Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica číslo 6/2019 o dani z nehnuteľností

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica číslo 6/2019 o dani z nehnuteľností

Mesto Kremnica v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4, 5 a 6, § 8 ods. 2 a 4,  § 12 ods. 2 a 3,  § 16 ods. 2 a 3,  § 17 ods. 2, 3, 4 a 7, § 98b ods. 5, § 99e ods. 9 a § 103 ods. 5 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vydáva toto

 

všeobecne záväzné nariadenie.

 

Čl. 1

Úvodné ustanovenie

 

 • Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území mesta Kremnica. Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok.

 

Časť I.

DAŇ  Z POZEMKOV

Čl. 2

Základ dane

 

 • Správca dane ustanovuje pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy hodnotu pozemku bez porastov 0,145 €/ m² v prípade, že daňovník hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým posudkom.

 

Čl. 3

                                                                   Sadzba dane

 

 • Správca dane ustanovuje ročné sadzby dane z pozemkov nasledovne:
 1. 1,25 % – orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty,
 2. 1,25 % – záhrady
 3. 1,25 % – zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy,
 4. 0,75 % – lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy a rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy,
 5. 0,75 % – stavebné pozemky,
 6. 0,75 % – pozemky, na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo predajný stánok slúžiaci k predaju tovaru alebo poskytovaniu služieb (ďalej len „predajný stánok“).

 

Časť II.

DAŇ  ZO  STAVIEB

Čl. 4

Sadzba dane

 

 • Správca dane ustanovuje ročné sadzby dane zo stavieb za každý aj začatý m² zastavanej plochy nasledovne:
 1. 0,135 € – stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
 2. 0,140 € – stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
 3. 0,400 € – stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,
 4. 0,500 € – samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov,
 5. 0,500 € – stavby hromadných garáží,
 6. 0,500 € – stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou,
 7. 1,200 € – priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
 8. 1,350 € – stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,
 9. 0,400 € – ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f).

 

 • Správca dane ustanovuje pri viacpodlažných stavbách príplatok za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia 0,05 € pre všetky druhy stavieb.

 

Časť III.

DAŇ  Z BYTOV

Čl. 5

Sadzba dane

 

 • Správca dane ustanovuje ročnú sadzbu dane z bytov za každý aj začatý m² podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru v bytovom dome nasledovne:
 1. 0,135 € – byty,
 2. 0,800 – nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikanie ainú zárobkovú činnosť,
 3. 0,900 € – nebytové priestory vrátane bytu alebo časti bytu v bytovom dome, ktorý sa v zmysle zákona považuje za nebytový priestor, ktoré slúžia na podnikanie ainú zárobkovú činnosť,
 4. 0,500 € – nebytové priestory slúžiace ako garáže v bytových

            

Časť IV.

Čl. 6

Záverečné ustanovenia

 

 • Správca dane určuje, že daň do 3,00 € v úhrne (daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje) nebude vyrubovať.
 • Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Kremnici číslo 162/1911 zo dňa 14.11.2019.
 • Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia stráca platnosť Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica č. 12/2012 v znení Všeobecne záväzných nariadení č. 7/2014 a č. 8/2016, ktorými sa toto všeobecne záväzné nariadenie mení a dopĺňa.

 

 

________________________

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

primátor mesta

 

 

 1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli v meste  Kremnica v dobe od 15.11.2019 do 02.12.2019.
 2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2020.

 

 

 

Iveta Ceferová

zástupkyňa primátora mesta

Zdieľať tento príspevok.