Zápisnica č. 3/2020 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 16. 04. 2020 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Zápisnica č. 3/2020 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 16. 04. 2020 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

 Ing. Mgr. Ferenčík, primátor mesta

Poslanci mestského zastupiteľstva

– Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  Ing. Viera Vaská, Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban

Neskorší príchod nahlásili:

Neprítomní:

Ospravedlnení:

– Ing. Viera Vaská,  Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Novodomec

Prizvaní a hostia:

 

Mgr. Ľuba Ďurčová, vedúca, oddelenie organizačné a správne, Mestský úrad v Kremnici

 

Ing. Beáta Kirková, hlavná kontrolórka, Mestský úrad v Kremnici

 

Ing. Renáta Nováková, vedúca, oddelenie ekonomické a podnikateľských aktivít, Mestský úrad v Kremnici

 

 • k bodu: Otvorenie

 

Rokovanie riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici (ďalej „MsZ) otvoril o 16:25 hod. Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta Kremnica (ďalej „Ing. Mgr. Ferenčík“). Privítal prítomných poslancov MsZ, vedúcich organizácií zriadených mestom Kremnica, vedúcich oddelení a občanov mesta Kremnica. Konštatoval, že toto zasadnutie MsZ je 3. v tomto roku, 15. v tomto volebnom období. Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že podľa prezentačnej listiny je prítomná väčšina poslancov MsZ (7) a je teda spôsobilé rokovať a uznášať sa.

 • k bodu: Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie, volebnej komisie a pracovného predsedníctva
 •  
 •  
 •  
 •  

Návrh programu:

 • Otvorenie
 • Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie a pracovného predsedníctva
 • Kontrola plnenia uznesení
 • Návrh VZN o zmene a doplnení VZN č. 4/2019 o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách a mimoriadneho prerušenia prevádzky školských zariadení
 • Rozpočtové opatrenie primátora mesta Kremnica č. 5 k 13.12.2019, Rozpočtové opatrenie mesta Kremnica k 31.12.2019, Rozpočtové opatrenie primátora mesta Kremnica č.1 k 07.01.2020 a Rozpočtové opatrenie primátora mesta Kremnica č. 2 k 16.03.2020
 • Správa o čerpaní rozpočtu mesta Kremnica za rok 2019 k 31.12.2019 a Monitorovacia správa za rok 2019 k 31.12.2019
 • Záverečný účet mesta Kremnica za rok 2019
 • Rozpočtové opatrenie mesta Kremnica k 31.03.2020 a Návrh 1. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2020
 • Rozpočtové opatrenie riaditeľky Mestského bytového podniku č. 1/2020 k 29.02.2020
 • Správa o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Kremnica za rok 2019
 • Majetkové veci:
  1. Vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného odpisovaného a neodpisovaného hnuteľného majetku
  2. Žiadosť o odpredaj spoluvlastníckeho podielu pozemku v k.ú. Kremnica – RNDr. Dominik Ďurikovič, Slovenský Grob
  3. Žiadosť o prenájom pozemku v k.ú. Horný Turček – Peter Kuciaň s manželkou, Horný Turček
  4. Informácia o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách od 01.01.2020 do 31.03.2020
 • Rôzne
 • Interpelácie

14)     Záver

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa, či sú nejaké návrhy, alebo pripomienky k programu.

 

Ceferová – podala návrh na stiahnutie písm. b) bodu 11 z programu MsZ

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či súhlasia so stiahnutím tohto bodu z programu MsZ. Požiadal o hlasovanie.

 

PREZENTÁCIA: 7

ZA: 6 (Iveta Ceferová,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo, Dušan Privalinec, Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 1 (Ing. Tomáš Heriban)

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či súhlasia s takto zmeneným programom MsZ. Požiadal o hlasovanie.

PREZENTÁCIA: 7

ZA: 6 (Iveta Ceferová,, MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo, Dušan Privalinec, Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 1 (Ing. Tomáš Heriban)

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že poslanci súhlasia s  programom MsZ.

 

Ing. Mgr. Ferenčík navrhol, aby pracovné komisie a pracovné predsedníctvo  pracovali v nasledovnom zložení:

 

mandátová komisia – Marián Vojtko, Dis.art., MUDr. Radovan Junas MHA

7700

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že mandátová komisia bola jednohlasne zvolená.

 

návrhová komisia – Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková

7700

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že návrhová komisia bola jednohlasne zvolená.

 

Ing. Mgr. Ferenčík odporučil, aby pracovné predsedníctvo pre zasadnutie MsZ dňa 14. 05. 2020 pracovalo v zložení – primátor mesta, zástupkyňa primátora mesta, Mgr. Martin Kapšo

7700

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že pracovné predsedníctvo bolo jednohlasne zvolené.

 

Ing. Mgr. Ferenčík odporučil, aby pracovné predsedníctvo pre zasadnutie MsZ dňa 16. 04. 2020 pracovalo v zložení – primátor mesta, zástupkyňa primátora mesta, Dušan Privalinec

7700

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že pracovné predsedníctvo bolo jednohlasne zvolené.

 

Za zapisovateľku zápisnice určil Ivetu Hromadovú, zamestnankyňu Mestského úradu v Kremnici a za overovateľov zápisnice určil Ing. Tomáša Heribana a Dušana Privalinca.

 

3 ) k bodu: Kontrola plnenia uznesení

 

Uznesenie číslo 33/2004

vo veci správy o kontrole plnenia uznesení.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

správu č. 3/2020 o kontrole plnenia uznesení prijatých MsZ v Kremnici, ktorá je predložená hlavnou kontrolórkou mesta Kremnica.

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

PREZENTÁCIA: 7

ZA: 7 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo, Dušan Privalinec, Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 • K bodu: Návrh VZN o zmene a doplnení VZN č. 4/2019 o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách a mimoriadneho prerušenia prevádzky školských zariadení

                                                                                            

Uznesenie číslo    34 /2004

vo veci návrhu VZN č. 1/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2019 o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica  počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách a mimoriadneho prerušenia prevádzky školských zariadení.      

   

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   A/ schvaľuje

VZN č. 1/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2019 o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica  počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách a mimoriadneho prerušenia prevádzky školských zariadení.          

                     B/ ukladá

Mgr. Zuzane Gretschovej oznámiť zmenu výšky príspevkov riaditeľom škôl a školských zariadení

termín: do 20.04.2020.

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

PREZENTÁCIA: 7

ZA: 7 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo, Dušan Privalinec, Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo    35 /2004

vo veci stanoviska hlavnej kontrolórky mesta Kremnica.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e   n a  v e d o m i e  

 1. stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtovému opatreniu primátora

mesta Kremnica č. 5 k 13.12.2019

 1. stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtovému opatreniu mesta Kremnica k 31.12.2019.

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

PREZENTÁCIA: 7

ZA: 7 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo, Dušan Privalinec, Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 • K bodu: Rozpočtové opatrenie primátora mesta Kremnica č. 5 k 13.12.2019, Rozpočtové opatrenie mesta Kremnica k 31.12.2019, Rozpočtové opatrenie primátora mesta Kremnica č.1 k 07.01.2020 a Rozpočtové opatrenie primátora mesta Kremnica č. 2 k 16.03.2020

Uznesenie číslo    36 /2004

vo veci Rozpočtového opatrenia primátora mesta Kremnica č. 5 k 13.12.2019.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e

Rozpočtové opatrenie primátora mesta Kremnica č. 5 k 13.12.2019.

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

PREZENTÁCIA: 7

ZA: 7 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo, Dušan Privalinec, Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo    37 /2004

vo veci Rozpočtového opatrenia mesta Kremnica k 31.12.2019. 

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e

Rozpočtové opatrenie mesta Kremnica k 31.12.2019.

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

PREZENTÁCIA: 7

ZA: 7 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo, Dušan Privalinec, Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo    38 /2004

vo veci stanoviska hlavnej kontrolórky mesta Kremnica.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e   n a  v e d o m i e  

stanovisko hlavnej kontrolórky  k rozpočtovému opatreniu primátora

mesta Kremnica č. 1 k 07.01.2020.

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

 

PREZENTÁCIA: 7

ZA: 6 (Iveta Ceferová,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo, Dušan Privalinec, Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 1 (Ing. Tomáš Heriban)

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

Uznesenie číslo    39 /2004

vo veci Rozpočtového opatrenia primátora mesta Kremnica č. 1 k 07.01.2020.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e

Rozpočtové opatrenie primátora mesta Kremnica č. 1 k 07.01.2020

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

PREZENTÁCIA: 7

ZA: 6 (Iveta Ceferová,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo, Dušan Privalinec, Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 1 (Ing. Tomáš Heriban)

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

 

Uznesenie číslo    40 /2004

vo veci stanoviska hlavnej kontrolórky mesta Kremnica.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e   n a  v e d o m i e  

stanovisko hlavnej kontrolórky  k rozpočtovému opatreniu primátora

mesta Kremnica č. 2 k 16.03.2020

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

PREZENTÁCIA: 7

ZA: 7 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo, Dušan Privalinec, Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo    41 /2004

vo veci Rozpočtového opatrenia primátora mesta Kremnica č. 2 k 16.3.2020.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e

Rozpočtové opatrenie primátora mesta Kremnica č. 2 k 16.03.2020.

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

PREZENTÁCIA: 7

ZA: 6 (Iveta Ceferová,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo, Dušan Privalinec, Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 1 (Ing. Tomáš Heriban)

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

 

 • K bodu: Správa o čerpaní rozpočtu mesta Kremnica za rok 2019 k 31.12.2019 a Monitorovacia správa za rok 2019 k 31.12.2019

Uznesenie číslo    42 /2004

vo veci čerpania rozpočtu mesta Kremnica za rok 2019 k 31.12. 2019.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e

predloženú správu o čerpaní rozpočtu mesta Kremnica za rok 2019 k 31.12. 2019 nasledovne:

Bežný rozpočet:         príjmy:             5 595 083,90 €, t.j.    100,93 %

                                   výdavky:         5 145 706,27 €, t.j.      94,73 %

                                   saldo:                 449 377,63 €

Kapitálový rozpočet:príjmy:                 343 123,82 €, t.j.      96,01 %

                                   výdavky:            257 164,58 €, t.j.      37,66 %

                                   saldo:                   85 959,24 €

Finančné operácie:      príjmy:                309 954,39 €, t.j.      77,61 %

                                   výdavky:              89 209,60 €, t.j.      92,58 %

                                   saldo:                 220 744,79 €

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

PREZENTÁCIA: 7

ZA: 7 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo, Dušan Privalinec, Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo    43 /2004

vo veci Monitorovania programového rozpočtu mesta Kremnica za rok 2019 k 31.12.2019.

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –  b e r i e  n a   v e d o m i e 

predloženú Monitorovaciu správu za rok 2019 k 31.12.2019.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

PREZENTÁCIA: 7

ZA: 7 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo, Dušan Privalinec, Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 • K bodu: Záverečný účet mesta Kremnica za rok 2019

Uznesenie číslo    44 /2004

vo veci Záverečného účtu mesta Kremnica za rok 2019.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e   n a   v e d o m i e   

stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Kremnica k Záverečnému účtu mesta Kremnica a rozpočtovému hospodáreniu za rok 2019

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

PREZENTÁCIA: 7

ZA: 7 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo, Dušan Privalinec, Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo    45 /2004

vo veci Záverečného účtu mesta Kremnica za rok  2019.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e   n a   v e d o m i e   

správu nezávislého audítora o overení ročnej účtovnej uzávierky mesta Kremnica za rok 2019.

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

PREZENTÁCIA: 7

ZA: 7 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo, Dušan Privalinec, Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo    46 /2004

vo veci Záverečného účtu mesta Kremnica za rok  2019.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e

Záverečný účet mesta Kremnica za rok 2019 a celoročné hospodárenie mesta Kremnica za rok 2019 bez výhrad.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

 

PREZENTÁCIA: 7

ZA: 7 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo, Dušan Privalinec, Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo    47 /2004

vo veci Záverečného účtu mesta Kremnica za rok  2019.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – s ch v a ľ u j e  

 • účtovný hospodársky výsledok z hlavnej činnosti mesta Kremnica vo výške 170 276,79 €, ktorý bude usporiadaný na účet nevysporiadaný výsledok hospodárenia z minulých rokov
 • účtovný hospodársky výsledok z podnikateľskej činnosti mesta Kremnica vo výške 1 179,84 €, ktorý bude usporiadaný na účet nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

PREZENTÁCIA: 7

ZA: 7 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo, Dušan Privalinec, Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo    48 /2004

vo veci tvorby Rezervného fondu mesta Kremnica z hospodárskeho výsledku za rok 2019.

 a použitia Rezervného fondu mesta Kremnica v roku 2020.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ b e r i e  n a  v e d o m i e , že

 1. k 31.12.2019 výška Rezervného fondu mesta Kremnica na bankovom účte je 221 328,05 €
 2. výsledok hospodárenia za rok 2019 je 722 125,98 €, z toho tvorba Rezervného fondu predstavuje 346 190,66 €

                                                          

B/ s c h v a ľ u j e   

použitie Rezervného fondu mesta Kremnica za rok 2019 v celkovej výške 478 887,00 € v roku 2020 nasledovne:

 1. 82 574,00 € na splácanie istín úverov
 2. 14 686,00 € na splácanie istín lízingov
 3. 381 627,00 € na krytie schodku kapitálového rozpočtu mesta Kremnica. O prerozdelení finančných prostriedkov na jednotlivé investičné akcie rozhodne Mestské zastupiteľstvo v Kremnici.

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

PREZENTÁCIA: 7

ZA: 7 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo, Dušan Privalinec, Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo    49 /2004

vo veci prerozdelenia finančných prostriedkov Rezervného fondu mesta Kremnica za rok 2019 na jednotlivé investičné akcie, ktoré budú predmetom rozpočtu mesta Kremnica v roku 2020.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  – s ch v a ľ u j e

použitie prostriedkov Rezervného fondu mesta Kremnica za rok 2019 určených na krytie schodku kapitálového rozpočtu mesta Kremnica v roku 2020 vo výške 381 627,00 €, rozdelením na jednotlivé investičné akcie nasledovne:

–  ÚPN Veterník 1. zmena                                                                              3 400 €

 – projekt „WIFI pre mesto Kremnica“ – spolufinancovanie                            750 €

 – projektové dokumentácie                                                                            3 654 €

 – kompostáreň – PD                                                                                       15 500 €

 – Climbing park na Skalke – PD                                                                        846 €

 – obnova parkoviska Jeleň a plochy tržnice                                                   6 000 €

 – Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti – spolufinancovanie        38 977 €

 – realizácia II. etapy obnovy Zechenterovej ulice                                         56 000 €

 – obnova objektov vo dvore MsÚ – požiarna zbrojnica – spolufinancovanie            1 500 €

 – rekonštrukcia strechy Relax centrum Skalka                                                       140 000 €

 – obnova a zateplenie telocvične ZŠ na Angyalovej ulici                                        95 000 €

 – prístrešky autobusové zastávky – spolufinancovanie                                               5 000 €

 – realizácia Climbing park na Skalke                                                           15 000 €

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

PREZENTÁCIA: 7

ZA: 6 (Iveta Ceferová,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo, Dušan Privalinec, Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 1 (Ing. Tomáš Heriban)

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

 

Uznesenie číslo    50 /2004

vo veci stanoviska hlavnej kontrolórky mesta Kremnica.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e   n a  v e d o m i e  

 1. stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtovému opatreniu mesta Kremnica k 31.03.2020
 2. stanovisko hlavnej kontrolórky k 1. zmene rozpočtu mesta Kremnica na rok 2020

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

 

PREZENTÁCIA: 7

ZA: 7 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo, Dušan Privalinec, Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 • K bodu: Rozpočtové opatrenie mesta Kremnica k 31.03.2020 a Návrh 1. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2020

Uznesenie číslo    51 /2004

vo veci Rozpočtového opatrenia mesta Kremnica k 31.03.2020.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e 

Rozpočtové opatrenie mesta Kremnica k 31.03.2020.

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

PREZENTÁCIA: 7

ZA: 6 (Iveta Ceferová, MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo, Dušan Privalinec, Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 1 (Ing. Tomáš Heriban)

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

Uznesenie číslo    52 /2004

vo veci návrhu 1. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2020.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s c h v a ľ u j e

 1. zmenu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2020, podľa predloženého návrhu nasledovne:

bežné príjmy:                                      5 554 283 €

kapitálové príjmy:                                  508 863 €

príjmové finančné operácie:                853 999 €      

spolu príjmy:                                       6 917 145 €

           

bežné výdavky:                                  5 614 718 €

kapitálové výdavky:                           1 189 420 €

výdavkové finančné operácie:              103 551 €

spolu výdavky:                                   6 907 689 €

 

saldo bežného rozpočtu:                       – 60 435 €

saldo kapitálového rozpočtu:            – 680 557 €

saldo finančných operácií:                    750 448 €

celkové saldo rozpočtu:                            9 456 €

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

PREZENTÁCIA: 7

ZA: 6 (Iveta Ceferová, MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo, Dušan Privalinec, Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 1 (Ing. Tomáš Heriban)

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

Uznesenie číslo    53 /2004

vo veci stanoviska hlavnej kontrolórky mesta Kremnica.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e   n a  v e d o m i e  

stanovisko hlavnej kontrolórky k  Rozpočtovému opatreniu riaditeľky Mestského bytového podniku č. 1/2020 k 29.02.2020.

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

PREZENTÁCIA: 7

ZA: 6 (Iveta Ceferová,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo, Dušan Privalinec, Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 1 (Ing. Tomáš Heriban)

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

 

 • K bodu: Rozpočtové opatrenie riaditeľky Mestského bytového podniku č. 1/2020 k 29.02.2020

Uznesenie číslo    54 /2004

vo veci rozpočtového opatrenia riaditeľky Mestského bytového podniku č. 1/2020 k 29.02.2020

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a v e d o m i e

rozpočtové opatrenie riaditeľky Mestského bytového podniku č. 1/2020 k 29.02.2020

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

PREZENTÁCIA: 7

ZA: 6 (Iveta Ceferová, , MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo, Dušan Privalinec, Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 1 (Ing. Tomáš Heriban)

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

 

 • K bodu: Správa o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Kremnica za rok 2019

Uznesenie číslo    55 /2004

vo veci správy o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Kremnica za rok 2019.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a   v e d o m i e

správa o hospodárení s majetkom mesta Kremnica za rok 2019.

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

PREZENTÁCIA: 7

ZA: 7 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo, Dušan Privalinec, Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 • K bodu. Majetkové veci:

Uznesenie číslo    56 /2004

vo veci vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného odpisovaného a neodpisovaného hnuteľného majetku.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  A/ s ch v a ľ u j e

vyradenie:

 

 • majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za mestský úrad – vnútorná správa:
 • prebytočného a neupotrebiteľného neodpisovaného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2019 zo dňa 26. 11. 2019, t.j. notebook HP NB Pro Book 455 GI spolu v obstarávacej cene 569,00 €.

            Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.

 

 • majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za mestský úrad – oddelenie technických služieb:
 • prebytočného a neupotrebiteľného neodpisovaného dlhodobého hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2019 zo dňa 19. 11. 2019, t.j. počítaš HP ProDesk LCD HP22 spolu v obstarávacej cene 485,00 €.

            Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.

 

3      majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za KIC mesta Kremnica – kancelária KIC:

 • prebytočného a neupotrebiteľného neodpisovaného drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 3/2019 zo dňa 22. 11. 2019, t.j. 3 položky – registračná pokladňa (obstarávacia cena 483,30 €), notebook HD (obstarávacia cena 621,00 €) a notebook (obstarávacia cena 634,50 €) spolu v obstarávacej cene 1.738,80 €,

Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.

 

 • majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za Základnú umeleckú školu J. L. Bellu Kremnica, Angyalova 419/35, Kremnica:
 • prebytočného a neupotrebiteľného neodpisovaného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2019 zo dňa 31. 10. 2019, t.j. digitálna kamera spolu v obstarávacej cene 609,99 €.

           Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.

 

B/ u k l a d á

mestskému úradu – útvaru vnútorná správa, oddeleniu technických služieb, KIC mesta Kremnica – kancelária KIC, Základnej umeleckej škole J. L. Bellu vyradiť z evidencie prebytočný a neupotrebiteľný majetok podľa bodu A/1. – 4. uznesenia.

zodpovední: Ing. Jana Bohumeľová, vedúca oddelenia technických služieb, riaditeľka príspevkovej organizácie a riaditeľ rozpočtovej organizácie mesta.     

termín:29.05.2020.

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

PREZENTÁCIA: 7

ZA: 7 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo, Dušan Privalinec, Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo     /2004

vo veci žiadosti RNDr. Dominika Ďurikoviča a manželky Mgr. Lucie Ďurikovičovej, Mojmírova 17, 900 26  Slovenský Grob o odpredaj spoluvlastníckeho podielu pozemku 11/18-tin od mesta Kremnica v katastrálnom území Kremnica .

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ r u š í

uznesenie MsZ 27/2003 zo dňa 12. marca 2020

                                                             

B /s c h v a ľ u j e

odpredaj spoluvlastníckeho podielu 11/18-tin pozemku a uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v meste Kremnica, katastrálne územie Kremnica, okres Žiar nad Hronom, a to pozemku parcelné číslo CKN 395/4 – záhrada s výmerou 645 m2, zapísaného na liste vlastníctva č. 977, kde spoluvlastnícky podiel 11/18-tin predstavuje výmeru  394,16 m2 RNDr. Dominikovi Ďurikovičovi, a manželke Mgr. Lucii Ďurikovičovej, miesto trvalého pobytu  Mojmírova 17, 900 26  Slovenský Grob, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov s tým, že kupujúci uhradia výdavky spojené s prevodom vlastníctva pozemku. 

       Kúpna cena za predaj pozemku parcelné číslo CKN 395/4 sa stanovuje vo výške 5 912,40 € (15,- €/m²).

       Dôvod hodný osobitého zreteľa spočíva v tom, že pozemok parcelné číslo CKN 395/4  – záhrada s výmerou 645 m2 bezprostredne susedí s pozemkom parcelné číslo CKN 395/7, ktorý je vo vlastníctve kupujúceho a tvorí jediný prístup na tento pozemok.

       Zámer prevodu majetku mesta Kremnica z dôvodu osobitého zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta Kremnica v čase od  01.04.2020 do 15.04.2020.   

C/ u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu B/ žiadateľom a zrealizovať uzatvorenie kúpnej zmluvy.

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                                

termín: 31.05. 2020.

 

Zámer a spôsob predaja bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

    

 

PREZENTÁCIA:

ZA:

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo     /2004

vo veci prenájmu pozemku od mesta Kremnica, katastrálne územie Horný Turček.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s c h v a ľ u j e

prenájom pozemku a uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa §9a ods.9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to pozemku parcela číslo CKN 100/3 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 883 m² v katastrálnom území Horný Turček, Petrovi Kuciaňovi a manželke Štefánii, Horný Turček 178, 038 48 Turček, na účel záhrady, doba nájmu neurčitá  od 01.05.2020.

Dôvod hodný osobitého zreteľa spočíva v tom, že pozemok parcela číslo CKN 100/3, katastrálne územie Horný Turček susedí s pozemkom parcela číslo CKN 101, na ktorom stojí dom súpisné číslo 178 vo vlastníctve budúcich nájomcov. Vlastníci domu súpisné číslo 178 využívajú pozemok parcela číslo CKN 100/3 na účel prídomovej záhrady.

Všeobecná hodnota nájmu je stanovená dohodou vo výške 17,66 €/rok, t.j. 0,02 €/m².

Zámer prenájmu pozemku z dôvodu osobitého zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta Kremnica v čase od 01.04.2020 do 15.04.2020.

 

B/ u k l a d á

mestskému úradu uzatvoriť nájomnú zmluvu podľa bodu/A uznesenia

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                                 

termín: 31.05.2020.

 

Zámer a spôsob prenájmu bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

    

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

 

PREZENTÁCIA: 7

ZA: 6 (Iveta Ceferová, MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo, Dušan Privalinec, Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 1 (Ing. Tomáš Heriban)

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že návrh uznesenia nebol prijatý trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Uznesenie číslo    57 /2004

vo veci informácie o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách .

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ b e r i e   n a   v e d o m i e

informáciu o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách na prenájom pozemkov v katastrálnom území Kremnica v zmysle VZN mesta Kremnica č. 5/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Kremnica č. 3/2011 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta za obdobie od 01.01.2020 do 31.03.2020 podľa prílohy.

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.    

                                           

PREZENTÁCIA: 7

ZA: 7 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo, Dušan Privalinec, Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

12﴿ K bodu: Rôzne

 

13﴿ K bodu: Interpelácie:

 

MUDr. Junas MHA – opýtal sa v akom štádiu je v spor s pánom Janovským.

 

14) K bodu: Záver

 

Ing. Mgr. Ferenčík – ukončil o 17:09 hod. 3. riadne zasadnutie MsZ v tomto roku, 15. v tomto volebnom období. Zvukový záznam a videozáznam z rokovania MsZ tvorí prílohu tejto zápisnice.

                                                                                                      

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

            primátor mesta

 

  Dušan Privalinec                                                            Ing. Tomáš Heriban

 1.   overovateľ                                                                  2. overovateľ

 

Zapísala: Iveta Hromadová

 

Zdieľať tento príspevok.