Uznesenia z 1. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 6. februára 2020

Uznesenia z 1. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 6. februára 2020

Uznesenie číslo 1/2002

vo veci správy o kontrole plnenia uznesení.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

správu č. 2/2020 o kontrole plnenia uznesení prijatých MsZ v Kremnici, ktorá je predložená hlavnou kontrolórkou mesta Kremnica.

 

PREZENTÁCIA:7

ZA: 7 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská,   Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

                                                                         

Uznesenie číslo 2/2002

vo veci správy z vykonanej kontroly.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

predložené správy:

č.3/2019 z  kontroly – zverejňovanie zmlúv  spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o.

č.4/2019 z kontroly – zverejňovanie zmlúv , objednávok a faktúr MsBP

č.5/2019 z kontroly – zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr KIC

 

PREZENTÁCIA:7

ZA: 5 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, MUDr. Radovan Junas MHA, , Dušan Privalinec,   Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA:2 (Ing. Viera Vaská, Mgr. Ing. Martin Novodomec)

 

Uznesenie číslo 3/2002

vo veci správy o kontrolnej činnosti.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

predloženú správu hlavnej kontrolórky mesta Kremnice o kontrolnej činnosti za rok 2019.

 

PREZENTÁCIA:7

ZA: 6 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, MUDr. Radovan Junas MHA, Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská,   Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 1 (Mgr. Ing. Martin Novodomec)

 

Uznesenie číslo 4/2002

vo veci  plánu kontrolnej činnosti.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Kremnica na 1. polrok 2020.

 

PREZENTÁCIA:7

ZA: 5 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, MUDr. Radovan Junas MHA, , Dušan Privalinec,  Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA:2 (Ing. Viera Vaská, Mgr. Ing. Martin Novodomec)

 

Uznesenie číslo 5/2002

vo veci správy o vybavovaní sťažností a petícií.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

predloženú správu hlavnej kontrolórky mesta Kremnice o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2019.

 

PREZENTÁCIA:7

ZA: 7 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská,   Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 6/2002

vo veci  návrhu VZN č. 1/2020 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/s c h v a ľ u j e

VZN č. 1/2020 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia.

 

                                                        B/u k l a d á

Mgr. Gretschovej oznámiť nové skutočnosti riaditeľom škôl a školských zariadení.

termín: 11.02.2020.

 

PREZENTÁCIA:7

ZA: 7 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská,   Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 7/2002

 • vo veci čerpania rozpočtu mesta Kremnica za rok 2019 k 30.09.2019.
 •  
 • M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o –   b e r i e   n a    v e d o m i e
 • predloženú správu o čerpaní rozpočtu mesta Kremnica za rok 2019 k 30. 09. 2019 nasledovne:
 • Bežný rozpočet: príjmy:    4 412 853,10 €, t.j.             79,46 %
 • výdavky:    3 604 238,51 €, t.j.              65,48 %
 • saldo:       808 614,59 €
 • Kapitálový rozpočet:príjmy: 153 411,80 €, t.j.                91,50 %
 • výdavky: 85 183,63 €, t.j.               17,44 %
 • saldo:          68 228,17 €
 • Finančné operácie: príjmy:       167 291,56 €, t.j.              43,51 %
 • výdavky:          66 595,03 €, t.j.                69,40 %
 • saldo:        100 696,53 €

 

PREZENTÁCIA:7

ZA: 7 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská,   Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 8/2002

vo veci stanoviska hlavnej  kontrolórky mesta Kremnica.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

stanovisko hlavnej kontrolórky k  Rozpočtovému opatreniu riaditeľky Mestského bytového podniku č.4/2019 k 11.12.2019.

 

PREZENTÁCIA:7

ZA: 7 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská,   Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 9/2002

vo veci rozpočtového opatrenia riaditeľky Mestského bytového podniku č. 4/2019.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

rozpočtové opatrenie riaditeľky Mestského bytového podniku č. 4/2019 k 11.12.2019.

 

PREZENTÁCIA:7

ZA: 7 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská,   Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 10/2002

vo veci informácie o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e   n a   v e d o m i e

informáciu o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách na prenájom pozemkov v katastrálnom území Kremnica v zmysle VZN mesta Kremnica č. 5/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Kremnica č. 3/2011 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta za obdobie od 01.10.2019 do 31.12.2019 podľa prílohy.

                                             

PREZENTÁCIA:7

ZA: 7 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská,   Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 11/2002

vo veci žiadosti Ivety Zelinovej, Angyalova ulica č. 410/13, 967 01  Kremnica o odpredaj časti pozemku od mesta Kremnica v katastrálnom území Kremnica po predložení geometrického plánu.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –        A/ s c h v a ľ u j e  

odpredaj pozemku a uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa § 9a odsek 8 písm. b) zákona SNR  č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zameraného geometrickým plánom č. 36636029-282/ 2019 zo dňa 10.12.2019 v meste Kremnica, katastrálne územie Kremnica, okres Žiar nad Hronom, a  to novovytvoreného pozemku parcelné číslo CKN 794/2 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 70 m2 Ivete Zelinovej, miesto trvalého pobytu Angyalova ulica č. 410/13, 967 01  Kremnica s tým, že kupujúca uhradí výdavky spojené s prevodom vlastníctva pozemku.

Ide o odpredaj pozemku podľa § 9a ods.8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov, keďže na pozemku má žiadateľka umiestnené vonkajšie sedenie a kupovaný pozemok bezprostredne susedí s pozemkom parcelné číslo CKN 795/10 vo vlastníctve kupujúcej.

Kúpna cena za predaj pozemku sa  stanovuje vo výške 1.400,00 €  (t.j. 20 €/m2).

                                              

 B/ u k l a d á  

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať uzavretie kúpnej zmluvy

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                                      

termín: 30.04.2020.

 

PREZENTÁCIA:7

ZA: 7 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská,   Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 12/2002

vo veci žiadosti Jána Volku, Banská cesta 816/10, 967 01  Kremnica o prenájom pozemkov na umiestnenie reklamno-informačného panelu  v katastrálnom území Kremnica.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –        A/ s c h v a ľ u j e  

 1. prebytočnosť časti pozemku parcelné číslo EKN 1802/2 – trvalý trávny porast s výmerou 1,44 m2 (CKN 1529) a  parcelné číslo CKN 1573/1 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 1,44 m2  v katastrálnom území Kremnica, v meste Kremnica, okres Žiar nad Hronom, list vlastníctva 1388  
 2. prenájom majetku mesta prenajímateľovi Jánovi Volkovi, Volkovi, miesto trvalého pobytu Banská cesta 816/10, 967 01 Kremnica, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c)  zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to časti z pozemku parcelné číslo EKN 1802/2 – trvalý trávny porast s výmerou 1,44 m2 (CKN 1529) a 

  parcelné číslo CKN 1573/1 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 1,44 m2  na dobu neurčitú,  za účelom osadenia a prevádzkovania reklamno-informačného panelu nad cestou I/65 pri vjazde do Kremnice od Hornej Vsi.

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že žiadateľ na prenajatej časti z pozemku parcelné číslo EKN 1802/2 (CKN 1529) a  parcelné číslo CKN 1573/1 umiestní a sprevádzkuje reklamno-informačný panel, ktorý bude informovať o podujatiach, aktivitách, atrakciách v meste Kremnica a v okolitom regióne, subjektoch a organizáciách podnikajúcich v cestovnom ruchu v meste Kremnica a okolí a bude slúžiť ako informačný prvok a v spolupráci s dopravnou políciou informovať vodičov cesty I/65 o momentálnej situácii na ceste.

Všeobecná hodnota nájmu je stanovená dohodou vo výške 300,00 €/rok. Zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta Kremnica v čase od 21.01.2020 do 04.02.2020.

 

                                                    B/ u k l a d á 

Mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy.

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                

termín: 15.03.2020.                          

Prevod majetku bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

7700

 

PREZENTÁCIA:7

ZA: 7 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská,   Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 13/2002

vo veci žiadosti Mgr. Juraja Droběnu, Hlavná 584/133, 919 65 Dolná Krupá o odpredaj časti pozemku od mesta Kremnica, katastrálne územie Kremnica.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –      A/s c h v a ľ u j e

 1. prebytočnosť časti pozemku parcelné číslo CKN 1666/1 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou cca 25 m² v meste Kremnica, katastrálne územie Kremnica
 2. zámer predať majetok mesta kupujúcemu Mgr. Jurajovi Droběnovi, Hlavná 584/133, 919 65 Dolná Krupá, za kúpnu cenu vo výške 20 €/m², za podmienky dodania geometrického plánu, ktorý si kupujúci nechá vypracovať na vlastné náklady. Kupujúci uhradí výdavky spojené s prevodom vlastníctva pozemku

 

B/u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                                 

termín: 29.02.2020.

 

Poznámka:

V prípade, že žiadateľ nedoručí na Mestský  úrad v Kremnici úradne overená geometrický plán   do  31. 08. 2020, uznesenie stráca platnosť.

 

PREZENTÁCIA:7

ZA: 5 (Iveta Ceferová, MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 2 (Ing. Tomáš Heriban, Marián Vojtko DiS.art.)

 

Uznesenie číslo 14/2002

vo veci žiadosti PaedDr. Eleny Haškovej, Ulica Sama Chalupku 306/67, 967 01 Kremnica o odpredaj pozemku od mesta Kremnica, katastrálne územie Kremnica.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –      A/s c h v a ľ u j e

 1. prebytočnosť pozemku parcelné číslo CKN 1265/8 – záhrada s výmerou 477 m² v meste Kremnica, katastrálne územie Kremnica
 2. odpredaj pozemku podľa §9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a uzatvorenie kúpnej zmluvy s PaedDr. Elenou Haškovou, miesto trvalého pobytu Sama Chalupku 306/67, 967 01 Kremnica do výlučného vlastníctva kupujúcej v podiele 1/1 za podmienky, že kupujúca uhradí   výdavky spojené s prevodom vlastníctva pozemku.

Kúpna cena za predaj pozemku sa stanovuje dohodou vo výške 3 339 €, slovom: tritisíctristotridsaťdeväť eur (t.j. 7 €/m²).

Ide o odpredaj pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí    v znení neskorších predpisov, keďže predávaný pozemok je priľahlý k rodinnému domu súpisné  číslo 306, ktorý je vlastníctvom kupujúcej a svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s týmto rodinným domom

 1. ukončenie Zmluvy o nájme pozemkov č. OSMM 2001/00346 zo dňa 06.07.2001 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 27.08.2012 dohodou k 31.01.2020.

 

B/u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať uzatvorenie dohody a kúpnej zmluvy

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                                 

termín: 31.03.2020.

 

PREZENTÁCIA:7

ZA: 7 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská,   Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 15/2002

vo veci žiadosti odpredaja časti pozemku pri bytovom dome súp. č. 580 na Zámockom námestí v Kremnici.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –        A/ s c h v a ľ u j e        

 1. prebytočnosť časti pozemku parcelné číslo CKN 505/1 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou cca 295 m2 v katastrálnom území Kremnica, meste Kremnica, okres Žiar nad Hronom, list vlastníctva 1388
 2. zámer predať majetok mesta kupujúcim Jozefovi Hricovi a manželke Márii, Soni Schmidtovej, Milanovi Hrabovskému a manželke Ľubici, Kataríne Gwerder a manželovi Gregorovi za podmienky dodania geometrického plánu, ktorí si kupujúci nechajú vypracovať na svoje náklady.

Kúpna cena za predaj pozemku sa stanovuje vo výške 15,00 € /m2.

 

                                               B/ u k l  a d á  

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľom

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                          

termín: 29.02.2020.

 

Poznámka:

V prípade, že žiadatelia nedoručia  na Mestský  úrad v Kremnici úradne overený geometrický plán do 30.06.2020 uznesenie stráca platnosť.

 

PREZENTÁCIA:7

ZA: 4 (, Ing. Tomáš Heriban, MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Viera Vaská) 

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 3 (Iveta Ceferová Dušan Privalinec, Marián Vojtko DiS.art.)

 

Uznesenie číslo 16/2002

vo veci zverenia majetku do správy Mestského bytového podniku, Dolná ulica 49/21, 967 01 Kremnica, IČO 00 634 336 .

 

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s ch v a ľ u j e

zverenie majetku do správy Mestského bytového podniku, Dolná ulica 49/21, 967 01 Kremnica, IČO 00 634 336 od 01.01.2020, a to:

-budovu bývalej Nemocnice s poliklinikou Kremnica súp.č.49, KN-C 842/1, obstarávacia cena 102 507,77  €, hodnota oprávok 102 507,77  €, zostatková cena 0,00 €.

-pozemok KN-C 842/2 – ostatná plocha s výmerou 234m2, obstarávacia cena 776,74 € 

 

B/u k l a d á

mestskému úradu realizovať zverenie majetku do správy Mestského bytového podniku, Dolná ulica 49/21, Kremnica, IČO 00 634 336

zodpovedná: Ing. Jana Bohumeľová             

termín: 28.02.2020.

 

PREZENTÁCIA:7

ZA: 7 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská,   Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 17/2002

vo veci zverenia majetku do správy Mestského bytového podniku, Dolná ulica 49/21, 967 01 Kremnica, IČO 00 634 336.

 

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s ch v a ľ u j e

zverenie zavlažovacieho systému futbalového ihriska v Kremnici do správy Mestského bytového podniku, Dolná ulica 49/21,  967 01 Kremnica, IČO 00 634 336 od 01.01.2020 nasledovne:

 • inventár (účet 022) – Zavlažovací systém futbalového ihriska v Kremnici v obstarávacej cene 14 917,70 €, hodnota oprávok 745,92 €, zostatková cena 14 171,78 € z toho:

– dotácia-grant slovenský futbalový zväz: obstarávacia cena 11 500 €,

  hodnota oprávok 575,04 € ,

  zostatková cena 10 924,96 €

– vlastné zdroje:                                        obstarávacia cena 3 417,70 €,

  hodnota oprávok 170,88 € ,

  zostatková cena 3 246,82

B/u k l a d á

mestskému úradu realizovať zverenie majetku do správy Mestského bytového podniku, Dolná ulica 49/21, Kremnica, IČO 00 634 336

zodpovedná: Ing. Jana Bohumeľová             

termín: 28.02.2020.

 

PREZENTÁCIA:7

ZA: 7 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská,   Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 18/2002

vo veci vyradenia neupotrebiteľného motorového vozidla Peugeot Partner combi, r.v.2000.

 

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s ch v a ľ u j e

vyradenie neupotrebiteľného motorového vozidla Peugeot Partner combi, r.v.2000 z majetku Mesta Kremnica  obstarávacia cena 3 910,58 €, hodnota oprávok 3 910,58 €, zostatková cena 0,00 €

B/u k l a d á

mestskému úradu realizovať vyradenie motorového vozidla podľa bodu A/ uznesenia.

zodpovedná: Ing. Jana Bohumeľová             

termín: 31.03.2020.

 

PREZENTÁCIA:7

ZA: 7 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská,   Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

primátor  mesta

 

Ing. Viera Vaská                                                       MUDr. Radovan Junas, MHA      

člen návrhovej komisie                                               člen návrhovej komisie

 

Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.