Oznámenie o zámere mesta Kremnica prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitého zreteľa