Dodatok č. 15 k Smernici č. 4/2005 ZÁSADY VEDENIA POKLADNE Mestského úradu v Kremnici

Dodatok č. 15 k Smernici č. 4/2005 ZÁSADY VEDENIA POKLADNE Mestského úradu v Kremnici

 

Mestský úrad v KremniciVýtlačok č.:  
Správca dokumentu: Oddelenie EaPAZmena č.: 15
Vypracoval: Zdenka Buchalová
funkcia: mzdová účtareň, pokladňa
Podpis:Dňa: 01.01. 2020
Schválil: Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
funkcia: primátor mesta
Podpis:Dňa: 01. 01. 2020

 

OBSAH A LIST ZMIEN

Kapitola

číslo:

Názov kapitolyZmena

číslo:

Dátum zmeny:
8.Zoznam pokladní mesta Kremnica a maximálny denný limit zostatkov peňažných prostriedkov 1501.01.2020
3.Záverečné ustanovenia  

         

  1. Zoznam pokladní mesta Kremnica a maximálny denný limit zostatkov peňažných prostriedkov

 

Zmena v zozname pokladní mesta Kremnica a maximálneho denného limitu zostatkov peňažných prostriedkov vo výške:

 

Pokladňa

Útvar mestskej polície v Kremnici                                 1 500,00 Eur

 

  1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1     Záväznosť

Smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov Mestského úradu v Kremnici.

3.2     Platnosť a účinnosť

Smernica nadobúda účinnosť dňom vydania.

3.3     Zodpovednosť za kontrolu

Kontrolou dodržiavania tejto smernice sú poverení vedúci zamestnanci a sekretariát primátorky.

3.4     Sankcie

Nedodržiavanie pokynov uvedených v predpise sa môže klasifikovať ako porušenie pracovnej disciplíny.

 

V Kremnici, dňa 01.01.2020

 

 

 

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

            primátor mesta

Zdieľať tento príspevok.