Uznesenia z 12. mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 12. decembra 2019

Uznesenia z 12. mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 12. decembra 2019

Uznesenie číslo 178/1912

 

vo veci stanoviska hlavnej kontrolórky mesta Kremnica.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e   n a    v e d o m i e

Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Kremnica k Návrhu rozpočtu mesta Kremnica

na roky 2020 – 2022.

 

PREZENTÁCIA:9

ZA: 5 (Iveta Ceferová, Mgr. Ondrej HorváthMgr. Martin Kapšo,  Dušan Privalinec,    Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 4( Ing. Viera Vaská, Mgr. Ing. Martin Novodomec, , Ing. Tomáš Heriban, MUDr. Radovan Junas MHA)

 

Uznesenie číslo 179/1912

 

vo veci návrhu rozpočtu Mesta Kremnica na rok 2020 a roky 2021, 2022

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s c h v a ľ u j e

 1. Rozpočet Mesta Kremnica na rok 2020 podľa predloženého návrhu nasledovne:

        Bežný rozpočet:                    príjmy:           5 294 740 €      

                                                         výdavky:        5 286 787 €                                                           

                                                         saldo:                     7 953 €           

        Kapitálový rozpočet:           príjmy:              618 250 €

                                                        výdavky:        1 256 877 €                                              

                                                       saldo:              – 638 627 €

        Finančné operácie:           príjmy:               729 051 €       

                                                      výdavky:             88 865 €                                                 

                                                     saldo:                 640 186 €

 1. Programový rozpočet Mesta Kremnica na rok 2020 vrátane programov a podprogramov

                                               B/ b e r i e   n a   v e d o m i e

 1. a) Rozpočet Mesta Kremnica na rok 2021 podľa predloženého návrhu nasledovne:

        Bežný rozpočet:                 príjmy:           5 233 515 €      

                                                      výdavky:        5 189 386 €                                                          

                                                      saldo:                  44 129 €           

        Kapitálový rozpočet:        príjmy:                         0 €

                                                     výdavky:             20 000 €                                              

                                                     saldo:                – 20 000 €

        Finančné operácie:          príjmy:                 84 888 €       

                                                     výdavky:             70 393 €                                                 

                                                     saldo:                   14 495 €

 1. b) Programový rozpočet Mesta Kremnica na rok 2021 vrátane programov a podprogramov

 

 1. a) Rozpočet Mesta Kremnica na rok 2022 podľa predloženého návrhu nasledovne:

        Bežný rozpočet:               príjmy:           5 233 815 €      

                                                    výdavky:        5 188 623 €                                                          

                                                    saldo:                  45 192 €           

        Kapitálový rozpočet:      príjmy:                         0 €

                                                   výdavky:             20 000 €                                              

                                                   saldo:                – 20 000 €

        Finančné operácie:       príjmy:                 47 817 €       

                                                  výdavky:             33 387 €                                                 

                                                  saldo:                   14 430 €

 1. b) Programový rozpočet Mesta Kremnica na rok 2022 vrátane programov a podprogramov

 

PREZENTÁCIA:9

ZA: 6 (Iveta Ceferová, Mgr. Ondrej Horváth,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo,  Dušan Privalinec,   Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 3( Ing. Viera Vaská, Mgr. Ing. Martin Novodomec, , Ing. Tomáš Heriban)

 

Uznesenie číslo 180/1912

 

vo veci stanoviska hlavnej kontrolórky mesta Kremnica.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e   n a    v e d o m i e

Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Kremnica k Návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov Mestského bytového podniku  pre rok 2020.

 

PREZENTÁCIA:9

ZA: 8 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo,  Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská,   Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 1 (Mgr. Ing. Martin Novodomec)

 

Uznesenie číslo 181/1912

 

vo veci schválenia návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2020.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  s ch v a ľ u j e

návrh rozpočtu príjmov a výdavkov  Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2020(v eurách)

Výnosy:                      HČ  159 255    VČ   3 455        spolu       162 710          

Náklady:                   HČ  159 255    VČ   3 455         spolu      162 710  

Saldo:                          HČ             0   VČ          0         spolu                    0  

 

PREZENTÁCIA:9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo,  Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská,   Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 182/1912

 

vo veci stanoviska hlavnej kontrolórky mesta Kremnica.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e   n a    v e d o m i e

stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Kremnica k Návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2020.

 

PREZENTÁCIA:9

ZA: 8 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo,  Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec,   Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 1( Ing. Viera Vaská)

 

Uznesenie číslo 183/1912

 

vo veci rozpočtu príjmov a výdavkov Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2020.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  s ch v a ľ u j e

Rozpočet príjmov a výdavkov  Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2020

 1. zmena rozpočtu príjmov a výdavkov 2019:

                                           Hlavná činnosť                            Podnikateľská činnosť

príjmy:                                       301 756 €                                                189 792 €

výdavky:                                    301 756 €                                                187 048 €

saldo:                                                    0 €                                                    2 744 € 

 

Rozpočet príjmov a výdavkov 2020:

                                           Hlavná činnosť                            Podnikateľská činnosť

príjmy:                                       288 876 €                                                192 000 €

výdavky:                                    288 876 €                                                188 256 €

saldo:                                                    0 €                                                    2 744 €

        

PREZENTÁCIA:8

ZA: 6 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth,  MUDr. Radovan Junas MHA, Dušan Privalinec,   Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 2 (Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Viera Vaská)

 

Uznesenie číslo 184/1912

 

vo veci stanoviska hlavnej kontrolórky mesta Kremnica.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e   n a    v e d o m i e

 1. Stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtovému opatreniu

mesta Kremnica 30.09.2019

 

 1. Stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtovému opatreniu primátora

mesta Kremnica č. 4 k 18.10.2019

 

 1. Stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu 6. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2019.

 

PREZENTÁCIA:9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo,  Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská,   Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 185/1912

 

vo veci Rozpočtového opatrenia mesta Kremnica k 30.09.2019.

   

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e

Rozpočtové opatrenie mesta Kremnica k 30.09.2019.

 

PREZENTÁCIA:9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo,  Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská,   Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 186/1912

 

vo veci Rozpočtového opatrenia primátora mesta Kremnica č. 4 k 18.10.2019.

   

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e

Rozpočtové opatrenie primátora mesta Kremnica č. 4 k 18.10.2019.

 

PREZENTÁCIA:8

ZA: 8 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo,  Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 187/1912

 

vo veci návrhu 6. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2019.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s c h v a ľ u j e

 1. zmenu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2019, podľa predloženého návrhu nasledovne:

bežné príjmy:                           5 441 346 €

kapitálové príjmy:                      345 745 €

príjmové finančné operácie:    374 501 €      

spolu príjmy:                      6 161 592 €

        

bežné výdavky:                         5 377 447 €

kapitálové výdavky:                    671 160 €

výdavkové finančné operácie:    95 959 €

spolu výdavky:                   6 144 566 €

 

saldo bežného rozpočtu:             63 899 €

saldo kapitálového rozpočtu: – 325 415 €

saldo finančných operácií:        278 542 €

celkové saldo rozpočtu:       17 026 €

 

PREZENTÁCIA:8

ZA: 8 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo,  Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 188/1912

 

vo veci zrušenia členstva Mesta Kremnica v Oblastnej organizácii cestovného ruchu – TURIEC – KREMNICKO.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –        s c h v a ľ u j e

zrušenie členstva Mesta Kremnica v Oblastnej organizácii cestovného ruchu TURIEC – KREMNICKO od 1.1.2020.

 

PREZENTÁCIA:8

ZA: 8 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo,  Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 189/1912

 

vo veci členstva Mesta Kremnica v Oblastnej organizácii cestovného ruchu Stredné Slovensko.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –        s c h v a ľ u j e

členstvo  Mesta Kremnica v Oblastnej organizácii cestovného ruchu Stredné Slovensko.

 

PREZENTÁCIA:8

ZA: 8 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo,  Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 190/1912

 

vo veci Dodatku č. 1 ku Zriaďovacej listine príspevkovej organizácie mesta Kremnica 

Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica zo dňa 08.11.2012.     

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o –  s c h v a ľ u j e

Dodatok č. 1 ku Zriaďovacej listine príspevkovej organizácie mesta Kremnica 

Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica zo dňa 08.11. 2012 v predloženom znení.

 

PREZENTÁCIA:8

ZA: 8 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo,  Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

 

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

             primátor  mesta

 

                   

 

MUDr. Radovan Junas                                                Mgr. Ondrej Horváth      

člen návrhovej komisie                                               člen návrhovej komisie

 

 

Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

 

Zdieľať tento príspevok.