Nakladanie s odpadom v súvislosti s koronavírusom – Usmernenie MŽP