Zápisnica č. 8 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej, bytovej politiky a bezpečnosti mesta dňa 21.10.2019

 Začiatok zasadnutia komisie: 14,00  h
Ukončenie zasadnutia komisie 15,25 h
Prítomní: MUDr. Radovan Junas MHA, Ing. Lenka Reichlová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Mgr. Roman Brhlík,

Ospravedlnení : Marián Vojtko DiS.art.
Sekretárka komisie: Mgr. Ľuba Ďurčová

 

Program

 

 1. Úvod
 2. Prejednanie došlých žiadostí – bytová agenda
 3. Prejednanie došlých žiadostí – sociálna agenda
 4. Rôzne

 

 1. Úvod

 

Na úvod MUDr. Radovan Junas, MHA  privítal prítomných a oboznámil prítomných  s programom dnešnej komisie.

 1. Prejednanie došlých žiadostí – bytová agenda

 

Peter V.– žiadosť o 2-izbový byt

Uznesenie č. 38/2019

Komisia súhlasí so zaradením Petra V. do poradovníka

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Paulína B.– žiadosť o pridelenie bytu

Uznesenie č. 39/2019

Komisia súhlasí so zaradením Paulíny B.do poradovníka

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Pridelenie 2-izbového bytu

Uznesenie č. 40/2019

Komisia schválila nasledovný poradovník uchádzačov o 2-izbový byt:

 1. Peter B.
 2. Etela Z.
 3. Peter V.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Vypratanie 1-izbového bytu – Mária Š.

Uznesenie č. 41/2019

Komisia súhlasí s vyprataním Márie Š. z  1-izbového bytu z dôvodu nedoplatkov na nájomnom.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Pridelenie 1-izbového bytu

Uznesenie č. 42/2019

Komisia schválila nasledovný poradovník uchádzačov o 1-izbový byt:

 1. Zdena Š.
 2. Paulína B.
 3. Andrea V.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

3.Prejednanie došlých žiadostí – sociálna agenda

     Dašena Č. si podala žiadosť o poskytnutie jednorázového finančného príspevku v hmotnej núdzi na drevo vo výške 500 €.

Uznesenie č. 43/2019

Komisia odporúča poskytnúť Dašene Č. jednorázový finančný príspevok vo výške 50 €.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.       

Mária V. si podala žiadosť o poskytnutie jednorázového finančného príspevku v hmotnej núdzi na nedoplatok energie, nákup potravín a hygieny vo výške 500 €.

Uznesenie č. 44/2019

Komisia neodporúča poskytnúť  Márii V. jednorázový finančný príspevok vo výške 500 €, z dôvodu nevyrovnaných pohľadávok voči Mestskému bytovému podniku v Kremnici.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

4.Rôzne

Komisia riešila krízovú situáciu rodiny B., ktorej zhorel dom.

 

Uznesenie č. 45/2019

Komisia pridelila rodine B. prednostne 2-izbový byt a poskytla  jednorázový finančný príspevok v hmotnej núdzi vo výške 500 €.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Komisia sa zaoberala aj predloženým návrh VZN o parkovaní, ktorým sa riešia aj parkovacie plochy na Skalke.

Uznesenie č. 46/2019

Komisia odporúča predložený návrh VZN schváliť.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Komisia opätovne diskutovala o možnosti zriadenia centra sociálnej starostlivosti a vypočula si návrhy  MUDr. Junasa s tým, že pôjdu na návštevu takéhoto zariadenia sociálnych služieb do Humenného.

 

 

Predseda: MUDr. Radovan Junas, MHA

 

Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.