Uznesenia z 5. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 11. júna 2020

Uznesenia z 5. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 11. júna 2020

Uznesenie číslo 67/2006

vo veci  vzdania sa poslaneckého mandátu.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A / b e r i e   n a v e d o m i e

  1. že Ing. Viera Vaská sa listom zo dňa 18.05.2020 doručeným mestskému úradu dňa 20.05.2020 vzdala mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva v Kremnici
  2. podľa § 25 ods. 2 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov účinky vzdania sa mandátu nastali dňom 20.05.2020.

                           

B/v y h l a s u j e

nastúpenie náhradníka za poslanca Mestského zastupiteľstva v Kremnici PaedDr. Tibora Ferenčíka, ktorý ako kandidát získal najväčší počet hlasov, ale nebol zvolený za poslanca.

                  

C/k o n š t a t u j e,

že PaedDr. Tibor Ferenčík zložil zákonom predpísaný sľub poslanca Mestského zastupiteľstva v Kremnici

                           

D/ž i a d a

primátora mesta, aby odovzdal PaedDr. Tiborovi Ferenčíkovi osvedčenie o tom, že sa stal poslancom.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban,  Mgr. Ondrej Horváth,  Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, Dušan Privalinec, PaedDr.Tibor Ferenčík,  Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 68/2006

vo veci správy o kontrole plnenia uznesení.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

správu č. 5/2020 o kontrole plnenia uznesení prijatých MsZ v Kremnici, ktorá je predložená hlavnou kontrolórkou mesta Kremnica.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban,  Mgr. Ondrej Horváth,  Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, Dušan Privalinec, PaedDr.Tibor Ferenčík,  Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

                                                                         

Uznesenie číslo 69/2006

vo veci  plnenia rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.03.2020 za Kultúrne a informačné centrum

mesta Kremnica

 

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –  b e r i e    n a   v e d o m i e

predloženú správu o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.03.2020 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica nasledovne:

 

 

                                    Hlavná činnosť     %      Podnikateľská  činnosť    %       Celkom KIC         %

Príjmy:                              90 251          31,24             68 385                35,62         158 636         32,99

Výdavky:                          75 543          26,15             53 529                28,28         129 072         27,00

Saldo:                          14 708                             14 856                                29 564

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban,  Mgr. Ondrej Horváth,  Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, Dušan Privalinec, PaedDr.Tibor Ferenčík,  Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 70/2006

vo veci čerpania rozpočtu mesta Kremnica za rok 2020 k 31.03 2020.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e

predloženú správu o čerpaní rozpočtu mesta Kremnica za rok 2020 k 31.03.2020 nasledovne:

Bežný rozpočet:     príjmy:                  1 669 197,39 €, t.j.    30,06 %

                            výdavky:               1 261 309,04 €, t.j.    22,46 %

                            saldo:                    407 888,35 €

Kapitálový rozpočet:príjmy:                   618 739,00 €, t.j.   123,04 %

                            výdavky:                      3 346,00 €,  t.j.       0,29 %

                            saldo:                      615 393,00 €

Finančné operácie:         príjmy:                      74 042,14 €, t.j.       9,30 %

                            výdavky:                  22 211,65 €, t.j.     24,99 %

                            saldo:                        51 830,49 €

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban,  Mgr. Ondrej Horváth,  Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, Dušan Privalinec, PaedDr.Tibor Ferenčík,  Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo  71/2006

vo veci prenájmu pozemkov od mesta Kremnica, katastrálne územie Kremnica v lokalite Skalka.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  s c h v a ľ u j e

prenájom pozemkov parcelné čísla CKN 3273/43 – ostatná plocha s výmerou 1475 m², CKN 3273/30 – lesný pozemok s výmerou 398 m², CKN 3273/13 – lesný pozemok s výmerou 5064 m², CKN 3273/18 – ostatná plocha s výmerou 6950 m², CKN 3273/29 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 15 m², CKN 3273/2 – ostatná plocha s výmerou 447 m², CKN 3274/1 – ostatná plocha s výmerou 24680 m² a CKN 3401/2 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 604 m², t.j. spolu 39633 m² (3,9633 ha) formou Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2020/00444 zo dňa 31.03.2020.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban,  Mgr. Ondrej Horváth,  Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, Dušan Privalinec, PaedDr.Tibor Ferenčík,  Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 72/2006

vo veci oznámenia poisťovne Kooperativa, a.s., o totálnej škode ku škodovej udalosti motorového vozidla FORD FUSION, EČV ZH 473 AY .

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –         A/  s ch v a ľ u j e 

  1. prebytočnosť hnuteľného majetku mesta Kremnica využívaného pre potreby Mestskej polície v Kremnici a to motorového vozidla FORD FUSION, EČV ZH 473 AY, rok výroby 2007, obstarávacia cena 13 482,13 €, zostatková cena 0,00 € na základe oznámenia poisťovne Kooperativa, a.s., ktorá poistnú udalosť vyhodnotila ako totálnu škodu,
  2. odpredaj prebytočného motorového vozidla FORD FUSION, EČV ZH 473 AY, rok výroby 2007, obstarávacia cena 13 482,13 €, zostatková cena 0,00 €

                                                        

 B/  u k l a d á

mestskému úradu zverejniť ponuku na odpredaj prebytočného majetku mesta a realizovať odpredaj vozidla podľa bodu A2/ uznesenia

zodpovední: Mgr. Roman Brhlík, Ing. Renáta Nováková                             

termín: 30. 09. 2020.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban,  Mgr. Ondrej Horváth,  Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, Dušan Privalinec, PaedDr.Tibor Ferenčík,  Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 73/2006

vo veci informácie o stave kroniky mesta za rok 2019.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e   n a v e d o m i e  

informáciu o stave kroniky mesta za rok 2019 a zároveň potrebu zakúpenia novej kroniky na nasledujúce roky.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban,  Mgr. Ondrej Horváth,  Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, Dušan Privalinec, PaedDr.Tibor Ferenčík,  Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 74/2006

vo veci delegovania zástupcu zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ, Angyalova ulica 401/26 a do Rady školy pri ZUŠ Jána Levoslav Bellu.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ d e l e g u j e

dňom 11. júna 2020 do Rady školy

  • pri ZŠ, Angyalova ulica 401/26 PaedDr. Tibora Ferenčíka
  • pri ZUŚ Jána Levoslava Bellu PaedDr. Tibora Ferenčíka.

B/ u k l a d á 

oddeleniu školstva oznámiť mená nových delegovaných zástupcov zriaďovateľa predsedníčkam rád škôl.

zodpovedná: Mgr. Zuzana Gretschová                   

termín: 15. júna 2020.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 8 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban,  Mgr. Ondrej Horváth,  Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, Dušan Privalinec,  Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 1 (PaedDr.Tibor Ferenčík)

 

Uznesenie číslo 75/2006

vo veci doplnenia člena  komisie ZPOZ.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  v o l í

Nicole Wagnerovú  za členku komisie ZPOZ.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban,  Mgr. Ondrej Horváth,  Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, Dušan Privalinec, PaedDr.Tibor Ferenčík,  Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo  76/2006

vo veci výročná správa za rok 2019 spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., so sídlom Zechenterova 347/2, 967 01 Kremnica, IČO 31 600 182, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica, odd.Sro, vložka č. 1690/S (ďalej „Mestské lesy Kremnica, s.r.o.“).

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e   n a v e d o m i e   

Výročnú správu za rok 2019 spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., so sídlom Zechenterova 347/2, 967 01 Kremnica.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban,  Mgr. Ondrej Horváth,  Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, Dušan Privalinec, PaedDr.Tibor Ferenčík,  Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 77/2006

vo veci spracovania ekonomickej a právnej analýzy zmluvných vzťahov medzi mestom Kremnica a spoločnosťami COIMEX development Banská Bystrica, CLD, s.r.o., Banská Bystrica, COIMEX Invest Banská Bystrica, CTS, s.r.o., Banská Bystrica a Búda, s.r.o., Banská Bystrica s ohľadom na práva a povinnosti zmluvných strán, podstatné zmluvné dojednania, ich naplnenosť a ukončenie zmluvných vzťahov v roku 2022.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ž i a d a

spracovať ekonomickú a právnu analýzu zmluvných vzťahov medzi mestom Kremnica a spoločnosťami COIMEX development Banská Bystrica, CLD, s.r.o., Banská Bystrica, COIMEX Invest Banská Bystrica, CTS, s.r.o., Banská Bystrica a Búda, s.r.o., Banská Bystrica s ohľadom na práva a povinnosti zmluvných strán, podstatné zmluvné dojednania, ich naplnenosť.

 

                                                        B/ u k l a d á

vypracovať právny návrh na ukončenie zmluvných vzťahov v roku 2022 medzi mesto Kremnica so  COIMEX development Banská Bystrica, CLD, s.r.o., Banská Bystrica, COIMEX Invest Banská Bystrica, CTS, s.r.o., Banská Bystrica a Búda, s.r.o., Banská Bystrica.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban,  Mgr. Ondrej Horváth,  Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, Dušan Privalinec, PaedDr.Tibor Ferenčík,  Marián Vojtko DiS.art., Ing. Janka Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

 

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

primátor  mesta

 

 

Mgr. Ondrej Horváth                                                Marián Vojtko DiS.art.

člen návrhovej komisie                                            člen návrhovej komisie

 

 

Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.