Zápisnica č. 4/2020 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 14. 05. 2020 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Zápisnica č. 4/2020 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 14. 05. 2020 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

  Poslanci mestského zastupiteľstva

– Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  Ing. Viera Vaská, Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban

 

Neskorší príchod nahlásili:

Neprítomní:

Ospravedlnení:

– Dušan Privalinec,  Mgr. Alexander Sekaj,  Mgr. Ondrej Horváth

Prizvaní a hostia:

Mgr. Ľuba Ďurčová, vedúca, oddelenie organizačné a správne, Mestský úrad v Kremnici

Ing. Beáta Kirková, hlavná kontrolórka, Mestský úrad v Kremnici

 

 • k bodu: Otvorenie

Rokovanie riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici (ďalej „MsZ) otvoril o 16:18 hod. Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta Kremnica (ďalej „Ing. Mgr. Ferenčík“). Privítal prítomných poslancov MsZ, vedúcich organizácií zriadených mestom Kremnica, vedúcich oddelení a občanov mesta Kremnica. Konštatoval, že toto zasadnutie MsZ je 4. v tomto roku, 16. v tomto volebnom období. Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že podľa prezentačnej listiny je prítomná väčšina poslancov MsZ (8) a je teda spôsobilé rokovať a uznášať sa.

 • k bodu: Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie, volebnej komisie a pracovného predsedníctva

 

 •  
 •  
 •  
 •  

 

Návrh programu:

 • Otvorenie
 • Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie a pracovného predsedníctva
 • Kontrola plnenia uznesení
 • Voľba hlavného kontrolóra mesta Kremnica
 • Správa o čerpaní rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.3.2020 za Mestský bytový podnik Kremnica
 • Správa o prevádzkovaní Mestského cintorína za rok 2019
 • Majetkové veci:
  1. Odpustenie ¼ ročného nájmu, katastrálne územie Kremnica – ARTON s.r.o. Žilina
  2. Prenájom pozemku od mesta Kremnica, katastrálne územie Horný Turček – Peter Kuciaň a manželka Štefánia Kuciaňová, Horný Turček
  3. Uzatvorenie dohody o urovnaní a odpísanie časti pohľadávky mesta Kremnica – Branislav Králik, Kremnica
  4. Žiadosť o odpredaj spoluvlastníckeho podielu 11/18-tin od mesta Kremnica, katastrálne územie Kremnica – RNDr. Dominik Ďurikovič a manželka Mgr. Lucia Ďurikovičová, Slovenský Grob
 • Rôzne
 • Interpelácie

10) Záver

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa, či sú nejaké návrhy, alebo pripomienky k programu.

 

PREZENTÁCIA: 8

ZA: 8 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  Ing. Viera Vaská, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že poslanci súhlasia s  programom MsZ.

Ing. Mgr. Ferenčík navrhol, aby pracovné komisie a pracovné predsedníctvo  pracovali v nasledovnom zložení:

 

mandátová komisia – Ing. Janka Volková, MUDr. Radovan Junas, MHA

8800

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že mandátová komisia bola jednohlasne zvolená.

 

návrhová komisia – Mgr. Ing. Martin Novodomec, Marián Vojtko, DiS.art.

8800

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že návrhová komisia bola jednohlasne zvolená.

 

Ing. Mgr. Ferenčík odporučil, aby pracovné predsedníctvo pre zasadnutie MsZ dňa 11. 06. 2020 pracovalo v zložení – primátor mesta, zástupkyňa primátora mesta, Ing. Janka Volková

8800

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že pracovné predsedníctvo bolo jednohlasne zvolené.

 

Ing. Mgr. Ferenčík odporučil, aby pracovné predsedníctvo pre zasadnutie MsZ dňa 14. 05. 2020 pracovalo v zložení – primátor mesta, zástupkyňa primátora mesta, Mgr. Martin Kapšo

8800

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že pracovné predsedníctvo bolo jednohlasne zvolené.

 

Za zapisovateľku zápisnice určil Ivetu Hromadovú, zamestnankyňu Mestského úradu v Kremnici a za overovateľov zápisnice určil Ing. Vieru Vaskú a Ing. Tomáša Heribana.

 

3 ) k bodu: Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie číslo 58/2005

vo veci správy o kontrole plnenia uznesení.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

správu č. 4/2020 o kontrole plnenia uznesení prijatých MsZ v Kremnici, ktorá je predložená hlavnou kontrolórkou mesta Kremnica.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

PREZENTÁCIA: 8

ZA: 8 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  Ing. Viera Vaská, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 • K bodu: Voľba hlavného kontrolóra mesta Kremnica

 

Uznesenie číslo 59/2005

vo veci  spôsobu voľby hlavného kontrolóra mesta Kremnica.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o –  u r č u j e

 1. spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra mesta Kremnica v súlade s § 18a, ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov formou tajného hlasovania podľa čl. 10 platného Rokovacieho poriadku.
 2. volebnú komisiu v zložení:

Iveta Ceferová, predseda

Ing. Viera Vaská

Mgr.Ing. Martin Novodomec

 

Komisia zabezpečí prípravu a vykonanie voľby podľa čl. 10 platného Rokovacieho poriadku.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

PREZENTÁCIA: 8

ZA: 8 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo,  Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Viera Vaská,  Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

Ceferová – požiadala o tajné hlasovanie voľby hlavného kontrolóra. Po hlasovaní komisia vyhodnotila toto hlasovanie.

 

Uznesenie číslo 60/2005

vo veci voľby hlavného kontrolóra mesta Kremnica.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o –  berie na vedomie

 1. informáciu Ivety Ceferovej, predsedkyne volebnej komisie o priebehu a výsledku tajného hlasovania za účelom voľby hlavného kontrolóra mesta Kremnica.
 2. výsledok tajného hlasovania, kde tajnou voľbou poslancov mestského zastupiteľstva v Kremnici za hlavnú kontrolórku mesta Kremnica bola zvolená Ing. Beata Kirková.

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

 

PREZENTÁCIA: 8

ZA: 8 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban,  MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo,  Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Viera Vaská,  Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 • K bodu: Správa o čerpaní rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.3.2020 za Mestský bytový podnik Kremnica                                                                                           

Uznesenie číslo     61 /2005

vo veci správy o čerpaní rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.03.2020 za Mestský bytový podnik, Dolná 49/21, Kremnica

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e   n a v e d o m i e   

správu o čerpaní rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.03.2020 za Mestský bytový podnik, Dolná 49/21, Kremnica (v eurách)

 Hlavná činnosť%Podnikateľská činnosť%SPOLU%
Príjmy39 996,99251 042,452941 039,4425
Výdavky33 518,20211 426,554034 944,7521
Saldo6 478,79   -384,10 6 094,69 

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia.

Ing. Vaská – opýtala sa na príjmy z transferu. Aký pokles očakávame vzhľadom na situáciu, aká je na transfer. Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že aktuálne ešte túto situáciu neriešili. Budú to robiť až keď budú mať platné podklady.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú ďalšie pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali ďalšie pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

PREZENTÁCIA: 8

ZA: 8 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  Ing. Viera Vaská, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 

 • K bodu: Správa o prevádzkovaní Mestského cintorína za rok 2019

Uznesenie číslo     62 /2005

vo veci správy o prevádzkovaní Mestského cintorína za rok 2019.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –  b e r i e    n a    v e d o m i e

Správu o prevádzkovaní Mestského cintorína za rok 2019 predloženú prevádzkovateľom pohrebiska spoločnosťou T.B.S. servis-služby, spol. s r. o., Kremnica

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia.

Mgr. Ing. Novodomec – opýtal sa či sa realizuje aj oprava strednej brány. Ing. Mgr. Ferenčík – odpovedal, že zatiaľ nie. Nemáme na to prostriedky. Nejedná sa o nejakú vysokú sumu, ale treba to spraviť poriadne, aby sme sa k tomu nemuseli vracať. Tie veci, ktoré nás najviac trápili sa spravili, ako napríklad tečúce strechy. Cyklicky sa k tomu zase budeme vracať. Keď sme riešili napríklad oporný múr, tak to bolo číslo, ktoré nás zaskočilo. Budeme hľadať nejaké riešenia. V tomto roku uvidíme, aký bude vývoj a dozvuky toho, čo sa v súčasnosti deje. Ing. Vaská – každý rok je v tej správe požiadavka na elektroinštaláciu. Ing. Mgr. Ferenčík – je faktom, že trafostanica, ktorá sa nachádza neďaleko domu smútku má raz za čas nejaké problémy, ale stredoslovenská energetika to dokáže dodávateľsky urobiť. Je udržateľná. Sme predpripravení na to, že sa to bude musieť robiť, ale v súčasnosti tento stav nepovažujeme za potrebný riešiť.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú ďalšie pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali ďalšie pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

PREZENTÁCIA: 8

ZA: 8 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  Ing. Viera Vaská, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 • K bodu: Majetkové veci:

Uznesenie číslo     63 /2005

vo veci odpustenia ¼ z ročného nájmu spoločnosti ARTON s.r.o., Komenského 27, 010 01 Žilina,  IČO: 31 595 154, katastrálne územie Kremnica.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A / n e s c h v a ľ u j e

odpustenie ¼ z ročného nájmu spoločnosti ARTON s.r.o., Komenského 27, 010 01 Žilina, IČO: 31 595 154, t.j. splátky za druhý štvrťrok roku 2020 vo výške 106,63 €  podľa Nájomnej zmluvy č. OO888/12 resp. 64/12 – EP – ZH zo dňa 26. 07. 2012 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 09. 10. 2014, zvyšovaného každoročne o mieru ročnej inflácie zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

 

B / u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu/A uznesenia žiadateľovi

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                                 

termín: 31.05.2020.

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

 

PREZENTÁCIA: 8

ZA: 8 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  Ing. Viera Vaská, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo     64 /2005

vo veci prenájmu pozemku od mesta Kremnica, katastrálne územie Horný Turček .

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s c h v a ľ u j e

prenájom pozemku a uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa §9a ods.9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to pozemku parcela číslo CKN 100/3 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 883 m² v katastrálnom území Horný Turček, Petrovi Kuciaňovi a manželke Štefánii, Horný Turček 178, 038 48 Turček, na účel záhrady, doba nájmu neurčitá od 01.06.2020.

Dôvod hodný osobitého zreteľa spočíva v tom, že pozemok parcela číslo CKN 100/3, katastrálne územie Horný Turček susedí s pozemkom parcela číslo CKN 101 na ktorom stoji dom súpisné číslo 178 vo vlastníctve budúcich nájomcov. Vlastníci domu súpisné číslo 178 využívajú pozemok parcela číslo CKN 100/3 na účel prídomovej záhrady.

Všeobecná hodnota nájmu je stanovená dohodou vo výške 17,66 €/rok, t.j. 0,02 €/m².

Zámer prenájmu pozemku z dôvodu osobitého zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta Kremnica v čase od 01.04.2020 do 15.04.2020.

 

B/ u k l a d á

mestskému úradu uzatvoriť nájomnú zmluvu podľa bodu/A uznesenia

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                                

termín: 30.06.2020.

 

Zámer a spôsob prenájmu bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

    

 

Ing. Heriban – minule som bom proti, lebo tam bolo vecné bremeno. Dnes tam už nie je, takže budem hlasovať za.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

PREZENTÁCIA: 8

ZA: 8 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  Ing. Viera Vaská, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo     65 /2005

vo veci uzatvorenia dohody o urovnaní a odpísania časti pohľadávky mesta Kremnica voči Branislavovi Králikovi, Dolná ulica 73/14, 967 01 Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s c h v a ľ u j e

 1. uzatvorenie dohody o urovnaní medzi prenajímateľom mestom Kremnica a nájomcom Branislavom Králikom, Dolná ulica 73/14, 967 01 Kremnica, na úpravu práv a povinností týkajúcich sa výšky  pohľadávky prenajímateľa voči nájomcovi, na základe Zmluvy o nájme pozemku č. OSMM 2014/00789 zo dňa 03.06.2016. Urovnanie práv spočíva v uhradení nájomného za obdobie rokov  2018 – 2019 vo výške 5 660,00 € 
 2. odpísanie časti pohľadávky mesta Kremnica voči Branislavovi Králikovi, Dolná ulica 73/14, 967 01 Kremnica, za obdobie rokov 2015 – 2017 vo výške 7 782,50 € za prenájom pozemkov podľa  Zmluvy o nájme pozemku č. OSMM 2014/00789 zo dňa 03.06.2016, vedenej v účtovníctve mesta 

 

B/ u k l a d á

mestskému úradu uzatvoriť dohodu o urovnaní a zrealizovať odpis časti pohľadávky, vedenej v účtovníctve mesta Kremnica, podľa bodu/A uznesenia

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                                 

termín: 30.06.2020.

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

PREZENTÁCIA: 8

ZA: 6 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  Ing. Viera Vaská, Mgr. MUDr. Radovan Junas, MHA)

PROTI: 1 (Mgr. Ing. Martin Novodomec)

ZDRŽAL SA: 1 (Ing. Tomáš Heriban)

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

 

Uznesenie číslo      /2005

vo veci žiadosti RNDr. Dominika Ďurikoviča a manželky Mgr. Lucie Ďurikovičovej, Mojmírova 17, 900 26  Slovenský Grob o odpredaj spoluvlastníckeho podielu pozemku 11/18-tin od mesta Kremnica v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s c h v a ľ u j e

odpredaj spoluvlastníckeho podielu 11/18-tin pozemku a uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v meste Kremnica, katastrálne územie Kremnica, okres Žiar nad Hronom, a to pozemku parcelné číslo CKN 395/4 – záhrada s výmerou 645 m2, zapísaného na liste vlastníctva č. 977, kde spoluvlastnícky podiel 11/18-tin predstavuje výmeru  394,16 m2 RNDr. Dominikovi Ďurikovičovi a manželke Mgr. Lucii Ďurikovičovej, miesto trvalého pobytu  Mojmírova 17, 900 26  Slovenský Grob, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov s tým, že kupujúci uhradia výdavky spojené s prevodom vlastníctva pozemku. 

       Kúpna cena za predaj pozemku parcelné číslo CKN 395/4 sa stanovuje vo výške 5 912,40 €

(15,- €/m²).

       Dôvod hodný osobitého zreteľa spočíva v tom, že pozemok parcelné číslo CKN 395/4  – záhrada s výmerou 645 m2 bezprostredne susedí s pozemkom parcelné číslo CKN 395/7, ktorý je vo vlastníctve kupujúceho a tvorí jediný prístup na tento pozemok.

       Zámer prevodu majetku mesta Kremnica z dôvodu osobitého zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta Kremnica v čase od  01. 04. 2020 do 15. 04. 2020.   

B/ u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľom a zrealizovať uzatvorenie kúpnej zmluvy.

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                                  

termín: 31.06. 2020.

 

Zámer a spôsob predaja bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

    

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

PREZENTÁCIA: 8

ZA: 2 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art.)

PROTI: 1 (Ing. Tomáš Heriban)

ZDRŽAL SA: 5 (Ing. Viera Vaská, Ing. Janka Volková, MUDr. Radovan Junas, MHA, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Martin Kapšo)

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie nebolo jednohlasne prijaté.

 

 • K bodu: Rôzne

Uznesenie číslo     66 /2005

vo veci rozšírenie predmetu podnikania (činnosti) spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., sídlo – Zechenterova 347/2, 967 01  Kremnica, IČO 31 600 182, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica,  odd. Sro, vložka č. 1690/S (ďalej „Mestské lesy Kremnica, s.r.o.“) a zmeny Zakladateľskej listiny ohľadne tvorby rezervného fondu a v súvislosti s rozšírením predmetu podnikania (činnosti) 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o –  A) s c h v a ľ u j e

 1. rozšírenie predmetu podnikania (činnosti) spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o. o túto novú činnosť:

prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb

spojených s prenájmom,

 1. zmeny Zakladateľskej listiny o založení obchodnej spoločnosti Mestské lesy Kremnica, r.o. v znení neskorších zmien a doplnkov – úplné znenie zo dňa 14. septembra 2015:
 2. a) článok II. Predmet podnikania (činnosti) sa dopĺňa o nový predmet podnikania (činnosti) pod poradovým číslom 16 s názvom:

„16. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených   s prenájmom.“;

 1. b) v článku X. Rezervný fond má odsek 1 nasledovné nové znenie:

„1. Spoločnosť vytvára rezervný fond vo výške 10 % z čistého zisku, nie však viac ako 10 % hodnoty základného imania.“.

 

 1. B) p o v e r u j e

poslanca mestského zastupiteľstva Ing. Vieru Vaskú,  aby podľa bodu 3.3 Dohody o rozdelení kompetencií medzi mestským zastupiteľstvom a primátorom mesta pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o. zo strany Mesta Kremnice ako jediného spoločníka zo dňa 11. novembra 2005, spolupodpísala rozhodnutie Mesta Kremnica ako jediného spoločníka, ktoré bude obsahovať rozšírenie predmetu podnikania (činnosti) spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o. a zmeny Zakladateľskej listiny podľa tohto uznesenia.  

       

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

 

PREZENTÁCIA: 8

ZA: 8 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  Ing. Viera Vaská, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 • K bodu: Interpelácie

Ing. Volková – opäť sa opýtala na označenie Kremnice na ceste R1. Má za to, že Kremnica má miesto na tejto tabuli a vzhľadom na to, že do Kremnice prichádza stále viac turistov, alebo ľudí, ktorí sa chcú dostať do Martina cez Kremnicu. Požiadala, aby to bolo opätovne otvorené a bola požiadaná či už Národná diaľničná spoločnosť, alebo kompetentné orgány, ktoré sa týmto zaoberajú. Žiadala, aby jej k tomuto boli zaslané nejaké podklady, do dnešného dňa ich nemá. Ing. Mgr. Ferenčík – povedal, že právny stav tejto veci sa naďalej nezmenil. Vyznačenie mesta Kremnica ako dopravného cieľa je v rozpore s pravidlami na cestách 1. triedy. Máme stanovisko Národnej diaľničnej spoločnosti aj Ministerstva dopravy. Napriek tomu, že sme to opakovane riešili, tak vždy sa odvolávali na tieto pravidlá. Skúsime to opäť otvoriť, ale myslíme si, že sa nám vráti rovnaká odpoveď. Ing. Vaská – navrhla, aby sa Mestský úrad stretol s prevádzkovateľom cintorína. Požiadala o zápis z tohto stretnutia. Ďalej upozornila na urnový háj, kde sú už všetky miesta takmer plné. Požiadala MsÚ o poriadne vyjadrenie k tomu.  Mgr. Ing. Novodomec – opýtal sa aká je momentálna finančná situácia mesta vzhľadom na Covid-19? Sú už nejaké prognózy? Aké príjmy nám chodia zo štátu? A ako ďalej pokračujeme s cestou I/65?  Ing. Mgr. Ferenčík – momentálne je Slovenská správa ciest bez riaditeľa, takže predpokladám, že najbližšie nejaké výsledky budú po vymenovaní nového riaditeľa. Myslí si, že minimálne tento rok bude stratený. MUDr. Junas, MHA – opýtal sa, či sa ozvali tí páni, ktorí chceli prevádzkovať kúpalisko. Ing. Mgr. Ferenčík – defakto sa ozvali, ale potom sa odmlčali. Mali nejaký zámer, ktorý bol postavený na veľmi rýchlom stavebnom povolení, ktorý sme my nedokázali na základe právnych predpisov spraviť. Od tejto doby sa odmlčali, žiadna ďalšia komunikácia z ich strany nebola. Museli rátať s tým, že takáto doba im stačiť nebude.

 

10) K bodu: Záver

Ing. Mgr. Ferenčík – ukončil o 17:19 hod. 4. riadne zasadnutie MsZ v tomto roku, 16. v tomto volebnom období. Zvukový záznam a videozáznam z rokovania MsZ tvorí prílohu tejto zápisnice.

                                                                                                      

 

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

            primátor mesta

 

 

 

  Ing. Viera Vaská                                                         Ing. Tomáš Heriban

 1.   overovateľ                                                                  2. overovateľ

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Iveta Hromadová

 

Zdieľať tento príspevok.