Zápisnica zo zasadnutia komisie školstva a mládeže zo dňa 01. 10. 2019

Prítomní: Členovia komisie a hostia podľa priloženej prezenčnej listiny

 

Program zasadnutia:

  1. Otvorenie
  2. Materská škola – riešenie situácie okolo revíznej správy, možnosti riešenia
  3. Informácia o stave finančných prostriedkov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – a) stav do konca roka 2019
  4.         b) finančné potreby na rok 2020
  5. Informácia o ďalšom riešení havarijnej situácie telocvične v ZŠ, Angyalova ul.
  6. Informácia o konaní zriaďovateľa smerom k MŠVVaŠ vzhľadom na neúspešné dohodovacie konanie – jar 2019
  7. Informácia k VZN o dotáciách
  8. Informácia k VZN o dočasnom a trvalom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Kremnica
  9. Rôzne
  10. Záver

 

K bodu č. 1: Predseda komisie Mgr. Sekaj privítal prítomných a oboznámil ich s programom.

 

K bodu č. 2: Na zasadnutie komisie bola prizvaná riaditeľka MŠ – Mgr. Monika Golhová. Riaditeľka MŠ informovala prítomných o aktuálnom stave po vykonanej revízii elektroinštalácie a bleskozvodov. Podľa jej vyjadrenia nebol v budove na Dolnej ulici zistený život ohrozujúci stav. Na Langsfeldovej ulici bolo potrebné na základe revíznej správy vykonať opravy na bleskozvode a elektroinštalácii. V budove kuchyne bola nevyhovujúca elektroinštalácia, rozvádzače a bleskozvody. Opravy vykonali p. Vodislavský a p. Weiss v sume 1.881.-€. Podľa ich vyjadrení, keď vykonajú všetky opravy podľa revíznej správy, nebude potrebné robiť väčšie zásahy do budovy. V budove na Langsfeldovej ulici bola                 už v predchádzajúcom období urobená údržba elektrorozvodnej skrine.

Ďalším problémom na Langsfeldovej je zatekajúca strecha spojovacej chodby. Nový údržbár tam už dal ipu, ale keď riaditeľka bola pozrieť na streche zistila, že v žľaboch sú veľké diery a bude potrebná ich výmena. Dala urobiť cenovú ponuku p. Fodorovi.

V areáli na Langsfeldovej ulici bude potrebné urobiť opravy chodníkov, ktoré pravdepodobne nadvihujú korene stromov. P. riaditeľka už oslovila p. Mutňanskú kvôli spíleniu a opíleniu stromov.

V budove na Dolnej ulici sú problémy so spojovacou chodbou – opadávajú tam kusy omietky, dlažby sa odliepajú od podkladu a sú veľmi šmykľavé.

V obidvoch areáloch bude potrebné vymaľovať, vymeniť podlahy, vymeniť skrinky v šatniach (vymenili len v jednej šatni z vlastných príjmov v hodnote 1.000.-€). Na vymaľovanie dala už urobiť kalkuláciu.

Mgr. Sekaj sa opýtal, či nie je možné, aby bežné opravy v budovách MŠ robili pracovníci bytového podniku.

Viceprimátorka mesta odpovedala, že tam nie sú zamestnanci, ktorí by boli vyučení murári. Mgr. Golhová povedala, že sa pokúšala aj o spoluprácu s bytovým podnikom, avšak v tom období boli zamestnanci neustále na PN a tak vlastne ani nemal kto.

Mgr. Golhová informovala, že o podlahách už rokovala s Ing. Sedláčkovou.

Mgr. Weis odporučil spracovať zoznam všetkých potrebných investícií v oboch areáloch MŠ a dať ich podľa dôležitosti do poradia tak, aby sa postupne mohli zapracovať do rozpočtu a realizovať. Tieto predložiť na rokovanie komisie dňa 22. 10. 2019.

Mgr. Golhová informovala, že pre potreby spracovania rozpočtu je termín návrhu rozpočtu       na rok 2020 daný na 11. 10. 2019.

 

K bodu č. 3: Mgr. Gretschová informovala o výške finančných prostriedkov, ktoré boli k 30. 09. 2019 zaslané školám a školským zariadeniam v rámci originálnych kompetencií, vrátane tých, ktoré boli schválené jednotlivými zmenami rozpočtu. K návrhu rozpočtu na rok 2020 uviedla, že ten sa bude stavať podľa 4. resp. 5 zmeny rozpočtu na rok 2019. Zreálni sa podľa toho, aký bude príspevok z podielových daní. Veľké investičné akcie bude potrebné nahlásiť Ing. Kyselicovej.

 

K bodu č. 4: Mgr. Gretschová informovala, že na telocvičňu v ZŠ, Angyalova ul. bol spracovaný projekt cez Environmentálny fond na 79.000.-€ s celkovou investíciou vo výške viac ako 83.000.-€. Tento bol neúspešný.

Na telocvičňu sa žiadali peniaze aj cez odbor školstva OÚ v Banskej Bystrici ako na havarijnú situáciu. Podľa odpovede bola požiadavka na opravu havarijného stavu strešnej krytiny stropu telocvične a sociálneho zariadenia zaevidovaná do zoznamu požiadaviek ako „Modernizačný dlh BV“.

 

K bodu č. 5: Mgr. Gretschová Na základe neúspešného dohodovacieho konania v jarnom termíne bol spracovaný list na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, z ktorého prišla odpoveď, že „ministerstvo zohľadní vzniknutú situáciu a pristúpi k jej posúdeniu v zmysle prijatých kritérií prideľovania finančných prostriedkov a v rozsahu zdrojových možností pre jesenné dohodovacie konanie.“

Mgr. Sekaj informoval, že on priamo telefonoval na ministerstvo, kde mu bolo povedané,             že nároky škôl na mzdové prostriedky žiadané v jarnom termíne dohodovacieho konania sú oprávnené. Požiadal, aby v jesennom termíne bol tento fakt v sprievodnom liste k dohodovaciemu konaniu zapracovaný.

Mgr. Gretschová informovala že na základe rozhovoru s Mgr. Peknušiakovou z odboru školstva OÚ v Banskej Bystrici prídu ešte pokyny k spracovaniu podkladov pre dohodovacie konanie v jesennom termíne. Upozornila však, že v roku 2018 prišli peniaze až 14. 12. 2018.

Čo sa týka navýšenia mzdových prostriedkov od 01. 09. 2019, k tomuto bola spracovaná žiadosť podľa pokynov z OÚ a na predpísanom tlačive. Dňa 12. 09. 2019 bola odoslaná na OÚ. K dnešnému dňu nebola na žiadosť doručená odpoveď.

 

K bodu č. 6: Viceprimátorka informovala o zmene obsahu VZN o dotáciách, ktorý pripravia členovia Komisie kultúry, športu a cestovného ruchu. Návrh zmien bude predložený na rokovanie komisií.

Mgr. Sekaj uviedol že spôsob rozdeľovania financií prostredníctvom dotácií nie je spravodlivý a tiež má voči nemu výhrady. Uviedol príklad Žiaru nad Hronom, kde kluby dostanú finančné prostriedky a s tými musia v priebehu roka vyjsť. V prípade, že majú úspechy, tieto sú dodatočne finančne ohodnotené.

K bodu č. 7: Viceprimátorka informovala o plánovanom spoplatnení parkovacích miest v meste, kde sa doteraz stálo bezplatne. Takisto o spoplatnení parkovania na Skalke, kde by však pre obyvateľov Kremnice mali platiť rezidenčné karty, ktoré platia aj priamo v meste. Návrh VZN bude predložený na rokovanie komisií.

 

K bodu č. 8: Ing. Mgr. Slašťanová sa informovala, či sa v 5. zmene rozpočtu plánuje navýšenie prostriedkov na mzdy kuchárok v zmysle požiadavky. Ďalej sa informovala, kedy dôjde k prevodu financovania mestskej telocvične pod mesto.

Viceprimátorka odpovedala, že na ekonomickej komisii bolo odporučené navýšenie finančných prostriedkov na platy zamestnancov podľa požiadaviek škôl.

Ing. Mgr. Slašťanová informovala, že sa ozvali z VÚC ohľadom pamätných tabúľ o významných osobnostiach, ktoré chodili do školy, konkrétne p. Sekajová – Soukalová. VÚC nechal vyrobiť pamätnú tabuľu, ktorú by mali počas slávnosti pripevniť v škole. Viceprimátorka odpovedala, že treba zistiť, či tabuľa musí byť umiestnená na vonkajšej strane budovy, alebo aj v interiéri. Pokiaľ je povinnosť umiestniť ju zvonka, bude treba vyžiadať stanovisko pamiatkárov. Požiadala p. riaditeľku, aby tabuľu nafotila a poslala jej na mail.

Mgr. Kríž informoval, že na základe stanoviska hygienikov mali prijať opatrenia na riešenie situácie v telocvični. V tejto súvislosti sa pýtal, či bude možné zo strany mesta dať nejaké potvrdenia o tom, že sa na riešenie situácie v telocvični urobili opatrenia, resp. že boli spracované projekty. Viceprimátorka potvrdila, že projekt boli spracované aj podané, ale boli neúspešné. Potvrdenie o tom, bude škole vystavené a doručené.

Ďalej informoval, že z vlastných zdrojov investovali do opravy kanalizácie v ŠJ vo výške 2.500.-€. Ďalej boli vymenené kotly v kotolni (v roku 2017), ale naďalej tam majú problémy s vyrážajúcou vodou. Pýtal sa, či by zo strany mesta nemohla byť poskytnutá pomoc.  Dohodnuté bolo, že škola zabezpečí rozbor vody a na základe zistenia o akú vodu sa jedná, bude navrhnuté riešenie.

 

K bodu č. 9: Mgr. Sekaj poďakoval prítomným za účasť.

 

 

V Kremnici 02. 10. 2019

 

 

 

Zapísala: Mgr. Zuzana Gretschová                           Predseda komisie: Mgr. Alexander Sekaj

                                                                                                  Overovateľ: Mgr. Peter Weis

 

 

 

 

Zdieľať tento príspevok.