Zápis do materskej školy Informácie k zápisu 2020/2021

Zápis do materskej školy Informácie k zápisu 2020/2021

1. žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú podávať od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020 s tým, že

1.1 podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej materskej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení, vypísané žiadosti, podpísané obomi rodičmi môžete vhodiť do poštovej schránky umiestnenej na bráne MŠ. Na žiadosti poznačte pracovisko, kde chcete zapísať svoje dieťa (MŠD – pracovisko na Dolnej ul., MŠL – pracovisko na Ul. J. Langsfelda)

1.2 potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.

Žiadosť nájdete na stránke www.msdolnakca.eu.

 

Zdieľať tento príspevok.