100. výročie založenia Miestneho odboru Matice slovenskej v Kremnici.

100. výročie založenia Miestneho odboru Matice slovenskej v Kremnici.

MO MS v meste Kremnica vznikol dňa 25. januára v roku 1920. Prvé dokladované aktivity matičnej činnosti v Kremnici siahajú až do druhej polovice devätnásteho storočia. Viacerí Slováci združení okolo Pavla Križku aktívne podporovali vznikajúcu Maticu slovenskú (MS). Pavol Križko evanjelický učiteľ, neskorší archivár mesta Kremnica, Michal Lehotzký – mešťanosta, a Franko Šujanský – slovenský kaplán sa zúčastnili na ustanovujúcom Valnom zhromaždení MS dňa 4. augusta 1863 v Turčianskom Svätom Martine a stali sa jej zakladajúcimi členmi. Takže dnes si pripomíname aj 157. výročie pôsobenia matičnej činnosti v meste Kremnica. Keďže v Kremnici žili obyvatelia troch národností, slovenskej, maďarskej a nemeckej, Výbor MS poveril Šujanského zberom lexikálneho materiálu pre pripravený slovensko-nemecko-maďarský slovník. Križko posielal Matici príspevky historického charakteru i finančnú podporu na činnosť MS. Spolu so Šujanským v roku 1864 v Kremnici založili Tovarišský spolok, v ktorom združili kremnických remeselníkov – Slovákov. Spolok sa stal kolektívnym členom MS. Keď sa začali utvárať jednateľstvá Matice pre jednotlivé župy, v Kremnici bolo založené Osobitné jednateľstvo Tekovskej župy, jeho vedenia sa ujal Križko, ktorý v tejto funkcii zotrval až do zrušenia MS v roku 1875 a tým aj jednateľstva v Kremnici. Ani ďalšie roky neboli vždy priaznivé pre Maticu slovenskú. Členská základňa bola zrušená po februárových udalostiach v roku 1948 nástupom bývalého režimu a tiež po krátkom oživotvorení v roku 1968, po augustových udalostiach nástupom „normalizácie“ znovu zrušená až do roku 1989. Tieto historické medzníky ovplyvnili aj pôsobenie MS v Kremnici.

Po obnovení MS v roku 1919 začali vo veľkých mestách vznikať jej miestne odbory. V Kremnici bol MO MS založený dňa 25. januára 1920 ako desiaty v poradí na Slovensku. Zakladajúce valné zhromaždenie MO MS pre Kremnicu a okolie sa uskutočnilo v telocvični Československej Štátnej reálky, dnes Súkromné gymnázium, za prítomnosti tajomníka MS Dr. Štefana Krčméryho. Za predsedu bol zvolený mešťanosta Eduard Truska. Ku dňu založenia mal 70 členov a koncom roka už 264 členov. Mesto Kremnica prispelo na činnosť MS sumou 5 000 korún. Výbor MO MS v roku 1920 prijal aj funkciu Okresného osvetového zboru pre Kremnicu a jej širšie okolie. Do tejto činnosti sa okrem profesorov kremnických škôl zapojili aj učitelia obecných škôl.

I keď v archívnych materiáloch sa nenachádzajú kompletné údaje o činnosti MO MS, môžeme skonštatovať, že za uplynulé obdobie vykazoval bohatú činnosť. Každoročne usporiadal prednášky, besiedky, pripomenutie si významných osobností Slovenska i mesta Kremnica, oslavy, divadelné a bábkové predstavenia, propagáciu starých remesiel a iné. Vymenovať všetky aktivity matičnej činnosti v meste Kremnica by bolo časovo náročné, a tak si aspoň pripomeňme niektoré významnejšie väčšieho dosahu. Na podnet Fábryho a Jozefa Gregora Tajovského v roku 1922 bol vybudovaný v spolupráci s mestom Kremnica a Mincovňou š.p.Kremnica nad hrobom popraveného Juraja Langsfelda dôstojný pomník s pamätnou tabuľou. Pri tejto príležitosti MO MS vydal brožúrku o Langsfeldovi „Slovenský dobrovoľník, mučedlník Juraj Langsfeld“. Je to jediná publikácia, ktorá podáva obraz o živote Juraja Langsfelda, o posledných hodinách jeho života i výstavbe pomníka. V roku 2019 po dohode MO MS s investorom výstavby štátnej cesty 1/65, vybudovala sa odbočka od chodníka cesty k mostíku a parkovacia plocha i pre autobus.

MO MS ako prvé v Kremnici realizovalo podujatia: Ocenenie práce všetkých učiteľov a učiteliek na dôchodku v počte 112 odovzdaním pamätného listu a kvetu. Pietnu spomienku zahájenia deportácie židovských obyvateľov z Kremnice do koncentračných táborov, v spolupráci s ÚZ ŽNO v Bratislave a mesta Kremnica. Besedu s bývalými aktívnymi lyžiarkami mesta Kremnica, ktoré v behu na lyžiach úspešne reprezentovali ČSR a tým aj naše mesto a ktoré aktívnu činnosť ukončili pred 34 rokmi.

 Z ďalších podujatí uvádzam: MO MS mal vlastnú knižnicu, z ktorej po odkúpení mestom spolu s knižnicou Sokola vznikla v roku 1925 terajšia Knižnica Jána Kollára. Po roku 1945 sa Hudobná škola MO MS už neobnovila, len hudobný krúžok, z ktorého vznikla terajšia Základná umelecká škola J. L. Bellu v Kremnici. Dychová hudba Minciar je kolektívny člen MO MS.

Predseda MO MS v roku 1992 bol spoluorganizátor podujatia v areáli Geografický stred Európy, zverejnenia prijatia „Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky“  , prijatej NR SR, ktorú prečítal predseda NR SR Ivan Gašparovič. Na záver bola zapálená Ústredná vatra zvrchovanosti. Aby sa každoročné pripomenutia si tejto významnej historickej udalosti konali v primeranom prostredí, s finančným prispením nadácie MS sme zabezpečili zameranie pozemku, vypracovanie urbanistickej štúdie so 14 dielčími projektmi, vydanie územné rozhodnutie na projekty a kameň s tabuľkami označujúci Stred Európy. Časť projektov sa zrealizovala s prispením Ministerstva kultúry SR,  Matice slovenskej a bývalých obyvateľov obce Kremnické Bane, vysťahovaných do Nemecka.  Na stavbe amfiteátra ostalo už len vybudovať podstupnice s lavicami. Po zmene vlády nový minister kultúry Kňažko zrušil financovanie prác i konania uvedených podujatí, hoci po dobudovaní mohli amfiteáter využívať aj iné organizácie bez ohľadu na politickú i náboženskú príslušnosť. V roku 2016 MO MS obnovil konanie uvedených podujatí. V roku 2018 realizoval v uvedenom areáli, postavenie a posvätenie dvojramenného dreveného kríža, vysokého 10 m.

 V roku 2008 sa v Kremnici uskutočnil Krajský snem MS Banskobystrického kraja. Pripomenuli  sme si  90. výročie vzniku MO MS. Predseda MO MS vydal brožúrku „Matica slovenská 1920 až 2010 Miestny odbor Kremnica“, v ktorej podrobnejšie uvádza históriu matičnej činnosti v Kremnici Odhalili sme 9 pamätných tabúľ významným osobnostiam mesta. Usporiadali módnu prehliadku odevov a šperkov so študentmi kremnických škôl. Cez vianočné obdobie v rámci študijného pobytu, navštívili MO MS študenti z mesta Panevežys z Litovskej republiky. Zamerali sa na získanie informácií o tradíciách a zvykoch na Slovensku, počnúc adventným obdobím a končiac obdobím Troch kráľov. Uskutočnili sme autobusový zájazd na Martinské národné dni, spojený s návštevou Národného cintorína v Martine, výstavy J. C. Hronského a Skanzenu Jahodnícke háje – Múzeum slovenskej dediny. Usporiadali besedu s predsedom MO MS, ktorý zabezpečil znovu vystavanie už takmer zaniknutých kaplniek a kostola na Kalvárii v Kremnici. Dostavbu dvoch chýbajúcich kaplniek, nový zvon a automatické zvonenie  Iniciovali sme pomenovanie 2 ZŠ na Školu Pavla Križku, čo sa aj realizovalo.

V roku 2008 sme si pripomenuli významnú osobnosť mesta Kremnice pri 100. výročí úmrtia, Dr. Gustáva Kazimíra Zechentera-Laskomerského, Podujatie bolo zahájené vernisážou panelovej výstavy o živote a diele Zechentera, zapožičanej Pohronským múzeom v Brezne, i trojrozmerných predmetov. Pokračovalo vedeckou konferenciou a slávnostnou akadémiou, na záver bol v Zechenterovej záhrade vysadený Pamätný strom platan, ktorý bude dôstojnou náhradou starého, už pomaly odchádzajúceho duba. Súčasne v deň otvorenia výstavy boli v Kremnici otvorené aj Dni európskeho kultúrneho dedičstva, čo ovplyvnilo vzhliadnutie výstavy vyše 1 300 návštevníkom z celého Slovenska, ale aj zo zahraničia, z Česka, Maďarska, Poľska, Nemecka, Talianska, Anglicka, Holandska, Francúzska, Spojených štátov USA a Kórei. Predseda MO MS v spolupráci s pracovníčkou Horehronského múzea Hanou Peterajovou, zostavili rodostrom Zechentera. Usporiadali sme vedecké konferencie pripomenutia si archivára Pavla Križka a starostu Jozefa Horvátha. Zabezpečili sme dovoz tzv. Náhrobného kameňa objaveného Križkom pri Velestúre a jeho uloženie v NBS MMM v Kremnici.

Pri príležitosti 100. výročia založenia MO MS v Kremnici bolo slávnostné podujatie zahájené prijatím členov MO MS a zástupcov MS v Martine primátorom mesta Kremnica Ing. Mgr. Alexandrom Ferenčíkom v Sobášnej sieni Mestského úradu v Kremnici a pokračovalo hlavným programom v Mestskom kultúrnom stredisku. Primátor na prijatí udelil Ďakovný list MO MS v Kremnici. Následne v rámci hlavného programu predseda MS JUDr. Marián Gešper odovzdal ocenenie MS primátorovi mesta, Cenu predsedu MS formou vyznamenania. Striebornú medailu predsedu MS Matilde Olbrichtovej, členke MO MS za moderovanie väčšiny podujatí a Mimoriadne ceny MS Oživotvorenie MS v r. 1919 Milanovi Rybárskemu, predsedovi MO MS, a druhú Miestnemu odboru MS v Kremnici. Ďalej odovzdal Pamätné listy predsedu MS členkám Výboru MO MS Mgr. Adelinde Kollárovej, Mgr. Vlaste Gyurekovej, Alžbete Vítkovej, Mgr. Petrovi Weisovi a Anne Rybárskej, členke MO MS.

V hlavnom programe osláv sa striedalo hovorené slovo s hudobným prednesom žiakov Základnej umeleckej školy J. L. Bellu v Kremnici. S príhovormi vystúpili primátor mesta Kremnica, predseda MS v Martine a so zhodnotením činnosti MO MS v plynulom období predseda MO MS. Pozdraviť jubilanta prišli aj žiaci základných škôl v Kremnici. MO MS udelil školám, organizáciám a jednotlivým osobám v Kremnici 26 Pamätných listov a perníkové srdiečka, ako poďakovanie za dobrú spoluprácu. Ocenenia  odovzdal predseda MO MS v Kremnici. Podujatie moderovala PhDr. Ľubica Majerová.                                                                                         

Milan Rybársky predseda MO MS

 

 

 

 

Zdieľať tento príspevok.