Návrh – Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kremnica číslo  ….  /2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Návrh – Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kremnica číslo  ….  /2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

Mesto Kremnica podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v

znení neskorších predpisov a podľa § 83 zákona č. 582/2004 Z.z.  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva toto

 

všeobecne záväzné nariadenie

 

Článok 1

Vymedzenie poplatku

 

 1. Poplatok sa platí za
 2. a) činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom,
 3. b) činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,
 4. c) triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená

        zodpovednosť výrobcov,

 1. d) náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek

         komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a

 1. e) náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu.

 

 1. Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je
 2. a) fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na

        území mesta oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie,

 1. b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa

         na území mesta na iný účel ako na podnikanie,

 1. c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na

        území mesta na účel podnikania.

 

 1. Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre mesto vyberá a za vybraný poplatok ručí:
 2. a) vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov

         alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo

         správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí,

 1. b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo mesto

         ( ďalej len „platiteľ“ ).

 

Článok 2

Sadzba poplatku  

 

 1. Sadzba poplatku je:
 2. a) 0,0685 eura za osobu a kalendárny deň, pre poplatníka podľa čl. 1 ods. 2 písm. a), písm. 
 3. b) a písm. c),  
 4. b) 0,0129 eura za jeden liter komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov.
 5. c) 0,050  eura za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín  
 6. Koeficient ukazovateľa produkcie komunálneho odpadu sa stanovuje v hodnote 0,5.

       

Článok 3

Určenie poplatku

 

 1. Zdaňovacie obdobie je kalendárny rok.
 2. Ak v meste nie je zavedený množstvový zber poplatok na zdaňovacie obdobie mesto

    určí, ako

 1. a) súčin sadzby poplatku uvedenej v čl. 2 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia a počtu

        kalendárnych dní v príslušnom kalendárnom roku, v ktorom má poplatník v meste   

        trvalý alebo prechodný pobyt alebo počas ktorého užíva nehnuteľnosť alebo je    

    oprávnený užívať nehnuteľnosť na území mesta,                                                                                                                        

 1. b) súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období a ukazovateľa

      dennej produkcie komunálnych odpadov, ak ide o poplatníka podľa článku  1 ods. 2 písm.  

 1. b) a c),
 2. c) u poplatníka podľa čl. 1 ods. 2 písm. a), písm. b) a písm. c), uplatňujúceho

        množstvový zber drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín, ako súčin

        sadzby poplatku a celkovej hmotnosti odovzdaného drobného stavebného odpadu

        na zbernom dvore.    

 1. Ak je v meste zavedený množstvový zber, mesto určí poplatok ako súčin frekvencie

    odvozov, sadzby poplatku podľa článku 2 ods. 1 písm. b) a objemu zbernej nádoby, ktorú

    poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov a drobných   

    stavebných odpadov.

 

Článok 4

Oznamovacia povinnosť        

 

 1. Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť mestu vznik poplatkovej

    povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a

 1. a) uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného

        pobytu ( ďalej len „ identifikačné údaje „ ): v prípade určeného zástupcu podľa § 77 ods.

        7 aj identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti, a ak je poplatníkom osoba

        podľa § 77 ods. 2  písm. b) alebo písm. c) názov alebo obchodné meno alebo dodatok

        obchodného mena, sídla alebo miesto podnikania a identifikačné číslo,

 1. b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku,

 

 1. c) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 82, predložiť aj doklady, ktoré

        odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.

 1. Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v

    priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný  oznámiť mestu do 30 dní odo dňa,

    keď tieto nastali.

 

Článok 5

Vyrubenie poplatku  a splatnosť

 

 1. Poplatok mesto poplatníkovi vyrubí rozhodnutím za príslušné zdaňovacie obdobie.
 2. Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, mesto vyrubí

    pomernú časť poplatku rozhodnutím, začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti a

    až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia

 1. Vyrubený poplatok je splatný v lehote určenej správcom dane v rozhodnutí.

     Poplatník môže vyrubený poplatok, ktorý bol rozhodnutím mesta určený v splátkach,

     zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.

     Poplatok je možné uhradiť bezhotovostným prevodom alebo hotovostným vkladom

     na účet správcu dane v peňažnom ústave alebo v hotovosti v pokladni mestského úradu

     na základe identifikačných údajov uvedených v rozhodnutí.

 1. Poplatok za množstvový zber drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín uhradí

    poplatník v hotovosti za skutočné odovzdané množstvo na zbernom dvore poverenému

    pracovníkovi mesta.

 

Článok 6

Odpustenie poplatku

 

 1. Mesto na základe žiadosti poplatníka, odpustí poplatok za obdobie, za ktoré poplatník mestu preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval v mieste trvalého pobytu.  Doklad musí byť vystavený v príslušnom zdaňovacom období a z dokladu musí byť zrejmé od kedy a do kedy je poplatník mimo mesta ( alebo bude mimo mesta ). Poplatník si nárok  na odpustenie poplatku uplatňuje za každé zdaňovacie obdobie zvlášť.                                                                                  

 

2.Podklady, ktoré preukazujú danú skutočnosť :                                                                            a) potvrdenie o pobyte v zariadení sociálnej starostlivosti, v reedukačnom zariadení, 

    v detskom domove,                                                                                                                                                b) potvrdenie o hospitalizácii v zdravotníckom zariadení,                                                         c) potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody alebo potvrdenie o výkone väzby,

 1. d) potvrdenie od zamestnávateľa zo zahraničia o trvaní pracovného pomeru,
 2. e) potvrdenie o štúdiu v zahraničí,
 3. f) doklad príslušného úradu o pobyte v zahraničí,
 4. g) potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí,
 5. h) potvrdenie o platení zálohovej dane podľa platnej legislatívy príslušného štátu za miestne

     dane a poplatky ( poplatok za odpady ),

 1. ch) potvrdenie o hlásení na prechodný pobyt mimo územia mesta vrátane potvrdenia o

        zaplatení poplatku za odpady v inej obci.

   V prípade, že doklad zo zahraničia nie je v štátnom jazyku, je potrebné k podkladu

    predložiť jeho preklad.

 1. Podklad k žiadosti nie je možné nahradiť čestným vyhlásením.
 2. Na výzvu správcu dane ( poplatku ) je poplatník povinný predložiť k nahliadnutiu originál

    podkladov.

5.Úľavu nemožno poskytnúť poplatníkovi, ktorý má nedoplatky voči mestu Kremnica.

   

Článok 7

Zníženie poplatku

 

 1. Mesto na základe žiadosti poplatníka poplatok zníži o 75 %, za obdobie, za ktoré poplatník

    preukáže že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo nezdržiaval na

    území mesta; to neplatí pre poplatníka, ktorý nemá na území mesta trvalý pobyt a má

    zároveň oprávnenie užívať nehnuteľnosť na území mesta.  

               

 1. Podklady, ktorými sa preukazuje skutočnosť podľa bodu 1, sú najmä:
 2. a) potvrdenie od zamestnávateľa, v ktorom zamestnávateľ potvrdí, že poplatník v

         zdaňovacom období vykonáva prácu mimo mesta , vrátane dokladu, ktorý

         preukazuje jeho ubytovanie  ( vlastníctvo k nehnuteľnosti, potvrdenie o ubytovaní,

         nájomná zmluva

 1.   b) potvrdenie o činnosti vykonávanej mimo mesta na základe živnostenského oprávnenia                 

         u zárobkovo-činných osôb  vrátane dokladu o ubytovaní v mieste výkonu práce    

         ( vlastníctvo k nehnuteľnosti, potvrdenie o ubytovaní, nájomná zmluva ) a potvrdenie,

         že tam platí poplatok za komunálny odpad,

 1. c) potvrdenie o dennom štúdiu mimo mesta alebo potvrdenie o návšteve predškolského

         zariadenia vrátane dokladu o ubytovaní  ( potvrdenie o ubytovaní z internátu, nájomná

         zmluva, potvrdenie o prechodnom pobyte ),

 1. d) potvrdenie o pobyte v sociálnom zariadení s týždenným pobytom.

     V prípade, že nájomná zmluva je na dobu neurčitú, je potrebné  priložiť doklad, že

     v danom zdaňovacom období je platná ( dodatok, potvrdenie od prenajímateľa).

 1. Podklad k žiadosti nie je možné nahradiť čestným vyhlásením.
 2. Na základe výzvy správcu dane ( poplatku ) je poplatník povinný predložiť k nahliadnutiu

    originál podkladov.

 1. Mesto zníži poplatok pre poplatníkov na počet miest pri poskytovaní reštauračných,

    kaviarenských alebo iných pohostinských služieb o 63 %.

 1. Mesto zníži poplatok pre poplatníka podľa čl. 1 ods. 2 písm. a) na nedostupných miestach

    o 50 % ročného poplatku prihláseného na trvalý alebo prechodný pobyt.                  

        Nedostupným miestom sa pre účely tohto nariadenia považujú nehnuteľnosti, ktoré

       sú vzdialené od prístupových komunikácií a nie je možné odtiaľ zvážať odpad z kuka

     nádob, pričom sú pre nich na dostupných miestach určené zberné miesta.

     Konkrétne pre účely tohto nariadenia sa nedostupnými miestami rozumejú:

     – na Ulici Československej armády  dom č. 235/155, dom č. 267/64

     – na Dolnej ulici dom č. 102/76

     – na Ulici Rumunskej armády dom č. 1400/48

     – na Veterníckej ulici dom č. 945/89

     – na Galandovom majeri dom č. 930/3, dom č. 931/5

     – na Revolte dom č. 790/1, dom č. 1559/5, dom č. 1560/3

     – v Partizánskej doline dom č. 528/15.

5.Úľavu nemožno poskytnúť poplatníkovi, ktorý si neplní povinnosti voči mestu Kremnica

    ( nedoplatok na poplatku za odpady ).

 1. Úľavy na poplatku sa pre jednu osobu nekumulujú.
 2. Poplatník si nárok na zníženie uplatňuje za každé zdaňovacie obdobie zvlášť.
 3. Úľavu nemožno poskytnúť poplatníkovi, ktorý má nedoplatky voči mestu Kremnica

 

 

Článok 8

Vrátenie poplatku

 

Mesto vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť

platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia na základe písomnej žiadosti v zákonnej lehote.

 1. Podmienkou na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti je zánik poplatkovej povinnosti najmä z dôvodu zrušenia trvalého alebo prechodného pobytu, užívania nehnuteľnosti, zánik prevádzky na území mesta. Zánik poplatkovej povinnosti je poplatník povinný preukázať dokladmi – doklad o zrušení pobytu v meste, doklad o zániku užívania nehnuteľnosti, doklad o zániku prevádzky v meste.
 2. Podmienkou na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti platiteľovi pri znížení alebo odpustení poplatku je podanie žiadosti v zákonnej lehote, splnenie podmienok v článku 6 alebo v článku 7 tohto nariadenia.

 

     Článok 9

Prechodné a záverečné ustanovenia

 

 1. Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení ( ďalej len „ nariadení „ ) nie je

    podrobnejšia úprava, platia príslušné ustanovenia zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych

    daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení

     neskorších predpisov a zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní ( daňový poriadok ) a

     zmene a doplnení niektorý zákonov v znení neskorších predpisov.

 1. Ak vznikla poplatková povinnosť pred účinnosťou tohto nariadenia, správca poplatku

    pre vyrubenie poplatku použije sadzby podľa doterajších nariadení.

 1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva

    v Kremnici číslo        zo dňa         2019.                

 1. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica č. 10/2016 o miestnom poplatku

    za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 

                                                                

 

                                                                                     Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

                                                                                                 primátor mesta  

                                                                                                

 

 1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta

    v budove Mestského domu v Kremnici od                       do

 1. Toto všeobecne záväzné stanovisko nadobúda účinnosť dňa 01.01.2020.

 

                                                                                              Iveta Ceferová

                                                                                      zástupkyňa primátora mest

 

 

Vážení spoluobčania,

predkladáme Vám na pripomienkovanie návrh všeobecne

záväzného nariadenia:

 

   –    O miestnom poplatku za komunálne odpady a

        drobné stavebné odpady.

 

Dňom vyvesenia návrhu, t.j. dňom  29.10.2019, začala

plynúť  15 dňová  lehota, počas ktorej môžu  fyzické osoby a

právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v

písomnej forme, elektronicky na internetovej  stránke mesta

msu@kremnica.sk alebo  ústne do zápisnice na Mestskom úrade

v Kremnici. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový

text alebo odporučiť úpravu textu a to doplnenie, zmenu, vypustenie

alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí  navrhovateľ prihliadať

a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

 

Pripomienkovanie je možné  od 29.10.2019  do 13.11.2019.

 

 

 

                                                                    Iveta Ceferová

                                                               zástupkyňa primátora

 

 

 

 

 

Zdieľať tento príspevok.