Za komunálny odpad si priplatia obce s menšou úrovňou separácie

Za komunálny odpad si priplatia obce s menšou úrovňou separácie

Poslanci na novembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva neschválili zvýšenie poplatkov za odvoz komunálneho a drobého stavebného odpadu. Nové všeobecne záväzné nariadenie, ktoré upravuje poplatky za odpad mestský úrad vypracoval v súlade so zákonom o odpadoch platným od apríla 2019. Podľa zákona by mali obce s vyššou úrovňou separácie odpadu platiť menej ako tie, v ktorých sa separuje menej. Zákon má motivovať obyvateľov k čo najvyššiemu triedeniu odpadov.

Podľa primátora Kremnice Alexandra Ferenčíka bola miera úrovne vytriedenia komunálnych odpadov v Kremnici v minulom roku 36,90%. Pri tomto čísle by podľa zákona o odpadoch mala cena za uloženie jednej tony odpadu na skládkevzrásť z 8 eur v roku 2019 na 22 eur v roku 2021. Mestský úrad kvôli medziročnému nárastu sadzieb, ale aj celkovému rastu nákladov súvisiacich so zberom odpadu pristúpil k návrhu na zvýšenie miestnych poplatkov. Tie by sa podľa nového VZN zvýšili o približne 4 eurá pre osobu na rok.

Poslanci návrh neschválili, rozhodnutie ovplyvnilo aj hlasovanie o rozpočte

Reakcie poslancov na návrh VZN o poplatkoch za komunálny a drobný stavebný odpad nakoniec vyvrcholili do neschválenia uznesenia.

,,Osobne si myslím, že riešením nie je len zvyšovanie poplatkov, ale aj systémové opatrenia, hlavne na výdavkovej strane,” vyjadril sa na zasadnutí mestského zastupiteľstva jeden z poslancov Martin Novodomec, ktorý hlasoval proti prijatiu návrhu. S Martinom Novodomcov súhlasila aj poslankyňa Viera Vaská, ktorá za zvyšovaním miestneho poplatku za komunálny odpad vidí snahu mesta o hľadanie položiek, ktoré by pomohli k zostaveniu rozpočtu. ,,Čo robí mesto pre to, aby zvýšilo schopnosť vytriedenia komunálneho odpadu?” opýtal sa zase poslanec Alexander Sekaj. Ten zároveň navrhoval zvýhodnenie pre rodiny, ktoré odpad separujú a aj pre zdravotne ťažko postihnutých či seniorov. So zvýšením motivácie obyvateľov na triedenie odpadu súhlasí aj poslanec Tomáš Heriban, ktorý zároveň pripúšťa, že vzhľadom k zvyšovaniu celkových nákladov za likvidáciu a zber odpadu iná možnosť ako zvyšovanie poplatkov nie je. Poslanec Marián Vojtko si myslí, že separácia odpadu je osobným rozhodnutím, ktoré nesúvisí s mierou zvyšovania miestnych poplatkov.

Zvýšenie všeobecného povedomia o separácii odpadu považuje za dôležité aj poslanec Radovan Junas. ,,Propagácia medzi obyvateľmi k zvýšeniu miery separácie je kľúčová,” povedal.

Podľa primátora mesta návrh VZN nemá nič spoločné s nedostatočným krytím rozpočtu. ,,Zvýšenie poplatkov za komunálny odpad nie je dôsledkom zlých rozhodnutí mesta, je to hlavne dôsledok meniacej sa legislatívnej situácie na Slovensku,” vyjadril sa na zasadnutí. Zároveň dodal, že v meste pribúdajú stojiská na separáciu odpadu a návod pre obyvateľov pre správne triedenie odpadu je každoročne opakovaný v miestnych novinách. ,,K výkonu spearácie sa musia občania rozhodnúť aj na základe takýchto nepopulárnych krokov, akým je aj zvýšenie poplatkov,” dodal primátor s tým, že miera separácie sa v meste stále zvyšuje, aj keď nie výrazne.

Poslanci nakoniec návrh VZN na novembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva neprijali, čo ovplyvnilo aj hlasovanie o rozpočte mesta pre rok 2020. O tom sa bude hlasovať na mimoriadnom zastupiteľstve 12. decembra.

 

Veronika Chrienová

 

Zdieľať tento príspevok.