Zápisnica č. 2/2020 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 12. 03. 2020 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Zápisnica č. 2/2020 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 12. 03. 2020 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Ing. Mgr. Ferenčík, primátor mesta

Poslanci mestského zastupiteľstva

– Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  Ing. Viera Vaská, Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban

Neskorší príchod nahlásili:

– Dušan Privalinec

Neprítomní:

Ospravedlnení:

– Ing. Viera Vaská, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ondrej Horváth

Prizvaní a hostia:

Mgr. Ľuba Ďurčová, vedúca, oddelenie organizačné a správne, Mestský úrad v Kremnici

 

Ing. Beáta Kirková, hlavná kontrolórka, Mestský úrad v Kremnici

 • k bodu: Otvorenie

Rokovanie riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici (ďalej „MsZ) otvoril o 16:04 hod. Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta Kremnica (ďalej „Ing. Mgr. Ferenčík“). Privítal prítomných poslancov MsZ, vedúcich organizácií zriadených mestom Kremnica, vedúcich oddelení a občanov mesta Kremnica. Konštatoval, že toto zasadnutie MsZ je 2. v tomto roku, 14. v tomto volebnom období. Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že podľa prezentačnej listiny je prítomná väčšina poslancov MsZ (6) a je teda spôsobilé rokovať a uznášať sa.

 • k bodu: Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie, volebnej komisie a pracovného predsedníctva
 •  
 •  
 •  
 •  

Návrh programu:

 • Otvorenie
 • Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie a pracovného predsedníctva
 • Kontrola plnenia uznesení
 • Správa o čerpaní rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.12.2019 za Mestský bytový podnik Kremnica
 • Správa o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.12.2019 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
 • Správa o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Mestského bytového podniku Kremnica za rok 2019
 • Správa o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za rok 2019
 • Dotácie z rozpočtu mesta Kremnica k 29.2.2020
 • Majetkové veci:
  1. Žiadosť o odpredaj časti pozemku od mesta Kremnica, po predložení geometrického plánu- Mgr. Peter Lupták a manželka
  2. Žiadosť o odpredaj spoluvlastníckeho podielu 11/18-tin v meste Kremnica – RNDr. Mgr. Dominik Ďurikovič a manželka
  3. Návrh na účtovné odpísanie pohľadávky
 • Rôzne
 • Interpelácie

12)    Záver

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa, či sú nejaké návrhy, alebo pripomienky k programu.

Poslanci nemali žiadne pripomienky. Rokovanie MsZ sa riadilo takto schváleným programom.

 

PREZENTÁCIA:6

ZA: 6 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že poslanci súhlasia s  programom MsZ.

 

Ing. Mgr. Ferenčík navrhol, aby pracovné komisie a pracovné predsedníctvo  pracovali v nasledovnom zložení:

 

mandátová komisia – Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Tomáš Heriban

6600

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že mandátová komisia bola jednohlasne zvolená.

 

návrhová komisia – Ing. Janka Volková, Dušan Privalinec

6600

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že návrhová komisia bola jednohlasne zvolená.

 

Ing. Mgr. Ferenčík odporučil, aby pracovné predsedníctvo pre zasadnutie MsZ dňa 16. 04. 2020 pracovalo v zložení – primátor mesta, zástupkyňa primátora mesta, Dušan Privalinec

6600

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že pracovné predsedníctvo bolo jednohlasne zvolené.

 

Ing. Mgr. Ferenčík odporučil, aby pracovné predsedníctvo pre zasadnutie MsZ dňa 12. 03. 2020 pracovalo v zložení – primátor mesta, zástupkyňa primátora mesta, Marián Vojtko DiS.art.

6600

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že pracovné predsedníctvo bolo jednohlasne zvolené.

 

Za zapisovateľku zápisnice určil Ivetu Hromadovú, zamestnankyňu Mestského úradu v Kremnici a za overovateľov zápisnice určil MUDr. Radovana Junasa, MHA a Mariána Vojtka DiS.art.

 

16:07 – do radnej siene prišiel Dušan Privalinec

 

3 ) k bodu: Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie číslo 19/2003

vo veci správy o kontrole plnenia uznesení.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

správu č. 2/2020 o kontrole plnenia uznesení prijatých MsZ v Kremnici, ktorá je predložená hlavnou kontrolórkou mesta Kremnica.

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

PREZENTÁCIA:7

ZA: 7 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková, Dušan Privalinec)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 • K bodu: Správa o čerpaní rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.12.2019 za Mestský bytový podnik Kremnica                                                                                           

Uznesenie číslo  20 /2003

vo veci správy o čerpaní rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.12.2019 za Mestský bytový podnik Kremnica .

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

správu o čerpaní rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.12.2019 za Mestský bytový podnik, Dolná 49/21, Kremnica (v eurách)

 Hlavná činnosť%Podnikateľská činnosť%SPOLU%
Príjmy159 788,98964 884,49101164 673,4796
Výdavky152 823,73924 024,5083156 848,2392
Saldo6 965,25   859,99 7 825,24 

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

PREZENTÁCIA:7

ZA: 7 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková, Dušan Privalinec)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 • K bodu: Správa o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.12.2019 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica

Uznesenie číslo   21 /2003

vo veci  plnenia rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.12.2019 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

predloženú správu o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.12.2019 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica nasledovne:

 

                                    Hlavná činnosť     %      Podnikateľská  činnosť    %       Celkom KIC         %

Príjmy:                            313 930          97,80           231 710               100,00        545 640         98,72

Výdavky:                        312 561          97,37           219 177                 99,43        531 738          98,21

Saldo:                                1 369                                12 533                                     13 902

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

PREZENTÁCIA:7

ZA: 7 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková, Dušan Privalinec)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 • K bodu: Správa o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Mestského bytového podniku Kremnica za rok 2019

Uznesenie číslo   22 /2003

vo veci správy o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe  Mestského bytového podniku Kremnica za rok 2019.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

správu  o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta za rok 2019 za Mestský bytový podnik Kremnica.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

PREZENTÁCIA:7

ZA: 7 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková, Dušan Privalinec)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 • K bodu: Správa o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za rok 2019

Uznesenie číslo   23 /2003

vo veci správy o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za rok 2019.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

predloženú správu o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za rok 2019.

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

PREZENTÁCIA:7

ZA: 7 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková, Dušan Privalinec)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 • K bodu: Dotácie z rozpočtu mesta Kremnica k 29.2.2020

Uznesenie číslo   24 /2003

vo veci schválenia dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 29.02.2020 pre oblasť kultúra.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  A/ s ch v a ľ u j e

pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 29.02.2020 pre oblasť kultúra v celkovej výške 14 800 € v nasledovnom členení:

    

 1. z Fondu kultúrnych podujatí vo výške 13 300 € nasledovne:
 2. Občianske združenie Múzeum Gýča                   10 000 €
 3. OZ RZ pri ZUŠ J.L.Bellu v Kremnici 800 €
 4. OZ Bašta Musica 700 €
 5. Kremnický banícky spolok, občianske združenie          400 €
 6. Knižnica Jána Kollára 400 €
 7. RINGBÜRGER, s.r.o.         1 000 €

                                                                                              

 1. z Fondu kultúry vo výške 1 500 € nasledovne:
 2. Slovenský zväz telesne postihnutých                         300 €
 3. Dychová hudba „Minciar“             400 €
 4. Knižnica Jána Kollára                         300 €
 5. OZ Pes a mačka v ohrození                         500 €                                                                                                                                          

                                                                                

                                                           B/ u k l a d á

 1. mestskému úradu oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom,
 2. mestskému úradu oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
 3. mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/ uznesenia

zodpovedná: Ing. Jana Bohumeľová           

termín: 29.05.2020.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

PREZENTÁCIA:7

ZA: 6 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Janka Volková, Dušan Privalinec)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 1 (Marián Vojtko, Dis.art.)

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

Uznesenie číslo   25 /2003

vo veci schválenia dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 29.02.2020 pre oblasť telesná kultúra.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  A/ s ch v a ľ u j e

pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 29.02.2020 pre oblasť telesná kultúra v celkovej výške   17 142 € v nasledovnom členení:

 

 1. z Fondu mládežníckeho športu vo výške  7 500 € nasledovne:
 2. Združenie rodičov a priateľov pri 1.ZŠ v Kremnici 1 000 €
 3. Mestský klub lyžiarov Kremnica 1 500 €           
 4. Športový klub futbalu Kremnica 1 700 €           
 5. Občianske združenie Skiklub Kremnica 2 500 €
 6. ŠPORTOVÝ KLUB TENISU Kremnica    800 €           

 

 1. z Fondu úhrady nákladov na energie a vodu vo výške 4 442 € nasledovne:
 2. TJ Kremnica – kolkáreň   413 €
 3. EUROLOPPET SLOVAKIA, o.z.   600 €
 4. Mestský klub lyžiarov Kremnica 1 600 €
 5. Športový klub futbalu Kremnica 1 329 €
 6. ŠPORTOVÝ KLUB TENISU Kremnica   500 €

 

 1. z Fondu športových podujatí vo výške 5 200 € nasledovne:
 2. TJ BIELA STOPA KREMNICA o.z.              800 €
 3. TJ Kremnica – kolkársky oddiel   300 €
 4. Mestský klub lyžiarov Kremnica   800 €
 5. Mestský klub lyžiarov Kremnica   800 €
 6. FRST Crew Kremnica, o.z.            2 000 €
 7. Mestský klub lyžiarov Kremnica   500 €

 

                                                           B/ u k l a d á

 1. mestskému úradu oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom,
 2. mestskému úradu oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
 3. mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/ uznesenia

zodpovedná: Ing. Jana Bohumeľová           

termín: 29.05.2020.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

PREZENTÁCIA:7

ZA: 7 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková, Dušan Privalinec)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 • K bodu: Majetkové veci:

Uznesenie číslo   26 /2003

vo veci žiadosti Mgr. Petra Luptáka a manželky Ing. Kataríny Luptákovej, Pavla Križku 385/32, 967 01 Kremnica o odpredaj časti pozemku od mesta Kremnica, katastrálne územie Kremnica, po predložení geometrického plánu.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s c h v a ľ u j e

odpredaj pozemku a uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zameraného geometrickým plánom č. 40392678-1/2020 zo dňa 31. 01. 2020 v meste Kremnica, katastrálne územie Kremnica, okres Žiar nad Hronom, a to novovytvoreného pozemku parcelné číslo CKN 2226/3 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 1 m², Mgr. Petrovi Luptákovi a manželke Ing. Kataríne Luptákovej, miesto trvalého pobytu Pavla Križku 385/32, 967 01 Kremnica, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov s tým, že kupujúci uhradia výdavky spojené s prevodom vlastníctva pozemku.

Kúpna cena za predaj pozemku sa stanovuje dohodou vo výške 10 €, slovom: desať eur (t.j. 10 €/m²).

Ide o odpredaj pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, keďže novovytvorený pozemok parcelné číslo CKN 2226/3 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 1 m² leží pod neskolaudovanou stavbou garáže, bez súpisného čísla, vo vlastníctve kupujúcich a svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s touto stavbou.

B/ u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/žiadateľom a realizovať uzatvorenie kúpnej zmluvy

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                                 

termín: 30.04.2020.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

PREZENTÁCIA:7

ZA: 7 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková, Dušan Privalinec)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo    /2003

vo veci žiadosti RNDr. Mgr. Dominika Ďurikoviča a manželky Mgr. Lucie Ďurikovičovej, Mojmírova 17, 900 26  Slovenský Grob o odpredaj spoluvlastníckeho podielu pozemku 11/18 od mesta Kremnica, katastrálne územie Kremnica.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –        A/ s c h v a ľ u j e

 1. prebytočnosť spoluvlastníckeho podielu 11/18-tin pozemku parcelné číslo CKN 395/4 – záhrada s výmerou 645 m2 v katastrálnom území Kremnica, meste Kremnica, okres Žiar nad Hronom, list vlastníctva 977
 2. zámer predať majetok mesta kupujúcim RNDr. Mgr. Dominikovi Ďurikovičovi a manželke Mgr. Lucii Ďurikovičovej s tým, že kupujúci uhradia výdavky spojené s prevodom vlastníctva pozemku.

Kúpna cena za predaj spoluvlastníckeho podielu pozemku sa stanovuje vo výške ………. €/m2.

                                               B/ u k l  a d á  

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                          

termín: 31.03.2020.

Ing. Volková – podala pozmeňujúci návrh a navrhla cenu 15€/m2.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či súhlasia s pozmeňujúcim návrhom textu uznesenia. Požiadal o hlasovanie.

                    

PREZENTÁCIA:7

ZA: 6 (Iveta Ceferová, MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková, Dušan Privalinec)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 1 (Ing. Tomáš Heriban)

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že pozmeňujúci návrh bol väčšinou hlasov prijatý.

Uznesenie číslo    27/2003

vo veci žiadosti RNDr. Mgr. Dominika Ďurikoviča a manželky Mgr. Lucie Ďurikovičovej, Mojmírova 17, 900 26  Slovenský Grob o odpredaj spoluvlastníckeho podielu pozemku 11/18 od mesta Kremnica, katastrálne územie Kremnica.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –        A/ s c h v a ľ u j e

 1. prebytočnosť spoluvlastníckeho podielu 11/18-tin pozemku parcelné číslo CKN 395/4 – záhrada s výmerou 645 m2 v katastrálnom území Kremnica, meste Kremnica, okres Žiar nad Hronom, list vlastníctva 977
 2. zámer predať majetok mesta kupujúcim RNDr. Mgr. Dominikovi Ďurikovičovi a manželke Mgr. Lucii Ďurikovičovej s tým, že kupujúci uhradia výdavky spojené s prevodom vlastníctva pozemku.

Kúpna cena za predaj spoluvlastníckeho podielu pozemku sa stanovuje vo výške 15 €/m2.

                                               B/ u k l  a d á  

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                          

termín: 31.03.2020.

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia

Ing. Heriban – informoval, že k tomu pozemku nie je prístupová cesta. Opýtal sa, ako to chcú riešiť? Povedal, že za toto uznesenie hlasovať nebude.

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú ďalšie pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali ďalšie pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

PREZENTÁCIA:7

ZA: 4 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková, Dušan Privalinec)

PROTI: 2 (Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Tomáš Heriban)

ZDRŽAL SA: 1 (MUDr. Radovan Junas, MHA)

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

Uznesenie číslo   28 /2003

vo veci návrhu na účtovné odpísanie pohľadávky mesta Kremnica voči spoločnosti Eva Jadroňová s.r.o., G. Švéniho 2794/8B, 971 01  Prievidza, IČO 50 300 229.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –          A/ s ch v a ľ u j e 

odpísanie pohľadávky vo výške 25,00 €, predpísanej za inzerciu v Kremnických novinách, voči dlžníkovi – spoločnosti Eva Jadroňová s.r.o., G. Švéniho 2794/8B, 971 01  Prievidza, IČO 50 300 229 

                                                          

B/ u k l a d á

mestskému úradu realizovať odpis pohľadávky podľa bodu A/ uznesenia

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                               

termín: do 31. 03. 2020.

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

PREZENTÁCIA:7

ZA: 7 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková, Dušan Privalinec)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 • K bodu: Rôzne

Uznesenie číslo   29 /2003

vo veci prenájmu pozemkov od mesta Kremnica v lokalite Skalka.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s c h v a ľ u j e

prenájom pozemkov parcelné čísla CKN 3273/11 – lesný pozemok s výmerou 12557 m², CKN 3273/43 – ostatná plocha s výmerou 1475 m², CKN 3273/30 – lesný pozemok s výmerou 398 m² a CKN 3273/13 – lesný pozemok s výmerou 5064 m², v katastrálnom území Kremnica spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., Zechenterova ulica 347/2, 967 01 Kremnica, na dobu neurčitú, za nájomne stanovené dohodou vo výške 82 €/rok.

 

B/ u k l a d á

mestskému úradu uzatvoriť nájomnú zmluvu podľa bodu/A uznesenia

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                                 

termín: 31.03.2020.

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

PREZENTÁCIA:7

ZA: 7 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková, Dušan Privalinec)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo 30/2003

vo veci Riadna účtovná závierka spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o, so sídlom Zechenterova 347/2, 967 01 Kremnica, IČO 31 600 182, ktorá je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica v odd. Sro vložka č. 1690/S (ďalej „Mestské lesy Kremnica, s.r.o.) za rok 2019

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e

 

1/ Riadnu účtovnú závierku spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o za rok 2019 s dosiahnutým hospodárskym výsledkom po zdanení – ziskom vo výške 102 446,95 eur pri výnosoch 4.551 320,65 eur, nákladoch 4.421 211,08 eur a dani z príjmov právnických osôb 27 662,62 eur

 

2/  hospodársky výsledok po zdanení vo výške 102 446,95 eur usporiadať na účet nerozdeleného zisku minulých rokov

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

PREZENTÁCIA:7

ZA: 7 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo 31/2003

vo veci menovania komisie na posúdenie prihlášok kandidátov pre obsadenie  funkcie hlavného kontrolóra mesta Kremnica

 

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/  m e n u j e
komisiu v zložení
predseda: Iveta Ceferová

členovia:

 1. Marian Vojtko DiS. art

2.Dušan Privalinec

aby posúdila splnenie náležitosti prihlášky predpokladov a požiadaviek uchádzačov o funkciu hlavného kontrolóra mesta Kremnica.

B / p o v e r u j e
komisiu uvedenú v bode A/ tohto uznesenia :

 1. vykonať otvorenie doručených obálok a kontrolu požadovaných dokladov podľa uznesenia MsZ č. 32/2003 zo dňa 12.03.2020
 2. odporučiť MsZ na deň voľby hlavného kontrolóra 14.05.2020 kandidátov, ktorí doručili v termíne prihlášku s požadovanými dokladmi a ktoré spĺňajú požadované predpoklady v zmysle uznesenia MsZ č.32/2003 zo dňa 12.03.2020.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

PREZENTÁCIA:7

ZA: 7 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo 32/2003

vo veci vyhlásenia voľby  hlavného kontrolóra.

 

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –  A/b e r i e  n a  v e d o m i e

informáciu o ukončení funkčného obdobia hlavnej kontrolórky mesta Kremnica Ing. Beaty Kirkovej ku dňu 15.06.2020

 

B/v y h l a s u j e

konanie voľby hlavného kontrolóra mesta Kremnica na deň 14.05.2020 zverejnením na

úradnej tabuli, webovej stránke mesta a v regionálnej tlači spolu s podmienkami pre

uchádzačov na uvedenú funkciu

 

C/ určuje

pracovný čas hlavného kontrolóra mesta Kremnica na plný pracovný úväzok

 

D/ schvaľuje

 1. náležitosti prihlášky: – požadované dokumenty
 • písomná prihláška,
 • profesijný životopis,
 • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov alebo výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • doklad o vzdelaní – ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v požadovaných dokumentoch,
 • súhlas kandidáta so spracovaním osobných údajov podľa § 5 písm. a) a v zmysle § 14

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov na účel vykonania voľby na funkciu  hlavného kontrolóra mesta Kremnica

 

 1. časový limit na osobnú prezentáciu kandidátov na hlavného kontrolóra, ktorí splnia

požadované predpoklady, v dĺžke 5 minút

 

 1. spôsob vykonania voľby schváliť pred samotnou voľbou hlavného kontrolóra

 

 1. miesto a spôsob odovzdania prihlášok:

prihlášku s požadovanými dokladmi doručiť poštou na adresu Mestský úrad v Kremnici, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica alebo osobne do podateľne Mestského úradu v Kremnici najneskôr 30.04.2020 do 14,00 h. v zalepenej obálke s označením „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“

 

 1. Kvalifikačné predpoklady:
  – minimálne ukončené úplné stredné vzdelanie
 2. Ďalšie požiadavky:

– spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
– bezúhonnosť

– prax v oblasti  verejnej správy a kontrolnej činnosti výhodou

– profesionalita, flexibilita, komunikatívnosť, samostatnosť

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

PREZENTÁCIA:7

ZA: 7 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 • K bodu: Interpelácie

Mgr. Ing. Novodomec – opýtal sa na rozhodnutie Hlavného banského úradu. Ing. Mgr. Ferenčík – jedným zo spôsobov ako to napadnúť je súdne konanie. Takže je to na ďalšiu diskusiu. Hlavné prostriedky sú tam vyčerpané, teraz to treba napadnúť. Bol nám doručený rozsudok Najvyššieho súdu, ktorý zruší rozhodnutie Okresného úradu životného prostredia o tom, že sa nebude posudzovať banská činnosť, teda vplyvy na životné prostredie. V rámci pôvodného konania, na základe ktorého ťažba bežala zrušil rozhodnutie Okresného úradu ŽP. Takže sa o tom nebude rozhodovať. Predpokladám, že by sme mohli čiastočne uspieť, pretože toto konanie je úplne nelogické.

Privalinec – poďakoval sa za Bielu stopu. Prebehlo to úspešne, nikomu sa nič nestalo, pretekárov bolo dosť. Ing. Volková – opýtala sa na kolaudáciu Mestskej telocvične.

Ing. Heriban – opýtal sa, či už vieme, ktoré cesty sa budú v tomto roku opravovať celoplošne. A čo mesto plánuje tento rok s výstavbou. Ing. Mgr. Ferenčík – už je jasné, že sa bude realizovať výmena strešnej krytiny na Barbakane. Bude sa robiť telocvičňa na ZŠ Angyalova. Výmena strešnej krytiny, zateplenie stropu, výmena okien. Čo sa týka ciest, radi by pokračovali na Továrenskej ulici, Zlatú ulicu treba urobiť. Cesta do Domova dôchodcov je v havarijnom stave. Ešte by radi išli do Lučanského priechodu.

Vojtko DiS.art. – rád by apeloval na to, aby sa myslelo aj na chodníky. Konkrétne pri poliklinike, pri Mestských policajtoch. A od parkoviska na ulici Jula Horvátha, ako je lučanská križovatka. Mgr. Ing. Novodomec – opýtal sa, či mesto už zasadalo ohľadom koronavírusu. Ing. Mgr. Ferenčík – zatiaľ ešte nechceli robiť unáhlené opatrenia. Uvidí sa po dnešnom zasadnutí krízového štábu. Potom sa budú prijímať opatrenia. Počnúc zajtrajším dňom sú uzavreté všetky zariadenia, kde by sa mohlo stretávať veľa ľudí. Školy a školské zariadenia budú zatvorené počnúc pondelkom. Zastavili sme prevádzku žltého minibusu a taktiež úpravu lyžiarskych bežeckých tratí.

 

12) K bodu: Záver

Ing. Mgr. Ferenčík – ukončil o 16:54 hod. 2. riadne zasadnutie MsZ v tomto roku, 14. v tomto volebnom období. Zvukový záznam a videozáznam z rokovania MsZ tvorí prílohu tejto zápisnice.

                                                                                                      

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

            primátor mesta

 

 

MUDr. Radovan Junas, MHA                                     Marián Vojtko, DiS.art

 1.   overovateľ                                                                  2. overovateľ

 

Zapísala: Iveta Hromadová

 

Zdieľať tento príspevok.