Podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

 

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica alebo elektronicky na adresu: andrea.mutnanska@kremnica.sk do piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.

Číslo konania:OMZ2020/00019

Dátum zverejnenia informácie: 09.01.2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 9ks javor mliečny (Acer platanoides), 2ks topoľ osikový (Populus tremula), 6ks jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), 1ks agát biely (Robinia pseudoacacia) a 2ks lipa veľkolistá (Tilia platyphyllos) rastúcich na pozemkoch  C-KN 2306/1, E-KN 2706/23 a C-KN 1132/1 v  katastrálnom území Kremnica  zmysle  § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších  predpisov.   

                                                                                      

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdieľať tento príspevok.