Všeobecné záväzné nariadenie mesta Kremnica 7/2019