Zápisnica č. 1/2020 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 06. 02. 2020 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Zápisnica č. 1/2020 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 06. 02. 2020 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Ing. Mgr. Ferenčík, primátor mesta

Poslanci mestského zastupiteľstva

– Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  Ing. Viera Vaská, Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban

 

Neskorší príchod nahlásili:

 

Neprítomní:

 

Ospravedlnení:

– Mgr. Alexander Sekaj, Ing. Janka Volková, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ondrej Horváth

 

Prizvaní a hostia:

 

Mgr. Ľuba Ďurčová, vedúca, oddelenie organizačné a správne, Mestský úrad v Kremnici

 

Ing. Jana Kyselicová, vedúca, oddelenie výstavby a životného prostredia Mestský úrad v Kremnici

 

Ing. Andrea Mutňanská, vedúca, oddelenie mestskej zelene, Mestský úrad v Kremnici

 

Mgr. Zuzana Gretschová, oddelenie školstva, kultúry a športu Mestský úrad v Kremnici

 

Mgr. Hana Zlatošová, riaditeľka, Centrum voľného času

 

Ing. Zuzana Tileschová, riaditeľka, Kultúrne a informačné centrum Kremnica

 

Ing. Lucia Királyová, vedúca, oddelenie technických služieb, Mestský úrad v Kremnici

 

 • k bodu: Otvorenie

 

Rokovanie riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici (ďalej „MsZ) otvoril o 16:06 hod. Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta Kremnica (ďalej „Ing. Mgr. Ferenčík“). Privítal prítomných poslancov MsZ, vedúcich organizácií zriadených mestom Kremnica, vedúcich oddelení a občanov mesta Kremnica. Konštatoval, že toto zasadnutie MsZ je 1. v tomto roku, 13. v tomto volebnom období. Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že podľa prezentačnej listiny je prítomná väčšina poslancov MsZ (7) a je teda spôsobilé rokovať a uznášať sa.

 

 • k bodu: Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie, volebnej komisie a pracovného predsedníctva

 

 •  
 •  
 •  
 •  

 

Návrh programu:

 • Otvorenie
 • Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie a pracovného predsedníctva
 • Kontrola plnenia uznesení
 • Návrh VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia od 1.1.2020
 • Správa o čerpaní rozpočtu mesta Kremnica za rok 2019 k 30.9.2019
 • Rozpočtové opatrenie riaditeľky Mestského bytového podniku č. 4/2019
 • Majetkové veci:
  1. Informácia o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách
  2. Žiadosť o odpredaj časti pozemku od mesta Kremnica – Iveta Zelinová
  3. Žiadosť o prenájom pozemkov na umiestnenie reklamno-informačného panelu – Ján Volka
  4. Žiadosť o odpredaj časti pozemku od mesta Kremnica –Mgr. Juraj Droběna, Dolná Krupá
  5. Žiadosť o odpredaj pozemku od mesta Kremnica – PaedDr. Elena Hašková
  6. Odpredaj časti pozemku v meste Kremnica – Jozef Hric a manželka Mária, Soňa Schmidtová, Milan Hrabovský a manželka Ľubica, Katarína Gwerder a manžel Gregor
  7. Zverenie majetku do správy – Mestský bytový podnik – budova bývalej Nemocnice s poliklinikou Kremnica
  8. Zverenie majetku do správy – Mestský bytový podnik – zavlažovací systém futbalového ihriska v Kremnici
 • Rôzne
 • Interpelácie

10) Záver

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa, či sú nejaké návrhy, alebo pripomienky k programu.

Poslanci nemali žiadne pripomienky. Rokovanie MsZ sa riadilo takto schváleným programom.

 

PREZENTÁCIA: 7

ZA: 7 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že poslanci súhlasia s  programom MsZ.

 

Ing. Mgr. Ferenčík navrhol, aby pracovné komisie a pracovné predsedníctvo  pracovali v nasledovnom zložení:

 

mandátová komisia – Marián Vojtko, Dis.art., Mgr. Ing. Martin Novodomec

7700

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že mandátová komisia bola jednohlasne zvolená.

 

 

návrhová komisia – Ing. Viera Vaská, MUDr. Radovan Junas, MHA

7700

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že návrhová komisia bola jednohlasne zvolená.

 

Ing. Mgr. Ferenčík odporučil, aby pracovné predsedníctvo pre zasadnutie MsZ dňa 12. 03. 2020 pracovalo v zložení – primátor mesta, zástupkyňa primátora mesta, Marián Vojtko Dis.art.

7700

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že pracovné predsedníctvo bolo jednohlasne zvolené.

 

Ing. Mgr. Ferenčík odporučil, aby pracovné predsedníctvo pre zasadnutie MsZ dňa 06. 02. 2020 pracovalo v zložení – primátor mesta, zástupkyňa primátora mesta, Tomáš Heriban

7700

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že pracovné predsedníctvo bolo jednohlasne zvolené.

 

Za zapisovateľku zápisnice určil Ivetu Hromadovú, zamestnankyňu Mestského úradu v Kremnici a za overovateľov zápisnice určil Dušana Privalinca a Ivetu Ceferovú.

 

3 ) k bodu: Kontrola plnenia uznesení

 

Uznesenie číslo 1/2002

vo veci správy o kontrole plnenia uznesení.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

správu č. 2/2020 o kontrole plnenia uznesení prijatých MsZ v Kremnici, ktorá je predložená hlavnou kontrolórkou mesta Kremnica.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 7

ZA: 7 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

                                                                                            

Uznesenie číslo      2 /2002

vo veci správy z vykonanej kontroly.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

Predložené správy:

Č.3/2019 z  kontroly – Zverejňovanie zmlúv  spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o.

Č.4/2019 z kontroly – Zverejňovanie zmlúv , objednávok a faktúr MsBP

Č.5/2019 z kontroly – Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr KIC

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ.

 

Mgr. Ing. Novodomec – opýtal sa zverejňovanie zmlúv. Prečítal všetko, boli tam aj nejaké nedostatky. Opýtal sa, či by nebolo lepšie, aby si založili vlastné webové sídlo. Ing. Tileschová – informovala, že technicky to problém nebude. Samozrejme je to robota navyše. Ing. Vaská – informovala, že sa zdrží hlasovania, pretože pokladá správy z kontroly za neúplné.

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú ďalšie otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali ďalšie otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 7

ZA: 5 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 2 (Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Viera Vaská)

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

 

Uznesenie číslo      3 /2002

vo veci správy o kontrolnej činnosti.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

Predloženú správu hlavnej kontrolórky mesta Kremnice o kontrolnej činnosti za rok 2019.

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 7

ZA: 6 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 1 (Ing. Mgr. Martin Novodomec)

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

 

Uznesenie číslo      4 /2002

vo veci  plánu kontrolnej činnosti.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Kremnica na 1. polrok 2020.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 7

ZA: 5 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 2 (Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Viera Vaská)

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

 

Uznesenie číslo      5 /2002

vo veci správy o vybavovaní sťažností a petícií.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

predloženú správu hlavnej kontrolórky mesta Kremnice o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2019.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 7

ZA: 7 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 • K bodu: Návrh VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia od 1.1.2020

Uznesenie číslo      6 /2002

vo veci  VZN č. 1/2020 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/s c h v a ľ u j e

VZN č. 1/2020 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia.

 

                                                                       B/u k l a d á

Mgr. Gretschovej oznámiť nové skutočnosti riaditeľom škôl a školských zariadení.

termín: 11.02.2020.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 7

ZA: 7 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 • K bodu: Správa o čerpaní rozpočtu mesta Kremnica za rok 2019 k 30.9.2019

Uznesenie číslo      7 /2002

vo veci čerpania rozpočtu mesta Kremnica za rok 2019 k 30.09.2019.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e

 

predloženú správu o čerpaní rozpočtu mesta Kremnica za rok 2019 k 30. 09. 2019 nasledovne:

Bežný rozpočet:     príjmy:           4 412 853,10 €, t.j.             79,46 %

                                 výdavky:         3 604 238,51 €, t.j.              65,48 %

                                   saldo:                808 614,59 €

Kapitálový rozpočet:príjmy:            153 411,80 €, t.j.                91,50 %

                                  výdavky:               85 183,63 €, t.j.               17,44 %

                                   saldo:                   68 228,17 €

Finančné operácie: príjmy:              167 291,56 €, t.j.              43,51 %

                                  výdavky:               66 595,03 €, t.j.                69,40 %

                                    saldo:                 100 696,53 €

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 7

ZA: 7 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 • K bodu: Rozpočtové opatrenie riaditeľky Mestského bytového podniku č. 4/2019

 

Uznesenie číslo      8 /2002

vo veci stanoviska hlavnej  kontrolórky mesta Kremnica.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

stanovisko hlavnej kontrolórky k  Rozpočtovému opatreniu riaditeľky Mestského bytového podniku č.4/2019 k 11.12.2019.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 7

ZA: 7 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

Uznesenie číslo      9 /2002

vo veci rozpočtového opatrenia riaditeľky Mestského bytového podniku č. 4/2019.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

rozpočtové opatrenie riaditeľky Mestského bytového podniku č. 4/2019 k 11.12.2019.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 7

ZA: 7 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 • K bodu: Majetkové veci:

Uznesenie číslo      10 /2002

vo veci informácie o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ b e r i e   n a   v e d o m i e

informáciu o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách na prenájom pozemkov v katastrálnom území Kremnica v zmysle VZN mesta Kremnica č. 5/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Kremnica č. 3/2011 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta za obdobie od 01.10.2019 do 31.12.2019 podľa prílohy.

                                             

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 7

ZA: 7 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

Uznesenie číslo      11 /2002

vo veci žiadosti Ivety Zelinovej, Angyalova ulica č. 410/13, 967 01  Kremnica o odpredaj časti pozemku od mesta Kremnica v katastrálnom území Kremnica po predložení geometrického plánu.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –        A/ s c h v a ľ u j e  

odpredaj pozemku a uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa § 9a odsek 8 písm. b) zákona SNR  č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zameraného geometrickým plánom č. 36636029-282/ 2019 zo dňa 10.12.2019 v meste Kremnica, katastrálne územie Kremnica, okres Žiar nad Hronom, a  to novovytvoreného pozemku parcelné číslo CKN 794/2 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 70 m2 Ivete Zelinovej, miesto trvalého pobytu Angyalova ulica č. 410/13, 967 01  Kremnica s tým, že kupujúca uhradí výdavky spojené s prevodom vlastníctva pozemku.

Ide o odpredaj pozemku podľa § 9a ods.8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov, keďže na pozemku má žiadateľka umiestnené vonkajšie sedenie a kupovaný pozemok bezprostredne susedí s pozemkom parcelné číslo CKN 795/10 vo vlastníctve kupujúcej.

Kúpna cena za predaj pozemku sa  stanovuje vo výške 1.400,00 €  (t.j. 20 €/m2).

                                              

 B/ u k l a d á  

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať uzavretie kúpnej zmluvy

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                                     

termín: 30.04.2020.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 7

ZA: 7 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

Uznesenie číslo      12 /2002

vo veci žiadosti Jána Volku, Banská cesta 816/10, 967 01  Kremnica o prenájom pozemkov na umiestnenie reklamno-informačného panelu  v katastrálnom území Kremnica.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –        A/ s c h v a ľ u j e  

 1. prebytočnosť časti pozemku parcelné číslo EKN 1802/2 – trvalý trávny porast s výmerou 1,44 m2 (CKN 1529) a  parcelné číslo CKN 1573/1 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 1,44 m2  v katastrálnom území Kremnica, v meste Kremnica, okres Žiar nad Hronom, list vlastníctva 1388  
 2. prenájom majetku mesta prenajímateľovi Jánovi Volkovi, miesto trvalého pobytu Banská cesta 816/10, 967 01 Kremnica, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to časti z pozemku parcelné číslo EKN 1802/2 – trvalý trávny porast s výmerou 1,44 m2 (CKN 1529) a 

parcelné číslo CKN 1573/1 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 1,44 m2  na dobu neurčitú,  za účelom osadenia a prevádzkovania reklamno-informačného panelu nad cestou I/65 pri vjazde do Kremnice od Hornej Vsi.

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že žiadateľ na prenajatej časti z pozemku parcelné číslo EKN 1802/2 (CKN 1529) a  parcelné číslo CKN 1573/1 umiestní a sprevádzkuje reklamno-informačný panel, ktorý bude informovať o podujatiach, aktivitách, atrakciách v meste Kremnica a v okolitom regióne, subjektoch a organizáciách podnikajúcich v cestovnom ruchu v meste Kremnica a okolí a bude slúžiť ako informačný prvok a v spolupráci s dopravnou políciou informovať vodičov cesty I/65 o momentálnej situácii na ceste.

Všeobecná hodnota nájmu je stanovená dohodou vo výške 300,00 €/rok. Zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta Kremnica v čase od 21.01.2020 do 04.02.2020.

 

                                                    B/ u k l a d á 

Mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy.

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                

termín: 15.03.2020.                          

Prevod majetku bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

    

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 7

ZA: 7 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

Uznesenie číslo      13 /2002

vo veci žiadosti Mgr. Juraja Droběnu, Hlavná 584/133, 919 65 Dolná Krupá o odpredaj časti pozemku od mesta Kremnica, katastrálne územie Kremnica

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –      A/s c h v a ľ u j e

 1. prebytočnosť časti pozemku parcelné číslo CKN 1666/1 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou  cca 25 m² v meste Kremnica, katastrálne územie Kremnica
 1. zámer predať majetok mesta kupujúcemu Mgr. Jurajovi Droběnovi, Hlavná 584/133, 919 65 Dolná  Krupá, za kúpnu cenu vo výške 20 €/m², za podmienky dodania geometrického plánu, ktorý si kupujúci nechá vypracovať na vlastné náklady. Kupujúci uhradí výdavky spojené s prevodom vlastníctva pozemku

 

B/u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                                 

termín: 29.02.2020.

 

Poznámka:

V prípade, že žiadateľ nedoručí na Mestský  úrad v Kremnici úradne overený geometrický plán   do  31. 08. 2020, uznesenie stráca platnosť.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ.

 

Vojtko Dis.art. – opýtal sa, či je vyriešený konflikt odporúčacích charakterov medzi technickými službami, oddelením výstavby a ekonomickou komisiou? Ing. Mgr. Ferenčík – povedal, že finálne rozhodnutie je na nás. Na túto tému sme sa rozsiahlo bavili aj na predchádzajúcich MsZ a komisiách, takže teraz je to na našom svedomí. Dosť vyčerpávajúco sme v tejto zostave na túto tému hovorili. Teraz to nechávame na vás a na vašom rozhodnutí.

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú ďalšie otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali ďalšie otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 7

ZA: 5 (Iveta Ceferová, Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 2 (Marián Vojtko Dis.art., Ing. Tomáš Heriban)

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

 

Uznesenie číslo      14 /2002

vo veci žiadosti PaedDr. Eleny Haškovej, Ulica Sama Chalupku 306/67, 967 01 Kremnica o odpredaj

pozemku od mesta Kremnica, katastrálne územie Kremnica.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –      A/s c h v a ľ u j e

 1. prebytočnosť pozemku parcelné číslo CKN 1265/8 – záhrada s výmerou 477 m² v meste Kremnica,  katastrálne územie Kremnica
 2. odpredaj pozemku podľa §9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení     neskorších predpisov a uzatvorenie kúpnej zmluvy s PaedDr. Elenou Haškovou, miesto trvalého pobytu Sama Chalupku 306/67, 967 01 Kremnica do výlučného vlastníctva kupujúcej v podiele 1/1 za podmienky, že kupujúca uhradí   výdavky spojené s prevodom vlastníctva pozemku.

Kúpna cena za predaj pozemku sa stanovuje dohodou vo výške 3 339 €, slovom: tritisíctristotridsaťdeväť eur (t.j. 7 €/m²).

Ide o odpredaj pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí    v znení neskorších predpisov, keďže predávaný pozemok je priľahlý k rodinnému domu súpisné  číslo 306, ktorý je vlastníctvom kupujúcej a svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s týmto rodinným domom

 1. ukončenie Zmluvy o nájme pozemkov č. OSMM 2001/00346 zo dňa 06. 07. 2001 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 27.08.2012 dohodou k 31.01.2020.

 

B/u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať uzatvorenie dohody a kúpnej zmluvy

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                                

 termín: 31. 03. 2020

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 7

ZA: 7 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

Uznesenie číslo      15 /2002

vo veci žiadosti odpredaja časti pozemku pri bytovom dome súp. č. 580 na Zámockom námestí v Kremnici.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –        A/ s c h v a ľ u j e        

 1. prebytočnosť časti pozemku parcelné číslo CKN 505/1 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou cca 295 m2 v katastrálnom území Kremnica, meste Kremnica, okres Žiar nad Hronom, list vlastníctva 1388
 2. zámer predať majetok mesta kupujúcim Jozefovi Hricovi a manželke Márii, Soni Schmidtovej, Milanovi Hrabovskému a manželke Ľubici, Kataríne Gwerder a manželovi Gregorovi za podmienky dodania geometrického plánu, ktorí si kupujúci nechajú vypracovať na svoje náklady.

Kúpna cena za predaj pozemku sa stanovuje vo výške 15,00 € /m2.

 

                                               B/ u k l  a d á  

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľom

 

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková    

                           

termín: 29.02.2020.

 

Poznámka:

V prípade, že žiadatelia nedoručia  na Mestský  úrad v Kremnici úradne overený geometrický plán do 30.06.2020 uznesenie stráca platnosť

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 7

ZA: 4 (Ing. Viera Vaská, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 3 (Dušan Privalinec, Marián Vojtko Dis.art., Iveta Ceferová)

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

 

Uznesenie číslo      16 /2002

vo veci zverenia majetku do správy Mestského bytového podniku, Dolná ulica 49/21, 967 01 Kremnica, IČO 00 634 336 .

 

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s ch v a ľ u j e

zverenie majetku do správy Mestského bytového podniku, Dolná ulica 49/21, 967 01 Kremnica, IČO 00 634 336 od 01.01.2020, a to:

-budovu bývalej Nemocnice s poliklinikou Kremnica súp.č.49, KN-C 842/1, obstarávacia cena 102 507,77  €, hodnota oprávok 102 507,77  €, zostatková cena 0,00 €.

-pozemok KN-C 842/2 – ostatná plocha s výmerou 234m2, obstarávacia cena 776,74 € 

 

B/u k l a d á

mestskému úradu realizovať zverenie majetku do správy Mestského bytového podniku, Dolná ulica 49/21, Kremnica, IČO 00 634 336

 

zodpovedná: Ing. Jana Bohumeľová           

termín: 28.02.2020.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 7

ZA: 7 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

Uznesenie číslo      17 /2002

vo veci zverenia majetku do správy Mestského bytového podniku, Dolná ulica 49/21, 967 01 Kremnica, IČO 00 634 336.

 

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s ch v a ľ u j e

zverenie zavlažovacieho systému futbalového ihriska v Kremnici do správy Mestského bytového podniku, Dolná ulica 49/21,  967 01 Kremnica, IČO 00 634 336 od 01.01.2020 nasledovne:

 • inventár (účet 022) – Zavlažovací systém futbalového ihriska v Kremnici v obstarávacej cene 14 917,70 €, hodnota oprávok 745,92 €, zostatková cena 14 171,78 € z toho:

 

– dotácia-grant slovenský futbalový zväz: obstarávacia cena 11 500 €,

  hodnota oprávok 575,04 € ,

  zostatková cena 10 924,96 €

– vlastné zdroje:                                                         obstarávacia cena 3 417,70 €,

  hodnota oprávok 170,88 € ,

  zostatková cena 3 246,82

B/u k l a d á

mestskému úradu realizovať zverenie majetku do správy Mestského bytového podniku, Dolná ulica 49/21, Kremnica, IČO 00 634 336

 

zodpovedná: Ing. Jana Bohumeľová           

termín: 28.02.2020.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 7

ZA: 7 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 • K bodu: Rôzne

Uznesenie číslo      18 /2002

vo veci vyradenia neupotrebiteľného motorového vozidla Peugot Partner combi, r.v.2000.

 

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s ch v a ľ u j e

vyradenie neupotrebiteľného motorového vozidla Peugot Partner combi, r.v.2000 z majetku Mesta Kremnica  obstarávacia cena 3 910,58 €, hodnota oprávok 3 910,58 €, zostatková cena 0,00 €

 

B/u k l a d á

mestskému úradu realizovať vyradenie motorového vozidla podľa bodu A/ uznesenia.

zodpovedná: Ing. Jana Bohumeľová           

termín: 31.03.2020.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 7

ZA: 7 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 • K bodu: Interpelácie

 

Mgr. Ing. Novodomec – opýtal sa v akom štádiu jej oprava strechy na Relax centre?  Ing. Mgr. Ferenčík – máme ponuky, s ktorými by sme to mohli zrealizovať. Problematické je to, že naša pôvodná žaloba sa týkala bezplatného odstránenia vád diela. Takže teraz riešime tú právnu stránku veci. Na konzultáciu pravdepodobne pôjdeme nejakým konaním na Okresný súd Bratislava II. Keďže v prípade, že by sme to realizovali z vlastných finančných prostriedkov, tak sa bohužiaľ nedostaneme k nejakému výsledku sporu so spoločnosťou Euro Building. Čo sa týka realizátora aj finančných prostriedkov sme na to plne pripravený. Za dobu čo som tu sme mali vytýčené dve pojednávania. Súd Bratislava II. je jeden t tých najvyťaženejších, takže to budeme riešiť nejakým neodkladným opatrením. Šancu na úspech tu máme. Posledným krokom bolo zaplatenie kontrolného znaleckého posudku.

Ing. Vaská – pripomenula, že koncom roka 2018 sme dostali plán hospodársko-sociálneho rozvoja mesta s tým, že sa to vyhodnocuje každý rok. Požiadala kompetentných, aby rok 2018 a 2019 vyhodnotili a predložili poslancom. Ďalej sa opýtala ako je to s vodou na Skalke. Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že právna úprava vychádzala z toho, že povolovanie odberu podzemných vôd v takom rozsahu bolo vecou Ministerstva ŽP SR. MŽP SR žiadalo posúdenie hydrogeologického posudku. Následne po zaplatení poplatku nechalo MŽP SR vypracovať kontrolný hydrogeologický posudok, aby sa v tom mohlo konať. Dnes je tento proces jednoduchší. Už máme k dispozícii všetky papiere a materiály, ktoré k tomu treba. Ďalej obsiahlo opísal ako to bude ďalej a čo všetko ešte treba urobiť. Ing. Heriban – na Zámockom námestí je stále menej lavičiek. Opýtal sa, či by sa s tým dalo niečo robiť. Opýtal sa aj na vytekajúcu vodu na Zlatej ulici. Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že vytekajúca voda na Zlatej ulici je problém, ktorý Stredoslovenská vodárenská cyklicky neustále rieši. Vykonali tam úpravy. Časť bola spôsobená priesakom z flúdra. Nie je celkom jasné, z čoho to vzniká. Čo sa týka lavičiek, informoval, že každý rok sa kupujú. Bude tak aj tento rok. Nedá sa spraviť celé mesto naraz. Postupne sa budú pridávať všade.

 

10) K bodu: Záver

 

Ing. Mgr. Ferenčík – ukončil o 17:01 hod. 1. riadne zasadnutie MsZ v tomto roku, 13. v tomto volebnom období. Zvukový záznam a videozáznam z rokovania MsZ tvorí prílohu tejto zápisnice.

                                                                                                      

 

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

            primátor mesta

 

 

  Dušan Privalinec                                                            Iveta Ceferová

 1.   overovateľ                                                                  2. overovateľ

 

 

Zapísala: Iveta Hromadová

 

Zdieľať tento príspevok.