VZN …. o dočasnom a trvalom parkovaní motorových vozidiel