Uznesenia z 10. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 17. októbra 2019

Uznesenia z 10. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 17. októbra 2019

 

Uznesenie číslo 146/1910

 

vo veci správy o kontrole plnenia uznesení.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

správu č. 7/2019 o kontrole plnenia uznesení prijatých MsZ v Kremnici, ktorá je predložená hlavnou kontrolórkou mesta Kremnica.

 

PREZENTÁCIA:10

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská,   Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 147/1910

 

vo veci stanoviska hlavnej kontrolórky mesta Kremnica k 5. zmene rozpočtu mesta Kremnica na rok 2019

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

Stanoviska hlavnej kontrolórky mesta Kremnica k 5. zmene rozpočtu mesta Kremnica na rok 2019.

 

PREZENTÁCIA:10

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská,   Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 148/1910

 

vo veci návrhu 5. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2019.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s c h v a ľ u j e

  1. zmenu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2019, podľa predloženého návrhu nasledovne:

bežné príjmy:                           5 485 254 €

kapitálové príjmy:                     167 662 €

príjmové finančné operácie:         374 501 €      

spolu príjmy:                          6 027 417 €

        

bežné výdavky:                         5 421 376 €

kapitálové výdavky:                              504 420 €

výdavkové finančné operácie:         95 959 €

spolu výdavky:                       6 021 755 €

 

saldo bežného rozpočtu:                63 878 €

saldo kapitálového rozpočtu:      – 336 758 €

saldo finančných operácií:                     278 542 €

celkové saldo rozpočtu:                5 662 €

 

PREZENTÁCIA:10

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská,   Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 149/1910

 

vo veci stanoviska hlavnej kontrolórky k 3.zmene rozpočtu príjmov a výdavkov  Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2019.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

stanovisko hlavnej kontrolórky k 3.zmene rozpočtu príjmov a výdavkov  Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2019.

 

PREZENTÁCIA:10

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská,   Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 150/1910

 

vo veci návrhu 3. zmeny rozpočtu príjmov a výdavkom Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2019.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s c h v a ľ u j e

  1. zmenu rozpočtu príjmov a výdavkov Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2019

 

  1. zmena rozpočtu príjmov a výdavkov 2019:

                                           Hlavná činnosť                            Podnikateľská činnosť

príjmy:                                       301 756 €                                                189 792 €

výdavky:                                    301 756 €                                                187 048 €

saldo:                                                    0 €                                                    2 744 €     

 

  1. zmena rozpočtu príjmov a výdavkov 2019:

                                           Hlavná činnosť                            Podnikateľská činnosť

príjmy:                                       319 491 €                                                192 000 €

výdavky:                                    319 491 €                                                189 256 €

saldo:                                                    0 €                                                    2 744 €        

 

PREZENTÁCIA:10

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská,   Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 151/1910

 

vo veci stanoviska hlavnej kontrolórky k  rozpočtovému opatreniu riaditeľky Mestského bytového podniku č.2/2019.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

stanovisko hlavnej kontrolórky k  rozpočtovému opatreniu riaditeľky Mestského bytového podniku č.2/2019.

 

PREZENTÁCIA:10

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská,   Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 152/1910

 

vo veci rozpočtového opatrenia riaditeľky Mestského bytového podniku č. 2/2019 k 19.07.2019.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

rozpočtové opatrenie riaditeľky Mestského bytového podniku č. 2/2019 k 19.07.2019.

 

PREZENTÁCIA:10

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská,   Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 153/1910

 

vo veci Zadania pre spracovanie územného plánu zóny “Veterník Kremnica”.

 

M e s t s k é     z a s t u p i t e ľ s t v o – A / k o n š t a t u j e , že:

  1. zadanie pre spracovanie návrhu ÚPN zóny „Veterník Kremnica“ – spracovala osoba s odbornou spôsobilosťou pre obstarávanie UPD a ÚPP Ing. Martin HUDEC reg.č.275 v súlade so zákonom č.50/76 Zb.z. a č.237/2000 Zb.z. (stavebný zákon) a vyhláškou MŽP SR č.55/2001 o ÚPP a ÚPD
  2. zadanie pre spracovanie návrhu ÚPN zóny „Veterník Kremnica“ posúdil Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky a vydal stanovisko podľa § 20 a súhlas na schválenie listom č. OU-BB-OVBP1-2019/030553-0004 zo dňa 24.09.2019
  3. zadanie pre spracovanie návrhu ÚPN zóny „Veterník Kremnica“ bolo vyvesené na úradnej tabuli obce od 15.01.2019 do 26.03.2019.

 

B/s c h v a ľ u j e

podľa § 20 ods. 7  písm. c) stavebného zákona: Zadanie pre spracovanie návrhu ÚPN zóny „Veterník Kremnica“ v zmysle stanoviska  Okresného  úradu  Banská Bystrica OU-BB-OVBP1-2019/030553-0004 zo dňa 24.09.2019, ktorým posúdil zadanie a vydal súhlas na jeho schválenie.

 

                                                        C/o d p o r ú č a

primátorovi mesta zabezpečiť:

  1. spracovanie návrhu ÚPN zóny v zmysle schváleného Zadania pre spracovanie návrhu ÚPN zóny „Veterník Kremnica“.
  2. doručiť 1 elaborát Zadania pre spracovanie návrhu ÚPN zóny „Veterník Kremnica“ opatrený schvaľovacou doložkou Okresnému úradu Banská Bystrica do 30 dní od schválenia zadania v mestskom zastupiteľstve..

 

PREZENTÁCIA:11

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská,   Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 1 (Mgr. Alexander Sekaj)

 

Uznesenie číslo 154/1910

 

vo veci informácie o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e   n a   v e d o m i e

informáciu o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách na prenájom pozemkov v katastrálnom území Kremnica v zmysle VZN mesta Kremnica č. 5/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Kremnica č. 3/2011 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta za obdobie od 28.05.2019 do 30.09.2019 podľa prílohy .                                             

 

PREZENTÁCIA:11

ZA: 11 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská,  Mgr. Alexander Sekaj, Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 155/1910

 

vo veci žiadosti Michala Búchala, Ulica Československej armády 273/76, 967 01 Kremnica o odpredaj spoluvlastníckeho podielu 1/2 z pozemkov a spoluvlastníckeho podielu 1/2 domu od mesta Kremnica, katastrálne územie Kremnica, po predložení znaleckého posudku.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ r u š í

uznesenie MsZ 86/1809 zo dňa 6. septembra 2018.

 

                                                                B /s c h v a ľ u j e

odpredaj spoluvlastníckeho podielu 1/2 z pozemkov a spoluvlastníckeho podielu 1/2 domu od mesta Kremnica a uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa § 9a ods. 8 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v meste Kremnica, katastrálne územie Kremnica, okres Žiar nad Hronom a to spoluvlastníckeho podielu 1/2 z pozemku parcelné číslo CKN 1204/4 – zastavaná plocha a nádvorie s celkovou výmerou 395 m², spoluvlastníckeho podielu 1/2 z pozemku parcelné číslo CKN 1202 – zastavaná plocha a nádvorie s celkovou výmerou 159 m² a spoluvlastníckeho podielu 1/2 domu súpisné číslo 273 stojacom na pozemku parcelné číslo CKN 1202, list vlastníctva číslo 2896, Michalovi Búchalovi, adresa trvalého pobytu Ulica Československej armády 273/76, 967 01 Kremnica s tým, že kupujúci uhradí výdavky spojené s prevodom vlastníctva nehnuteľností.

            Podľa znaleckého posudku č. 182/2019 zo dňa 15. 07. 2019 všeobecná hodnota

1/2 z pozemkov parcelné číslo CKN 1204/4 a CKN 1202 je 1 440,40 € a všeobecná hodnota stavieb je 5 146,62 €, t.j. spolu zaokrúhlene 6 600,00 €.

            Kúpna cena podľa znaleckého posudku č. 182/2019 zo dňa 15. 07. 2019 za predaj spoluvlastníckeho podielu 1/2 z pozemkov parcelné číslo CKN 1204/4 a CKN 1202 je 1 440,40 € a spoluvlastníckeho podielu 1/2 domu súpisné číslo 273 stojacom na pozemku parcelné číslo CKN 1202 a príslušných stavieb (prípojka vody, elektrická prípojka a kanalizácia) je 5 146,62 €, t.j. spolu 6 587,02 € slovom: šesťtisícpäťstoosemdesiatsedem eur dva centy).

 

C/ u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a zrealizovať uzatvorenie kúpnej zmluvy

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                                  

termín: 30.11. 2019.

 

PREZENTÁCIA:11

ZA: 8 (Iveta Ceferová, Mgr. Ondrej Horváth,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo, Dušan Privalinec, Mgr. Alexander Sekaj, Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 1 (Ing. Viera Vaská)

ZDRŽAL SA: 2 (Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Tomáš Heriban)

 

Uznesenie číslo 156/1910

 

vo veci návrhu na zmenu Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s c h v a ľ u j e

zmenu Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica, ktorou sa v §2 ods. (1) písm. A) bod 5. vypúšťa text: „ odstavná plocha pre osobné motorové vozidlo“.

 

                                                               B/u k l a d á

mestskému úradu po schválení zmeny zverejniť ju na webovom sídle mesta Kremnica

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                                   

termín: 31.10.2019.

 

PREZENTÁCIA:11

ZA: 11 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská,  Mgr. Alexander Sekaj, Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 157/1910

 

vo veci zverenia majetku do správy Mestského bytového podniku, Dolná ulica 49/21, 967 01 Kremnica, IČO 00 634 336.

 

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s ch v a ľ u j e

zverenie osobného motorového vozidla Citroen Berlingo, obstarávacia cena 4 990  €, hodnota oprávok 0,00 €, zostatková cena 4 990  € do správy Mestského bytového podniku, Dolná ulica 49/21, 967 01 Kremnica,        IČO 00 634 336 od 01.10.2019.

 

B/u k l a d á

mestskému úradu realizovať zverenie majetku do správy Mestského bytového podniku, Dolná ulica 49/21, Kremnica, IČO 00 634 336

zodpovedná: Ing. Jana Bohumeľová             

termín: 31.10. 2019.

 

PREZENTÁCIA:11

ZA: 11 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská,  Mgr. Alexander Sekaj, Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 158/1910

 

vo veci zverenia technického zhodnotenia majetku do správy Základnej školy Pavla Križku, Ulica Pavla Križku 392/8, 967 01 Kremnica, IČO 37 831 470.

 

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s ch v a ľ u j e

zverenie technického zhodnotenia budovy súpisné číslo 392 (budova školy) na Ulici Pavla Križku v Kremnici do správy Základnej školy Pavla Križku, Ulica Pavla Križku 392/8, 967 01 Kremnica, IČO 37 831 470            od 01. 10. 2019 nasledovne:

  • technické zhodnotenie stavby (účet 021) – po ukončení investičnej akcie „Obnova Základnej školy na Ulici Pavla Križku č. 392/8 v Kremnici“ v obstarávacej cene 1 150 989,74 €, z toho:

– zdroje ŠF (MF SR r. 2014):                 113 029,44 €

– zdroje ŠF (MF SR r. 2015):                     272 350,00 €

– zdroje ŠF (MF SR r. 2016):                     230 451,00 €

– zdroje ŠF (MF SR r. 2017):                     240 000,00 €

– zdroje ŠF (MF SR r. 2018):                     274 999,80 €

Spolu zdroje ŠR (MF SR):                      1 130 830,24 €

Spolu vlastné zdroje                                  20 159,50 €

 

B/u k l a d á

mestskému úradu realizovať zverenie majetku do správy Základnej školy  Pavla Križku, Ulica Pavla Križku 392/8, Kremnica

zodpovedná: Ing. Jana Bohumeľová             

termín: 31.10. 2019.

 

PREZENTÁCIA:11

ZA: 11 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská,  Mgr. Alexander Sekaj, Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 159/1910

 

vo veci návrhu na 1. zmenu finančného plánu na rok 2019 spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., sídlo Zechenterova 347/2, 967 01  Kremnica, IČO: 31 600 182, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 1690/S (ďalej „Mestské lesy Kremnica, s.r.o.,“).

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e

návrh na 1. zmenu finančného plánu na rok 2019 spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o.

– s celkovými výnosmi                                          4 270 100 eur

– s celkovými nákladmi                                        4 216 100 eur

– hospodárskym výsledkom – zisk                               54 000 eur

– a s nájomným pre prenajímateľa Mesto Kremnica       408 000 eur

 

PREZENTÁCIA:11

ZA: 11 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská,  Mgr. Alexander Sekaj, Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

 

 

 Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

 primátor  mesta

 

                                                                                                      

 

Mgr. Ing. Martin Novodomec                                               Marián Vojtko DiS.art.  

  člen návrhovej komisie                                                        člen návrhovej komisie

 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.