Zápisnica z rokovania komisie kultúry, športu a cestovného ruchu, konanej dňa 23.10.2019

Prítomní: Iveta Ceferová, Janka Volková, Marián Vojtko, Peter Neuschl, Tomáš Heriban, ako hostia Michal Polačko, Erik Urgela

 

Predseda komisie Marián Vojtko privítal prítomných a skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Svoju neúčasť ospravedlnili Ondrej Horváth, Martin Kapšo, Dušan Privalinec a Martin Varhaňovský.

  1. Na poslednom zasadnutí komisie neboli prijaté žiadne uznesenia s úlohami pre komisiu.
  2. K úprave bežeckých tratí na Skalke potvrdila pani Ceferová, že túto záležitosť komunikuje s pánom Romanom Bérešom, ktorý má predniesť návrh systému úpravy tratí po stretnutiach a dohodách s ostatnými majiteľmi strojov.

Výber za bežecké nálepky bude podľa pani Ceferovej riešený cez víkendy a prázdniny osvedčenými študentskými brigádnikmi. Otázne sú mimo prázdninové a mimo víkendov dni, ako aj jarné prázdniny iných krajov. Tu sa uvažuje s angažovaním ľudí od pána Béreša, ktorí prenajímali ferratové sety.

K problematike obnovy a zlepšenia značenie na Skalke informovala pani Ceferová, že sa aktuálne idú osádzať koly na tabule a vec je v postupnom riešení. Informovala o podobe informačného systému na Skalke.

Vo veci parkovania na Skalke komisia konštatovala, že na najbližšom zasadnutí MsZ bude prijaté nové VZN o parkovaní a v ňom je zahrnuté aj parkovanie na Skalke.

  1. K bodu o mestskej telocvični prijali pozvanie na komisiu páni Polačko a Urgela, ktorí bližšie objasnili situáciu v súvislosti so službami, ktoré plánujú poskytovať v posilňovni v roku 2020 tak pre jednotlivcov športovcov, športové kluby mesta, ako aj širokej verejnosti.

Zároveň obaja otvorili tému možného vybudovania tartanovej dráhy, či v rámci rekonštrukcie športovísk pri výstavbe TESCO, alebo v areáli na Skalke. V súvislosti s týmto vznikla rozprava o možnostiach a alternatívach bežeckých oválov na Skalke.

  1. V roku 2019 sa naše delegácie zúčastnili dvoch podujatí v partnerskom meste Nový Jičín v mesiacoch jún a september. Budúci rok budeme riešiť pri konkrétnych komunikáciách a pozvaniach s partnerskými mestami.
  2. Predseda informoval členov komisie, že do 30.11. je možné predkladať žiadosti na VÚC, do 31.10. v rámci grantových výziev nadácií VÚB a SLSP.
  3. K VZN o dotáciách. Úradom boli zapracované východiská a odporúčania na úpravu znenia VZN, ktoré vznikli na základe pripomienok z pracovného stretnutia Ceferová, Horváth, Vojtko a z ekonomického oddelenia. VZN bude predložené na rokovanie MsZ.

Pán Neuschl pripomenul problematiku holubov zdržiavajúcich sa na Barbacane a Dolnej veži. Následne prebehla rozprava o možnostiach, ako ich odtiaľ dostať preč, aby nebolo znečisťované a poškodzované priestranstvo Medzibránia. Pán Vojtko informoval o krokoch, ktoré vykonalo Kultúrne a informačné centrum (ultrazvukový plašiť, osadenie ostňov na okná, prehrávanie zvuku sokola, zakúpenie špeciálnych gélov).

 

 

 

Zapísal: Marián Vojtko DiS.art. predseda komisie

 

Zdieľať tento príspevok.