Zápisnica č. 8/2019 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 17. 10. 2019 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Zápisnica č. 8/2019 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 17. 10. 2019 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Ing. Mgr. Ferenčík, primátor mesta

Poslanci mestského zastupiteľstva

– Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  Ing. Viera Vaská, Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban

 

Neskorší príchod nahlásili:

– Mgr. Alexander Sekaj

 

Neprítomní:

 

Ospravedlnení:

 

Prizvaní a hostia:

 

Mgr. Ľuba Ďurčová, vedúca, oddelenie organizačné a správne, Mestský úrad v Kremnici

 

Mgr. Roman Brhlík, náčelník, Mestská polícia Kremnica

 

Ing. Jana Kyselicová, vedúca, oddelenie výstavby a životného prostredia Mestský úrad v Kremnici

 

Ing. Andrea Mutňanská, vedúca, oddelenie mestskej zelene, Mestský úrad v Kremnici

 

Ing. Lenka Reichlová, riaditeľka, Mestský bytový podnik Kremnica

 

Mgr. Zuzana Gretschová, oddelenie školstva, kultúry a športu Mestský úrad v Kremnici

 

Ing. Renáta Nováková, vedúca, oddelenie ekonomické a podnikateľských aktivít

 

Ing. Beáta Kirková, hlavná kontrolórka, Mestský úrad v Kremnici

 

Mgr. Hana Zlatošová, riaditeľka, Centrum voľného času

 

 • k bodu: Otvorenie

 

Rokovanie riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici (ďalej „MsZ) otvoril o 16:02 hod. Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta Kremnica (ďalej „Ing. Mgr. Ferenčík“). Privítal prítomných poslancov MsZ, vedúcich organizácií zriadených mestom Kremnica, vedúcich oddelení a občanov mesta Kremnica. Konštatoval, že toto zasadnutie MsZ je 8. v tomto roku, 10. v tomto volebnom období. Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že podľa prezentačnej listiny je prítomná väčšina poslancov MsZ (10) a je teda spôsobilé rokovať a uznášať sa.

 

 • k bodu: Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie, volebnej komisie a pracovného predsedníctva

 

 •  
 •  
 •  
 •  

 

Návrh programu:

 • Otvorenie
 • Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie a pracovného predsedníctva
 • Kontrola plnenia uznesení
 • Návrh 5. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2019
 • Návrh 3. zmeny rozpočtu príjmov a výdavkov Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica
 • Rozpočtové opatrenie riaditeľky Mestského bytového podniku č. 2/2019
 • Zadanie pre spracovanie územného plánu zóny „Veterník Kremnica“
 • Majetkové veci:
  1. Informácia o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách
  2. Žiadosť o odpredaj spoluvlastníckeho podielu ½ z pozemkov a spoluvlastníckeho podielu ½ domu od mesta Kremnica – Michal Búchal
  3. Návrh na zmenu Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica
  4. Zverenie majetku do správy – Mestský bytový podnik Kremnica
  5. Zverenie technického zhodnotenia majetku do správy – Základná škola Pavla Križku, Kremnica
 • Rôzne
 • Interpelácie
 • Záver

 

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa, či sú nejaké návrhy, alebo pripomienky k programu.

 

PREZENTÁCIA:10

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská,    Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že poslanci súhlasia s  programom MsZ.

 

 

Ing. Mgr. Ferenčík navrhol, aby pracovné komisie a pracovné predsedníctvo  pracovali v nasledovnom zložení:

 

mandátová komisia – Ing. Viera Vaská, Ing. Tomáš Heriban

101000

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že mandátová komisia bola jednohlasne zvolená.

 

 

návrhová komisia – Mgr. Ing. Martin Novodomec, Marián Vojtko, Dis.art

101000

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že návrhová komisia bola jednohlasne zvolená.

 

 

Ing. Mgr. Ferenčík odporučil, aby pracovné predsedníctvo pre zasadnutie MsZ dňa 14. 11. 2019 pracovalo v zložení – primátor mesta, zástupkyňa primátora mesta, MUDr. Radovan Junas, MHA

101000

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že pracovné predsedníctvo bolo jednohlasne zvolené.

 

Ing. Mgr. Ferenčík odporučil, aby pracovné predsedníctvo pre zasadnutie MsZ dňa 17. 10. 2019 pracovalo v zložení – primátor mesta, zástupkyňa primátora mesta, Mgr. Alexander Sekaj

101000

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že pracovné predsedníctvo bolo jednohlasne zvolené.

 

 

Za zapisovateľku zápisnice určil Ivetu Hromadovú, zamestnankyňu Mestského úradu v Kremnici a za overovateľov zápisnice určil Mgr. Ondreja Horvátha a MUDr. Radovan Junas, MHA

 

 

3 ) k bodu: Kontrola plnenia uznesení

 

Uznesenie číslo 146/1910

 

vo veci správy o kontrole plnenia uznesení.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

správu č. 7/2019 o kontrole plnenia uznesení prijatých MsZ v Kremnici, ktorá je predložená hlavnou kontrolórkou mesta Kremnica.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

 

PREZENTÁCIA:10

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská,    Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 

 • K bodu: Návrh 5. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2019

Uznesenie číslo    147 /1910

 

vo veci stanoviska hlavnej kontrolórky mesta Kremnica k 5. zmene rozpočtu mesta Kremnica na rok 2019

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

Stanoviska hlavnej kontrolórky mesta Kremnica k 5. zmene rozpočtu mesta Kremnica na rok 2019.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA:10

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská,    Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 

Uznesenie číslo    148 /1910

 

vo veci návrhu 5. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2019.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s c h v a ľ u j e

 1. zmenu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2019, podľa predloženého návrhu nasledovne:

bežné príjmy:                                    5 485 254 €

kapitálové príjmy:                               167 662 €

príjmové finančné operácie:                374 501 €      

spolu príjmy:                                  6 027 417 €

           

bežné výdavky:                                  5 421 376 €

kapitálové výdavky:                              504 420 €

výdavkové finančné operácie:                95 959 €

spolu výdavky:                                 6 021 755 €

 

saldo bežného rozpočtu:                         63 878 €

saldo kapitálového rozpočtu:              – 336 758 €

saldo finančných operácií:                     278 542 €

celkové saldo rozpočtu:                          5 662 €

 

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA:10

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská,    Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 

 • K bodu: Návrh 3. zmeny rozpočtu príjmov a výdavkov Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica

Uznesenie číslo    149 /1910

 

vo veci stanoviska hlavnej kontrolórky k 3.zmene rozpočtu príjmov a výdavkov  Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2019

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

stanovisko hlavnej kontrolórky k 3.zmene rozpočtu príjmov a výdavkov  Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2019

 

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA:10

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská,    Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 

Uznesenie číslo    150 /1910

 

vo veci návrhu 3. zmeny rozpočtu príjmov a výdavkom Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2019.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s c h v a ľ u j e

 1. zmenu rozpočtu príjmov a výdavkov Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2019

 

 1. zmena rozpočtu príjmov a výdavkov 2019:

                                           Hlavná činnosť                            Podnikateľská činnosť

príjmy:                                       301 756 €                                                189 792 €

výdavky:                                    301 756 €                                                187 048 €

saldo:                                                    0 €                                                    2 744 €     

 

 1. zmena rozpočtu príjmov a výdavkov 2019:

                                           Hlavná činnosť                            Podnikateľská činnosť

príjmy:                                       319 491 €                                                192 000 €

výdavky:                                    319 491 €                                                189 256 €

saldo:                                                   0 €                                                    2 744 €       

 

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA:10

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská,    Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 

 • K bodu. Rozpočtové opatrenie riaditeľky Mestského bytového podniku č. 2/2019

Uznesenie číslo    151 /1910

 

vo veci stanoviska hlavnej kontrolórky k  rozpočtovému opatreniu riaditeľky Mestského bytového podniku č.2/2019.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

stanovisko hlavnej kontrolórky k  rozpočtovému opatreniu riaditeľky Mestského bytového podniku č.2/2019.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA:10

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská,    Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

Uznesenie číslo    152 /1910

 

vo veci rozpočtového opatrenia riaditeľky Mestského bytového podniku č. 2/2019 k 19.07.2019.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

rozpočtové opatrenie riaditeľky Mestského bytového podniku č. 2/2019 k 19.07.2019.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA:10

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská,    Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 • K bodu: Zadanie pre spracovanie územného plánu zóny „Veterník Kremnica“

Uznesenie číslo    153 /1910

 

vo veci Zadania pre spracovanie územného plánu zóny “Veterník Kremnica”.

 

M e s t s k é     z a s t u p i t e ľ s t v o – A / k o n š t a t u j e , že:

 1. zadanie pre spracovanie návrhu ÚPN zóny „Veterník Kremnica“ – spracovala osoba s odbornou spôsobilosťou pre obstarávanie UPD a ÚPP Ing. Martin HUDEC reg.č.275 v súlade so zákonom č.50/76 Zb.z. a č.237/2000 Zb.z. (stavebný zákon) a vyhláškou MŽP SR č.55/2001 o ÚPP a ÚPD
 2. zadanie pre spracovanie návrhu ÚPN zóny „Veterník Kremnica“ posúdil Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky a vydal stanovisko podľa § 20 a súhlas na schválenie listom č. OU-BB-OVBP1-2019/030553-0004 zo dňa 24.09.2019
 3. zadanie pre spracovanie návrhu ÚPN zóny „Veterník Kremnica“ bolo vyvesené na úradnej tabuli obce od 15.01.2019 do 26.03.2019.

 

B/s c h v a ľ u j e

podľa § 20 ods. 7  písm. c) stavebného zákona: Zadanie pre spracovanie návrhu ÚPN zóny „Veterník Kremnica“ v zmysle stanoviska  Okresného  úradu  Banská Bystrica OU-BB-OVBP1-2019/030553-0004 zo dňa 24.09.2019, ktorým posúdil zadanie a vydal súhlas na jeho schválenie.

 

                                                                       C/o d p o r ú č a

primátorovi mesta zabezpečiť:

 1. spracovanie návrhu ÚPN zóny v zmysle schváleného Zadania pre spracovanie návrhu ÚPN zóny „Veterník Kremnica“.
 2. doručiť 1 elaborát Zadania pre spracovanie návrhu ÚPN zóny „Veterník Kremnica“ opatrený schvaľovacou doložkou Okresnému úradu Banská Bystrica do 30 dní od schválenia zadania v mestskom zastupiteľstve..

 

16:17 – do radnej siene sa dostavil Mgr. Alexander Sekaj

 

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA:11

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská,    Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 1(Mgr. Alexander Sekaj)

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

 

 

 • K bodu: Majetkové veci:

Uznesenie číslo    154 /1910

 

vo veci informácie o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e   n a   v e d o m i e

informáciu o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách na prenájom pozemkov v katastrálnom území Kremnica v zmysle VZN mesta Kremnica č. 5/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Kremnica č. 3/2011 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta za obdobie od 28.05.2019 do 30.09.2019 podľa prílohy .                                             

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA:11

ZA: 11 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská,    Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková, Mgr. Alexander Sekaj)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

Uznesenie číslo     /1910

 

vo veci žiadosti Michala Búchala, Ulica Československej armády 273/76, 967 01 Kremnica o odpredaj spoluvlastníckeho podielu 1/2 z pozemkov a spoluvlastníckeho podielu 1/2 domu od mesta Kremnica, katastrálne územie Kremnica, po predložení znaleckého posudku.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ r u š í

uznesenie MsZ 86/1809 zo dňa 6. septembra 2018.

 

                                                                B /s c h v a ľ u j e

odpredaj spoluvlastníckeho podielu 1/2 z pozemkov a spoluvlastníckeho podielu 1/2 domu od mesta Kremnica a uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa § 9a ods. 8 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v meste Kremnica, katastrálne územie Kremnica, okres Žiar nad Hronom a to spoluvlastníckeho podielu 1/2 z pozemku parcelné číslo CKN 1204/4 – zastavaná plocha a nádvorie s celkovou výmerou 395 m², spoluvlastníckeho podielu 1/2 z pozemku parcelné číslo CKN 1202 – zastavaná plocha a nádvorie s celkovou výmerou 159 m² a spoluvlastníckeho podielu 1/2 domu súpisné číslo 273 stojacom na pozemku parcelné číslo CKN 1202, list vlastníctva číslo 2896, Michalovi Búchalovi, adresa trvalého pobytu Ulica Československej armády 273/76, 967 01 Kremnica s tým, že kupujúci uhradí výdavky spojené s prevodom vlastníctva nehnuteľností.

            Podľa znaleckého posudku č. 182/2019 zo dňa 15. 07. 2019 všeobecná hodnota

1/2 z pozemkov parcelné číslo CKN 1204/4 a CKN 1202 je 1 440,40 € a všeobecná hodnota stavieb je 5 146,62 €, t.j. spolu zaokrúhlene 6 600,00 €.

            Kúpna cena za predaj spoluvlastníckeho podielu 1/2 z pozemku parcelné číslo CKN 1204/4 sa stanovuje vo výške 1975,00 € ( 10 €/m²), spoluvlastníckeho podielu 1/2 z pozemku parcelné číslo CKN 1202 sa stanovuje vo výške 397,50 € ( 5 €/m²) a spoluvlastníckeho podielu 1/2 domu súpisné číslo 273 a príslušných stavieb sa stanovuje vo výške 5146,62 €, t.j. spolu 7519,12 € (slovom: sedemtisícpäťstodevätnásť eur dvanásť centov).

 

C/ u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a zrealizovať uzatvorenie kúpnej zmluvy

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                                 

termín: 30.11. 2019.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ.

 

Vojtko Dis.art. – podal pozmeňujúci návrh na to, aby sa to odpredalo za cenu, aká je v znaleckom posudku, ktorý bol doložený žiadateľom. Ing. Volková – tiež je za tento návrh. Bola sa tam pozrieť, pán Búchal to tam zveľaďuje a stará sa o to.

Ing. Mgr. Ferenčík – požiadal poslancov o hlasovanie za zaradenie pozmeňujúceho návrhu do programu MsZ.

PREZENTÁCIA:11

ZA: 8 (Iveta Ceferová, Mgr. Ondrej Horváth,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo, Dušan Privalinec, Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková, Mgr. Alexander Sekaj)

PROTI: 1 (Ing. Viera Vaská)

ZDRŽAL SA: 2 ( Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Tomáš Heriban)

 

Ing. Mgr. Ferenčík – požiadal o prečítanie zmeneného uznesenia MsZ.

Uznesenie číslo 155/1910

 

vo veci žiadosti Michala Búchala, Ulica Československej armády 273/76, 967 01 Kremnica o odpredaj spoluvlastníckeho podielu 1/2 z pozemkov a spoluvlastníckeho podielu 1/2 domu od mesta Kremnica, katastrálne územie Kremnica, po predložení znaleckého posudku.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ r u š í

uznesenie MsZ 86/1809 zo dňa 6. septembra 2018.

 

                                                                B /s c h v a ľ u j e

odpredaj spoluvlastníckeho podielu 1/2 z pozemkov a spoluvlastníckeho podielu 1/2 domu od mesta Kremnica a uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa § 9a ods. 8 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v meste Kremnica, katastrálne územie Kremnica, okres Žiar nad Hronom a to spoluvlastníckeho podielu 1/2 z pozemku parcelné číslo CKN 1204/4 – zastavaná plocha a nádvorie s celkovou výmerou 395 m², spoluvlastníckeho podielu 1/2 z pozemku parcelné číslo CKN 1202 – zastavaná plocha a nádvorie s celkovou výmerou 159 m² a spoluvlastníckeho podielu 1/2 domu súpisné číslo 273 stojacom na pozemku parcelné číslo CKN 1202, list vlastníctva číslo 2896, Michalovi Búchalovi, rod. Búchalovi, nar. 10. 10. 1976, rodné číslo 761010/8385, adresa trvalého pobytu Ulica Československej armády 273/76, 967 01 Kremnica s tým, že kupujúci uhradí výdavky spojené s prevodom vlastníctva nehnuteľností.

            Podľa znaleckého posudku č. 182/2019 zo dňa 15. 07. 2019 všeobecná hodnota

1/2 z pozemkov parcelné číslo CKN 1204/4 a CKN 1202 je 1 440,40 € a všeobecná hodnota stavieb je 5 146,62 €, t.j. spolu zaokrúhlene 6 600,00 €.

            Kúpna cena podľa znaleckého posudku č. 182/2019 zo dňa 15. 07. 2019 za predaj spoluvlastníckeho podielu 1/2 z pozemkov parcelné číslo CKN 1204/4 a CKN 1202 je 1 440,40 € a spoluvlastníckeho podielu 1/2 domu súpisné číslo 273 stojacom na pozemku parcelné číslo CKN 1202 a príslušných stavieb (prípojka vody, elektrická prípojka a kanalizácia) je 5 146,62 €, t.j. spolu 6 587,02 € slovom: šesťtisícpäťstoosemdesiatsedem eur dva centy).

 

C/ u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a zrealizovať uzatvorenie kúpnej zmluvy

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                                 

termín: 30.11. 2019.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú ďalšie otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali ďalšie otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA:11

ZA: 8 (Iveta Ceferová, Mgr. Ondrej Horváth,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo, Dušan Privalinec, Mgr. Alexander Sekaj, Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 1 (Ing. Viera Vaská)

ZDRŽAL SA: 2 (Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Tomáš Heriban)

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

 

Uznesenie číslo    156 /1910

 

vo veci návrhu na zmenu Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s c h v a ľ u j e

zmenu Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica, ktorou sa v §2 ods. (1) písm. A) bod 5. vypúšťa text: „ odstavná plocha pre osobné motorové vozidlo“.

 

                                                               B/u k l a d á

mestskému úradu po schválení zmeny zverejniť ju na webovom sídle mesta Kremnica

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                                   

termín: 31.10.2019.

 

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA:11

ZA: 11 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská,    Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková, Mgr. Alexander Sekaj)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

Uznesenie číslo    157 /1910

 

vo veci zverenia majetku do správy Mestského bytového podniku, Dolná ulica 49/21, 967 01 Kremnica, IČO 00 634 336.

 

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s ch v a ľ u j e

zverenie osobného motorového vozidla Citroen Berlingo, obstarávacia cena 4 990  €, hodnota oprávok 0,00 €, zostatková cena 4 990  € do správy Mestského bytového podniku, Dolná ulica 49/21, 967 01 Kremnica,        IČO 00 634 336 od 01.10.2019.

 

B/u k l a d á

mestskému úradu realizovať zverenie majetku do správy Mestského bytového podniku, Dolná ulica 49/21, Kremnica, IČO 00 634 336

zodpovedná: Ing. Jana Bohumeľová           

termín: 31.10. 2019.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA:11

ZA: 11 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská,    Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková, Mgr. Alexander Sekaj)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

Uznesenie číslo    158 /1910

 

vo veci zverenia technického zhodnotenia majetku do správy Základnej školy Pavla Križku, Ulica Pavla Križku 392/8, 967 01 Kremnica, IČO 37 831 470.

 

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s ch v a ľ u j e

zverenie technického zhodnotenia budovy súpisné číslo 392 (budova školy) na Ulici Pavla Križku v Kremnici do správy Základnej školy Pavla Križku, Ulica Pavla Križku 392/8, 967 01 Kremnica, IČO 37 831 470            od 01. 10. 2019 nasledovne:

 • technické zhodnotenie stavby (účet 021) – po ukončení investičnej akcie „Obnova Základnej školy na Ulici Pavla Križku č. 392/8 v Kremnici“ v obstarávacej cene 1 150 989,74 €, z toho:

– zdroje ŠF (MF SR r. 2014):                     113 029,44 €

– zdroje ŠF (MF SR r. 2015):                     272 350,00 €

– zdroje ŠF (MF SR r. 2016):                     230 451,00 €

– zdroje ŠF (MF SR r. 2017):                     240 000,00 €

– zdroje ŠF (MF SR r. 2018):                     274 999,80 €

Spolu zdroje ŠR (MF SR):                      1 130 830,24 €

Spolu vlastné zdroje                                     20 159,50 €

 

B/u k l a d á

mestskému úradu realizovať zverenie majetku do správy Základnej školy  Pavla Križku, Ulica Pavla Križku 392/8, Kremnica

zodpovedná: Ing. Jana Bohumeľová           

termín: 31.10. 2019.

 

Mgr. Sekaj – opýtal sa na strechu na starej škole. Počíta sa s tým? Ing. Mgr. Ferenčík – počíta sa s tým. Ešte nám tam ostali nedokončené drobné práce, ako je napríklad náter. Tento rok aj napriek veľkej snahe sa nepodarilo zohnať nikoho kto by to dokončil.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

 

PREZENTÁCIA:11

ZA: 11 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská,    Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková, Mgr. Alexander Sekaj)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 • K bodu: Rôzne

 

Uznesenie číslo    159 /1910

 

vo veci návrhu na 1. zmenu finančného plánu na rok 2019 spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., sídlo Zechenterova 347/2, 967 01  Kremnica, IČO: 31 600 182, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 1690/S (ďalej „Mestské lesy Kremnica, s.r.o.,“).

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e

návrh na 1. zmenu finančného plánu na rok 2019 spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o.

– s celkovými výnosmi                                          4 270 100 eur

– s celkovými nákladmi                                        4 216 100 eur

– hospodárskym výsledkom – zisk                               54 000 eur

– a s nájomným pre prenajímateľa Mesto Kremnica       408 000 eur

 

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA:11

ZA: 11 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská,    Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková, Mgr. Alexander Sekaj)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 • K bodu: Interpelácie

 

Ing. Vaská – opýtala sa, ako pokračujú práce na OD Tesco. Ing. Mgr.Ferenčík – informoval, že sa schvaľovali zmeny a doplnky ÚPN mesta Kremnica. Následne bolo stretnutie Krajského pamiatkového úradu s projektantom spoločnosti Tesco. V krátkej dobe budú predložené návrhy a vizualizácie. Tieto podklady sú potrebné pre územné rozhodnutie. V najbližších dňoch by mali dať stavebníci podklady pre územné konanie.

Ing. Vaská – opýtala sa na stretnutie Pamiatkového úradu a projektantom Tesca. Mesto do toho nemá čo hovoriť? Ing. Mgr. Ferenčík – samozrejme má. Teraz ale riešili skôr také, čo sa týka farebnosti, reflexných pruhov a samotnej typológie stavieb. Ďalšia vec bola zázemie športovísk. Ing. Vaská – opýtala sa ako postupujeme s vodovodom na Skalke? Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že postupujeme dobre. Chýba ešte elektrikár. Minulý týždeň bolo kvôli tomu stretnutie. Čo sa týka funkčnosti, je plne funkčný.

Mgr. Ing. Novodomec – opýtal sa na komunikáciu so štátnymi orgánmi pri ceste I/65. Či sa zakúpia tie lapače. Komunikovalo sa s Dopravným inšpektorátom? Ako je to v súčasnosti?  Ing. Mgr. Ferenčík –  poslednou iniciatívou, kde sme našli podporu obyvateľov bola iniciatíva, kde chceme dať spracovať hlukovú štúdiu. Chceli by ísť aj týmto smerom. Tento úsek nie je nehodový, nestala sa tam nehoda s následkom smrti. Takže bohužiaľ z hľadiska štatistík je tento úsek jeden z mála „ideálnych“. Je to beh na dlhú trať. Aj z dôvodu blížiacich sa Parlamentných volieb je tá komunikácia čím ďalej, tým ťažšia. Slovenská správa ciest pripravuje v priebehu najbližšieho roku alebo dvoch obnovu tohto povrchu na úseku od križovatky Lúčky po koniec mesta. Tlačili sme na to, aby sme sa pri zmene tohto povrchu dostali aj do zmeny dopravného značenia. Ďalej vysvetlil dve varianty tohto riešenia. Ing. Volková – opýtala sa kedy bude Kremnica vyznačená na návesnej tabuli R1? Ľudia majú problém sa sem dostať. Myslí si, že je čas túto tému opäť otvoriť. Je to v našom záujme.  Privalinec – tak isto sa k tomuto pridáva. Stáva sa to stále, je to bežná záležitosť.  Mgr. Sekaj – opravuje sa Kremnický potok. Opýtal sa na náletové dreviny, ktoré sú v koryte a na krajoch. Múrik pri Červenej veži je zničený. Tí, čo to opravujú sa venujú zatiaľ len korytu? Alebo budú riešiť aj tieto rozlámané kraje? Ing. Mgr. Ferenčík – povedal, že dúfa, že áno. Povodie Hrona je štátny podnik.

 

11) K bodu: Záver

 

Ing. Mgr. Ferenčík – ukončil o 16:53 hod. 7. riadne zasadnutie MsZ v tomto roku, 9. v tomto volebnom období. Zvukový záznam a videozáznam z rokovania MsZ tvorí prílohu tejto zápisnice.

                                                                                                      

 

  

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

            primátor mesta

 

 

 

 

Mgr. Ondrej Horváth                                            MUDr. Radovan Junas, MHA

 1.   overovateľ                                                                  2. overovateľ

 

 

 

Zapísala: Iveta Hromadová

 

Zdieľať tento príspevok.