VÝBEROVÉ  KONANIE na funkciu vedúceho oddelenia technických služieb Mestského úradu v Kremnici

VÝBEROVÉ  KONANIE na funkciu vedúceho oddelenia technických služieb Mestského úradu v Kremnici

MESTO   KREMNICA

 

podľa ustanovenia § 5 NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

v znení neskorších predpisov

 

vyhlasuje

 

VÝBEROVÉ  KONANIE

na funkciu vedúceho oddelenia technických služieb Mestského úradu v Kremnici.

 

Kvalifikačné predpoklady :

–     vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

 • najmenej 5 rokov praxe
 • prax v príslušnom odbore, alebo v samospráve vítaná
 • prax v riadiacej funkcii minimálne 2 roky

 

Iné požiadavky :

–     spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

–     zdravotná spôsobilosť na prácu, ktorú má vykonávať   

–     znalosť príslušnej legislatívy,

 • bezúhonnosť,
 • záujem o uvedenú prácu,
 • osobnostné, manažérske a organizačné predpoklady,
 • užívateľské zručnosti s PC / MS Office – Word, Excel, Internet /,
 • vodičské oprávnenie skupiny B, vodičské oprávnenie skupiny C vítané.

 

Uchádzači o výberové konanie predložia :

–     prihlášku do výberového konania,

 • návrh koncepcie rozvoja oddelenia technických služieb,
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • overený doklad o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania,
 • písomný súhlas s použitím osobných údajov uvedených v profesijnom životopise a v prihláške do výberového konania vrátane presnej adresy pre doručovanie písomností, e-mailovej adresy a telefonický kontakt pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

 

Tarifný plat najmenej vo výške: 702,50 Eur

Plat zamestnanca bude určený podľa § 4  zákona č. 553/2003 Z.z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Predpokladaný termín nástupu: dohodou

 

Uzávierka prihlášok je 24.10.2019 do 12.00 hod.

Prihlášky posielajte v zatvorenej obálke s označením „Výberové konanie na funkciu vedúceho  OTS“ na adresu: Mestský úrad, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica

Rozhoduje dátum pečiatky pošty alebo deň a hodina osobného doručenia v podateľni Mestského úradu v Kremnici.

 

Zamestnávateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Termín a miesto uskutočnenia výberového konania oznámi zamestnávateľ uchádzačovi najmenej 7 dní pred konaním výberového konania.

 

V Kremnici, dňa: 17.10.2019                                         

                               

                                                                           Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

                                                                                       primátor mesta

 S2019/01017   OH/5

2019/009424

 

02 GDPR informačná povinnosť prevádzkovateľa, Informácia o účeloch

02 GDPR Suhlas so spracuvanim OU

 

Zdieľať tento príspevok.