská, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 

 • K bodu: Majetkové veci:

 

Uznesenie číslo    133 /1909

 

vo veci zámeru odpredaja pozemkov v  katastrálnom území Kremnica.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –        r u š í  

uznesenie MsZ č. 70/1904 zo dňa 11. apríla 2019.

 

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  Ing. Viera Vaská, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

Uznesenie číslo   134  /1909

 

vo veci žiadosti Richarda Fodora a manželky Mariany, Ulica Jula Horvátha 920/70, 967 01 Kremnica o odpredaj časti pozemku od mesta Kremnica, katastrálne územie Kremnica, po predložení geometrického plánu.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ r u š í

uznesenie MsZ 94/1906 zo dňa 13. júna 2019.

 

                                                                B /s c h v a ľ u j e

odpredaj pozemku a uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zameraného geometrickým plánom č. 40392678-10/2019 zo dňa 18. 06. 2019 v meste Kremnica, katastrálne územie Kremnica, okres Žiar nad Hronom, a to novovytvoreného pozemku parcelné číslo CKN 1764/3 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 77 m² Richardovi Fodorovi a manželke Mariane Fodorovej, miesto trvalého pobytu Jula Horvátha 920/70, 967 01 Kremnica, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov s tým, že kupujúci uhradia výdavky spojené s prevodom vlastníctva pozemku.

            Dôvod hodný osobitého zreteľa spočíva v tom, že novovytvorený pozemok parcelné číslo CKN 1764/3 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 77 m² bezprostredne susedí s pozemkami parcelné číslo CKN 1718, CKN 1719 vo vlastníctve kupujúcich. Kupujúci majú záujem upraviť svoje okolie, oplotiť vlastný pozemok a umiestniť naň vstupnú bránu.                           

            Kúpna cena za predaj pozemku parcelné číslo CKN 1764/3 sa stanovuje vo výške 770,- €

(10,- €/m²).

            Zámer prevodu majetku mesta Kremnica z dôvodu osobitého zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta Kremnica v čase od 30. 08. 2019 do 18. 09. 2019.   

C/ u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľom a zrealizovať uzatvorenie kúpnej zmluvy

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                                 

termín: 31.10 2019

Zámer a spôsob predaja bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

9988

 

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 8 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  Ing. Viera Vaská, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 1 ( Mgr. Ing. Martin Novodomec)

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo väčšinou prijaté.

 

Uznesenie číslo    135 /1909

 

vo veci žiadosti Mgr. Petra Luptáka a manželky Ing. Kataríny Luptákovej, Pavla Križku 385/32, 967 01 Kremnica o odpredaj časti pozemku od mesta Kremnica, katastrálne územie Kremnica .

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s ch v a ľ u j e

 1. prebytočnosť časti pozemku parcelné číslo CKN 2226/1 – zastavaná plocha a nádvorie (právna parcela EKN 2639) s výmerou 1 m² v meste Kremnica, katastrálne územie Kremnica,
 2. zámer predať svoj majetok kupujúcim Mgr. Petrovi Luptákovi a manželke Ing. Kataríne Luptákovej, za podmienky dodania geometrického plánu, ktorý si kupujúci nechajú vypracovať  na vlastné náklady s tým, že kupujúci uhradia výdavky spojené s prevodom vlastníctva pozemku

                                                             

 B/ u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľom

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                             

termín: 30. 09. 2019.

V prípade, že žiadatelia nedoručia na Mestský  úrad v Kremnici úradne overený geometrický plán do 31.03.2020, uznesenie stráca platnosť.

 

17:27 – z radnej siene odišiel Mgr. Martin Kapšo

 

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 8

ZA: 8 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Ing. Janka Volková,  Ing. Viera Vaská, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

Uznesenie číslo    136 /1909

 

vo veci žiadosti Miroslava Arvensisa s manželkou Gabrielou, obaja bytom Horné Rakovce 1378/16, 039 01  Turčianske Teplice o zriadenie vecného bremena na pozemok v katastrálnom území Turčianske Teplice.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ s c h v a ľ u j e   

zriadenie vecného bremena na časti pozemku parcelné číslo CKN 606/2 (právna parcela EKN 296/1) – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 14 m2 v katastrálnom území Turčianske Teplice, ktorý je vyčlenený geometrickým plánom č.73/2019 zo dňa 04.09.2019 z pozemku parcelné číslo EKN 296/1  ako diel 1 s výmerou 10 m2  a diel 2 s výmerou 4 m2, v prospech Miroslava Arvensisa s manželkou Gabrielou, obaja bytom Horné Rakovce 1378/16, 039 01  Turčianske Teplice za účelom zabezpečenia prístupu k rodinnému domu za podmienky, že žiadatelia uhradia všetky výdavky spojené so zriadením vecného bremena.

                                               B/ u k l a d á

mestskému úradu oznámiť žiadateľovi uznesenie MsZ a uzavrieť zmluvu o zriadení vecného bremena podľa bodu A/

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                                             

termín: 31. 10. 2019.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

 

PREZENTÁCIA: 8

ZA: 8 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Ing. Janka Volková,  Ing. Viera Vaská, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 

17:33 – do radnej siene sa vrátil Mgr. Martin Kapšo

 

Uznesenie číslo    137 /1909

 

vo veci odkúpenia spoluvlastníckeho podielu 4/6-iny pozemkov v katastrálnom území Kremnica z vlastníctva Ing. Jána Satina, Cintorínska 985/17, 911 01  Trenčín mestom Kremnica.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o     A/ r u š í

Uznesenie MsZ č. 96/1906 zo dňa 13. júna 2019

                                                         

B/ s c h v a ľ u j e 

 1. prebytočnosť spoluvlastníckeho podielu 2/6-iny pozemkov parcelné číslo CKN 83/1 – záhrada s výmerou 132 m2, CKN 83/2 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 45 m2 a CKN 84 – záhrada s výmerou 221 m2,v katastrálnom území Kremnica, v meste Kremnica,
 2. odpredaj spoluvlastníckeho podielu 2/6-iny pozemkov podľa § 9a ods. 8 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v katastrálnom území Kremnica, v meste Kremnica, okres Žiar nad Hronom, Ing. Jánovi Satinovi, miesto trvalého pobytu Cintorínska 985/17, 911 01 Trenčín za kúpnu cenu dohodou vo výške 1 327,- €, (t.j.10,00 €/m2) za podmienky, že výdavky spojené s prevodom vlastníctva pozemku uhradí kupujúci.

Kupujúci nie je osobou podľa § 9a ods. 6 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Ide o predaj spoluvlastníckeho podielu 2/6-iny podľa bodu 9a ods. 8 písm. c) zákona SNR č. 138/1999 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, keďže sa jedná o podiel majetku obce, ktorým sa realizuje zákonné predkupné právo.

                                                          

C/ u k l a d á                        

mestskému úradu oznámiť uznesenie žiadateľovi a realizovať predaj.

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                                      

termín: 30.11.2019.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  Ing. Viera Vaská, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

Uznesenie číslo     /1909

 

vo veci odkúpenia pozemku v katastrálnom území Kremnica z vlastníctva Szabolcsa Kovácsa, Ulica Rumunskej armády 857/44, 967 01  Kremnica  mestom Kremnica.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ n e s c h v a ľ u j e    

odkúpenie pozemku parcelné číslo EKN 718/1 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 135 m2, v katastrálnom území Kremnica, v meste Kremnica, okres Žiar nad Hronom mestom Kremnica  od Szabolcsa Kovácsa, rodeného Kovácsa, miesto trvalého pobytu Ulica Rumunskej armády 857/44, 967 01  Kremnica za kúpnu cenu  dohodou vo výške 1,- €, za podmienky, že výdavky spojené s prevodom vlastníctva pozemku uhradí kupujúci.

 

                                                                       B/ u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie podľa bodu A/žiadateľovi

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                                      

termín: 30.09.2019.

 

PREZENTÁCIA:

ZA:

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo    138 /1909

 

vo veci žiadosti Ing. Viktora Schmidta, Angyalova ulica 479/8, 967 01 Kremnica o odpredaj, resp. dlhodobý prenájom časti pozemku od mesta Kremnica, katastrálne územie Kremnica.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ n e s ch v a ľ u j e

 1. odpredaj časti pozemku parcelné číslo CKN 3274/1 – ostatná plocha s výmerou cca 150 m² v katastrálnom území Kremnica, Ing. Viktorovi Schmidtovi, Angyalova ulica 479/8, 967 01   Kremnica,
 2. dlhodobý prenájom časti pozemku parcelné číslo CKN 3274/1 – ostatná plocha s výmerou cca 150 m² v katastrálnom území Kremnica, Ing. Viktorovi Schmidtovi, Angyalova ulica 479/8, 967 01 Kremnica,

                                                            

  B/ u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                              

termín: 30.09. 2019.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  Ing. Viera Vaská, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

Uznesenie číslo    139 /1909

 

vo veci žiadosti SVB „DOM 579“, Zámocké námestie č. 579,  967 01 Kremnica o odpredaj pozemku v katastrálnom území Kremnica.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –        A/  n e s c h v a ľ u j e 

odpredaj časti pozemku parcelné číslo CKN 505/7 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 64 m2  v meste Kremnica, katastrálne územie Kremnica Jane Gajdošíkovej, Ulica M.R. Štefánika 33/39, 965 01  Žiar nad Hronom, Albínovi Štroffekovi, Trubín 152, 966 23  Lovčica  – Trubín, Mgr. Dane Juríčkovej, Horná Ves  43/C, 967 01  Kremnica a JUDr. Ľubošovi  Juríčkovi, Horná Ves 43/C, 967 01  Kremnica.

 

                                               B/ u k l  a d á  

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                          

termín: 30.09.2019.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  Ing. Viera Vaská, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

Uznesenie číslo    140 /1909

 

vo veci odpredaja pozemkov pri bytových domoch súp. č. 580, 586 a 587 na Zámockom námestí v Kremnici

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –         r u š í 

uznesenie MsZ č. 66/1706 zo dňa 15.06.2017.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 8 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  Ing. Viera Vaská, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 1 ( Mgr. Ing. Martin Novodomec)

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

 

Uznesenie číslo    141 /1909

 

vo veci žiadosti Michala Zelinu, Zámocké námestie 586/34,  967 01 Kremnica o prenájom časti pozemku v katastrálnom území Kremnica.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –        A/ n e s c h v a ľ u j e 

prenájom častí z pozemku parcelné číslo CKN 505/1 – zastavaná plocha a nádvorie spolu s výmerou 71 m2 v meste Kremnica, katastrálne územie Kremnica Michalovi Zelinovi, Zámocké námestie 586/34, 967 01  Kremnica

                                              

B/ u k l  a d á  

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                          

termín: 30.09.2019.

 

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  Ing. Viera Vaská, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

Uznesenie číslo     /1909

 

vo veci žiadosti SVB „DOM 580“, Zámocké námestie 580, 967 01 Kremnica o odpredaj časti pozemku v katastrálnom území Kremnica.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –        A/ n e s c h v a ľ u j e 

odpredaj časti pozemku parcelné číslo CKN 505/1 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou cca 240 m2  v meste Kremnica, katastrálne územie Kremnica vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 580 na Zámockom námestí v Kremnici; Márii Hricovej a manželovi Jozefovi, Soni Schmidtovej, Ľubici Hrabovskej a manželovi Milanovi a Kataríne Gwerder a manželovi Gregorovi

 

                                                        B/ u k l  a d á  

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľom

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                          

termín: 30.09.2019.

 

Ceferová – podala návrh na stiahnutie tohto uznesenia z programu MsZ vzhľadom na to, že nemajú dosť relevantné údaje k uzneseniu. Navrhla, aby boli vlastníci bytov pozvaní na komisiu.

Ing. Mgr. Ferenčík – požiadal poslancov o hlasovanie za stiahnutie tohto bodu z programu MsZ.

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  Ing. Viera Vaská, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo    142 /1909

 

vo veci informácie  o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách v správe Mestského bytového podniku.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

Informáciu o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách v správe Mestského bytového podniku v zmysle VZN č. 3/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta za obdobie od 01.01.2019 do 30.06.2019 podľa prílohy.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  Ing. Viera Vaská, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 

 • K bodu: Blok informácií a správ:

Uznesenie číslo    143 /1909

 

vo veci informácie o stave kroniky mesta Kremnica za rok 2018.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

informáciu o stave kroniky mesta Kremnica za rok 2018.

 

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

 

 

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  Ing. Viera Vaská, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 

Uznesenie číslo    144 /1909

 

vo veci správy o ochrane pred požiarmi a o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru mesta Kremnica za rok 2018.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

správu o ochrane pred požiarmi a o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru mesta Kremnica za rok 2018.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  Ing. Viera Vaská, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

 • K bodu: Rôzne

 

Uznesenie číslo    145 /1909

 

vo veci petície za opravu cesty – mestskej komunikácie na ulici Angyalova – parcela 2234 k.ú. Kremnica.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

petíciu  za opravu cesty – mestskej komunikácie na ulici Angyalova – parcela 2234 k.ú. Kremnica.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

 

PREZENTÁCIA: 9

 

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  Ing. Viera Vaská, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 • K bodu: Interpelácie

 

22) K bodu: Záver

 

Ing. Mgr. Ferenčík – ukončil o 17:47 hod. 6. riadne zasadnutie MsZ v tomto roku, 8. v tomto volebnom období. Zvukový záznam a videozáznam z rokovania MsZ tvorí prílohu tejto zápisnice.

                                                                                                      

 

 

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

            primátor mesta

 

 

 

 

Dušan Privalinec                                                           Mgr. Martin Kapšo

  1. overovateľ                                                                     2. overovateľ

 

 

 

Zapísala: Iveta Hromadová

 

Zdieľať tento príspevok.