Zápisnica č. 10/2019 z mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 12. 12. 2019 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Zápisnica č. 10/2019 z mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 12. 12. 2019 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Ing. Mgr. Ferenčík, primátor mesta

Poslanci mestského zastupiteľstva

– Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  Ing. Viera Vaská, Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban

 

Neskorší príchod nahlásili:

Mgr. Alexander Sekaj

 

Neprítomní:

 

Ospravedlnení:

Ing. Janka Volková

 

Prizvaní a hostia:

Mgr. Ľuba Ďurčová, vedúca, oddelenie organizačné a správne, Mestský úrad v Kremnici

 

Ing. Jana Kyselicová, vedúca, oddelenie výstavby a životného prostredia Mestský úrad v Kremnici

 

Ing. Lenka Reichlová, riaditeľka, Mestský bytový podnik Kremnica

 

Mgr. Zuzana Gretschová, oddelenie školstva, kultúry a športu Mestský úrad v Kremnici

 

Ing. Renáta Nováková, vedúca, oddelenie ekonomické a podnikateľských aktivít

 

Ing. Beáta Kirková, hlavná kontrolórka, Mestský úrad v Kremnici

 

Ing. Zuzana Tileschová, riaditeľka, Kultúrne a informačné centrum Kremnica

 

 • k bodu: Otvorenie

Rokovanie mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici (ďalej „MsZ) otvoril o 16:05 hod. Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta Kremnica (ďalej „Ing. Mgr. Ferenčík“). Privítal prítomných poslancov MsZ, vedúcich organizácií zriadených mestom Kremnica, vedúcich oddelení a občanov mesta Kremnica. Konštatoval, že toto zasadnutie MsZ je 10. v tomto roku, 12. v tomto volebnom období. Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že podľa prezentačnej listiny je prítomná väčšina poslancov MsZ (9) a je teda spôsobilé rokovať a uznášať sa.

 

 • k bodu: Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie, volebnej komisie a pracovného predsedníctva

 

 •  
 •  
 •  
 •  

 

Návrh programu:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie a pracovného predsedníctva
 3. Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 4. Návrh rozpočtu mesta Kremnica na roky 2020, 2021 a 2022
 5. Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2020
 6. Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2020
 7. Rozpočtové opatrenie mesta Kremnica k 30.9.2019, Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 4 k 18.10.2019 a návrh 6. zmeny rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2019
 8. Žiadosť o predĺženie doby nájmu pozemkov na poľnohospodárske účely v katastrálnom území Kremnica –Jastrabá agro, s.r.o., Horná Ždaňa
 9. Zrušenie členstva Mesta Kremnica v Oblastnej organizácii cestovného ruchu Turiec – Kremnicko
 10. Vstup Mesta Kremnica do Oblastnej organizácie cestovného ruchu Stredné Slovensko
 11. Dodatok č. 1 ku Zriaďovacej listine príspevkovej organizácie mesta Kremnica Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica zo dňa 08.11.2012
 12. Záver

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa, či sú nejaké návrhy, alebo pripomienky k programu.

Poslanci nemali žiadne pripomienky. Rokovanie MsZ sa riadilo takto schváleným programom.

 

Ing. Mgr. Ferenčík navrhol, aby pracovné komisie a pracovné predsedníctvo  pracovali v nasledovnom zložení:

 

mandátová komisia – Ing. Viera Vaská, Ing. Tomáš Heriban

9900

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že mandátová komisia bola jednohlasne zvolená.

 

návrhová komisia – Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas, MHA

9900

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že návrhová komisia bola jednohlasne zvolená.

 

Ing. Mgr. Ferenčík odporučil, aby pracovné predsedníctvo pre zasadnutie MsZ dňa 12. 12. 2019 pracovalo v zložení – primátor mesta, zástupkyňa primátora mesta

9900

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že pracovné predsedníctvo bolo jednohlasne zvolené.

 

Za zapisovateľku zápisnice určil Ivetu Hromadovú, zamestnankyňu Mestského úradu v Kremnici a za overovateľov zápisnice určil Dušana Privalinca a Ivetu Ceferovú.

 

3 ) k bodu: Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Uznesenie číslo /1912

vo veci VZN číslo  8/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  s ch v a ľ u j e

VZN číslo  8/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ.

 

Mgr. Ing. Novodomec – opýtal sa, či je to nejaké iné znenie oproti tomu, čo bolo na minulom MsZ? Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že je to to isté znenie. Mgr. Ing. Novodomec –  opýtal sa prečo sa schvaľuje to isté znenie uznesenia. Ing. Mgr. Ferenčík – dohodli sme sa, že sa stretneme na pracovnom stretnutí, kde málokto z vás prišiel. Z tohto stretnutia bola požiadavka, aby sme to predložili. Nikto nenavrhol nejaké iné znenie tohto uznesenia. Preto ho predkladáme druhýkrát.

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú ďalšie otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali ďalšie otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA:9

ZA: 5 ( Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Martin Kapšo,  Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 3 (Ing. Viera Vaská, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas MHA)

ZDRŽAL SA: 1 (Ing. Tomáš Heriban)

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

 

4) K bodu: Návrh rozpočtu mesta Kremnica na roky 2020, 2021 a 2022

Uznesenie číslo    178 /1912

vo veci stanoviska hlavnej kontrolórky mesta Kremnica.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e   n a    v e d o m i e

Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Kremnica k Návrhu rozpočtu mesta Kremnica

na roky 2020 – 2022.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA:9

ZA: 5 (Iveta Ceferová, Mgr. Ondrej Horváth,  Mgr. Martin Kapšo, Dušan Privalinec, Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 4 ( Ing. Viera Vaská, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Tomáš Heriban, MUDr. Radovan Junas MHA)

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

Uznesenie číslo      179 /1912

Návrh na uznesenie (alternatíva 2 s pôvodnou výškou daňových príjmov z poplatku za komunálne odpady):

vo veci návrhu rozpočtu Mesta Kremnica na rok 2020 a roky 2021, 2022

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s c h v a ľ u j e

 1. Rozpočet Mesta Kremnica na rok 2020 podľa predloženého návrhu nasledovne:

        Bežný rozpočet:               príjmy:           5 294 740 €      

                                                    výdavky:        5 286 787 €                                                          

                                                    saldo:                     7 953 €           

        Kapitálový rozpočet:      príjmy:              618 250 €

                                                   výdavky:        1 256 877 €                                              

                                                  saldo:              – 638 627 €

        Finančné operácie:       príjmy:               729 051 €       

                                                   výdavky:             88 865 €                                                 

                                                  saldo:                 640 186 €

 1. Programový rozpočet Mesta Kremnica na rok 2020 vrátane programov a podprogramov

                                                           B/ b e r i e   n a   v e d o m i e

 1. a) Rozpočet Mesta Kremnica na rok 2021 podľa predloženého návrhu nasledovne:

        Bežný rozpočet:             príjmy:           5 233 515 €       

                                                  výdavky:        5 189 386 €                                                          

                                                  saldo:                  44 129 €           

        Kapitálový rozpočet:    príjmy:                         0 €

                                                 výdavky:             20 000 €                                              

                                                 saldo:                – 20 000 €

        Finančné operácie:     príjmy:                 84 888 €       

                                                 výdavky:             70 393 €                                                 

                                                saldo:                   14 495 €

 1. b) Programový rozpočet Mesta Kremnica na rok 2021 vrátane programov a podprogramov
 2. a) Rozpočet Mesta Kremnica na rok 2022 podľa predloženého návrhu nasledovne:

        Bežný rozpočet:          príjmy:           5 233 815 €      

                                               výdavky:        5 188 623 €                                                          

                                                saldo:                  45 192 €           

        Kapitálový rozpočet:  príjmy:                         0 €

                                               výdavky:             20 000 €                                              

                                               saldo:                – 20 000 €

        Finančné operácie:   príjmy:                 47 817 €       

                                               výdavky:             33 387 €                                                 

                                              saldo:                   14 430 €

 1. b) Programový rozpočet Mesta Kremnica na rok 2022 vrátane programov a podprogramov

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA:9

ZA: 6 (Iveta Ceferová, Mgr. Ondrej Horváth,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo, Dušan Privalinec, Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 3 ( Ing. Viera Vaská, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Tomáš Heriban)

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

 

Uznesenie číslo    180 /1912

vo veci stanoviska hlavnej kontrolórky mesta Kremnica.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e   n a    v e d o m i e

Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Kremnica k Návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov Mestského bytového podniku  pre rok 2020.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA:9

ZA: 8 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo, Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská, Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 1 ( Mgr. Ing. Martin Novodomec)

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

 

 1. K bodu: Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2020

Uznesenie číslo    181 /1912

vo veci schválenia návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2020.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  s ch v a ľ u j e

návrh rozpočtu príjmov a výdavkov  Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2020(v eurách)

Výnosy:                            HČ  159 255    VČ   3 455      spolu       162 710               

Náklady:                          HČ  159 255     VČ   3 455      spolu      162 710                 

Saldo:                               HČ             0      VČ          0     spolu                0  

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA:9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo,  Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská, Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo    182 /1912

vo veci stanoviska hlavnej kontrolórky mesta Kremnica.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e   n a    v e d o m i e

stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Kremnica k Návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2020.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA:9

ZA: 8 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo,  Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 1 ( Ing. Viera Vaská)

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

 

 1. K bodu: Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2020

Uznesenie číslo    183 /1912

Vo veci rozpočtu príjmov a výdavkov Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2020.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  s ch v a ľ u j e

Rozpočet príjmov a výdavkov  Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2020

 1. zmena rozpočtu príjmov a výdavkov 2019:

                                           Hlavná činnosť                            Podnikateľská činnosť

príjmy:                                       301 756 €                                                189 792 €

výdavky:                                    301 756 €                                                187 048 €

saldo:                                                    0 €                                                    2 744 € 

 

Rozpočet príjmov a výdavkov 2020:

                                           Hlavná činnosť                            Podnikateľská činnosť

príjmy:                                       288 876 €                                                192 000 €

výdavky:                                    288 876 €                                                188 256 €

saldo:                                                    0 €                                                    2 744 €

        

 

16:22 – z radnej siene odišiel Mgr. Martin Kapšo

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA:8

ZA: 6 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth,  MUDr. Radovan Junas MHA,  Dušan Privalinec,  Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 2 ( Ing. Viera Vaská, Mgr. Ing. Martin Novodomec)

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

 

16:25 – Do radnej siene sa vrátil Mgr. Martin Kapšo

 

Uznesenie číslo    184 /1912

vo veci stanoviska hlavnej kontrolórky mesta Kremnica.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e   n a    v e d o m i e

 1. Stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtovému opatreniu

mesta Kremnica 30.09.2019

 

 1. Stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtovému opatreniu primátora

mesta Kremnica č. 4 k 18.10.2019

 

 1. Stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu 6. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2019.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA:9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo,  Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská, Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 1. K bodu: Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 4 k 30.09.2019 a návrh 6. zmeny rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2019

Uznesenie číslo     185 /1912

vo veci Rozpočtového opatrenia mesta Kremnica k 30.09.2019.

   

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e

Rozpočtové opatrenie mesta Kremnica k 30.09.2019.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA:9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo,  Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská, Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 

16:27 – z radnej siene odišiel Marián Vojtko DiS.art.

Uznesenie číslo     186 /1912

vo veci Rozpočtového opatrenia primátora mesta Kremnica č. 4 k 18.10.2019.

   

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e

Rozpočtové opatrenie primátora mesta Kremnica č. 4 k 18.10.2019.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

 

PREZENTÁCIA:9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo,  Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská, Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

Uznesenie číslo    187 /1912

vo veci návrhu 6. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2019.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s c h v a ľ u j e

 1. zmenu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2019, podľa predloženého návrhu nasledovne:

bežné príjmy:                                    5 441 346 €

kapitálové príjmy:                               345 745 €

príjmové finančné operácie:                374 501 €      

spolu príjmy:                                  6 161 592 €

           

bežné výdavky:                                  5 377 447 €

kapitálové výdavky:                            671 160 €

výdavkové finančné operácie:                95 959 €

spolu výdavky:                             6 144 566 €

 

saldo bežného rozpočtu:                    63 899 €

saldo kapitálového rozpočtu:          – 325 415 €

saldo finančných operácií:                 278 542 €

celkové saldo rozpočtu:                     17 026 €

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA:8

ZA: 8 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo,  Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 1. K bodu: Žiadosť o predĺženie doby nájmu pozemkov na poľnohospodárske účely v katastrálnom území Kremnica –Jastrabá agro, s.r.o., Horná Ždaňa

 

Uznesenie číslo     /1912

vo veci žiadosti spoločnosti Jastrabá agro, s.r.o., Ing. Peter Ondro, konateľ, Horná Ždaňa 230, 966 04 Horná Ždaňa, IČO 43 859 151 o predĺženie doby nájmu pozemkov na poľnohospodárske účely.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/s c h v a ľ u j e

uzatvorenie Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme pozemkov č. OSMM 2014/00949 zo dňa 18. 08. 2014 uzatvorenej so spoločnosťou Jastraba agro, s.r.o., Ing. Peter Ondro konateľ, Horná Ždaňa 230, 966 04 Horná Ždaňa, IČO 43 859 151 a zmenu výmery predmetu nájmu na pozemkoch parcelné čísla:

– EKN 2461 – trvale trávnatý porast s výmerou 5 121,20 m²,

– EKN 2462/1 – trvale trávnatý porast s výmerou 39 346,08 m²,

– EKN 2463/1 – trvale trávnatý porast s výmerou 3 599,88 m²,

– EKN 2464 – trvale trávnatý porast s výmerou 115,20 m²,

– EKN 2468 – trvale trávnatý porast s výmerou 12 680,68 m²,

– EKN 2479/2 – trvale trávnatý porast s výmerou 50 977,12 m²,

– EKN 2487 – trvale trávnatý porast s výmerou 2 516,84 m²,

– EKN 2510 – trvale trávnatý porast s výmerou 7 872,16 m²,

– EKN 2514 – trvale trávnatý porast s výmerou 31 069,04 m²,

– EKN 2521 – trvale trávnatý porast s výmerou 1 441,40 m², t.j. spolu 154 739,60 m² v katastrálnom území Kremnica – lokalita Kremnický Štós, za ročné nájomné vo výške 232,11 €/rok, na dobu určitú 5 rokov od 01.01.2020 do 31.12.2024. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú bezo zmeny.   

 

B/u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/žiadateľovi a realizovať uzatvorenie dodatku k nájomnej zmluve

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                         

termín: 31.12.2019.

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

Ing. Vaská – opýtala sa prečo sa nenavrhla komerčná cena, ktorá je na trhu.

Poslanci sa dohodli, že nebudú hlasovať za toto uznesenie.

 

PREZENTÁCIA:8

ZA: 0

PROTI: 5 ( MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo,  Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská)

ZDRŽAL SA: 3 ( Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth , Iveta Ceferová)

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie nebolo prijaté.

 

 1. K bodu: Zrušenie členstva Mesta Kremnica v Oblastnej organizácii cestovného ruchu Turiec – Kremnicko

Uznesenie číslo    188 /1912

vo veci zrušenia členstva Mesta Kremnica v Oblastnej organizácii cestovného ruchu – TURIEC – KREMNICKO.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –        s c h v a ľ u j e

zrušenie členstva Mesta Kremnica v Oblastnej organizácii cestovného ruchu TURIEC – KREMNICKO od 1.1.2020.

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA:8

ZA: 8 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo,  Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

10)﴿ K bodu: Vstup Mesta Kremnica do Oblastnej organizácie cestovného ruchu Stredné Slovensko

 

Uznesenie číslo    189 /1912

Vo veci členstva Mesta Kremnica v Oblastnej organizácii cestovného ruchu Stredné Slovensko.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –        s c h v a ľ u j e

členstvo  Mesta Kremnica v Oblastnej organizácii cestovného ruchu Stredné Slovensko.

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA:8

ZA: 8 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo,  Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

11) K bodu: Dodatok č. 1 ku Zriaďovacej listine príspevkovej organizácie mesta Kremnica Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica zo dňa 08.11.2012                     

 

Uznesenie číslo    190 /1912

vo veci Dodatku č. 1 ku Zriaďovacej listine príspevkovej organizácie mesta Kremnica 

Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica zo dňa 08.11.2012.     

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o –  s c h v a ľ u j e

Dodatok č. 1 ku Zriaďovacej listine príspevkovej organizácie mesta Kremnica 

Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica zo dňa 08.11. 2012 v predloženom znení.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA:8

ZA: 8 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo,  Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

12) K bodu: Záver

 

Ing. Mgr. Ferenčík – ukončil o 16:41 hod. 10. mimoriadne zasadnutie MsZ v tomto roku, 12. v tomto volebnom období. Zvukový záznam a videozáznam z rokovania MsZ tvorí prílohu tejto zápisnice.

                                                                                                      

 

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

            primátor mesta

 

 

Dušan Privalinec                                                                 Iveta Ceferová

 1. overovateľ                                                                   2. overovateľ

 

 

Zapísala: Iveta Hromadová

 

Zdieľať tento príspevok.