Zápisnica zo zasadnutia komisie školstva a mládeže zo dňa 23. 10. 2019

Komisia školstva a mládeže pri MsZ v Kremnici

 

Prítomní: Členovia komisie a hostia podľa priloženej prezenčnej listiny

 

Program zasadnutia:

  1. Otvorenie
  2. Návrh rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2020
  3. Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti
  4. Informácia k financovaniu CVČ prostredníctvom vzdelávacích poukazov, počet detí v CVČ
  5. Návrh zmeny VZN č. 4/2019 o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica – v časti o CVČ
  6. Návrh VZN o parkovacích miestach
  7. Rôzne
  8. Záver

 

K bodu č. 1: Predseda komisie Mgr. Sekaj privítal prítomných a oboznámil ich s programom.

 

K bodu č. 2: Na zasadnutie komisie bola prizvaná Ing. Nováková – vedúca oddelenia ekonomického a podnikateľských aktivít, ktorá prítomným ozrejmila spôsob prípravy rozpočtu na rok 2020, vrátane škôl a školských zariadení, s ohľadom na výšku podielových daní a povinností, ktoré majú obce v oblastiach zvyšovania miezd, vyplácania rekreačných preukazov, zvýšených nákladov na separáciu odpadu, údržbu ciest a chodníkov.

K tvorbe rozpočtu pristupuje s opatrnosťou a požiadala, aby sa na základe požiadaviek škôl určili priority, ktoré je potrebné prednostne riešiť.

Mgr. Kríž informoval, že za najdôležitejšiu vec považuje opravu strechy na telocvični, následne ostatné opravy súvisiace s ňou. Z bezpečnostného hľadiska je aj asfaltový povrch dvora školy v nevyhovujúcom stave. Na všetky tieto potrebné opravy požadovali prostriedky v dohodovacom konaní a musia počkať na výsledok.

Ďalej informoval, že sa snažili znížiť náklady aj tým, že kuchárka je platená cez projekt z úradu práce, z vlastných zdrojov opravili kanalizáciu v jedálni. Výhľadovo však treba počítať aj s riešením problému so zatekajúcou kotolňou.

Počas rekonštrukcie telocvične vedia zabezpečiť vzdelávanie v aule ako aj na chodbách školy.

Ing. Nováková povedala, že strechu je možné riešiť aj v rámci kapitálových výdavkov z rezervného fondu, resp. z dividend. Dvor, kotolňa, opravy v MŠ spadajú do bežných výdavkov.

Primátor mesta povedal, že má dohodnuté stretnutie s prednostom OÚ ohľadom telocvične, pretože bola z mesta požiadavka na riešenie situácie v telocvični ako havarijnej situácie, avšak rozhodnutím OÚ bola preradená do kategórie modernizačný dlh.

Mgr. Sekaj povedal, že pri 88%-nom financovaní súkromných zariadení, ako aj z peňazí vypočítaných z podielových daní na kapitálové výdavky, sú financie, ktoré by sa mali rezervovať práve na výdavky súvisiace s opravami budov.

Primátor mesta povedal, že vytváranie nejakého rezervného fondu nepovažuje za najlepšie riešenie, pretože pokiaľ vznikla potreba použitia peňazí na nevyhnutné opravy v školách, tie boli uvoľnené. Celkovo však nie je možné odsledovať, ktoré peniaze boli konkrétne na tieto situácie použité. Potreby sú však určite vyššie ako výška podielových daní určená na kapitálové výdavky.

Mgr. Sekaj žiadal zhotovenie prehľadu o tom, do čoho je potrebné ešte investovať v jednotlivých budovách. Poukázal na to, že pri rekonštrukcii v r. 2011 sa nerobila údržba a rekonštrukcia sietí, čo sa teraz odzrkadlilo na viacerých nedostatkoch vzniknutých užívaním budov.

Primátor mesta povedal, že práve preto sa snažia robiť rekonštrukcie a investície tak, aby technický stav zotrval na dlhšie obdobie.

Mgr. Krí informoval, že pri rekonštrukcii školy bol úplne iný pôvodný projekt, budovy školy mali spájať spojovacie chodby. Problém však vznikol pri spolufinancovaní.

Ing. Kirková informovala, že v tom aktuálnom období bol projekt limitovaný počtom detí a keďže v meste sú dve školy, musel sa pôvodný projekt zmeniť, lebo bolo poskytnutých menej finančných prostriedkov, ako bolo plánované poľa projektu.

Mgr. Kríž pripomenul, že od januára sa opätovne zvyšujú platy.

Ing. Nováková informovala, že s touto skutočnosťou pri tvorbe rozpočtu počíta, avšak napriek tomu sa rozpočet bude stavať podľa 4., resp. 5. zmene tohtoročného rozpočtu. Je to kvôli tomu, že kým tabuľky pedagogických zamestnancov už boli publikované, tie nepedagogické ešte nie. Bude sa meniť aj výška minimálnej mzdy, následkom čoho sa bude musieť doplácať do jej výšky. V súvislosti s minimálnou mzdou pôjde hore aj cena stravnej jednotky, ktorá je na ňu naviazaná. Kým však nie sú tieto skutočnosti jasné, publikované a platné, nebudú prepočty robiť vopred. Zapracuje len tie veci, ktoré sú jasné, zmluvami, zákonmi a iným predpismi už určené.

 

K bodu č. 3: K obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta nemajú členovia komisie pripomienky.

 

K bodom č. 4, č. 5: Mgr. Gretschová informovala prítomných o návrhu riaditeľky CVČ na zvýšenie poplatku, resp. zmeny vo VZN o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov                   od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica.

Ing. Mgr. Novodomec sa pýtal, prečo sa zvyšujú poplatky pre deti a nie pre dôchodcov a dospelých.

Mgr. Kríž ozrejmil, že počítačový krúžok pre dôchodcov vznikol na základe požiadavky Klubu dôchodcov, že členovia sa chcú naučiť pracovať s počítačom a bývalý riaditeľ CVČ im vyšiel v ústrety.

Mgr. Sekaj sa zaujímal v akých intervaloch sa vyberá poplatok a v akej výške.

Mgr. Gretschová povedala, že na základe podkladov od riaditeľky CVČ je to na polrok, resp. od októbra do januára a od februára do mája, pričom na mesiac je to 288.-€.

V CVČ je zamestnaných 10 externých zamestnancov, na ktorých sú mzdové náklady na 8 mesiacov 5.311.-€. V tomto šk. roku bolo do CVČ odovzdaných 306 vzdelávacích preukazov, čo je 9.792.-€.

Ing. Kirková povedala, že podľa jej informácií sa realizujú aktivity aj počas víkendov a tam vznikajú vyššie náklady.

Ing. Mgr. Novodomec povedal že na základe informácií, ktoré dostal, mu nie je jasné, prečo sa navrhuje zvýšenie poplatkov. Nevidí nejakú stratu. Navrhol, aby riaditeľka CVČ vypracovala dôvodovú správu, kde spracuje finančné zhodnotenie nákladov, výdavkov v CVČ a predloží ju do ekonomickej komisie.

Mgr. Sekaj reagoval, že na tieto aktivity by mali ísť prostriedky zo vzdelávacích poukazov.

Ing. Mgr. Novodomec povedal, že vyššie náklady by mali platiť tie deti, ktoré sa týchto aktivít zúčastňujú a nie paušálne všetky.

V súvislosti s poplatkami v CVČ primátor mesta informoval prítomných, že na základe aktuálnych informácií zo zasadnutia Únie miest, vyčíslili samosprávy, že z dôvodu pokrytia nákladov, ktoré majú samosprávy bude potrebné zvyšovať poplatky cca o 30% vo všetkých oblastiach. Zvyšovanie bude spôsobené tým, že štát určil nové povinnosti a s nimi súvisiace náklady, na ktoré nevyčlenil pre samosprávy žiadne prostriedky.

Mgr. Kríž upozornil, že vo VZN je v čl. 3 ods. 4 uvedené, že výška poplatku za prenájom sú 4.-€. Podľa nájomnej zmluvy s CVČ však nie je možné poskytnuté priestory ďalej prenajímať.

 

K bodu č. 6: Členovia komisie nemajú k návrhu VZN o parkovacích miesta žiadne návrhy. Znenie berú na vedomie.

 

K bodu č. 7: Mgr. Gretschová informovala členov komisie, že v rámci dohodovacieho konania bola spracovaná a odoslaná žiadosť o finančné prostriedky vo výške 207.000.-€.

Ďalej informovala o tom, že riaditeľ ZUŠ spracoval zoznam investícií v areáli výhľadovo, nie na roky 2020-2022, kde bude potrebné vykonať sanáciu južnej steny budovy, opraviť prístupovú cestu a chodníky v areáli, obnoviť fasádu budovy a zatepliť strop budovy.

 

K bodu č. 8: Mgr. Sekaj poďakoval prítomným za účasť.

 

Komisia berie na vedomie obsah správ o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

 

Komisia berie na vedomie návrh VZN o parkovacích miestach.

 

Komisia ukladá riaditeľke CVČ spracovať podrobnú finančnú analýzu a dôvodovú správu k návrhu zmeny VZN o určení poplatkov za krúžky v CVČ do 25. 10. 2019 do 13.00 hod.

 

Komisia žiada riaditeľku CVČ o účasť na komisii mestských lesov dňa 11. 11. 2019.

 

Komisia ukladá sekretárke komisie zaslať správu členom ekonomickej komisie dňa 25. 10. 2019.

 

Komisia ukladá sekretárke komisie doručiť zoznam investícií v ZUŠ vedúcej oddelenia výstavby a životného prostredia.

 

V Kremnici 24. 10. 2019

 

Zapísala: Mgr. Zuzana Gretschová                                 Predseda komisie: Mgr. Alexander Sekaj

                                                                                               Overovateľ: Mgr. Peter Weis

Zdieľať tento príspevok.