Zápisnica č. 9/2019 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 14. 11. 2019 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Zápisnica č. 9/2019 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 14. 11. 2019 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Ing. Mgr. Ferenčík, primátor mesta

Poslanci mestského zastupiteľstva

– Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  Ing. Viera Vaská, Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban

 

Neskorší príchod nahlásili:

 

Neprítomní:

 

Ospravedlnení:

– Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková

 

Prizvaní a hostia:

 

Mgr. Ľuba Ďurčová, vedúca, oddelenie organizačné a správne, Mestský úrad v Kremnici

 

Mgr. Roman Brhlík, náčelník, Mestská polícia Kremnica

 

Ing. Jana Kyselicová, vedúca, oddelenie výstavby a životného prostredia Mestský úrad v Kremnici

 

Ing. Andrea Mutňanská, vedúca, oddelenie mestskej zelene, Mestský úrad v Kremnici

 

Ing. Lenka Reichlová, riaditeľka, Mestský bytový podnik Kremnica

 

Mgr. Zuzana Gretschová, oddelenie školstva, kultúry a športu Mestský úrad v Kremnici

 

Ing. Renáta Nováková, vedúca, oddelenie ekonomické a podnikateľských aktivít

 

Ing. Beáta Kirková, hlavná kontrolórka, Mestský úrad v Kremnici

 

Mgr. Hana Zlatošová, riaditeľka, Centrum voľného času

 

 • k bodu: Otvorenie

Rokovanie riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici (ďalej „MsZ) otvoril o 16:13 hod. Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta Kremnica (ďalej „Ing. Mgr. Ferenčík“). Privítal prítomných poslancov MsZ, vedúcich organizácií zriadených mestom Kremnica, vedúcich oddelení a občanov mesta Kremnica. Konštatoval, že toto zasadnutie MsZ je 9. v tomto roku, 11. v tomto volebnom období. Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že podľa prezentačnej listiny je prítomná väčšina poslancov MsZ (9) a je teda spôsobilé rokovať a uznášať sa. 

 • k bodu: Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie, volebnej komisie a pracovného predsedníctva

 

 •  
 •  
 •  
 •  

Návrh programu:

 • Otvorenie
 • Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie a pracovného predsedníctva
 • Kontrola plnenia uznesení
 • Návrh VZN o dani z nehnuteľností
 • Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • Návrh VZN o dočasnom a trvalom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Kremnica
 • Rozpočtové opatrenie riaditeľky Mestského bytového podniku č. 3/2019
 • Správa o čerpaní rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.9.2019 za Mestský bytový podnik v Kremnici
 • Správa o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.9.2019 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
 • Návrh rozpočtu mesta Kremnica na roky 2020, 2021 a 2022
 • Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2020
 • Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2020
 • Majetkové veci:
  1. Dohoda o jednorazovej náhrade za nutné obmedzenie užívania nehnuteľností – Slovak Telekom, a.s., Bratislava
  2. Žiadosť o predĺženie doby nájmu pozemkov na poľnohospodárske účely v katastrálnom území Kremnica –Jastrabá agro, s.r.o., Horná Ždaňa
  3. Odstúpenie od zmluvy o nájme pozemku zo strany mesta Kremnica ako prenajímateľa – Branislav Králik, Kremnica
  4. Ukončenie zmluvy o nájme nebytových priestorov a nájomnej zmluvy dohodou- Detský domov Maurícius, Kremnica
  5. Žiadosť o odpredaj pozemku v katastrálnom území Kremnica – Iveta Zelinová, Kremnica
  6. Žiadosť o prenájom pozemkov na umiestnenie reklamno-informačného panelu v katastrálnom území Kremnica – Ján Volka, Kremnica
 • Rôzne
 • Interpelácie
 • Záver

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa, či sú nejaké návrhy, alebo pripomienky k programu.

Mgr. Horváth – navrhol stiahnutie bodu 13 písmeno b z programu MsZ.

Ing. Mgr. Ferenčík – požiadal poslancov o hlasovanie za zmenený program MsZ.

 

PREZENTÁCIA:9

ZA: 5 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth,  MUDr. Radovan Junas MHA, Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 3 ( Ing. Viera Vaská, Mgr. Ing. Novodomec, Mgr. Sekaj)

ZDRŽAL SA: 1 (Dušan Privalinec)

 

Ing. Vaská – opýtala sa na body programu MsZ kde sú poplatky za komunálny odpad a parkovanie, časť z tých financií je už zahrnutá do rozpočtu. To je už nejako dohodnuté? Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že ak tie zmeny VZN neprejdú, budeme musieť ešte pracovať s rozpočtom.

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že poslanci súhlasia s programom MsZ.

 

Ing. Mgr. Ferenčík navrhol, aby pracovné komisie a pracovné predsedníctvo  pracovali v nasledovnom zložení:

 

mandátová komisia – Dušan Privalinec, Mgr. Ondrej Horváth

9900

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že mandátová komisia bola jednohlasne zvolená.

návrhová komisia – Marián Vojtko DiS.art., Ing. Tomáš Heriban

9900

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že návrhová komisia bola jednohlasne zvolená.

Ing. Mgr. Ferenčík odporučil, aby pracovné predsedníctvo pre zasadnutie MsZ dňa 06. 02. 2020 pracovalo v zložení – primátor mesta, zástupkyňa primátora mesta, Ing. Tomáš Heriban

9900

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že pracovné predsedníctvo bolo jednohlasne zvolené.

Ing. Mgr. Ferenčík odporučil, aby pracovné predsedníctvo pre zasadnutie MsZ dňa 14. 11. 2019 pracovalo v zložení – primátor mesta, zástupkyňa primátora mesta, MUDr. Radovan Junas, MHA

9900

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že pracovné predsedníctvo bolo jednohlasne zvolené.

Za zapisovateľku zápisnice určil Ivetu Hromadovú, zamestnankyňu Mestského úradu v Kremnici a za overovateľov zápisnice určil Ing. Vieru Vaskú a Mgr. Ing. Martina Novodomca.

 

3 ) k bodu: Kontrola plnenia uznesení

 

Uznesenie číslo 160/1911

vo veci správy o kontrole plnenia uznesení.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

správu č. 8/2019 o kontrole plnenia uznesení prijatých MsZ v Kremnici, ktorá je predložená hlavnou kontrolórkou mesta Kremnica.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ.

Mgr. Ing. Novodomec – opýtal sa na kauzu s pánom Štefanom. Ako to pokračuje?

Ing. Kirková – ozvala sa nám jeho právna zástupkyňa so žiadosťou o zmier. Ekonomické oddelenie bude musieť tú zástupkyňu kontaktovať, pretože my už nemáme priame informácie. Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že aktuálny stav týchto súdnych konaní je taký, že pán Štefan nebol úspešný vo svojich veciach. Táto právnička chcela dosiahnuť zmier v tom smere, aby vypratanie tohto pozemku bolo oddialené. Ďalej budeme pokračovať žalobou na vypratanie pozemku, ak nedôjde k obojstrannému riešeniu. Bohužiaľ predchádzajúce dohodnuté veci nikdy neboli protistranou dodržané.  Ing. Kirková – čo sa týka starých pohľadávok, tie má vyrovnané. Mgr. Sekaj – opýtal sa, či mesto zastupuje nejaká právnička. Máme predsa vlastného právnika. Ing. Mgr. Ferenčík – áno, ale táto kauza je stará 6 rokov.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú ďalšie otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali ďalšie otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

PREZENTÁCIA:9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Mgr. Alexander Sekaj, Ing. Viera Vaská,   Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

Uznesenie číslo    161 /1911

vo veci správy z vykonanej kontroly.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

správu č. 2/2019 z vykonanej kontroly – Pohľadávky k 31.7.2019 spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o..

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA:9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Mgr. Alexander Sekaj, Ing. Viera Vaská,   Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 • K bodu: Návrh VZN o dani z nehnuteľností

Uznesenie číslo    162 /1911

vo veci návrhu VZN číslo  6/2019 o dani z nehnuteľností.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  s ch v a ľ u j e

VZN číslo 6 /2019 o dani z nehnuteľností

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA:9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Mgr. Alexander Sekaj, Ing. Viera Vaská,   Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 • K bodu: Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Uznesenie číslo     /1911

 

vo veci  návrhu VZN číslo 7/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  s ch v a ľ u j e

VZN číslo 7/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ.

Mgr. Ing. Novodomec – nemyslí si, že toto je vhodná cesta ako prísť k finančným prostriedkom. Takže je proti tomuto návrhu. Ing. Vaská – teraz prichádzame na to, že tieto poplatky nepokrývajú naše náklady. 5 rokov dozadu sledujem túto štatistiku, mesto je na tom stratové. Za tie roky sme urobili len jeden počin, že sa tie poplatky zdvihli o euro na domácnosť. Nájom z mestských lesov sme zdvihli z 380 000€ na 405 000€, tak sme boli spokojní. Teraz, keď bol ohrozený rozpočet bežného účtu, tak odrazu pristupujeme k zvyšovaniu poplatkov. Mal sa hľadať nejaký kompromis. Aj mesto malo začať racionalizovať svoju činnosť. Za 5 rokov ako som poslancov, tie racionalizačné opatrenia a opatrenia smerujúce k efektívnosti v spotrebe mestského úradu  a organizácií boli minimálne, takmer nulové. Výsledok toho bol pokus zostaviť rozpočet na budúci rok cez zvyšovanie poplatkov, bez ktorých by sa nedal zostaviť. Mgr. Sekaj – v roku 2019 bolo 8€ za odpad, v roku 2021 sa počíta so sumou 22€, čo znamená 300 násobné zdraženie. Všade sa mestá snažia zvyšovať poplatky, sú stratové na komunálnom odpade. Ale pýtam sa, že čo robí toto mesto, aby zvýšilo schopnosť vytriedenia komunálneho odpadu? Viem, že na školách sa to robí, tu zatiaľ nič, len sa zvyšuje. Problém je v tom, že sa zvyšuje a nerieši sa situácia, ktorá nastala. Nie je mysliteľné, aby sa zvyšovali poplatky a na druhej strane sa jednoducho miera triedenia komunálneho odpadu vôbec nerobí. Čiže tiež s týmto absolútne nesúhlasím MUDR. Junas MHA – odpad sme už opakovane prejednávali, v pondelok nám pán primátor veľmi podrobne vysvetlil úskalia tejto problematiky, ale princíp je v podstate jednoduchý. Za zmesový komunálny odpad sa platí, za vytriedený odpad nám platia. Hoci čím ďalej je to komplikovanejšie. Čaká nás zákon o zálohovaní pet fliaš a plechoviek. To bude ešte horšie. Ale tak či tak sa mi zdá, že tá miera separácie je kľúčový moment. Myslím si, že takéto opatrenie by malo ísť ruka v ruke s napríklad propagáciou zvýšenia separácie. Ing. Mgr. Ferenčík – odôvodnil a vysvetlil túto situáciu, po čom sa ešte ďalej viedla diskusia na túto tému.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú ďalšie otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali ďalšie otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA:9

ZA: 5 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth, Dušan Privalinec, Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 2 (Ing. Viera Vaská, Mgr. Ing. Martin Novodomec)

ZDRŽAL SA:  2 (Mgr. Alexander Sekaj, MUDr. Radovan Junas MHA)

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že VZN nebolo schválené.

 

 • K bodu: Návrh VZN o dočasnom a trvalom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Kremnica

Uznesenie číslo    163 /1911

vo veci návrhu VZN č. 7/2019 o dočasnom a trvalom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Kremnica.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ r u š í

VZN č. 8/2013 o parkovaní na území mesta Kremnica

                                          

                   B/ s ch v a ľ u j e

VZN č.  8/2019 o dočasnom a trvalom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Kremnica.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ.

 

Mgr. Ing. Novodomec – poďakoval Mgr. Brhlíkovi za to, že spravil kvalitný materiál. Ďalej informoval, že sa mu nepáči dvíhanie poplatkov za parkovné. Neviem aký je na to dôvod. Tam nejaký priamy výdavok nie je. Okrem toho, že sme dvíhali ceny v roku 2013 nedostal som nijaké vysvetlenie, že aký je dôvod. Keby som počul napríklad, že ideme investovať do nových parkovísk, tak to viem pochopiť. Zvyšovať príjmy, aby sme naplnili nejaké saldo v rozpočte nie je dobrá cesta. Osobne si myslím, že už vôbec by sa nemalo dvíhať Kremničanom. Keď chceme vyberať, tak vyberajme od turistov, ktorí sú ochotní zaplatiť. Ja som proti tomuto návrhu. Mgr. Brhlík – to, že nemáme dáku víziu vytvárať nové parkoviská, to som nikdy netvrdil, myslím si, že určite máme. A keď budú peniaze, určite sa budú vytvárať či už v meste alebo na Skalke. Spoplatnenie parkovania nie je o tom, že prijímame peniaze  preto, aby sme niečo vytvárali, ale to sa volá parkovacia politika. To znamená, že zvyšujeme tendenciu parkovného, aby na ten malý počet parkovacích miest sme donútili ľudí, aby čo najmenej využívali autá, alebo aby čo najmenej parkovali v centre. O toto ide. Teraz máte 10€ pre dôchodcu Kremničana. Keď si do rozdelím na 12 mesiacov, tak to vychádza cca 0,80€ na mesiac. Čiže za 0,80€ parkuje kdekoľvek v meste celý deň. Keď je to Kremničan 25€ mal doteraz, teraz sa to zvyšuje asi o 10€. Čiže doteraz parkoval celý mesiac za 2€. To sa vám zdá veľa? Napríklad Banská Štiavnica má celoročnú parkovaciu kartu za 50€. Iné mestá majú ešte viac. Samozrejme záleží na vás. Keď poviete nie, tak tie ceny ostanú také, aké sú. Ale tým pádom sa nám budú parkoviská prepĺňať a ľudia nebudú mať kde parkovať. A my v Kremnici už niektoré veci nenafúkneme. Asi by bola drahá sranda, keby sme chceli robiť nejaké podlažné parkoviská. Na to tiež potrebujeme peniaze. My môžeme byť radi, že tí ľudia sem chcú ísť. A chcú ísť aj cez víkend. Tohto roku sme mali víkendy strašne silné. Či na Skalke, či v meste. A nie sme jediné mesto z tých, ktoré sú turisticky atraktívne, ktoré majú spoplatnené aj víkendy. To, že sa to rozšírilo na sobotu a nedeľu je hlavne kvôli turistom. Aby sme aspoň na niečom zarobili. Spravili sme ferattu, spravili sme mostík, mohlo sa nám to nejako zaplatiť tým parkovným. Upravujeme v zime trate, budeme musieť upravovať aj tieto parkoviská. To všetko niečo stojí.

Mgr. Ing. Novodomec – podal pozmeňujúci návrh, v ktorom by sa občanom s trvalým pobytom v meste Kremnica ceny za parkovanie nedvíhali.

Ing. Mgr. Ferenčík – požiadal poslancov o hlasovanie za pozmeňujúci návrh.

PREZENTÁCIA:9

ZA: 4 (MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 3 ( Marián Vojtko DiS.art., Ing. Tomáš Heriban, Iveta Ceferová)

ZDRŽAL SA: 2 ( Dušan Privalinec, Mgr. Ondrej Horváth)

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že pozmeňujúci návrh nebol schválený. Požiadal o hlasovanie za pôvodný návrh VZN.

PREZENTÁCIA:9

ZA: 6 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth,  MUDr. Radovan Junas MHA, Dušan Privalinec, Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 3 (Ing. Viera Vaská, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj(

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

 

 • K bodu: Rozpočtové opatrenie riaditeľky Mestského bytového podniku č. 3/2019

Uznesenie číslo    164 /1911

vo veci stanoviska hlavnej kontrolórky mesta.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

stanovisko hlavnej kontrolórky k  Rozpočtovému opatreniu riaditeľky Mestského bytového podniku č.3/2019 k 30.09.2019.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA:9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Mgr. Alexander Sekaj, Ing. Viera Vaská,   Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo    165 /1911

vo veci rozpočtového opatrenia riaditeľky Mestského bytového podniku č. 3/2019.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

rozpočtové opatrenie riaditeľky Mestského bytového podniku č. 3/2019 k 30.09.2019.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA:9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Mgr. Alexander Sekaj, Ing. Viera Vaská,   Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 • K bodu: Správa o čerpaní rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.9.2019 za Mestský bytový podnik v Kremnici

Uznesenie číslo    166 /1911

vo veci správy o čerpaní rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.09.2019 za Mestský bytový podnik Kremnica .

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

správu o čerpaní rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.09.2019 za Mestský bytový podnik, Dolná 49/21, Kremnica

(v eurách)

 Hlavná činnosť%Podnikateľská činnosť%SPOLU%
Príjmy124 388,53752 378,2349126 766,7674
Výdavky107 049,95643 656,2275110 706,1765
Saldo17 338,58 -1 277,99 16 060,59 

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA:9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Mgr. Alexander Sekaj, Ing. Viera Vaská,   Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 • K bodu: Správa o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.9.2019 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica

 

Uznesenie číslo    167 /1911

vo veci  plnenia rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.09.2019 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica.

 

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –  b e r i e    n a   v e d o m i e

predloženú správu o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.09.2019 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica nasledovne:

 

                                    Hlavná činnosť     %      Podnikateľská  činnosť    %       Celkom KIC         %

Príjmy:                            237 302          78,64           175 243                 92,33        412 545         83,93

Výdavky:                         229 980          76,21           137 165                 73,33        367 145         75,11

Saldo:                           7 322                               38 078                               45 400

 

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA:9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Mgr. Alexander Sekaj, Ing. Viera Vaská,   Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

17:29 – začiatok prestávky

17:59 – koniec prestávky

 

Vojtko DiS.art. – podal návrh na stiahnutie bodov 10,11,12 z programu MsZ.

Ing. Mgr. Ferenčík – požiadal o hlasovanie za stiahnutie týchto bodov z programu. MsZ.

PREZENTÁCIA:9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Mgr. Alexander Sekaj, Ing. Viera Vaská,   Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že tieto body budú stiahnuté z programu MsZ.

 

 • K bodu: Návrh rozpočtu mesta Kremnica na roky 2020, 2021 a 2022

 

Uznesenie číslo     /1911

vo veci stanoviska hlavnej kontrolórky mesta Kremnica k návrhu rozpočtu mesta Kremnica na roky 2020 – 2022.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e    n a   v e d o m i e

stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Kremnica k návrhu rozpočtu mesta Kremnica

na roky 2020 – 2022.

 

PREZENTÁCIA:9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Mgr. Alexander Sekaj, Ing. Viera Vaská,   Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

Uznesenie číslo     /1911

vo veci návrhu rozpočtu Mesta Kremnica na rok 2020 a roky 2021, 2022.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s c h v a ľ u j e

 1. Rozpočet Mesta Kremnica na rok 2020 podľa predloženého návrhu nasledovne:

        Bežný rozpočet:                    príjmy:           5 309 740 €      

                                                         výdavky:        5 303 887 €                                                          

                                                         saldo:                    5 853 €           

        Kapitálový rozpočet:          príjmy:              618 250 €

                                                       výdavky:        1 256 877 €                                              

                                                       saldo:              – 638 627 €

        Finančné operácie:            príjmy:               729 051 €       

                                                       výdavky:             88 865 €                                                 

                                                       saldo:                 640 186 €

 1. Programový rozpočet Mesta Kremnica na rok 2020 vrátane programov a podprogramov

                                                           B/ b e r i e   n a   v e d o m i e

 1. a) Rozpočet Mesta Kremnica na rok 2021 podľa predloženého návrhu nasledovne:

        Bežný rozpočet:                 príjmy:           5 248 515 €      

                                                      výdavky:        5 189 386 €                                                          

                                                       saldo:                  59 129 €           

        Kapitálový rozpočet:         príjmy:                         0 €

                                                      výdavky:             20 000 €                                              

                                                      saldo:                – 20 000 €

        Finančné operácie:           príjmy:                 84 888 €       

                                                      výdavky:             70 393 €                                                 

                                                     saldo:                   14 495 €

 1. b) Programový rozpočet Mesta Kremnica na rok 2021 vrátane programov a podprogramov

 

 1. a) Rozpočet Mesta Kremnica na rok 2022 podľa predloženého návrhu nasledovne:

        Bežný rozpočet:               príjmy:           5 248 815 €      

                                                    výdavky:        5 188 623 €                                                          

                                                     saldo:                  60 192 €           

        Kapitálový rozpočet:      príjmy:                         0 €

                                                    výdavky:             20 000 €                                              

                                                    saldo:                – 20 000 €

        Finančné operácie:         príjmy:                 47 817 €       

                                                     výdavky:             33 387 €                                                 

                                                     saldo:                   14 430 €

 1. b) Programový rozpočet Mesta Kremnica na rok 2022 vrátane programov a podprogramov

 

PREZENTÁCIA:

ZA:

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

 • K bodu: Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2020

 

Uznesenie číslo     /1911

vo veci stanoviska hlavnej kontrolórky mesta Kremnica k návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov Mestského bytového podniku  pre rok 2020.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e    n a   v e d o m i e

stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Kremnica k návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov Mestského bytového podniku  pre rok 2020.

 

PREZENTÁCIA:

ZA:

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo     /1911

vo veci schválenia návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2020.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

návrh rozpočtu príjmov a výdavkov  Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2020(v eurách)

Výnosy:                            HČ  159 255    VČ   3 455      spolu       162 710               

Náklady:                          HČ  159 255    VČ   3 455      spolu      162 710                 

Saldo:                               HČ             0      VČ          0    spolu                 0    

 

PREZENTÁCIA:

ZA:

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

 • K bodu: Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2020

Uznesenie číslo     /1911

vo veci stanoviska hlavnej kontrolórky mesta Kremnica k návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2020.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e    n a   v e d o m i e

stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Kremnica k návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2020.

 

PREZENTÁCIA:

ZA:

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo     /1911

vo veci rozpočtu príjmov a výdavkov  Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2020.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

 1. zmena rozpočtu príjmov a výdavkov 2019:

                                           Hlavná činnosť                            Podnikateľská činnosť

príjmy:                                       301 756 €                                                189 792 €

výdavky:                                    301 756 €                                                187 048 €

saldo:                                                    0 €                                                    2 744 € 

 

Rozpočet príjmov a výdavkov 2020:

                                           Hlavná činnosť                            Podnikateľská činnosť

príjmy:                                       281 756 €                                                192 000 €

výdavky:                                    281 756 €                                                188 256 €

saldo:                                                    0 €                                                    2 744 €        

 

PREZENTÁCIA:

ZA:

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

 • K bodu: Majetkové veci:

Uznesenie číslo    168 /1911

vo veci Dohody o jednorazovej náhrade za nutné obmedzenie užívania nehnuteľností, Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62, Bratislava, IČO: 35 763 469.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –      A/s c h v a ľ u j e

uzatvorenie Dohody o jednorazovej náhrade za nutné obmedzenie užívania nehnuteľností medzi mestom Kremnica ako povinným a spoločnosťou Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62,  Bratislava, IČO: 35 763 469 ako oprávneným a sumu jednorazovej náhrady vo výške 1,15 €/1 m dĺžky trasy optickej siete aj s ochranným pásmom pri realizovaní plánovaných projektov:

INS_FTTH_ZH_KRMN_00_Kremnica_Jula Horvátha s dĺžkou cca 3050 m

a INS_FTTH_ZH_KRMN_00_Kremnica_ČSA, S. Chalupku s dĺžkou cca 6 400 m.

Konečná dĺžka trasy bude stanovená až po dodaní porealizačného zamerania trasy optickej siete

                                                                 B/b e r i e   n a  v e d o m i e

že po uskutočnení prác a porealizačnom zameraní trasy optickej siete dôjde k zápisu zákonného vecného bremena na pozemky, kde bude sieť uložená.

 

C/u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                                 

termín: 30.11.2019.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

PREZENTÁCIA:9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Mgr. Alexander Sekaj, Ing. Viera Vaská,   Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo     /1911

vo veci žiadosti spoločnosti Jastrabá agro, s.r.o., Ing. Peter Ondro konateľ, Horná Ždáňa 230, 966 04 Horná Ždaňa, IČO 43 859 151 o predĺženie doby nájmu pozemkov na poľnohospodárske účely.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/s c h v a ľ u j e

uzatvorenie Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme pozemkov č. OSMM 2014/00949 zo dňa 18. 08. 2014 uzatvorenej so spoločnosťou Jastraba agro, s.r.o., Ing. Peter Ondro konateľ, Horná Ždaňa 230, 966 04 Horná Ždaňa, IČO 43 859 151 a zmenu výmery predmetu nájmu na pozemkoch parcelné čísla:

– EKN 2461 – trvale trávnatý porast s výmerou 5 121,20 m²,

– EKN 2462/1 – trvale trávnatý porast s výmerou 39 346,08 m²,

– EKN 2463/1 – trvale trávnatý porast s výmerou 3 599,88 m²,

– EKN 2464 – trvale trávnatý porast s výmerou 115,20 m²,

– EKN 2468 – trvale trávnatý porast s výmerou 12 680,68 m²,

– EKN 2479/2 – trvale trávnatý porast s výmerou 50 977,12 m²,

– EKN 2487 – trvale trávnatý porast s výmerou 2 516,84 m²,

– EKN 2510 – trvale trávnatý porast s výmerou 7 872,16 m²,

– EKN 2514 – trvale trávnatý porast s výmerou 31 069,04 m²,

– EKN 2521 – trvale trávnatý porast s výmerou 1 441,40 m², t.j. spolu 154 739,60 m² v katastrálnom území Kremnica – lokalita Kremnický Štós, za ročné nájomné vo výške 232,11 €/rok, na dobu určitú 5 rokov od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2024. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú bezo zmeny        

 

B/u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/žiadateľovi a realizovať uzatvorenie dodatku k nájomnej zmluve

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                          

termín: 31.12. 2019.

 

PREZENTÁCIA:

ZA:

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo    169 /1911

vo veci odstúpenia od zmluvy o nájme pozemku zo strany mesta Kremnica ako prenajímateľa.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/s c h v a ľ u j e 

odstúpenie od Zmluvy o nájme pozemku č. OSMM 2014/00789 zo dňa 03. 06. 2014, čl. 7, ods. 7.3 písm. c) zo strany mesta Kremnica ako prenajímateľa k 31. 12. 2019, nájomca Branislav Králik, 967 01 Kremnica.

                                                             

 B/u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/nájomcovi a konať vo veci odstúpenia od zmluvy o nájme pozemku.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ.

 

Mgr. Sekaj – opýtal sa ako je možné, že 5 rokov pán Králik neplatil? Pán Králik robí aj mestské pohľadávky. Je to v norme slušného správania a podnikania? Všimli sme si to len teraz? Ing. Nováková – samozrejme, že sme si to nevšimli len teraz. Bolo pár pokusov konať osobne s pánom Králikom, aby sme sa stretli. Urobili sme všetky dostupné kroky, ktoré nám uplatňuje legislatíva. To znamená, že nájomcu sme vyzývali na úhradu nájomného. Ročne sme vyexpedovali minimálne dve výzvy na doručenku. A viacero rokov po sebe sme materiál spracovali a odstúpili právnemu zástupcovi mesta na vymáhanie. Keďže z pohľadu audítora sa nič nerobilo, lebo teda spätná väzba od právneho zástupcu sa k nám nedostala, tak jediné ďalšie riešenie bolo ukončiť nájomnú zmluvu s tým, aby nám pohľadávka aspoň nenarástla do roku 2020 a vyššie. Potom všetkými dostupnými prostriedkami budeme rokovať s nájomcov, teda pánom Králikom tak, aby sme sa dostali k nejakému výsledku. Ja som s ním osobne hovorila o tom, že naozaj sa to nájomné možno javí aj ako neprimerane vysoké. Vyplýva zo zásad schválených na zastupiteľstve. Ak sa mu to zdá vysoké treba, aby napísal na mestský úrad, odpovedal na tieto výzvy s tým, že požiada mestské zastupiteľstvo, mesto Kremnica o prehodnotenie výšky nájomného. Ďalej to vysvetľoval Ing. Mgr. Ferenčík a viedla sa na túto tému rozsiahla debata.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú ďalšie otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali ďalšie otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA:9

ZA: 6 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth, Dušan Privalinec, Marián Vojtko DiS.art., Ing. Viera Vaská)

PROTI: 2 ( Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj)

ZDRŽAL SA: 1 (MUDr. Radovan Junas MHA)

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

 

Uznesenie číslo    170 /1911

vo veci ukončenia zmluvy o nájme nebytových priestorov dohodou s nájomcom Detský domov Maurícius, Kremnica, ktorého právnym nástupcom je Centrum pre deti a rodiny, Kremnica, štatutárny orgán Mgr. Stanislav Šumichrast, riaditeľ, Jula Horvátha 924/78, 967 01 Kremnica, IČO 37 997 734.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s c h v a ľ u j e

ukončenie Zmluvy o nájme nebytových priestorov uzatvorenej podľa zákona č. 116/1990 Zb. v neskoršom znení zo dňa 11. 03. 2004 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 02. 08. 2005 dohodou, k 30. 11. 2019 s nájomcom Detský domov Maurícius, Kremnica, ktorého právnym nástupcom je Centrum pre deti a rodiny, Kremnica, štatutárny orgán Mgr. Stanislav Šumichrast, riaditeľ, Jula Horvátha 924/78, 967 01 Kremnica, IČO. 37 997 734

                                                               B/u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a zrealizovať ukončenie zmluvy o nájme nebytových priestorov dohodou

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                                  

termín: 31.12. 2019.

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA:9

ZA: 7 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth,  MUDr. Radovan Junas MHA, Dušan Privalinec, Mgr. Alexander Sekaj, Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 2 ( Ing. Viera Vaská, Mgr. Ing. Martin Novodomec)

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

 

Uznesenie číslo    171 /1911

vo veci ukončenia nájomnej zmluvy dohodou s nájomcom Detský domov Maurícius, Kremnica, ktorého právnym nástupcom je Centrum pre deti a rodiny, Kremnica, štatutárny orgán Mgr. Stanislav Šumichrast, riaditeľ, Jula Horvátha 924/78, 967 01 Kremnica, IČO 37 997 734.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s c h v a ľ u j e

ukončenie Nájomnej zmluvy č. OEaPA 2005/01140 zo dňa 25. 10. 2005 dohodou, k 30. 11. 2019 s nájomcom Detský domov Maurícius, Kremnica, ktorého právnym nástupcom je Centrum pre deti a rodiny, Kremnica, štatutárny orgán Mgr. Stanislav Šumichrast, riaditeľ, Jula Horvátha 924/78, 967 01 Kremnica, IČO 37 997 734.

 

                                                               B/u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať ukončenie nájomnej zmluvy dohodu

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                                  

termín: 31.12. 2019.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA:9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Mgr. Alexander Sekaj, Ing. Viera Vaská,   Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo    172 /1911

vo veci žiadosti Ivety Zelinovej, Angyalova ulica č. 410/13, 967 01  Kremnica o odpredaj pozemku v katastrálnom území Kremnica.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –        A/ s ch v a ľ u j e

 1. prebytočnosť časti pozemku parcelné číslo CKN 794 – ostatná plocha s výmerou cca 58 m2 v katastrálnom území Kremnica v meste Kremnica, okres Žiar nad Hronom, list vlastníctva 1388
 2. zámer odpredať majetok mesta kupujúcej Ivete Zelinovej za podmienky dodania geometrického plánu, ktorý si kupujúca nechá vypracovať na svoje náklady s tým, že kupujúca uhradí výdavky spojené s prevodom vlastníctva pozemku

                                              

B/ u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľke

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                          

termín: 30.11.2019.

 

Poznámka:

V prípade, že žiadatelia nedoručia na Mestský úrad v Kremnici úradne overený geometrický plán  do 31.05.2019 uznesenie stráca platnosť

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA:9

ZA: 7 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Mgr. Alexander Sekaj,   Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 2 ( Ing. Viera Vaská, Mgr. Ondrej Horváth)

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

Uznesenie číslo    173 /1911

vo veci žiadosti Jána Volku, Banská cesta 816/10, 967 01  Kremnica o prenájom pozemkov na umiestnenie reklamno-informačného panelu  v katastrálnom území Kremnica.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –        b e r i e  n a  v e d o m i e

žiadosť Jána Volku, Banská cesta 816/10, 967 01  Kremnica o prenájom pozemkov na umiestnenie reklamno-informačného panelu  v katastrálnom území Kremnica.

                                              

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA:9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Mgr. Alexander Sekaj, Ing. Viera Vaská,   Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 • K bodu: Rôzne

Uznesenie číslo    174 /1911

Vo veci rozpisu zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Kremnici pre rok 2020.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  s c h v a ľ u j e

 1. rozpis zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Kremnici pre rok 2020 so začiatkom o 16,00 h nasledovne:
 2. február 2020
 3. marec 2020
 4. apríl 2020
 5. máj 2020
 6. jún 2020
 7. september 2020
 8. október 2020
 9. november 2020

 

 1. režim, že poslanci MsZ si v roku 2020 nenárokujú odmenu za mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kremnici.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA:9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Mgr. Alexander Sekaj, Ing. Viera Vaská,   Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

Uznesenie číslo    175 /1911

vo veci doplnenia člena komisie ZPOZ.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  v o l í

Mgr. Máriu Páchnikovú DiS.art. za členku komisie ZPOZ.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA:9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Mgr. Alexander Sekaj, Ing. Viera Vaská,   Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo    176 /1911

vo veci správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica za školský rok 2018/2019.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   A/s c h v a ľ u j e

správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica za školský rok 2018/2019.

                                                            

B/u k l a d á

oznámiť riaditeľom škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta schválenie správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení     za školský rok 2018/2019.

termín: 21. november 2019                                      

zodpovedná: Mgr. Zuzana Gretschová.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

PREZENTÁCIA:9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Mgr. Alexander Sekaj, Ing. Viera Vaská,   Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

Uznesenie číslo    177 /1911

vo veci Finančný plán pre rok 2020 spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., sídlo Zechenterova 347/2, 967 01  Kremnica, IČO: 31 600 182, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 1690/S (ďalej „Mestské lesy Kremnica, s.r.o.,“),

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e

Finančný plán pre rok 2020 spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o.

– s celkovými výnosmi                                           3 911 500 eur

– s celkovými nákladmi                                         3 884 500 eur

– hospodárskym výsledkom – zisk                               27 000 eur

– a s nájomným pre prenajímateľa Mesto Kremnica      408 000 eur

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA:9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Mgr. Alexander Sekaj, Ing. Viera Vaská,   Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

Mgr. Ing. Novodomec – informoval, že poslal poslancov návrh uznesenia na záchranu a obnovu pamiatok v meste Kremnica. V septembri sme dostali z OZ SOS list, ktorý bol adresovaný na Krajský pamiatkový úrad, v ktorom podáva žiadosť o zastavenie asanovania starších diel v Kremnici. Z oddelenia výstavby som dostal pozitívnu odpoveď, že áno malo by mesto Kremnica v tomto niečo robiť. Vyžadovalo by si to odbornú pomoc vzhľadom na túto problematiku. Rád by som to posunul ďalej. Toto nie je kritika tohto ani predchádzajúceho vedenia, jednoducho je to desiatky rokov zanedbávaný problém. Kremnica je postavená na tom, ako vyzerá. Bol by som rád, keby bol vytvorený nejaký tím, ktorý to bude riešiť aj s externou pomocou a buď vytvoriť regulatívy, alebo to bude nejaká postupnosť krokov, ale toto by malo k tomu viesť.

 

Uznesenie číslo 178/1911

Uznesenie vo veci regulatív a zachovania historického charakteru a zástavby mesta Kremnica.

Ing. Heriban – informoval, že tam je termín do 31.1.2020 a to sa nedá stihnúť. Ing. Mgr. Ferenčík – keď tu bol pán Kianička, tak hovoril o tom, že podával podnet na pamiatkovú inšpekciu. Môj názor je taký, že prvé čím by sme mali začať je nejaký výstup z tejto pamiatkovej inšpekcie. Teda či dôjdeme k záveru, že boli porušené nejaké všeobecne záväzné predpisy alebo nariadenia. Či už zo strany Stavebného úradu alebo zo strany Krajského pamiatkového úradu, ktorý ku každej sanácii vydáva záväzné stanoviská. Metodické, vedomostné a ostatné kapacity Krajského pamiatkového úradu sú podľa mňa tým, čo by malo byť pre odborné posúdenie smerodatné a malo by to byť nejakým spôsobom záväzné. Pretože je to štátna inštitúcia , nie nejaká poradenská spoločnosť. Ďalšia z vecí, ktorú my môžeme je ukladať subjektu povinnosti v medziach určených zákonom. Pričom iné subjekty, teda FO môžu robiť čo zákon zakazuje. Takže myslím si, že do istej miery by som asi počkal na závery tejto pamiatkovej inšpekcie. Či nájdu nejaké pochybenia. Predpokladám, že v závere bude ako sa dá tento stav riešiť. Mgr. Sekaj – povedal, že nesúhlasí s názorom pána primátora. Myslí si, že by mala byť nejaká forma, ktorou by sme si vedeli udržať mesto. Keď Stavebný úrad nevydá stavebné povolenie, tak nemôže stavebník stavať. Či môže? Ing. Kyselicová – stavebník nedostane povolenie ak Pamiatkový úrad nevydá povolenie. Má na starosti pamiatkové zóny a ak vydá súhlasné stanovisko, tak mu to zakázať nemôžeme. A hovoríme o pamiatkových zónach a pamiatkovo chránených objektoch. Je rozdiel medzi pamiatkovo chráneným objektom a obyčajným objektom. Ing. Vaská – nemyslí si, že návrh tohto uznesenia je nejaká kritika, alebo útok na niekoho, na niečo. Proste je tu snaha, je tu veľa pamiatkarov, nepáči sa im ako mesto vyzerá. Ani mne sa nepáči, hoci som laik. Takže je to snaha, aby sa vytvorilo niečo, čo by naozaj určovalo niektoré regulatívy. Mgr. Ing. Novodomec – nemal som na mysli len stavby. Je to pohľad na mesto. Nehovorím, aby sme našli odborníka, ktorý bude teraz stavať historické mesto. Ja viem, že je to ťažké. Ide mi o taký komplex. Ing. Kyselicová – všetko čo riešime, riešime s pamiatkarmi. Či už sú to lavičky, alebo osvetlenie. Na všetko nám musia dať kladné vyjadrenie, nie je to len o stavbách. Ceferová – verím tomu, že regulatívy nie je zlý nápad, ale súvisí to aj s vlastníkmi tých domov, ktorých vlastne my zaviažeme niečím, že keď budú odpredávať, tak náklady na opravu týchto budov sa budú neskutočne zvyšovať. Verím, že mesto si má zachovať svoj charakter, ale nerobme z neho celkom skanzen ak chceme, aby tu ľudia aj žili. Dnešné podmienky bývania sú už na inej úrovni, ako boli kedysi. Ing. Heriban – nie som proti tým regulatívam, ale ako stavbár chcem povedať, že som ešte nikdy žiadne regulatívy nečítal, čiže ja to ani neschválim, ale sa zdržím hlasovania. Aby sme si tým ešte nepriťažili. Nejako sa to vypracuje a nebude to dobre, ľuďom sa zdvihnú náklady na úpravu tých budov a mesto bude ešte horšie. Je rozdiel, keď niekto robí niečo prácou stavbárov a prácou reštaurátorov. Radšej by som to ešte prediskutoval. Vojtko DiS.art. – asi nikto z nás nie sme odborníci na tieto veci. Mesto by mohlo rozhodovať v nejakých veciach, ale v akých? Nad rámec zákona? Nie je to duplovanie niečoho, čo už je niekde dané? V tej regulatíve sa nebavíme o pamiatkach, ale o nehnuteľnostiach ako takých. Hľadal som aj v iných mestá, nemajú nič takéto. Možno by sme boli prví. Aby sme neboli príliš aktívny vo veciach, ktoré by nám potom mohli zabrániť rozvoju mesta, takými vlastnými vecami. Som za to, aby sme sa o tom bavili. Nech si sadnú tí, čo sa do toho vyznajú, aby nám dali nejaké usmernenie. Ing. Vaská – Skalica ich má.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA:9

ZA: 4 ( Ing. Viera Vaská, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, MUDr. Radovan Junas)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 5(Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth, Marián Vojtko DiS.art., Dušan Privalinec)

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie nebolo prijaté.

 

 • K bodu: Interpelácie

 

Ing. Vaská – opýtala sa na vodovod na Skalke. Ing. Mgr. Ferenčík – nemôžem povedať presne, ale myslím si, že do konca roka by sme to mohli mať hotové. Mgr. Sekaj – opýtal sa, či je skolaudovaná telocvičňa a ako budú riešiť chodníkový zákon. Ing. Mgr. Ferenčík – telocvičňa skolaudovaná nie je. Bolo stretnutie s Hasičským a záchranným zborom. Nebola dodaná revízia požiarneho systému. Bola chyba na fungovaní automatických otváračov na okná. Sú to vlastne motory, ktoré majú zabezpečiť, aby sa otvoril priestor. Je tam nejaká mechanická chyba. Bolo prisľúbené, že tento týždeň budú tieto dve závady odstránené. Na otázku čo s chodníkovým zákonov vám bohužiaľ neviem odpovedať. Zoširoka opísal túto situáciu. Mgr. Ing. Novodomec – cesta I/65, podarilo sa niečo? Opýtal sa na okná na knižnici. Sú tam nové okná a pred nimi staré. Prečo je to tak? Ing. Kyselicová – bola to podmienka Pamiatkového úradu na zachovanie historického rázu tých okien. Ohľadom cesty I/65 odpovedať Ing. Mgr. Ferenčík.

 

16) K bodu: Záver

 

Ing. Mgr. Ferenčík – ukončil o 19:13 hod. 9. riadne zasadnutie MsZ v tomto roku, 11. v tomto volebnom období. Zvukový záznam a videozáznam z rokovania MsZ tvorí prílohu tejto zápisnice.

                                                                                                      

 

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

            primátor mesta

 

 

Ing. Viera Vaská                                                   Mgr. Ing. Martin Novodomec

 1. overovateľ                                                                  2. overovateľ

 

 

 

 

 

Zapísala: Iveta Hromadová

 

Zdieľať tento príspevok.