Uznesenia z 11. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa  14. novembra 2019

Uznesenia z 11. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa  14. novembra 2019

Uznesenie číslo 160/1911

 

vo veci správy o kontrole plnenia uznesení.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

správu č. 8/2019 o kontrole plnenia uznesení prijatých MsZ v Kremnici, ktorá je predložená hlavnou kontrolórkou mesta Kremnica.

 

PREZENTÁCIA:9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Mgr. Alexander Sekaj, Ing. Viera Vaská,   Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 161/1911

 

vo veci správy z vykonanej kontroly.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

správu č. 2/2019 z vykonanej kontroly – Pohľadávky k 31.7.2019 spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o..

 

PREZENTÁCIA:9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Mgr. Alexander Sekaj, Ing. Viera Vaská,   Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 162/1911

 

vo veci návrhu VZN číslo  6/2019 o dani z nehnuteľností.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  s ch v a ľ u j e

VZN číslo 6 /2019 o dani z nehnuteľností.

 

PREZENTÁCIA:9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Mgr. Alexander Sekaj, Ing. Viera Vaská,   Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 163/1911

 

vo veci návrhu VZN č. 7/2019 o dočasnom a trvalom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Kremnica.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ r u š í

VZN č. 8/2013 o parkovaní na území mesta Kremnica

                                          

                   B/ s ch v a ľ u j e

VZN č.  7/2019 o dočasnom a trvalom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Kremnica.

 

PREZENTÁCIA:9

ZA: 6 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth,  MUDr. Radovan Junas MHA, Dušan Privalinec,  Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 3 ( Ing. Viera Vaská, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Ing. Martin Novodomec)

 

Uznesenie číslo 164/1911

 

vo veci stanoviska hlavnej kontrolórky mesta.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

stanovisko hlavnej kontrolórky k  Rozpočtovému opatreniu riaditeľky Mestského bytového podniku č.3/2019 k 30.09.2019.

 

PREZENTÁCIA:9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Mgr. Alexander Sekaj, Ing. Viera Vaská,   Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 165/1911

 

vo veci rozpočtového opatrenia riaditeľky Mestského bytového podniku č. 3/2019.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

rozpočtové opatrenie riaditeľky Mestského bytového podniku č. 3/2019 k 30.09.2019.

 

PREZENTÁCIA:9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Mgr. Alexander Sekaj, Ing. Viera Vaská,   Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

 

Uznesenie číslo 166/1911

 

vo veci správy o čerpaní rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.09.2019 za Mestský bytový podnik Kremnica .

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

správu o čerpaní rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.09.2019 za Mestský bytový podnik, Dolná 49/21, Kremnica

(v eurách)

 Hlavná činnosť%Podnikateľská činnosť%SPOLU%
Príjmy124 388,53752 378,2349126 766,7674
Výdavky107 049,95643 656,2275110 706,1765
Saldo17 338,58 -1 277,99 16 060,59 

 

PREZENTÁCIA:9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Mgr. Alexander Sekaj, Ing. Viera Vaská,   Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 167/1911

 

vo veci  plnenia rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.09.2019 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica.

 

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –  b e r i e    n a   v e d o m i e

predloženú správu o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.09.2019 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica nasledovne:

 

                                    Hlavná činnosť     %      Podnikateľská  činnosť    %       Celkom KIC         %

Príjmy:                            237 302          78,64           175 243                 92,33        412 545         83,93

Výdavky:                        229 980          76,21           137 165                 73,33        367 145         75,11

Saldo:                           7 322                               38 078                               45 400

 

PREZENTÁCIA:9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Mgr. Alexander Sekaj, Ing. Viera Vaská,   Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 168/1911

 

vo veci Dohody o jednorazovej náhrade za nutné obmedzenie užívania nehnuteľností, Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62, Bratislava, IČO: 35 763 469.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –      A/s c h v a ľ u j e

uzatvorenie Dohody o jednorazovej náhrade za nutné obmedzenie užívania nehnuteľností medzi mestom Kremnica ako povinným a spoločnosťou Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62,  Bratislava, IČO: 35 763 469 ako oprávneným a sumu jednorazovej náhrady vo výške 1,15 €/1 m dĺžky trasy optickej siete aj s ochranným pásmom pri realizovaní plánovaných projektov:

INS_FTTH_ZH_KRMN_00_Kremnica_Jula Horvátha s dĺžkou cca 3050 m

a INS_FTTH_ZH_KRMN_00_Kremnica_ČSA, S. Chalupku s dĺžkou cca 6 400 m.

Konečná dĺžka trasy bude stanovená až po dodaní porealizačného zamerania trasy optickej siete

                                                                 B/b e r i e   n a  v e d o m i e

že po uskutočnení prác a porealizačnom zameraní trasy optickej siete dôjde k zápisu zákonného vecného bremena na pozemky, kde bude sieť uložená.

 

C/u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                                 

termín: 30.11.2019.

 

PREZENTÁCIA:9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Mgr. Alexander Sekaj, Ing. Viera Vaská,   Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 169/1911

 

vo veci odstúpenia od zmluvy o nájme pozemku zo strany mesta Kremnica ako prenajímateľa.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/s c h v a ľ u j e 

odstúpenie od Zmluvy o nájme pozemku č. OSMM 2014/00789 zo dňa 03.06.2014, čl. 7, ods. 7.3 písm. c) zo strany mesta Kremnica ako prenajímateľa k 31.12.2019, nájomca Branislav Králik, Dolná ulica 73/14, 967 01 Kremnica.

                                                             

 B/u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/nájomcovi a konať vo veci odstúpenia od zmluvy o nájme pozemku.

 

PREZENTÁCIA:9

ZA: 6 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth,  Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská,   Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 2 (Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj)

ZDRŽAL SA: 1 (MUDr. Radovan Junas MHA)

 

Uznesenie číslo 170/1911

 

vo veci ukončenia zmluvy o nájme nebytových priestorov dohodou s nájomcom Detský domov Maurícius, Kremnica, ktorého právnym nástupcom je Centrum pre deti a rodiny, Kremnica, štatutárny orgán Mgr. Stanislav Šumichrast, riaditeľ, Jula Horvátha 924/78, 967 01 Kremnica, IČO 37 997 734.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s c h v a ľ u j e

ukončenie Zmluvy o nájme nebytových priestorov uzatvorenej podľa zákona č. 116/1990 Zb. v neskoršom znení zo dňa 11. 03. 2004 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 02. 08. 2005 dohodou, k 30. 11. 2019 s nájomcom Detský domov Maurícius, Kremnica, ktorého právnym nástupcom je Centrum pre deti a rodiny, Kremnica, štatutárny orgán Mgr. Stanislav Šumichrast, riaditeľ, Jula Horvátha 924/78, 967 01 Kremnica, IČO. 37 997 734

                                                               B/u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a zrealizovať ukončenie zmluvy o nájme nebytových priestorov dohodou

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                                  

termín: 31.12. 2019.

 

PREZENTÁCIA:9

ZA: 7 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth,  MUDr. Radovan Junas MHA, Dušan Privalinec, Mgr. Alexander Sekaj,  Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 2(Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Viera Vaská)

 

Uznesenie číslo 171/1911

 

vo veci ukončenia nájomnej zmluvy dohodou s nájomcom Detský domov Maurícius, Kremnica, ktorého právnym nástupcom je Centrum pre deti a rodiny, Kremnica, štatutárny orgán Mgr. Stanislav Šumichrast, riaditeľ, Jula Horvátha 924/78, 967 01 Kremnica, IČO 37 997 734.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s c h v a ľ u j e

ukončenie Nájomnej zmluvy č. OEaPA 2005/01140 zo dňa 25. 10. 2005 dohodou, k 30. 11. 2019 s nájomcom Detský domov Maurícius, Kremnica, ktorého právnym nástupcom je Centrum pre deti a rodiny, Kremnica, štatutárny orgán Mgr. Stanislav Šumichrast, riaditeľ, Jula Horvátha 924/78, 967 01 Kremnica, IČO 37 997 734.

 

                                                               B/u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať ukončenie nájomnej zmluvy dohodu

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                                   

termín: 31.12. 2019.

 

PREZENTÁCIA:9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Mgr. Alexander Sekaj, Ing. Viera Vaská,   Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 172/1911

 

vo veci žiadosti Ivety Zelinovej, Angyalova ulica č. 410/13, 967 01  Kremnica o odpredaj pozemku v katastrálnom území Kremnica.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –        A/ s ch v a ľ u j e

 1. prebytočnosť časti pozemku parcelné číslo CKN 794 – ostatná plocha s výmerou cca 58 m2 v katastrálnom území Kremnica v meste Kremnica, okres Žiar nad Hronom, list vlastníctva 1388
 2. zámer odpredať majetok mesta kupujúcej Ivete Zelinovej za podmienky dodania geometrického plánu, ktorý si kupujúca nechá vypracovať na svoje náklady s tým, že kupujúca uhradí výdavky spojené s prevodom vlastníctva pozemku

                                              

B/ u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľke

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                          

termín: 30.11.2019.

 

Poznámka:

V prípade, že žiadatelia nedoručia na Mestský úrad v Kremnici úradne overený geometrický plán  do 31.05.2020  uznesenie stráca platnosť

 

PREZENTÁCIA:9

ZA: 7(Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Mgr. Alexander Sekaj, Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA:2 (Mgr. Ondrej Horváth, Ing. Viera Vaská)  

 

Uznesenie číslo 173/1911

 

vo veci žiadosti Jána Volku, Banská cesta 816/10, 967 01  Kremnica o prenájom pozemkov na umiestnenie reklamno-informačného panelu  v katastrálnom území Kremnica.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –        b e r i e  n a  v e d o m i e

žiadosť Jána Volku, Banská cesta 816/10, 967 01  Kremnica o prenájom pozemkov na umiestnenie reklamno-informačného panelu  v katastrálnom území Kremnica.

 

PREZENTÁCIA:9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Mgr. Alexander Sekaj, Ing. Viera Vaská,   Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 174/1911

 

Vo veci rozpisu zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Kremnici pre rok 2020.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  s c h v a ľ u j e

 1. rozpis zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Kremnici pre rok 2020 so začiatkom o 16,00 h nasledovne:
 2. február 2020
 3. marec 2020
 4. apríl 2020
 5. máj 2020
 6. jún 2020
 7. september 2020
 8. október 2020
 9. november 2020

 

 1. režim, že poslanci MsZ si v roku 2020 nenárokujú odmenu za mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kremnici.

 

PREZENTÁCIA:9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Mgr. Alexander Sekaj, Ing. Viera Vaská,   Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 175/1911

 

vo veci doplnenia člena komisie ZPOZ.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  v o l í

Mgr. Máriu Páchnikovú DiS.art. za členku komisie ZPOZ.

 

PREZENTÁCIA:9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Mgr. Alexander Sekaj, Ing. Viera Vaská,   Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 176/1911

 

vo veci správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienka škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica za školský rok 2018/2019.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   A/s c h v a ľ u j e

správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica za školský rok 2018/2019.

                                                

B/u k l a d á

oznámiť riaditeľom škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta schválenie správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení     za školský rok 2018/2019.

termín: 21. november 2019                                  

zodpovedná: Mgr. Zuzana Gretschová.

 

PREZENTÁCIA:9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Mgr. Alexander Sekaj, Ing. Viera Vaská,   Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 177/1911

 

vo veci Finančný plán pre rok 2020 spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., sídlo Zechenterova 347/2, 967 01  Kremnica, IČO: 31 600 182, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 1690/S (ďalej „Mestské lesy Kremnica, s.r.o.,“),

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e

Finančný plán pre rok 2020 spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o.

– s celkovými výnosmi                                 3 911 500 eur

– s celkovými nákladmi                               3 884 500 eur

– hospodárskym výsledkom – zisk                     27 000 eur

– a s nájomným pre prenajímateľa Mesto Kremnica    408 000 eur

 

PREZENTÁCIA:9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Mgr. Alexander Sekaj, Ing. Viera Vaská,   Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

 

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

primátor  mesta

 

                                                                                                      

Marián Vojtko, DiS.art.                                                Ing. Tomáš Heriban

člen návrhovej komisie                                               člen návrhovej komisie

 

 

 

Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

 

 

Zdieľať tento príspevok.