Zápisnica zo zasadnutia komisie školstva a mládeže zo dňa 15. 01. 2020

Komisia školstva a mládeže pri MsZ v Kremnici

Prítomní: Členovia komisie a hostia podľa priloženej prezenčnej listiny

Program zasadnutia:

  1. Otvorenie
  2. Návrh VZN o výške finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školského zariadenia
  3. Termín zápisu žiakov do 1. ročníka
  4. Rôzne
  5. Záver

K bodu č. 1: Predseda komisie Mgr. Sekaj privítal prítomných a oboznámil ich s programom.

K bodu č. 2: Mgr. Gretschová zaslala členom komisie návrh VZN a ďalšie predbežné výpočty k výške prostriedkov poskytnutých školám a školským zariadeniam z podielových daní podľa jednotlivých koeficientov.

Mgr. Sekaj sa informoval o počte žiakov s trvalým pobytom v meste Kremnica, ktorí by mali byť zarátaní do počtu detí navštevujúcich CVČ.

Podľa evidencie, ktorú vedie Mgr. Gretschová na oddelení školstva je vo veku od 5 do 15 rokov 433 detí.

Mgr. Gretschová vysvetlila, že predbežný prepočet je na 295 detí do 15 rokov, ktoré boli k 15. 09. 2019 započítané do štatistického výkazu ŠKOL(MŠVVŠ SR)15-01.

Rovnako aj podľa stanoviska zverejneného na stránke Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku obec určí VZN výšku dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa CVČ                  vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, „ktoré je skutočným klientom záujmového vzdelávania realizovaného v CVČ“.

Mgr. Weis odporučil urobiť opravu v prvej doručenej tabuľke s ohľadom na skutočnosť,             že u súkromných zariadení ide len o 88% z podielových daní.

Prítomní členovia komisie jednohlasne odsúhlasili predloženie textu VZN v predloženom znení na rokovanie ekonomickej komisie a do najbližšieho zasadnutia mestského zastupiteľstva.

K bodu č. 3: Riaditelia základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa dohodli                   na zápise žiakov do 1. ročníka v termíne 20.-21. 04. 2020.

Na zápis žiakov sa vzťahuje VZN č. 9/2015, v ktorom je v čl. 2 ods.2 uvedené, že zápis bude prebiehať jeden deň v roku.

Prítomní riaditelia sa dohodli, že zápis bude 20. 04. 2020 v čase od 08.00 do 16.00 hod.

 

K bodu č. 4: Mgr. Weis sa informoval, či je možné, aby sa Mgr. Sekaj zúčastnil zasadnutia ekonomickej komisie, keď sa bude prejednávať rozpočet škôl a školských zariadení v rámci originálnych kompetencií.

Ing. Kirková informovala, že ako poslanec mestského zastupiteľstva má právo zúčastňovať sa zasadnutí každej komisie.

Mgr. Sekaj sa informoval aká je aktuálna situácia so strechou v novej škole.

Primátor mesta odpovedal, že aktuálne nie je možné definitívne povedať, kedy a či dôjde k realizácii potrebných prác. Je potrebné počkať na ukončenie rozpočtového roku 2019, ako aj na úkony súvisiace so sporom s firmou Eurobilding.

Mgr. Sekaj sa ďalej informoval, či by sa pre chlapov, ktorí sa starajú o ľadovú plochu nedali vytvoriť lepšie podmienky zakúpením a pristavením kontajnerov, obdobne ako je na Skalke. Takisto by bolo dobré, keby sa aj návštevníci ľadu mohli kultúrne prezliekať a takisto mali k dispozícii toaletu.

Primátor mesta odpovedal, že nie je proti zlepšeniu podmienok, avšak jeden kontajner stojí 4.300-4.600.-€ a v prípade kontajnera so sociálnym zariadením sa suma pohybuje okolo 12.000.-€.

 

K bodu č.5: Mgr. Sekaj poďakoval prítomným za účasť.

Komisia súhlasí s návrhom VZN o výške finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školského zariadenia.

Komisia ukladá sekretárke komisie predložiť návrh VZN na rokovanie ekonomickej komisie a na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 06. 02. 2019.

Komisia ukladá sekretárke komisie zabezpečiť zverejnenie termínu zápisu žiakov do 1. ročníka na webovej stránke mesta, opakovane v Kremnických novinách a v mestskom rozhlase.

 

V Kremnici 16. 01. 2020

 

Zapísala: Mgr. Zuzana Gretschová                          

Predseda komisie: Mgr. Alexander Sekaj

                                                                                 

Overovateľ: Mgr. Peter Weis

Zdieľať tento príspevok.