Všeobecné záväzné nariadenie mesta Kremnica číslo ……/2019 o dani z nehnuteľnosti