Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica č. 1/2020 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica č. 1/2020 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia

Mestské zastupiteľstvo v Kremnici podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 6  ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie:

Článok 1

Úvodné ustanovenie

 1. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej „nariadenie“) je určenie výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy alebo školského zariadenia; v zariadeniach školského stravovania na žiaka školy, skutočného stravníka.

 

Článok 2

Vymedzenie subjektov na poskytnutie finančných prostriedkov

 1. Finančné prostriedky podľa článku 1 sa poskytnú nasledovným školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:
  a) Základná umelecká škola Jána Levoslava Bellu, Angyalova ul. č. 419/35, Kremnica,
  b) Materská škola, Dolná ul. č. 57/37, Kremnica s alokovaným pracoviskom na Langsfeldovej ul. č. 695/7, Kremnica,
  c) Centrum voľného času, Angyalova ul. č. 401/26, Kremnica,
  d) Školské jedálne, ktoré sú organizačnou súčasťou základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica a
  e) Školské kluby detí, ktoré sú organizačnou súčasťou základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica.
  2.Finančné prostriedky podľa čl. 1 sa poskytnú nasledovným súkromným školám a školským zariadeniam:
  a) Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Dolná ul. č. 49/21, Kremnica,
  b) Súkromný školský klub detí ako súčasť Súkromnej spojenej školy, Dolná ul. č 48/19, Kremnica,
  c) Súkromná základná školy s materskou školou ako organizačná zložka Súkromnej spojenej školy – predprimárne vzdelávanie, Dolná ul. č 48/19, Kremnica,
  d) Súkromná základná umelecká škola ako organizačná zložka Súkromnej spojenej školy, Dolná ul. č 48/19, Kremnica,
  e) Súkromný školský internát ako súčasť Súkromného gymnázia, Dolná ul. č 48/19, Kremnica,
  f) Súkromná školská jedáleň organizačná zložka Súkromnej spojenej školy, Dolná ul. č 48/19, Kremnica a
  g) Súkromné centrum voľného času „Nádvorie“, Dolná ul. č. 48/19, Kremnica.

 

Článok 3

Podrobnosti financovania základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení

 1. Mesto Kremnica poskytne finančné prostriedky subjektom podľa článku 2 mesačne vo výške 1/12 rozpočtu vypočítaného na celý kalendárny rok
 2. Finančné prostriedky budú poskytnuté najneskôr do 25. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
 3. Nevyčerpané finančné prostriedky sú subjekty povinné vrátiť na účet mesta Kremnica do 31. 12. príslušného kalendárneho roka, pričom ich vrátenie vopred oznámia avízom.
 4. Výška poskytnutých finančných prostriedkov na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia je uvedená v prílohe tohto nariadenia.

 

Článok 4

Záverečné ustanovenia

 1. Finančné prostriedky podľa tohto nariadenia budú poskytnuté od 01. januára 2020.
 2. Toto nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva č. 6/2002 zo dňa 06. februára 2020.
 3. Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019.
 4. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta v budove Mestského úradu v Kremnici a na webstránke mesta Kremnica v dobe od 10.02.2020 do 25.02.2020.
 5. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 23.02.2020.

 

 

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

primátor mesta

 

 

Iveta Ceferová

zástupkyňa primátora

 

                                                                                             

Príloha k VZN č. 1/2020

 

Štátny koeficient príspevok na 1 dieťa88%
95,28koeficient zariadeniamestosúkromný

zriaďovateľ

ZUŠ – indiv.14,71 401.-€1 233.-€
– skup.4,8457.-€402.-€
27,32 601.-€2 289.-€
ŠKD6572.-€503.-€
ŠJ1,8172.-€151.-€
CVČ1,1105.-€92.-€
Správa objektov

MŠ+ŠJ

1,5143.-€0
internát1501 258.-€
SCŠPP20168.-€

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdieľať tento príspevok.