Oznámenie o zámere mesta prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Oznámenie o zámere mesta prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Oznámenie

Zdieľať tento príspevok.