Zápisnica č. 11 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej, bytovej politiky a bezpečnosti mesta dňa 18.5.2020

Začiatok zasadnutia komisie: 13,00  h
Ukončenie zasadnutia komisie 14,00 h
Prítomní: MUDr. Radovan Junas MHA, Ing. Lenka Reichlová, Iveta Ceferová, Mgr. Roman Brhlík, Marián Vojtko DiS.art, Mgr. Eva Hrončová

Ospravedlnení :
Sekretárka komisie: Mgr. Ľuba Ďurčová

 

Program

 

 1. Úvod
 2. Prejednanie došlých žiadostí – bytová agenda
 3. Rôzne

 

 1. Úvod

 

Na úvod MUDr. Radovan Junas, MHA  privítal prítomných a oboznámil prítomných  s programom dnešnej komisie.

 1. Prejednanie došlých žiadostí – bytová agenda

Marianna R. – žiadosť o zápis do zoznamu uchádzačov o nájom mestského bytu

Uznesenie č. 60/2020

Komisia súhlasí so zaradením  Márie R. do zoznamu uchádzačov o nájom mestského bytu.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Mária S. – žiadosť o zápis do zoznamu uchádzačov o nájom mestského bytu

Uznesenie č. 61/2020

Komisia súhlasí so zaradením  Márie S. do zoznamu uchádzačov o nájom mestského bytu.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Iveta B. – žiadosť o zápis do zoznamu uchádzačov o nájom mestského bytu

Uznesenie č. 62/2020

Komisia súhlasí so zaradením Ivety B. do zoznamu uchádzačov o nájom mestského bytu.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Júlia M. – žiadosť o zápis do zoznamu uchádzačov o nájom mestského bytu

Uznesenie č. 63/2020

Komisia súhlasí so zaradením  Júlie  M. do zoznamu uchádzačov o nájom mestského bytu.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Miriam F. – žiadosť o zápis do zoznamu uchádzačov o nájom mestského bytu

Uznesenie č. 64/2020

Komisia súhlasí so zaradením Miriam F. do zoznamu uchádzačov o nájom mestského bytu až po doplnení žiadosti.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Mgr. Veronika B. – žiadosť o zápis do zoznamu uchádzačov o nájom mestského bytu

Uznesenie č. 65/2020

Komisia nesúhlasí so zaradením  Mgr. Veroniky B. do zoznamu uchádzačov o nájom mestského bytu.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Poradovník pre pridelenie 1-izbového bytu

Uznesenie č. 66/2020

Komisia schválila nasledovný poradovník uchádzačov o 1-izbový byt:

 1. Lukáš Ž.
 2. Jaroslav J.
 3. Jerguš D.
 4. Ján G.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Poradovník pre pridelenie 2-izbového bytu

Uznesenie č. 67/2020

Komisia schválila nasledovný poradovník uchádzačov o 2-izbový byt:

 1. Stanislav J.
 2. Lukáš P.
 3. Lucia V.
 4. Martina V.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Milan B. st. – žiadosť o pridelenie bytu

Uznesenie č. 68/2020

Komisia neodporúča prideliť byt Milanovi B. st..

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Pavel B. – žiadosť o pridelenie väčšieho bytu

Uznesenie č. 69/2020

Komisia neodporúča prideliť väčší byt Pavlovi B..

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

3.Rôzne

Mgr. Brhlík informoval o bezpečnostnej situácii v meste.

Ing. Beata Kirková, hlavná kontrolórka mesta informovala o podanej petícii na vypratanie Rómov nasťahovaných v stane v záhradkárskej osade pod Elbou a o žiadosti obyvateľov „slobodárky“ na Matunákovej ulici, ktorí žiadajú o úpravu kúpelní, WC, vyriešenie plesne, pivničných priestorov a zavedenie zvončekov.

 

Predseda: MUDr. Radovan Junas, MHA

Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.