Uznesenie z 3. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 16. apríla 2020

Uznesenie z 3. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 16. apríla 2020

Uznesenie číslo 33/2004

vo veci správy o kontrole plnenia uznesení.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

správu č. 3/2020 o kontrole plnenia uznesení prijatých MsZ v Kremnici, ktorá je predložená hlavnou kontrolórkou mesta Kremnica.

 

PREZENTÁCIA: 7

ZA: 7 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo, Dušan Privalinec,  Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

                                                                         

Uznesenie číslo 34/2004

vo veci návrhu VZN č. 1/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2019 o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica  počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách a mimoriadneho prerušenia prevádzky školských zariadení.      

   

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   A/ schvaľuje

VZN č. 1/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2019 o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica  počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách a mimoriadneho prerušenia prevádzky školských zariadení.          

                     B/ ukladá

Mgr. Zuzane Gretschovej oznámiť zmenu výšky príspevkov riaditeľom škôl a školských zariadení

termín: do 20.04.2020.

 

PREZENTÁCIA: 7

ZA: 7 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo, Dušan Privalinec,  Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 35/2004

vo veci stanoviska hlavnej kontrolórky mesta Kremnica.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e   n a  v e d o m i e  

 1. stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtovému opatreniu primátora

mesta Kremnica č. 5 k 13.12.2019

 1. stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtovému opatreniu mesta Kremnica k 31.12.2019.

 

PREZENTÁCIA: 7

ZA: 7 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo, Dušan Privalinec,  Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 36/2004

vo veci Rozpočtového opatrenia primátora mesta Kremnica č. 5 k 13.12.2019.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e

Rozpočtové opatrenie primátora mesta Kremnica č. 5 k 13.12.2019.

 

PREZENTÁCIA: 7

ZA: 7 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo, Dušan Privalinec,  Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 37/2004

vo veci Rozpočtového opatrenia mesta Kremnica k 31.12.2019. 

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e

Rozpočtové opatrenie mesta Kremnica k 31.12.2019.

 

PREZENTÁCIA: 7

ZA: 7 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo, Dušan Privalinec,  Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 38/2004

vo veci stanoviska hlavnej kontrolórky mesta Kremnica.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e   n a  v e d o m i e  

stanovisko hlavnej kontrolórky  k rozpočtovému opatreniu primátora

mesta Kremnica č. 1 k 07.01.2020.

 

PREZENTÁCIA: 7

ZA: 6 (Iveta Ceferová, ,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo, Dušan Privalinec,  Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 1 (Ing. Tomáš Heriban)

 

Uznesenie číslo 39/2004

vo veci Rozpočtového opatrenia primátora mesta Kremnica č. 1 k 07.01.2020.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e

Rozpočtové opatrenie primátora mesta Kremnica č. 1 k 07.01.2020

 

PREZENTÁCIA: 7

ZA: 6 (Iveta Ceferová, ,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo, Dušan Privalinec,  Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 1 (Ing. Tomáš Heriban)

 

Uznesenie číslo 40/2004

vo veci stanoviska hlavnej kontrolórky mesta Kremnica.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e   n a  v e d o m i e  

stanovisko hlavnej kontrolórky  k rozpočtovému opatreniu primátora

mesta Kremnica č. 1 k 16.03.2020

 

PREZENTÁCIA: 7

ZA: 7 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo, Dušan Privalinec,  Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 41/2004

vo veci Rozpočtového opatrenia primátora mesta Kremnica č. 2 k 16.3.2020.

  

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e

Rozpočtové opatrenie primátora mesta Kremnica č. 2 k 16.03.2020.

 

PREZENTÁCIA: 7

ZA: 6 (Iveta Ceferová, ,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo, Dušan Privalinec,  Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 1 (Ing. Tomáš Heriban)

 

Uznesenie číslo 42/2004

 • vo veci čerpania rozpočtu mesta Kremnica za rok 2019 k 31.12. 2019.
 •  
 • M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o –   b e r i e   n a    v e d o m i e
 • predloženú správu o čerpaní rozpočtu mesta Kremnica za rok 2019 k 31.12. 2019 nasledovne:
 • Bežný rozpočet: príjmy: 5 595 083,90 €, t.j.    100,93 %
 • výdavky: 5 145 706,27 €, t.j.      94,73 %
 • saldo:    449 377,63 €
 • Kapitálový rozpočet:príjmy: 343 123,82 €, t.j.      96,01 %
 • výdavky: 257 164,58 €, t.j.      37,66 %
 • saldo:      85 959,24 €
 • Finančné operácie: príjmy:    309 954,39 €, t.j.      77,61 %
 • výdavky:      89 209,60 €, t.j.      92,58 %
 • saldo:    220 744,79 €

 

PREZENTÁCIA: 7

ZA: 7 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo, Dušan Privalinec,  Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 43/2004

vo veci Monitorovania programového rozpočtu mesta Kremnica za rok 2019 k 31.12.2019.

 

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –  b e r i e  n a   v e d o m i e 

predloženú Monitorovaciu správu za rok 2019 k 31.12.2019.

 

PREZENTÁCIA: 7

ZA: 7 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo, Dušan Privalinec,  Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 44/2004

vo veci Záverečného účtu mesta Kremnica za rok 2019.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e   n a   v e d o m i e   

stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Kremnica k Záverečnému účtu mesta Kremnica a rozpočtovému hospodáreniu za rok 2019

 

PREZENTÁCIA: 7

ZA: 7 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo, Dušan Privalinec,  Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 45/2004

vo veci Záverečného účtu mesta Kremnica za rok  2019.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e   n a   v e d o m i e   

správu nezávislého audítora o overení ročnej účtovnej uzávierky mesta Kremnica za rok 2019.

 

PREZENTÁCIA: 7

ZA: 7 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo, Dušan Privalinec,  Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 46/2004

vo veci Záverečného účtu mesta Kremnica za rok  2019.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e

Záverečný účet mesta Kremnica za rok 2019 a celoročné hospodárenie mesta Kremnica za rok 2019 bez výhrad.

 

PREZENTÁCIA: 7

ZA: 7 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo, Dušan Privalinec,  Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 47/2004

vo veci Záverečného účtu mesta Kremnica za rok  2019.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – s ch v a ľ u j e  

 • účtovný hospodársky výsledok z hlavnej činnosti mesta Kremnica vo výške 170 276,79 €, ktorý bude usporiadaný na účet nevysporiadaný výsledok hospodárenia z minulých rokov
 • účtovný hospodársky výsledok z podnikateľskej činnosti mesta Kremnica vo výške 1 179,84 €, ktorý bude usporiadaný na účet nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov

 

PREZENTÁCIA: 7

ZA: 7 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo, Dušan Privalinec,  Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 48/2004

vo veci tvorby Rezervného fondu mesta Kremnica z hospodárskeho výsledku za rok 2019.

 a použitia Rezervného fondu mesta Kremnica v roku 2020.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ b e r i e  n a  v e d o m i e , že

 1. k 31.12.2019 výška Rezervného fondu mesta Kremnica na bankovom účte je 221 328,05 €
 2. výsledok hospodárenia za rok 2019 je 722 125,98 €, z toho tvorba Rezervného fondu predstavuje 346 190,66 €

                                                           

B/ s c h v a ľ u j e   

použitie Rezervného fondu mesta Kremnica za rok 2019 v celkovej výške 478 887,00 € v roku 2020 nasledovne:

 1. 82 574,00 € na splácanie istín úverov
 2. 14 686,00 € na splácanie istín lízingov
 3. 381 627,00 € na krytie schodku kapitálového rozpočtu mesta Kremnica. O prerozdelení finančných prostriedkov na jednotlivé investičné akcie rozhodne Mestské zastupiteľstvo v Kremnici.

 

PREZENTÁCIA: 7

ZA: 7 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo, Dušan Privalinec,  Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 49/2004

vo veci prerozdelenia finančných prostriedkov Rezervného fondu mesta Kremnica za rok 2019 na jednotlivé investičné akcie, ktoré budú predmetom rozpočtu mesta Kremnica v roku 2020.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  – s ch v a ľ u j e

použitie prostriedkov Rezervného fondu mesta Kremnica za rok 2019 určených na krytie schodku kapitálového rozpočtu mesta Kremnica v roku 2020 vo výške 381 627,00 €, rozdelením na jednotlivé investičné akcie nasledovne:

–  ÚPN Veterník 1. zmena                                                                               3 400 €

 – projekt „WIFI pre mesto Kremnica“ – spolufinancovanie                               750 €

 – projektové dokumentácie                                                                             3 654 €

 – kompostáreň – PD                                                                                        15 500 €

 – Climbing park na Skalke – PD                                                                                    846 €

 – obnova parkoviska Jeleň a plochy tržnice                                                    6 000 €

 – Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti – spolufinancovanie                      38 977 €

 – realizácia II. etapy obnovy Zechenterovej ulice                                          56 000 €

 – obnova objektov vo dvore MsÚ – požiarna zborojnica – spolufinancovanie           1 500 €

 – rekonštrukcia strechy Relax centrum Skalka                                                         140 000 €

 – obnova a zateplenie telocvične ZŠ na Angyalovej ulici                                          95 000 €

 – prístrešky autobusové zastávky – spolufinancovanie                                               5 000 €

 – realizácia Climbing park na Skalke                                                            15 000 €

 

PREZENTÁCIA: 7

ZA: 6 (Iveta Ceferová, ,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo, Dušan Privalinec,  Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 1 (Ing. Tomáš Heriban)

 

Uznesenie číslo 50/2004

vo veci stanoviska hlavnej kontrolórky mesta Kremnica.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e   n a  v e d o m i e  

 1. stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtovému opatreniu mesta Kremnica k 31.03.2020
 2. stanovisko hlavnej kontrolórky k 1. zmene rozpočtu mesta Kremnica na rok 2020

 

PREZENTÁCIA: 7

ZA: 7 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo, Dušan Privalinec,  Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 51/2004

vo veci Rozpočtového opatrenia mesta Kremnica k 31.03.2020.

  

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e 

Rozpočtové opatrenie mesta Kremnica k 31.03.2020.

 

PREZENTÁCIA: 7

ZA: 6 (Iveta Ceferová, ,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo, Dušan Privalinec,  Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 1 (Ing. Tomáš Heriban)

 

Uznesenie číslo 52/2004

vo veci Návrhu 1. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2020 .

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s c h v a ľ u j e

 1. zmenu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2020, podľa predloženého návrhu nasledovne:

bežné príjmy:                           5 561 783 €

kapitálové príjmy:                      508 863 €

príjmové finančné operácie:         853 999 €      

spolu príjmy:                          6 924 645 €

        

bežné výdavky:                         5 622 218 €

kapitálové výdavky:                           1 189 420 €

výdavkové finančné operácie:       103 551 €

spolu výdavky:                       6 915 189 €

 

saldo bežného rozpočtu:              – 60 435 €

saldo kapitálového rozpočtu:        – 680 557 €

saldo finančných operácií:                  750 448 €

celkové saldo rozpočtu:                 9 456 €

 

PREZENTÁCIA: 7

ZA: 6 (Iveta Ceferová, ,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo, Dušan Privalinec,  Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 1 (Ing. Tomáš Heriban)

 

Uznesenie číslo 53/2004

vo veci stanoviska hlavnej kontrolórky mesta Kremnica.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e   n a  v e d o m i e  

stanovisko hlavnej kontrolórky k  Rozpočtovému opatreniu riaditeľky Mestského bytového podniku č. 1/2020 k 29.02.2020.

 

PREZENTÁCIA: 7

ZA: 6 (Iveta Ceferová, ,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo, Dušan Privalinec,  Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 1 (Ing. Tomáš Heriban)

 

Uznesenie číslo 54/2004

vo veci rozpočtového opatrenia riaditeľky Mestského bytového podniku č. 1/2020 k 29.02.2020

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a v e d o m i e

rozpočtové opatrenie riaditeľky Mestského bytového podniku č. 1/2020 k 29.02.2020

 

PREZENTÁCIA: 7

ZA: 6 (Iveta Ceferová, ,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo, Dušan Privalinec,  Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 1 (Ing. Tomáš Heriban)

 

Uznesenie číslo 55/2004

vo veci správy o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Kremnica za rok 2019.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a   v e d o m i e

správa o hospodárení s majetkom mesta Kremnica za rok 2019.

 

PREZENTÁCIA: 7

ZA: 7 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo, Dušan Privalinec,  Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 56/2004

vo veci vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného odpisovaného a neodpisovaného hnuteľného majetku.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  A/ s ch v a ľ u j e

vyradenie:

 

 • majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za mestský úrad – vnútorná správa:
 • prebytočného a neupotrebiteľného neodpisovaného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2019 zo dňa 26. 11. 2019, t.j. notebook HP NB Pro Book 455 GI spolu v obstarávacej cene 569,00 €.

         Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.

 

 • majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za mestský úrad – oddelenie technických služieb:
 • prebytočného a neupotrebiteľného neodpisovaného dlhodobého hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2019 zo dňa 19. 11. 2019, t.j. počítaš HP ProDesk LCD HP22 spolu v obstarávacej cene 485,00 €.

         Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.

 

3      majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za KIC mesta Kremnica – kancelária KIC:

 • prebytočného a neupotrebiteľného neodpisovaného drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 3/2019 zo dňa 22. 11. 2019, t.j. 3 položky – registračná pokladňa (obstarávacia cena 483,30 €), notebook HD (obstarávacia cena 621,00 €) a notebook (obstarávacia cena 634,50 €) spolu v obstarávacej cene 1.738,80 €,

Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.

 

 • majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za Základnú umeleckú školu J. L. Bellu Kremnica, Angyalova 419/35, Kremnica:
 • prebytočného a neupotrebiteľného neodpisovaného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2019 zo dňa 31. 10. 2019, t.j. digitálna kamera spolu v obstarávacej cene 609,99 €.

         Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.

 

B/ u k l a d á

mestskému úradu – útvaru vnútorná správa, oddeleniu technických služieb, KIC mesta Kremnica – kancelária KIC, Základnej umeleckej škole J. L. Bellu vyradiť z evidencie prebytočný a neupotrebiteľný majetok podľa bodu A/1. – 4. uznesenia.

zodpovední: Ing. Jana Bohumeľová, vedúca oddelenia technických služieb, riaditeľka príspevkovej organizácie a riaditeľ rozpočtovej organizácií mesta.       

termín:29.05.2020.

 

PREZENTÁCIA: 7

ZA: 7 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo, Dušan Privalinec,  Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 57/2004

vo veci informácie o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách .

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ b e r i e   n a   v e d o m i e

informáciu o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách na prenájom pozemkov v katastrálnom území Kremnica v zmysle VZN mesta Kremnica č. 5/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Kremnica č. 3/2011 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta za obdobie od 01.01.2020 do 31.03.2020 podľa prílohy.

                                              

PREZENTÁCIA: 7

ZA: 7 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo, Dušan Privalinec,  Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

primátor  mesta

 

 

Ing. Janka Volková                                                       Mgr. Martin Kapšo

člen návrhovej komisie                                               člen návrhovej komisie

 

 

Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.