Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kremnice …./2020,

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kremnice …./2020,

(Návrh)

Všeobecne záväzného nariadenia

mesta Kremnice …./2020,

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.4/2019o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách a mimoriadneho prerušenia prevádzky školských zariadení               

Mesto Kremnica podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6, § 116 ods. 6 a § 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2020/10610:1-A1030 zo dňa 26. marca 2020 vydáva toto

všeobecne záväzné nariadenie :

 Čl. 1

V článku 1 sa za odsekom (1) dopĺňajú odseky 2, 3, 4, 5 a 6, ktoré znejú:

(2) V čase prerušenia prevádzky škôl a školských zariadení na základe  rozhodnutia úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o prerušení školského vyučovania a prevádzky školských zariadení je výška príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica znížená o 50 % počnúc prvým dňom mesiaca nasledujúcim po prerušení prevádzky.

(3) Znížené príspevky čiastočnej úhrady je  zákonný zástupca dieťaťa povinný uhradiť v mesiaci nasledujúcom                po ukončení prerušenia prevádzky škôl a školských zariadení, t. j. od apríla 2020.

(4) Ak rodič uhradil poplatky za dlhšie obdobie vopred, po zohľadnení výšky poplatku podľa tohto VZN bude preplatok vrátený.

(5) Finančné vyrovnanie sú povinné školy a školské zariadenie vykonať do 30. júna príslušného kalendárneho roka, okrem školskej jedálne pri materskej škole.

(6) Školská jedáleň pri materskej škole vykoná vyúčtovanie v zmysle článku 4 ods. 5 VZN č. 4/2019.

Čl. 2

V článku 2 sa v odseku (1) dopĺňa tabuľka nasledovne:

 

Názov zariadenia                                                                  Spôsob vyučovaniaod 01. 09. 2019od 01. 04. 2020
Materská škola   
–  deti do 3 rokov 55 €/mes.27,50 €/mes.
–   deti od 3 rokov 25 €/mes.12,50 €/mes.
    
Základná umelecká škola   
Hudobný odbor   
–          prípravné štúdiumkolektívne s nástrojom9 €/mes.4,50 €/mes.
–          základné štúdiumIndividuálne9 €/mes.4,50 €/mes.
VO,TO,LDO   
–          prípravnéKolektívne9 €/mes.4,50 €/mes.
–          základnéKolektívne9 €/mes.4,50 €/mes.
–          obligátny nástrojIndividuálne4 €/mes.2 €/mes.
–          ŠpDIndividuálne15 €/mes.7,50 €/mes.
    
TO, LDO, Vo, ŠpDKolektívne13 €/mes.6,50 €/mes.
Všetky odbory – 2. odborindividuálne i kolektívne18 €/mes.9 €/mes.
Centrum voľného času   
– základný poplatok 3 €/mes.1,50 €/mes.
Osobitné záujmové útvary   
– tenis, hra na gitare,    karaoke, angličtina, varíme- pečieme, lyžovanie 5 €/mes.2,50 €/mes.
–        plávanie 8 €/mes.4 €/mes.
Kurzy pre dospelých   
– cudzí jazyk, gramotnosť PC 5 €/mes.2,50 €/mes.
Kurzy pre dôchodcov 2 €/mes.1 €/mes.
    
Školské kluby detí 5 €/mes.2,50 €/mes.
    
Školské jedálne – materské školy        
Príspevok na dieťa – stravná jednotka

(desiata, obed, olovrant)

 1,54 €/deň0
– stravná jednotka – desiata + obed 1,28 €/deň0
Príspevok zamestnanca 1,30 €/obed0
+ doplatok zamestnávateľa na potraviny 0,11 €/obed0
+ doplatok zamestnávateľa režijné náklady 1,48 €/obed0
Platba za desiatu 0,38 €0
Režijné náklady – dieťa 5 €/mes.2,50 €/mes.
    
Školské jedálne – základné školy   
Stravníci 6 – 11 rokov 1,21 €/obed0
Stravníci 11 – 15 rokov 1,30 €/obed0
Stravníci 6 – 15 režijné náklady 5 €/mes.2,50 €/mes.
Desiata 0,56 €0
Dospelí stravníci – zamestnanci školy

 

                              – cudzí stravníci

 1,30 €/obed

 

2,89 €/obed

0

 

 

+ doplatok zamestnávateľa na potraviny 0,11 €/obed 
+ doplatok zamestnávateľa režijné náklady 1,48 €/obed

 

0

Článok 6

 

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Kremnici  uznesením č.     

 ……. zo dňa  …….

(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01. 04. 2020.

(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie je účinné iba počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách a mimoriadneho prerušenia prevádzky školských zariadení.              

 

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

primátor mesta Kremnica

 

 

Tento návrh VZN bol zverejnený dňa 31. marca 2020.

zuzana.gretschova@kremnica.sk

Zdieľať tento príspevok.