Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Kremnica na 1.polrok