Uznesenia zo 4. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 14. mája 2020

Uznesenia zo 4. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 14. mája 2020

Uznesenie číslo 58/2005

vo veci správy o kontrole plnenia uznesení.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

správu č. 4/2020 o kontrole plnenia uznesení prijatých MsZ v Kremnici, ktorá je predložená hlavnou kontrolórkou mesta Kremnica.

 

PREZENTÁCIA: 8

ZA: 8 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo,  Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Viera Vaská,  Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

                                                                         

Uznesenie číslo 59/2005

vo veci  spôsobu voľby hlavného kontrolóra mesta Kremnica.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o –  u r č u j e

  1. spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra mesta Kremnica v súlade s § 18a, ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov formou tajného hlasovania podľa čl. 10 platného Rokovacieho poriadku.
  2. volebnú komisiu v zložení:

Iveta Ceferová, predseda

Ing. Viera Vaská

Mgr.Ing. Martin Novodomec

 

Komisia zabezpečí prípravu a vykonanie voľby podľa čl. 10 platného Rokovacieho poriadku.

 

PREZENTÁCIA: 8

ZA: 8 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo,  Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Viera Vaská,  Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 60/2005

vo veci voľby hlavného kontrolóra mesta Kremnica.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o –  berie na vedomie

  1. informáciu Ivety Ceferovej, predsedkyne volebnej komisie o priebehu a výsledku tajného hlasovania za účelom voľby hlavného kontrolóra mesta Kremnica.
  2. výsledok tajného hlasovania, kde tajnou voľbou poslancov mestského zastupiteľstva v Kremnici za hlavnú kontrolórku mesta Kremnica bola zvolená Ing. Beata Kirková.

 

PREZENTÁCIA: 8

ZA: 8 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo,  Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Viera Vaská,  Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 61/2005

vo veci správy o čerpaní rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.03.2020 za Mestský bytový podnik, Dolná 49/21, Kremnica

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e   n a v e d o m i e   

správu o čerpaní rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.03.2020 za Mestský bytový podnik, Dolná 49/21, Kremnica (v eurách)

 Hlavná činnosť%Podnikateľská činnosť%SPOLU%
Príjmy39 996,99251 042,452941 039,4425
Výdavky33 518,20211 426,554034 944,7521
Saldo6 478,79   -384,10 6 094,69 

 

PREZENTÁCIA: 8

ZA: 8 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo,  Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Viera Vaská,  Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 62/2005

vo veci správy o prevádzkovaní Mestského cintorína za rok 2019.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –  b e r i e    n a    v e d o m i e

správu o prevádzkovaní Mestského cintorína za rok 2019 predloženú prevádzkovateľom pohrebiska spoločnosťou T.B.S. servis-služby, spol. s r. o., Kremnica .

 

PREZENTÁCIA: 8

ZA: 8 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo,  Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Viera Vaská,  Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 63/2005

vo veci odpustenia ¼ z ročného nájmu spoločnosti ARTON s.r.o., Komenského 27, 010 01 Žilina,  IČO: 31 595 154, katastrálne územie Kremnica.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A / n e s c h v a ľ u j e

odpustenie ¼ z ročného nájmu spoločnosti ARTON s.r.o., Komenského 27, 010 01 Žilina, IČO: 31 595 154, t.j. splátky za druhý štvrťrok roku 2020 vo výške 106,63 €  podľa Nájomnej zmluvy č. OO888/12 resp. 64/12 – EP – ZH zo dňa 26.07.2012 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 09. 10. 2014, zvyšovaného každoročne o mieru ročnej inflácie zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

 

B / u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu/A uznesenia žiadateľovi

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                                  

termín: 31.05.2020.

 

PREZENTÁCIA: 8

ZA: 8 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo,  Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Viera Vaská,  Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 64/2005

vo veci prenájmu pozemku od mesta Kremnica, katastrálne územie Horný Turček .

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s c h v a ľ u j e

prenájom pozemku a uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa §9a ods.9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to pozemku parcela číslo CKN 100/3 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 883 m² v katastrálnom území Horný Turček, Petrovi Kuciaňovi a manželke Štefánii, Horný Turček 178, 038 48 Turček, na účel záhrady, doba nájmu neurčitá od 01.06.2020.

Dôvod hodný osobitého zreteľa spočíva v tom, že pozemok parcela číslo CKN 100/3, katastrálne územie Horný Turček susedí s pozemkom parcela číslo CKN 101 na ktorom stoji dom súpisné číslo 178 vo vlastníctve budúcich nájomcov. Vlastníci domu súpisné číslo 178 využívajú pozemok parcela číslo CKN 100/3 na účel prídomovej záhrady.

Všeobecná hodnota nájmu je stanovená dohodou vo výške 17,66 €/rok, t.j. 0,02 €/m².

Zámer prenájmu pozemku z dôvodu osobitého zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta Kremnica v čase od 01.04.2020 do 15.04.2020.

 

B/ u k l a d á

mestskému úradu uzatvoriť nájomnú zmluvu podľa bodu/A uznesenia

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                                 

termín: 30.06.2020.

 

Zámer a spôsob prenájmu bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

8800

 

PREZENTÁCIA: 8

ZA: 8 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo,  Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Viera Vaská,  Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 65/2005

vo veci uzatvorenia dohody o urovnaní a odpísania časti pohľadávky mesta Kremnica voči Branislavovi Králikovi, Dolná ulica 73/14, 967 01 Kremnica.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s c h v a ľ u j e

  1. uzatvorenie dohody o urovnaní medzi prenajímateľom mestom Kremnica a nájomcom Branislavom Králikom, Dolná ulica 73/14, 967 01 Kremnica, na úpravu práv a povinností týkajúcich sa výšky  pohľadávky prenajímateľa voči nájomcovi, na základe Zmluvy o nájme pozemku č. OSMM 2014/00789 zo dňa 03.06.2016. Urovnanie práv spočíva v uhradení nájomného za obdobie rokov  2018 – 2019 vo výške 5 660,00 € 
  2. odpísanie časti pohľadávky mesta Kremnica voči Branislavovi Králikovi, Dolná ulica 73/14, 967 01 Kremnica, za obdobie rokov 2015 – 2017 vo výške 7 782,50 € za prenájom pozemkov podľa  Zmluvy o nájme pozemku č. OSMM 2014/00789 zo dňa 03.06.2016, vedenej v účtovníctve mesta 

 

B/ u k l a d á

mestskému úradu uzatvoriť dohodu o urovnaní a zrealizovať odpis časti pohľadávky, vedenej v účtovníctve mesta Kremnica, podľa bodu/A uznesenia

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                                 

termín: 30.06.2020.

 

PREZENTÁCIA: 8

ZA: 6 (Iveta Ceferová, MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo,  Ing. Viera Vaská,  Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 1 (Mgr. Ing. Martin Novodomec)

ZDRŽAL SA: 1(Ing. Tomáš Heriban) 

 

Uznesenie číslo 66/2005

vo veci rozšírenie predmetu podnikania (činnosti) spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., sídlo – Zechenterova 347/2, 967 01  Kremnica, IČO 31 600 182, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica,  odd. Sro, vložka č. 1690/S (ďalej „Mestské lesy Kremnica, s.r.o.“) a zmeny Zakladateľskej listiny ohľadne tvorby rezervného fondu a v súvislosti s rozšírením predmetu podnikania (činnosti) 

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o –  A/ s c h v a ľ u j e

  1. rozšírenie predmetu podnikania (činnosti) spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o. o túto novú činnosť:

prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb

spojených s prenájmom,

  1. zmeny Zakladateľskej listiny o založení obchodnej spoločnosti Mestské lesy Kremnica, r.o. v znení neskorších zmien a doplnkov – úplné znenie zo dňa 14. septembra 2015:
  2. a) článok II. Predmet podnikania (činnosti) sa dopĺňa o nový predmet podnikania (činnosti) pod poradovým číslom 16 s názvom:

„16. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených   s prenájmom.“;

  1. b) v článku X. Rezervný fond má odsek 1 nasledovné nové znenie:

„1. Spoločnosť vytvára rezervný fond vo výške 10 % z čistého zisku, nie však viac ako 10 % hodnoty základného imania.“.

 

                                                            B/ p o v e r u j e

poslanca mestského zastupiteľstva  Ing. Vieru Vaskú, aby podľa bodu 3.3 Dohody o rozdelení kompetencií medzi mestským zastupiteľstvom a primátorom mesta pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o. zo strany Mesta Kremnice ako jediného spoločníka zo dňa 11. novembra 2005, spolupodpísal rozhodnutie Mesta Kremnica ako jediného spoločníka, ktoré bude obsahovať rozšírenie predmetu podnikania (činnosti) spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o. a zmeny Zakladateľskej listiny podľa tohto uznesenia.  

       

PREZENTÁCIA: 8

ZA: 8 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo,  Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Viera Vaská,  Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

primátor  mesta

 

 Mgr. Ing. Martin Novodomec                                          Marián Vojtko DiS.art.

  člen návrhovej komisie                                                    člen návrhovej komisie

 

Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

 

 

 

Zdieľať tento príspevok.