Uznesenia z 2. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 12. marca 2020

Uznesenia z 2. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 12. marca 2020

Uznesenie číslo 19/2003

vo veci správy o kontrole plnenia uznesení.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

správu č. 2/2020 o kontrole plnenia uznesení prijatých MsZ v Kremnici, ktorá je predložená hlavnou kontrolórkou mesta Kremnica.

 

PREZENTÁCIA:7

ZA: 7 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

                                                                         

Uznesenie číslo 20/2003

vo veci správy o čerpaní rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.12.2019 za Mestský bytový podnik Kremnica .

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

správu o čerpaní rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.12.2019 za Mestský bytový podnik, Dolná 49/21, Kremnica (v eurách)

 Hlavná činnosť%Podnikateľská činnosť%SPOLU%
Príjmy159 788,98964 884,49101164 673,4796
Výdavky152 823,73924 024,5083156 848,2392
Saldo6 965,25   859,99 7 825,24 

 

PREZENTÁCIA:7

ZA: 7 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 21/2003

vo veci  plnenia rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.12.2019 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

predloženú správu o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.12.2019 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica nasledovne:

 

                                    Hlavná činnosť     %      Podnikateľská  činnosť    %       Celkom KIC         %

Príjmy:                            313 930          97,80           231 710               100,00        545 640         98,72

Výdavky:                        312 561          97,37           219 177                 99,43        531 738         98,21

Saldo:                                1 369                                12 533                                     13 902

 

PREZENTÁCIA:7

ZA: 7 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 22/2003

vo veci správy o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe  Mestského bytového podniku Kremnica za rok 2019.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

správu  o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta za rok 2019 za Mestský bytový podnik Kremnica.

 

PREZENTÁCIA:7

ZA: 7 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 23/2003

vo veci správy o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za rok 2019.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

predloženú správu o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za rok 2019.

 

PREZENTÁCIA:7

ZA: 7 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 24/2003

vo veci schválenia dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 29.02.2020 pre oblasť kultúra.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  A/ s ch v a ľ u j e

pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 29.02.2020 pre oblasť kultúra v celkovej výške 14 800 € v nasledovnom členení:

   

 1. z Fondu kultúrnych podujatí vo výške 13 300 € nasledovne:
 2. Občianske združenie Múzeum Gýča       10 000 €
 3. OZ RZ pri ZUŠ J.L.Bellu v Kremnici 800 €
 4. OZ Bašta Musica 700 €
 5. Kremnický banícky spolok, občianske združenie 400 €
 6. Knižnica Jána Kollára 400 €
 7. RINGBÜRGER, s.r.o.         1 000 €

                                                                            

 1. z Fondu kultúry vo výške 1 500 € nasledovne:
 2. Slovenský zväz telesne postihnutých         300 €
 3. Dychová hudba „Minciar“          400 €
 4. Knižnica Jána Kollára                    300 €
 5. OZ Pes a mačka v ohrození          500 €

                                                                                                                                     

                                               B/ u k l a d á

 1. mestskému úradu oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom,
 2. mestskému úradu oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
 3. mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/ uznesenia

zodpovedná: Ing. Jana Bohumeľová             

termín: 29.05.2020.

 

PREZENTÁCIA:7

ZA: 6 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: (1 Marián Vojtko DiS.art.)

 

Uznesenie číslo 25/2003

vo veci schválenia dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 29.02.2020 pre oblasť telesná kultúra.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  A/ s ch v a ľ u j e

pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 29.02.2020 pre oblasť telesná kultúra v celkovej výške   17 142 € v nasledovnom členení:

 

1.z Fondu mládežníckeho športu  vo výške  7 500 € nasledovne:

 1. Združenie rodičov a priateľov pri 1.ZŠ v Kremnici 1 000 €
 2. Mestský klub lyžiarov Kremnica 1 500 €       
 3. Športový klub futbalu Kremnica 1 700 €       
 4. Občianske združenie Skiklub Kremnica 2 500 €
 5. ŠPORTOVÝ KLUB TENISU Kremnica    800 €       

 

 1. z Fondu úhrady nákladov na energie a vodu vo výške 4 442 € nasledovne:
 2. TJ Kremnica – kolkáreň   413 €
 3. EUROLOPPET SLOVAKIA, o.z.   600 €
 4. Mestský klub lyžiarov Kremnica 1 600 €
 5. Športový klub futbalu Kremnica 1 329 €
 6. ŠPORTOVÝ KLUB TENISU Kremnica   500 €

 

3.z Fondu športových podujatí vo výške 5 200 € nasledovne:

 1. TJ BIELA STOPA KREMNICA o.z.                      800 €
 2. TJ Kremnica – kolkársky oddiel   300 €
 3. Mestský klub lyžiarov Kremnica   800 €
 4. Mestský klub lyžiarov Kremnica   800 €        
 5. FRST Crew Kremnica, o.z.            2 000 €
 6. Mestský klub lyžiarov Kremnica   500 €

 

                                               B/ u k l a d á

 1. mestskému úradu oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom,
 2. mestskému úradu oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
 3. mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/ uznesenia

zodpovedná: Ing. Jana Bohumeľová             

termín: 29.05.2020.

 

PREZENTÁCIA:7

ZA: 7 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 26/2003

vo veci žiadosti Mgr. Petra Luptáka a manželky Ing. Kataríny Luptákovej, Pavla Križku 385/32, 967 01 Kremnica o odpredaj časti pozemku od mesta Kremnica, katastrálne územie Kremnica, po predložení geometrického plánu.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s c h v a ľ u j e

odpredaj pozemku a uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zameraného geometrickým planom č. 40392678-1/2020 zo dňa 31. 01. 2020 v meste Kremnica, katastrálne územie Kremnica, okres Žiar nad Hronom, a to novovytvoreného pozemku parcelné číslo CKN 2226/3 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 1 m², Mgr. Petrovi Luptákovi, rod. Luptákovi a manželke Ing. Kataríne Luptákovej, miesto trvalého pobytu Pavla Križku 385/32, 967 01 Kremnica, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov s tým, že kupujúci uhradia výdavky spojené s prevodom vlastníctva pozemku.

Kúpna cena za predaj pozemku sa stanovuje dohodou vo výške 10 €, slovom: desať eur (t.j. 10 €/m²).

Ide o odpredaj pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, keďže novovytvorený pozemok parcelné číslo CKN 2226/3 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 1 m² leží pod neskolaudovanou stavbou garáže, bez súpisného čísla, vo vlastníctve kupujúcich a svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s touto stavbou.

 

B/ u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/žiadateľom a realizovať uzatvorenie kúpnej zmluvy

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                                 

termín: 30.04.2020.

 

PREZENTÁCIA:7

ZA: 7 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 27/2003

vo veci žiadosti RNDr. Mgr. Dominika Ďurikoviča a manželky Mgr. Lucie Ďurikovičovej, Mojmírova 17, 900 26  Slovenský Grob o odpredaj spoluvlastníckeho podielu pozemku 11/18 od mesta Kremnica, katastrálne územie Kremnica.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –        A/ s c h v a ľ u j e

 1. prebytočnosť spoluvlastníckeho podielu 11/18-tin pozemku parcelné číslo CKN 395/4 – záhrada s výmerou 645 m2 v katastrálnom území Kremnica, meste Kremnica, okres Žiar nad Hronom, list vlastníctva 977
 2. zámer predať majetok mesta kupujúcim RNDr. Mgr. Dominikovi Ďurikovičovi a manželke Mgr. Lucii Ďurikovičovej s tým, že kupujúci uhradia výdavky spojené s prevodom vlastníctva pozemku.

Kúpna cena za predaj spoluvlastníckeho podielu pozemku sa stanovuje vo výške15 €/m2.

                                               B/ u k l  a d á  

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                          

termín: 31.03.2020.

 

PREZENTÁCIA:7

ZA: 4 (Iveta Ceferová,  Dušan Privalinec, Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 2 (Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Tomáš Heriban)

ZDRŽAL SA: 1 (MUDr. Radovan Junas MHA)

 

Uznesenie číslo 28/2003

vo veci návrhu na účtovné odpísanie pohľadávky mesta Kremnica voči spoločnosti Eva Jadroňová s.r.o., G. Švéniho 2794/8B, 971 01  Prievidza, IČO 50 300 229.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –         A/ s ch v a ľ u j e 

odpísanie pohľadávky vo výške 25,00 €, predpísanej za inzerciu v Kremnických novinách, voči dlžníkovi – spoločnosti Eva Jadroňová s.r.o., G. Švéniho 2794/8B, 971 01  Prievidza, IČO 50 300 229 

                                              

B/ u k l a d á

mestskému úradu realizovať odpis pohľadávky podľa bodu A/ uznesenia

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                

termín: do 31. 03. 2020.

 

PREZENTÁCIA:7

ZA: 7 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 29/2003

vo veci prenájmu pozemkov od mesta Kremnica v lokalite Skalka.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s c h v a ľ u j e

prenájom pozemkov parcelné čísla CKN 3273/11 – lesný pozemok s výmerou 12557 m², CKN 3273/43 – ostatná plocha s výmerou 1475 m², CKN 3273/30 – lesný pozemok s výmerou 398 m² a CKN 3273/13 – lesný pozemok s výmerou 5064 m², v katastrálnom území Kremnica spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., Zechenterova ulica 347/2, 967 01 Kremnica, na dobu neurčitú, za nájomne stanovené dohodou vo výške 82 €/rok.

 

B/ u k l a d á

mestskému úradu uzatvoriť nájomnú zmluvu podľa bodu/A uznesenia

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                                 

termín: 31.03.2020.

 

PREZENTÁCIA:7

ZA: 7 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 30/2003

vo veci Riadna účtovná závierka spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o, so sídlom Zechenterova 347/2, 967 01 Kremnica, IČO 31 600 182, ktorá je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica v odd. Sro vložka č. 1690/S (ďalej „Mestské lesy Kremnica, s.r.o.) za rok 2019

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e

 

1/ Riadnu účtovnú závierku spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o za rok 2019 s dosiahnutým hospodárskym výsledkom po zdanení – ziskom vo výške 102 446,95 eur pri výnosoch 4.551 320,65 eur, nákladoch 4.421 211,08 eur a dani z príjmov právnických osôb 27 662,62 eur

 

2/  hospodársky výsledok po zdanení vo výške 102 446,95 eur usporiadať na účet nerozdeleného zisku minulých rokov

 

PREZENTÁCIA:7

ZA: 7 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 31/2003

vo veci menovania komisie na posúdenie prihlášok kandidátov pre obsadenie  funkcie hlavného kontrolóra mesta Kremnica

 

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/  m e n u j e
komisiu v zložení
predseda: Iveta Ceferová

členovia:

 1. Marian Vojtko DiS. art

2.Dušan Privalinec

aby posúdila splnenie náležitosti prihlášky predpokladov a požiadaviek uchádzačov o funkciu hlavného kontrolóra mesta Kremnica.

B / p o v e r u j e
komisiu uvedenú v bode A/ tohto uznesenia :

 1. vykonať otvorenie doručených obálok a kontrolu požadovaných dokladov podľa uznesenia MsZ č. 32/2003 zo dňa 12.03.2020
 2. odporučiť MsZ na deň voľby hlavného kontrolóra 14.05.2020 kandidátov, ktorí doručili v termíne prihlášku s požadovanými dokladmi a ktoré spĺňajú požadované predpoklady v zmysle uznesenia MsZ č.32/2003 zo dňa 12.03.2020.

PREZENTÁCIA:7

ZA: 7 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 32/2003

vo veci vyhlásenia voľby  hlavného kontrolóra.

 M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –  A/b e r i e  n a  v e d o m i e

informáciu o ukončení funkčného obdobia hlavnej kontrolórky mesta Kremnica Ing. Beaty Kirkovej ku dňu 15.06.2020

 

B/v y h l a s u j e

konanie voľby hlavného kontrolóra mesta Kremnica na deň 14.05.2020 zverejnením na

úradnej tabuli, webovej stránke mesta a v regionálnej tlači spolu s podmienkami pre

uchádzačov na uvedenú funkciu

 

C/ určuje

pracovný čas hlavného kontrolóra mesta Kremnica na plný pracovný úväzok

 

D/ schvaľuje

 1. náležitosti prihlášky: – požadované dokumenty
 • písomná prihláška,
 • profesijný životopis,
 • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov alebo výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • doklad o vzdelaní – ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v požadovaných dokumentoch,
 • súhlas kandidáta so spracovaním osobných údajov podľa § 5 písm. a) a v zmysle § 14

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov na účel vykonania voľby na funkciu  hlavného kontrolóra mesta Kremnica

 

 1. časový limit na osobnú prezentáciu kandidátov na hlavného kontrolóra, ktorí splnia

požadované predpoklady, v dĺžke 5 minút

 

 1. spôsob vykonania voľby schváliť pred samotnou voľbou hlavného kontrolóra

 

 1. miesto a spôsob odovzdania prihlášok:

prihlášku s požadovanými dokladmi doručiť poštou na adresu Mestský úrad v Kremnici, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica alebo osobne do podateľne Mestského úradu v Kremnici najneskôr 30.04.2020 do 14,00 h. v zalepenej obálke s označením „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“

 

 1. Kvalifikačné predpoklady:
  – minimálne ukončené úplné stredné vzdelanie
 2. Ďalšie požiadavky:

– spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
– bezúhonnosť

– prax v oblasti  verejnej správy a kontrolnej činnosti výhodou

– profesionalita, flexibilita, komunikatívnosť, samostatnosť

 

PREZENTÁCIA:7

ZA: 7 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

 

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

primátor  mesta

 

 

 

Ing. Janka Volková                                                       Dušan Privalinec

člen návrhovej komisie                                            člen návrhovej komisie

 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

 

Zdieľať tento príspevok.