Podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica alebo elektronicky na adresu: andrea.mutnanska@kremnica.sk do piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.

Číslo konania:OMZ2019/01207

Dátum zverejnenia informácie: 08.01.2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 7ks javora horského (Acer pseudoplatanus), 3ks hrušky obyčajnej (Pyrus communis), 2ks jaseňa štíhleho (Fraxinus excelsior), 14ks smreka obyčajného (Picea abies) a 150m2 krovitého porastu rastúceho na pozemku E-KN 1005/1  v katastrálnom území Trnavá Hora v  zmysle  § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších  predpisov.    

                                                                                      

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdieľať tento príspevok.