Zápisnica zo zasadnutia komisie kultúry, športu a cestovného ruchu konaného dňa  19.2.2020

Prítomní: Marián Vojtko, Iveta Ceferová,  Tomáš Heriban, Janka Volková, Dušan Privalinec, Martin Varhaňovský

Program:

  1. Kontrola plnenia uznesení

 

  1. Vyhodnotenie CR v roku 2019 – návrhy pre rok 2020

 

  1. Družobná spolupráca v roku 2020 – aktivity Kremnice

 

  1. Kultúrne a športové podujatia v roku 2020

 

  1. Rôzne

Prítomných členov komisie a hostí privítal predseda komisie p.Vojtko. Skonštatoval, že páni, Neuschl, Horváth a Kapšo sa ospravedlnili z rokovania a komisia je uznášaniaschopná.

  • Uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí neboli.
  • Tileschová informovala o vyhodnotení sezóny 2019, ktorá tvorí súčasť tohto zápisu. Bude súčasťou aj informácie pre poslancov na najbližšie rokovanie MsZ.
  1. Ceferová stručne informovala o aktivitách v rámci OO CR. Aktuálne mesto Kremnica vystupuje z OO CR Turiec Kremnicko z dôvodu zmeny názvu organizácie na Turiec. Zároveň plánuje vstup do OO CR Stredné Slovensko, s ktorou mesto spolupracuje na viacerých projektoch. Zároveň predstavila nový projekt organizácie – historické vlaky, ktoré dovezú turistov zo smeru Zvolen a Banská Štiavnica do Kremnice a v meste bude pre nich pripravený program vo vlaku aj v meste. V rámci spolupráce s OO CR Stredné Slovensko budú pripravené večerné prehliadky mesta.

Ďalšou novinkou je climbingový park, ktorý bude vybudovaný v starej časti Skalky a financovaný bude prevažne z cudzích zdrojov, časť bude financovaná aj z rozpočtu mesta Kremnica. V pláne je tiež vybudovanie vstupnej brány na bežecký štadión na Skalke. Ako poznatok z prebiehajúcej zimnej sezóny p. Ceferová zdôraznila potrebu stroja na úpravu parkovísk, ktorý bude 24 hodín na Skalke, aby mohol flexibilne reagovať podľa potreby.

  • V rámci družobných aktivít sa bude mesto venovať spolupráci s najbližším susedom – českou republikou. Prebieha komunikácia s mestom Nový Jičín, ktorý navštívime v rámci podujatia Pivobranie a v septembri na oslavy mesta. Pripravuje sa systém zľavových poukážok pre obyvateľom Nového Jičína v Kremnici a pre obyvateľov Kremnice v Novom Jičíne.

Ďalším partnerom je mesto Kutná hora, ktorej návšteva je plánovaná na jeseň.

  • Kultúrne a športové podujatia sa počas roku 2020 uskutočnia podľa pripravovaného kalendára podujatí. Nebudú chýbať tradičné festivaly a nosné letné podujatia. Novinkou bude oslava príchodu Atkáryovcov do Kremnice 1. mája.

V rámci tejto témy predstavil predseda komisie list od organizátorov festivalu Kremnické gagy, ktoré týmto mesto Kremnica žiadajú o podporu podujatia.

Komisia o d p o r ú č a MsZ schváliť dotáciu pre festival Kremnické gagy .

V tejto súvislosti sa členovia komisie dohodli, že sa stretnú 4.3.2020 na mimoriadnom zasadnutí komisie, kedy prerokujú žiadosti o dotácie na šport a kultúru. Pre športové kluby platí povinnosť doručiť správu o činnosti za predchádzajúci rok ako podmienka udelenia dotácie.

 

Vyhodnotenie návštevnosti

návštevnosť 2019

 

Zapísala: Zuzana Tileschová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdieľať tento príspevok.