Zápisnica zo zasadnutia komisie kultúry, športu a cestovného ruchu konaného dňa 25.5.2020

Prítomní: Marián Vojtko, Iveta Ceferová,  Tomáš Heriban, Ondrej Horváth, Janka Volková, Peter Neuschl, Martin Varhaňovský

Program:

  1. Kontrola plnenia uznesení
  2. Kremnické noviny
  3. Informácia o príprave letnej turistickej sezóny 2020 – služby, cyklobus
  4. Kultúrne podujatia – leto 2020
  5. Rôzne

 

  1. Predseda komisie privítal prítomných a skonštatoval, že z minulých zasadnutí neboli uznesenia na kontrolu.

Na zasadnutie komisie boli prizvaní páni Polačko a Urgela ohľadne situácie v telocvični. Predstavili členom plán, v ktorom si vedia predstaviť, že budú mať v prenájme (prípadne iná forma podľa dohody) celý objekt telocvične vrátane exteriéru, kde plánujú do leta vytvoriť workoutové ihrisko. Myslia si, že potenciál celého priestoru nie je využitý na 100 %. Uvažujú tiež o zóne pre deti a do budúcna aj o infrasaune.
p. Ceferová reagovala, že to nie je jednoduché, v súčasnosti existuje pracovno-právny vzťah so správcom telocvične, telocvičňa je v práce základnej školy. Pri prípadnej zmene treba vyriešiť otázku upratovania, manažmentu klubov a výberu vstupného.

Tiež vznikla otázka riešenie bytu, názor vedenia mesta je, že byt je potrebné ponechať.

Uznesenie: Komisia berie na vedomie zámer na využitie telocvične a a odporúča ďalej sa touto vecou zaoberať. Zároveň odporúča predložiť konkrétny projekt.

  1. P. Vojtko informoval, že sa zaoberal otázkou budúcnosti Kremnických novín po tom, čo sa ozvali návrhy na zrušenie, ale na zmenu novín. V prípade zmeny by mohlo ísť o zmenu periodicity – dvoj- alebo trojmesačník, a tiež o zmenu formátu. Bolo by to spojené aj so zmenou nákladu, pretože distribúcia by nebola do každej schránky, zvýšil by sa počet výdajných miest, kde by boli noviny k dispozícii. V prípade zmien by mohlo dôjsť k ročnej úspore až 4 000 €.

Členovia komisie sa zhodli na tom, že tlačovú podobu novín je potrebné zanechať, treba však prehodnotiť obsah a formu novín (sú veci, ktoré z novín vypadli – napríklad uznesenia MsZ), tiež náklad a distribúciu.

Uznesenie: Komisia odporúča zaoberať sa formou, obsahom, nákladom a distribúciou Kremnických novín od roku 2021.

  1. Letná sezóna je pripravená a v rámci možností obmedzení môže začať. Expozície Mincovne a NBS Múzea mincí a medailí sú už otvorené, 1.6. sa otvára ferrata. V riešení je otázka minibusu, pretrváva problém so šoférmi. 4.7. by mala na Skalke pribudnúť nová atrakcia.
  2. Kultúrne podujatia sa budú diať v obmedzenom režime. 30. ročník Kremnického jarmoku je zrušený. Letné koncerty na pešej zóne, či Štefánikovom námestí sa pravdepodobne uskutočnia vo forme, ktorá bude aktuálne možná.
  3. P. Vojtko informoval o výrobe propagačného nápisu #kremnica, ktorý bude slúžiť na propagáciu mesta – v meste, alebo aj pri účasti na výstavách a veľtrhoch.

 

 

Zapísala: Zuzana Tileschová

 

Zdieľať tento príspevok.