Opatrenia v Kremnici súvisiace s mimoriadnou situáciou v krajine

Opatrenia v Kremnici súvisiace s mimoriadnou situáciou v krajine

Informácia pre obyvateľstvo k prenesenému výkonu štátnej správy

V nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 111/2020 zo dňa 11. 3. 2020 k návrhu na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky, ktorým bola na celom území Slovenskej republiky vyhlásená mimoriadna situácia

mesto Kremnica prijalo nasledovné opatrenie:

v záujme ochrany zdravia občanov a zamestnancov pri prenesenom výkone štátnej správy v rámci správneho konania prosíme občanov, aby  aj vo vlastnom záujme strpeli určité obmedzenia. Prípady sa posudzujú individuálne.

Pri prenesenom výkone štátnej správy v rámci správneho konania:

  • budeme predchádzať stretnutiu väčšieho počtu ľudí, napr. pri ústnom pojednávaní,
  • stretnutia s účastníkmi konaní sa obmedzia na nevyhnutné minimum,
  • uprednostnite elektronickú komunikáciu pred osobnou a listovou komunikáciou,
  • účastníci konania musia mať rúška,  príp. i ochranné rukavice,
  • vzdialenosť medzi účastníkmi konania musí byť minimálne jeden meter
  • na konanie si prineste vlastné pero
  • zvážte svoj zdravotný stav a na konanie neprichádzajte s príznakmi respiračných ochorení ako je kašel, horúčka, nádcha, bolesť hrdla a pod.

 

Informácia z pošty:

Na základe povolenia SP a.s. upravujeme hodiny pre verejnosť od 18.3.2020- 20.3.2020 nasledovne:

PON, UT, ŠT, PIA

08.00 -11.30

12.30.-14.30

STREDA

08.00 -11.30

13.00.-16.00

Informácia Slovenskej pošty o doručovaní zásielok.pdf

 

Úradné hodiny úradov práce, sociálnych vecí a rodiny

S účinnosťou od 1.4.2020 sa upravujú úradné hodiny pre klientov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, a to nasledovne:

Pondelok           8:00 – 11:00

Utorok                8:00 – 11:00

Streda                 13:00 – 16:00

Štvrtok                8:00 – 11:00

Piatok                  8:00 – 11:00

 

Aktuality ku koronavírusu 13.03.2020

Základné školy, materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Od pondelka, 16. marca 2020 platia nariadenia centrálneho Krízového štábu SR. Základné školy, ZUŠ, CVČ a materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica budú zatvorené minimálne 14 dní. Zároveň vyzýva  mesto Kremnica zriaďovateľov neštátnych škôl a školských zariadení, aby postupovali rovnakým spôsobom.

Mestský úrad funguje od piatka, 13. marca 2020 v obmedzenom režime, využite mailovú alebo telefonickú komunikáciu pred osobnou návštevou úradu

obmedzenom režime bude od piatku 13. marca 2020 fungovať pre verejnosť aj Mestský úrad v Kremnici. Uprednostnite v prvej fáze vybavovania telefonický alebo e-mailový kontakt.. Všetky kontakty nájdete na webe mesta www.kremnica.sk.

Zamestnanci Mestského úradu v Kremnici budú k dispozícii pre obyvateľov v pondelok a v piatok v čase od 9:00 do 12:00 hod., v stredu od 13:00 do 16:00 hod.

Do 9:00 hod a po 12:00 hod bude budova mestského úradu pre verejnosť uzatvorená. V utorok a vo štvrtok sú na Mestskom úrade v Kremnici nestránkové hodiny a budova mestského úradu bude pre verejnosť uzatvorená.

Úradné záležitosti vybavíte u zamestnancov e-mailom alebo individuálne po telefonickom dohovore. Osobné odovzdávanie rozhodnutí (tzv. daňový výmer)  sa až do odvolania nebude vykonávať. Uprednostnite  platby prostredníctvom internetbankingu pred platbou v hotovosti v pokladni.

V záujme ochrany zdravia, Vás žiadame o rešpektovanie uvedených  pokynov.

Okrem priamych kontaktov na zamestnancov sú aktivované aj  e-maily na  oddelenia mestského úradu z dôvodu predbežných opatrení na zabezpečenie plynulého vybavovania agendy mestského úradu:

Oddelenie organizačné a správne (kancelária prvého kontaktu, evidencia obyvateľstva, opatrovateľská služba): spravne@kremnica.sk

Matrika: matrika@kremnica.sk

Oddelenie ekonomické a podnikateľských aktivít (dane a poplatky, pokladňa, ekonomické a podnikateľské aktivity, účtovníctvo a mzdy): ekonomicke@kremnica.sk

Oddelenie školstva: skolstvo@kremnica.sk

Oddelenie výstavby a životného prostredia:vystavba@kremnica.sk

Stavebný úrad: stavebnyurad@kremnica.sk

Hlavný kontrolór: hlavnykontrolor@kremnica.sk

Technické služby: technickesluzby@kremnica.sk

Mestská zeleň: mestskazelen@kremnica.sk

Matričný úrad a ohlasovňa pobytu

Úradné hodiny upravuje pre verejnosť aj Matričný úrad, ktorý bude otvorený denne od 9:00 do 12:00 hod.; v utorok a vo štvrtok budú na matričnom úrade nestránkové hodiny.  Vzniknuté životné situácie sa budú riešiť individuálne. Uprednostnite v prvej fáze vybavovania telefonický alebo e-mailový kontakt. Matrika ako aj ohlasovňa pobytu bude vybavovať len nevyhnutné záležitosti týkajúce sa úmrtí a narodenia detí. Informácie o ostatných požiadavkách poskytne zamestnanec matriky e-mailom (matrika@kremnica.sk) alebo telefonicky na t.č. : 045/228 97 – kl. 12 alebo 95.

Stránkové hodiny Stavebného úradu

Stránkové hodiny Stavebného úradu budú až do odvolania zrušené. Podania vybavia občania prostredníctvom e-mailu alebo v nutnom prípade podaním v kancelárii prvého kontaktu na prízemí budovy Mestského úradu v Kremnici  počas upravených úradných hodín  v čase od 9:00 hod. – 12:00 hod. Uprednostnite v prvej fáze vybavovania telefonický alebo e-mailový kontakt.

Ďalšie obmedzenia

Mestský bytový podnik v Kremnici  obmedzil komunikáciu s klientmi a s verejnosťou predovšetkým na telefonickú a e-mailovú formu. Vzniknuté životné situácie sa budú riešiť individuálne.

Od dnešného dňa (13.03.2020) sú stránkové hodiny Mestského bytového podniku v pondelok, stredu a v piatok v čase od 9:00 h do 12:00 h; v utorok a vo štvrtok sú nestránkové hodiny.

Namiesto podateľne môžete použiť mailovú schránku alebo poštovú schránku, ktorá sa nachádza hneď pri vstupe do priestorov Mestského bytového podniku.

Ďalej Vás žiadame o uprednostnenie platieb prostredníctvom internetbankingu. V prípade platby vkladom na účet nezabudnite do poznámky uviesť meno a priezvisko nájomcu.

Slovenská sporiteľňa:

Číslo účtu: SK41 0900 000 0051 4607 1007

Variabilný symbol: napr. 2656002

265 – súpisné číslo

60 – orientačné číslo

02 – číslo bytu

Zamestnanci oddelenia technických služieb Mestského úradu v Kremnici obmedzia osobný kontakt s verejnosťou na nevyhnutne potrebný čas pri výkone svojej činnosti. Svoje požiadavky na zamestnancov adresujte prednostne oddeleniu technických služieb telefonicky na zverejnených telefónnych číslach:

045 674 29 51, vedúci oddelenia: 0905 921 426 alebo e-mailom na adresu technickesluzby@kremnica.sk

Zamestnanci oddelenia mestskej zelene Mestského úradu v Kremnici obmedzia osobný kontakt s verejnosťou na nevyhnutne potrebný čas pri výkone svojej činnosti. Svoje požiadavky na oddelenie adresujte prednostne na zverejnených telefónnych číslach:

045 670 06 25, vedúci oddelenia: 0911 218 133 alebo e-mailom na adresu:  mestskazelen@kremnica.sk

Doprava v meste:  žltý minibus

Žltý minibus až do odvolania nebude premávať.

Informačné centrum mesta Kremnica
Zamestnanci Informačného centra v Kremnici budú k dispozícii pre obyvateľov v pondelok a v piatok v čase od 9:00 do 12:00 hod., v stredu od 13:00 do 16:00 hod.

Relax centrum, Mestská telocvičňa

Relax centrum a Mestská telocvičňa sú pre verejnosť až do odvolania zatvorené.

Zasadnutia mestských komisií

Zasadnutia mestských komisií sa rušia až do odvolania.

 

Správajme sa zodpovedne

Najúčinnejšou ochranou pred šírením nákazy je prevencia a zodpovedné správanie sa obyvateľov.

Mestská polícia bude monitorovať dodržiavanie  nariadení vydaných mestom, ako aj nariadení centrálneho Krízového štábu SR.

Situáciu mesto Kremnica aj naďalej monitoruje.  

 

 

Zdieľať tento príspevok.