Verejná vyhláška-Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania

Verejná vyhláška-Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania

                                                                                                                                                                                                                        

Váš list/zo dňaNaše číslo    Vybavuje / (                               Kremnica
27. 05. 2020Výst.2020/00622

 

Rajchmanová

228 97 32

21. 07. 2020

 

Spoločenstvo vlastníkov bytov Bytové spoločenstvo Dolná ulica 53/29, Dolná ulica 53/29, Kremnica, IČO 35651750, v konaní zastúpené predsedom spoločenstva Teréziou Brezanyovou, akademickou maliarkou, podalo dňa 27. 05. 2020 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby bytového domu č. 53/29 na Dolnej ulici v Kremnici, na pozemku parc. č. C-KN 860 v katastrálnom území Kremnica, s názvom stavby „Dodatočná montáž predsadených železobetónových lodžií, typ REFLEX-BAU, na bytovom dome na ul. Dolná 53/29, 967 01 Kremnica“.

 

Predmetom projektovej dokumentácie stavby je dodatočná montáž 31 kusov predsadených železobetónových lodžií na objekte bytového domu, z toho 24 kusov situovaných v mieste jestvujúcich balkónov, ktoré budú odstránené. Pre 7 kusov nových lodžií je potrebné odstrániť podparapetný priestor v mieste okenných otvorov pre nové balkónové dvere. Lodžiové jednokomínové útvary s počtom 6 kusov lodžií v jednom komíne sú navrhnuté na južnej, severnej a západnej strane bytového domu. Na východnej strane bytového domu je navrhnutý dvojkomín lodžií s počtom 12 ks, pre komfort užívateľov je stredový stenový panel prispôsobený na celú šírku lodžie. Lodžie na 2. NP a 4. NP budú priechodné. K tomuto dvojkomínovému útvaru je na 2. NP pripnutá samostatná lodžia. Od dvojkomínu je vizuálne oddelená netransparentnou sklenenou zástenou v hliníkovom ráme. Lodžie s pôdorysnými rozmermi 1,58 x 3,88 m sú prefabrikované, zo železobetónových stenových a stropných panelov. Zábradlie je betónové, s výškou 1100 mm, kotvené na severnej, južnej a západnej fasáde do čela zvislého bočného stenového panela, na východnej fasáde z vnútornej strany lodžie na zvislý bočný stenový panel. Vyloženie podlahovej konštrukcie od fasády bytového domu je navrhované 1,5 m. Lodžie sú riešené ako dosko-stenová konštrukcia, v spodnej časti uložená na stenu bytového domu, v úrovni podlahových dosiek a strešnej dosky zakotvená vo vodorovnom smere o jestvujúci bytový dom. Uloženie základovej steny lodžií bude realizované do novovytvorenej kapsy nosnej konštrukcie bytového domu. V uložení stenových prvkov bude vytvorený betónový prah vystužený sieťovinou pri spodnom okraji. V betónovom prahu bude zakotvená oceľová platňa. Spojenie prvkov je navrhované vzájomným zvarením oceľových kotiev, stenových prvkov a kotevných slučiek vodorovných prvkov. Spoje budú vyplnené maltovou výplňou. Podlaha na lodžiách je navrhnutá v 2% spáde, ktorým je zabezpečený odtok vody. Nášľapná vrstva lodžie je tvorená exteriérovou keramickou podlahou. Lodžie na prízemných a tiež niektoré na vyšších podlažiach sú opatrené zasklením.

Projektovú dokumentáciu vypracovala v apríli 2020 spoločnosť REFLEX – PRO spol. s r. o., Kmeťova 27, Košice, zodpovedný projektant Ing. Jozef Raček, autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 0185*Z*1.

 

Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie.

 

Vzhľadom na to, že k žiadosti neboli doložené všetky doklady podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, stavebný úrad v súlade s ustanovením § 60 ods. 1 stavebného zákona vyzval stavebníka na doplnenie žiadosti v lehote 30 dní odo dňa doručenia výzvy a konanie podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov prerušil rozhodnutím č. Výst.2020/00622 zo dňa 26. 06. 2020. V určenej lehote stavebník doplnil všetky požadované podklady.

 

Mesto Kremnica, ktoré je podľa § 117 stavebného zákona príslušným stavebným úradom, v súlade s ustanovením § 61 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a  pretože stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

 

Vzhľadom na to, že v konaní je z titulu vlastníctva k susedným nehnuteľnostiam veľký počet účastníkov konania, stavebný úrad v súlade s § 61 ods. 4 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania verejnou vyhláškou.

 

Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť v súlade s ustanovením § 61 ods. 3 stavebného zákona najneskôr do 7 pracovných dní od doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne neprihliadne.

 

Podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona oznámia dotknuté orgány svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

 

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Mestskom úrade v Kremnici (poschodie, kancelária č. 11) v stránkové dni v pondelok a v utorok v čase od 7,30 do 15,00 h, v stredu od 7,30 do 16,00 h a v piatok od 7,30 do 14,00 h.

 

Ak sa niektorý účastník konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomné plnomocenstvo s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

 

  Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

          primátor mesta

 

 

 

Toto oznámenie sa doručuje účastníkom konania verejnou vyhláškou § 61 ods. 4 stavebného zákona – stavba s veľkým počtom účastníkov konania) a musí byť podľa § 26 ods. 2 zákona o správnom poriadku vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Kremnica, pričom posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia tohto oznámenia účastníkom konania. Písomnosť sa súčasne zverejní na webovom sídle mesta Kremnica a tiež iným spôsobom v mieste obvyklým – v rozhlase, v miestnej tlači alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka.

 

Vyvesené dňa …………………………………….                     Zvesené dňa ……………………………………..

 

 …………………………………………………

 odtlačok pečiatky, podpis

 

 

Oznámenie sa doručí:

  1. Bytové spoločenstvo Dolná ulica 53/29, Dolná ulica 53/29, Kremnica, zastúpené predsedom spoločenstva Teréziou Brezanyovou, akademickou maliarkou
  2. Vlastníci susedných nehnuteľností – verejnou vyhláškou
  3. Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica
  4. REFLEX – PRO spol. s r. o., Kmeťova 27, Košice, Ing. Jozef Raček – projektant
  5. REFLEX-BAU spol. s r. o., Kmeťova 27, Košice – dodávateľ
  6. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Matice slovenskej 8, Žiar nad Hronom
  7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ulica Cyrila a Metoda 357/23, Žiar nad Hronom
  8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Ulica SNP 127, Žiar nad Hronom
  9. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná ulica 8, Banská Bystrica
  10. Technická inšpekcia, a. s., pracovisko Košice, Južná trieda 95, Košice

                                                                                                                                                                    

Zdieľať tento príspevok.