Zápisnica zo zasadnutia komisie kultúry, športu a cestovného ruchu konaného dňa  15.1.2020

Prítomní: Marián Vojtko, Iveta Ceferová,  Tomáš Heriban,Martin Kapšo, Janka Volková,  Martin Varhaňovský a hostia Michal Polčako a Erik Urgela.

Program:

 1. Kontrola plnenia uznesení
 2. Mestská telocvičňa, stretnutie so zástupcami VKondícií
 3. Plán práce komisie na rok 2020
 4. Informácie o prebiehajúcej sezóne na Skalke – problémy, poznatky
 5. Rôzne

 

 1. Chlapci z VKondícii informovali členov komisie o nezmenenom stave v mestskej telocvični, pretrvávajú problémy so správcom. Šatne a toalety sú napriek upozorneniam zamknuté a klienti VKondícii ich nemôžu ich využívať. Pokračuje neochota správcu komunikovať. A keď komunikuje, tak vulgárne.
  P.Ceferová reagovala, že správca má výhrady k stavu interiérov telocvične po akciách. Podľa slov správcu ostáva svietiť svetlo, po akciách sa oslavuje, ostáva neporiadok v šatniach a toaletách. Problém sa javí ako vzájomný, každá strana má svoju časť pravdy. Ako riešenie navrhla, aby VKondícií rozšírilo svoj nájom aj o ďalšiu šatňu. Je to vzájomný problém.

Uznesenie komisie: Komisia odporúča stretnutie 20.1.2020 o 18.00 so správcom telocvične, za účasti zástupcov VKondícií, aby sa vyjasnili problémy a stanovili pravidlá fungovania pre nájomcov, ako aj pre organizátorov podujatí a samotného správcu telocvične.

 1. Plán práce komisie na rok 2020

Predložený plán práce bol jednohlasne schválený. Tvorí prílohu tejto zápisnice.

 1. Informácie o prebiehajúcej sezóne na Skalke – problémy, poznatky
 2. Ceferová informovala, že minibus na Skalku dotuje aj BB SK do 31.3. 1300 €. Existuje ochota z ich strany rokovať o doplatení prípadnej straty, prípadne dofinancovať aj posilnený spoj.

Zároveň informovala, že mesto Kremnica je platný člen OOCR Stredné Slovensko.

Na leto bude OOCR realizovaný turistický, zážitkový vlak BŠ – Kca (3 hodiny bude stáť v Kci a bližšie informácie podáme neskôr)

 

Zapísala: Zuzana Tileschová

 

PLÁN PRÁCE NA ROK 2020

Komisia kultúry, športu a cestovného ruchu pri MsZ v Kremnici

  

Program

 

predkladá
15.01.2020

1. Kontrola plnenia uznesení

2. Mestská telocvičňa – aktuálne informácie

3. Plán práce komisie na rok 2020

4. Informácie o prebiehajúcej sezóne na Skalke

5. Rôzne

 

 

 

pozvať VKondícii

M. Vojtko

Z. Tileschová

19.02.2020

1. Kontrola plnenia uznesení

2. Vyhodnotenie CR v roku 2019 – návrhy pre rok 2020

3. Družobná spolupráca v roku 2020 – aktivity Kremnice

4. Kultúrne a športové podujatia v roku 2020

5. Rôzne

 

 

 

Z. Tileschová

18.03.2020

1. Kontrola plnenia uznesení

2. Informácie za rok 2019 o činnosti športových klubov a kultúrnych

    inštitúcií čerpajúcich dotácie z rozpočtu mesta – výzva

3. Informácia o stave termálneho kúpaliska

4. Rôzne

 

 

 

 

 

pozvať majiteľov

22.04.2020

1. Kontrola plnenia uznesení

2. Vyhodnotenie zimnej turistickej sezóny 2019/2020

3. Podujatia Kultúrneho leta 2020

4. Rôzne

 

 

 

Z. Tileschová

 

20.05.2020

1. Kontrola plnenia uznesení

2. Informácia o príprave letnej turistickej sezóny 2020 – služby, cyklobus

3. Predloženie návrhu VZN o dotáciách pre rok 2021

4. Rôzne

 

 

 

Z. Tileschová

19.08.2020

1. Kontrola plnenia uznesení

2. Návrhy pre rozpočet na rok 2021 v oblastiach kultúra, šport a CR

3. Zhodnotenie podujatia Kremnický jarmok

4. Rôzne

 

 

 

 

Z. Tileschová

23.09.2020

1. Kontrola plnenia uznesení

2. Možnosti čerpania dotácií a grantov v našich oblastiach

3. Rozpočet na rok 2021 v oblastiach kultúra, šport a CR

4. Rôzne

 

 

 

 

21.10.2020

1. Kontrola uznesení

2. Vyhodnotenie letnej turistickej sezóny

3. Informácia o pripravenosti na zimnú turistickú sezónu – úprava

    bežeckých tratí, výber poplatku, regulácia parkovania na Skalke …

4. Rôzne

 

 

 

Z. Tileschová

I. Ceferová

 

Komisia Kultúry, športu a cestovného ruchu sa bude schádzať spravidla o 17.00 hod. v zasadacích priestoroch MsÚ v Kremnici.

Komisia sa v prípade potreby zíde nad rámec schváleného Plánu práce na rok 2020.

 

 

V Kremnici dňa 15.01.2020

 

Vypracoval: Marián Vojtko DiS.art. – predseda komisie KKŠaCR

                       Ing. Zuzana Tileschová – sekretár KKŠaCR

 

 

 

Zdieľať tento príspevok.