Zásady o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica po zmene 17. 10. 2019

Zásady o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica po zmene 17. 10. 2019

Mestské zastupiteľstvo v Kremnici na svojom zasadnutí dňa 17. októbra 2019 uznesením č. 156/1910 schválilo zmenu Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica, ktorou  sa v §2 ods. (1) písm. A) bod 5. vypúšťa text:  odstavná plocha pre osobné motorové vozidlo.

Úplné znenie Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica po zmene 17. októbra 2019, viď príloha.

 

Zásady o určovaní nájomného úplné znenie po zmene

Zdieľať tento príspevok.