Zápisnica č. 5/2020 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 11. 06. 2020 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici ___________________________________________

Zápisnica č. 5/2020 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 11. 06. 2020 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici ___________________________________________

Ing. Mgr. Ferenčík, primátor mesta

Poslanci mestského zastupiteľstva

Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  PaedDr. Tibor Ferenčík Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban

Neskorší príchod nahlásili:

Neprítomní:

Ospravedlnení:

– Mgr. Martin Kapšo, MUDr. Radovan Junas, MHA

Prizvaní a hostia:

Mgr. Ľuba Ďurčová, vedúca, oddelenie organizačné a správne, Mestský úrad v Kremnici

 

Ing. Beáta Kirková, hlavná kontrolórka, Mestský úrad v Kremnici

 

Ing. Lucia Királyová, vedúca, oddelenie technických služieb, Mestský úrad v Kremnici

 

Mgr. Roman Brhlík, náčelník, Mestská polícia Kremnica

 

Ing. Lenka Reichlová, vedúca, Mestský bytový podnik v Kremnici

 

Ing. Jana Kyselicová, vedúca, oddelenie výstavby a životného prostredia, Mestský úrad v Kremnici

 

Ing. Zuzana Tíleschová, riaditeľka, Kultúrne a informačné centrum v Kremnici

 

Ing. Andrea Mutňanská, vedúca, oddelenie  mestskej zelene, Mestský úrad v Kremnici

 

Ing. Renáta Nováková, vedúca, oddelenie ekonomické a podnikateľských aktivít, Mestský úrad v Kremnici

 

Mgr. Zuzana Gretschová, oddelenie školstva, kultúry a športu, Mestský úrad  v Kremnici

 

Mgr. Igor Kríž, riaditeľ, Základná škola Angyalova v Kremnici

 

 • k bodu: Otvorenie

 

Rokovanie riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici (ďalej „MsZ) otvoril o 16:18 hod. Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta Kremnica (ďalej „Ing. Mgr. Ferenčík“). Privítal prítomných poslancov MsZ, vedúcich organizácií zriadených mestom Kremnica, vedúcich oddelení a občanov mesta Kremnica. Konštatoval, že toto zasadnutie MsZ je 5. v tomto roku, 17. v tomto volebnom období. Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že podľa prezentačnej listiny je prítomná väčšina poslancov MsZ (9) a je teda spôsobilé rokovať a uznášať sa.

 

 • k bodu: Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie, volebnej komisie a pracovného predsedníctva

Návrh programu:

 • Otvorenie
 • Sľub poslanca Mestského zastupiteľstva v Kremnici
 • Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie a pracovného predsedníctva
 • Kontrola plnenia uznesení
 • Správa o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.03.2020 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
 • Správa o čerpaní rozpočtu mesta Kremnica za rok 2020 k 31.03.2020
 • Majetkové veci:
  1. Prenájom pozemkov od mesta Kremnica, katastrálne územie Kremnica v lokalite Skalka
  2. Žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemky v katastrálnom území Kremnica – Jozef Výberči s manželkou Irenou
  3. Žiadosť o odpredaj časti pozemku od mesta Kremnica – Boris Hrúza
 • Rôzne
 • Interpelácie
 • Záver

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa, či sú nejaké návrhy, alebo pripomienky k programu. Požiadal o hlasovanie.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Ing. Janka Volková,  PaedDr. Tibor Ferenčík Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj,  MHA, Ing. Tomáš Heriban, Dušan Privalinec)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ceferová – vzhľadom na program požiadala o stiahnutie písmena c) bodu 7 z programu MsZ.

Ing. Mgr. Ferenčík – požiadal o hlasovanie za stiahnutie písmena c) bodu 7 z programu MsZ.

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Ing. Janka Volková,  PaedDr. Tibor Ferenčík Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj,  MHA, Ing. Tomáš Heriban, Dušan Privalinec)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Heriban – požiadal o zaradenie návrhu na uznesenie MsZ do bodu rôzne v programe MsZ.

Ing. Mgr. Ferenčík – požiadal o hlasovanie k návrhu o zaradenie uznesenia do programu MsZ.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Ing. Janka Volková,  PaedDr. Tibor Ferenčík Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj,  MHA, Ing. Tomáš Heriban, Dušan Privalinec)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – požiadal o hlasovanie za zmenený program MsZ.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Ing. Janka Volková,  PaedDr. Tibor Ferenčík Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj,  MHA, Ing. Tomáš Heriban, Dušan Privalinec)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že poslanci súhlasia s  programom MsZ.

Ing. Mgr. Ferenčík navrhol, aby pracovné komisie a pracovné predsedníctvo  pracovali v nasledovnom zložení:

 

mandátová komisia – Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Ing. Martin Novodomec

9900

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že mandátová komisia bola jednohlasne zvolená.

 

návrhová komisia – Marián Vojtko DiS.art., Mgr. Ondrej Horváth

9900

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že návrhová komisia bola jednohlasne zvolená.

 

Ing. Mgr. Ferenčík odporučil, aby pracovné predsedníctvo pre zasadnutie MsZ dňa 17. 09. 2020 pracovalo v zložení – primátor mesta, zástupkyňa primátora mesta, Mgr. Ondrej Horváth

9900

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že pracovné predsedníctvo bolo jednohlasne zvolené.

 

Ing. Mgr. Ferenčík odporučil, aby pracovné predsedníctvo pre zasadnutie MsZ dňa 11. 06. 2020 pracovalo v zložení – primátor mesta, zástupkyňa primátora mesta, Ing. Janka Volková

9900

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že pracovné predsedníctvo bolo jednohlasne zvolené.

 

Za zapisovateľku zápisnice určil Ivetu Hromadovú, zamestnankyňu Mestského úradu v Kremnici a za overovateľov zápisnice určil Dušana Privalinca a Ing. Janku Volkovú.

 

3 ) k bodu: Sľub poslanca Mestského zastupiteľstva v Kremnici

Vojtko Dis.art – prečítal sľub poslanca PaedDr. Tibora Ferenčíka.

PaedDr. Ferenčík – podpísal tento sľub a taktiež zápis v Pamätnej knihe Mesta Kremnica.

Uznesenie číslo     67 /2006

vo veci  vzdania sa poslaneckého mandátu.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A / b e r i e   n a v e d o m i e

 1. že Ing. Viera Vaská sa listom zo dňa 18.05.2020 doručeným mestskému úradu dňa 20.05.2020 vzdala mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva v Kremnici
 2. podľa § 25 ods. 2 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov účinky vzdania sa mandátu nastali dňom 20.05.2020.

                                  

B/v y h l a s u j e

nastúpenie náhradníka za poslanca Mestského zastupiteľstva v Kremnici PaedDr. Tibora Ferenčíka, ktorý ako kandidát získal najväčší počet hlasov, ale nebol zvolený za poslanca.

                       

C/k o n š t a t u j e,

že PaedDr. Tibor Ferenčík zložil zákonom predpísaný sľub poslanca Mestského zastupiteľstva v Kremnici

                                  

D/ž i a d a

primátora mesta, aby odovzdal PaedDr. Tiborovi Ferenčíkovi osvedčenie o tom, že sa stal poslancom.

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Ing. Janka Volková,  PaedDr. Tibor Ferenčík Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj,  MHA, Ing. Tomáš Heriban, Dušan Privalinec)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 • K bodu: Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie číslo      68 /2006

vo veci správy o kontrole plnenia uznesení.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

správu č. 5/2020 o kontrole plnenia uznesení prijatých MsZ v Kremnici, ktorá je predložená hlavnou kontrolórkou mesta Kremnica.

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Ing. Janka Volková,  PaedDr. Tibor Ferenčík Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj,  MHA, Ing. Tomáš Heriban, Dušan Privalinec)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 • K bodu: Správa o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.03.2020 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica

                                                                                            

Uznesenie číslo     69 /2006

vo veci  plnenia rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.03.2020 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica

 

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –  b e r i e    n a   v e d o m i e

predloženú správu o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.03.2020 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica nasledovne:

 

                                         Hlavná činnosť     %      Podnikateľská  činnosť    %       Celkom KIC         %

Príjmy:                              90 251          31,24             68 385                35,62         158 636         32,99

Výdavky:                           75 543          26,15             53 529                28,28         129 072         27,00

Saldo:                            14 708                             14 856                                29 564

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

Mgr. Ing. Novodomec – opýtal sa, či už vieme aký bude pokles príjmov v Relaxe vzhľadom na situáciu s Covid-om? Ing. Tíleschová – zatiaľ to nevedia. Predpokladá, že to bude v polročnej správe. Informovala, že boli dva mesiace zatvorení. Za nejaké obdobie to budú vedieť.  

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú ďalšie pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali ďalšie pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Ing. Janka Volková,  PaedDr. Tibor Ferenčík Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj,  MHA, Ing. Tomáš Heriban, Dušan Privalinec)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 • K bodu: Správa o čerpaní rozpočtu mesta Kremnica za rok 2020 k 31.03.2020

Uznesenie číslo     70 /2006

vo veci čerpania rozpočtu mesta Kremnica za rok 2020 k 31.03 2020.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e

predloženú správu o čerpaní rozpočtu mesta Kremnica za rok 2020 k 31.03.2020 nasledovne:

Bežný rozpočet:     príjmy:                  1 669 197,39 €, t.j.    30,06 %

                            výdavky:               1 261 309,04 €, t.j.    22,46 %

                            saldo:                     407 888,35 €

Kapitálový rozpočet:príjmy:                   618 739,00 €,  t.j.   123,04 %

                            výdavky:                      3 346,00 €,  t.j.       0,29 %

                            saldo:                       615 393,00 €

Finančné operácie:         príjmy:                       74 042,14 €, t.j.       9,30 %

                            výdavky:                     22 211,65 €, t.j.     24,99 %

                            saldo:                          51 830,49 €

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Ing. Janka Volková,  PaedDr. Tibor Ferenčík Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj,  MHA, Ing. Tomáš Heriban, Dušan Privalinec)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 • K bodu: Majetkové veci:

Uznesenie číslo     71 /2006

vo veci prenájmu pozemkov od mesta Kremnica, katastrálne územie Kremnica v lokalite Skalka.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s c h v a ľ u j e

prenájom pozemkov parcelné čísla CKN 3273/43 – ostatná plocha s výmerou 1475 m², CKN 3273/30 – lesný pozemok s výmerou 398 m², CKN 3273/13 – lesný pozemok s výmerou 5064 m², CKN 3273/18 – ostatná plocha s výmerou 6950 m², CKN 3273/29 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 15 m², CKN 3273/2 – ostatná plocha s výmerou 447 m², CKN 3274/1 – ostatná plocha s výmerou 24680 m² a CKN 3401/2 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 604 m², t.j. spolu 39633 m² (3,9633 ha) formou Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2020/00444 zo dňa 31.03.2020.

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Ing. Janka Volková,  PaedDr. Tibor Ferenčík Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj,  MHA, Ing. Tomáš Heriban, Dušan Privalinec)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo      /2006

vo veci žiadosti Jozefa Výberčiho s manželkou Irenou, obaja bytom Revolta 790/1, 967 01  Kremnica  o zriadenie vecného bremena na pozemok v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ s c h v a ľ u j e   

zriadenie vecného bremena na časti pozemkov parcelné číslo CKN 2335/1 – trvalý trávny porast s výmerou cca 206 m,  CKN 3356 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou cca 7 m, CKN 2333 – les s výmerou cca 65 m a EKN 2782/2 – trvalý trávny porast  (CKN 2441 s výmerou cca 2 m) spolu s výmerou 280 m v katastrálnom území Kremnica, ktoré budú vyčlenené geometrickým plánom, ktorý si žiadatelia dajú vypracovať na vlastné náklady, za účelom prevádzkovania, užívania, údržby, výmeny, zmien a opráv alebo odstránenia vodovodnej prípojky v dĺžke cca 280 m vo vlastníctve Jozefa a Ireny Výberčiovej.

                                              

B/ u k l a d á

mestskému úradu oznámiť žiadateľovi uznesenie MsZ podľa bodu A/

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                                              

termín: 30.06.2020.

 

Poznámka:

V prípade, že žiadatelia nedoručia na Mestský  úrad v Kremnici úradne overený geometrický plán do 31.12.2020 uznesenie stráca platnosť

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 0

PROTI: 7 (PaedDr. Tibor Ferenčík, Alexander Sekaj, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Iveta Ceferová, Ing. Janka  Volková, Mgr. Ondrej Horváth, Marián Vojtko DiS.art.)

ZDRŽAL SA: 2 ( Ing. Tomáš Heriban, Dušan Privalinec)

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie nebolo prijaté.

 

Uznesenie číslo      /2006

vo veci žiadosti Borisa Hrúzu, Ulica Československej armády 261/52, 967 01 Kremnica o odpredaj časti pozemku od mesta Kremnica, katastrálne územie Kremnica .

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –       

A/ s c h v a ľ u j e / n e s c h v a ľ u j e

zámer predať majetok mesta, a to časť pozemku parcelné číslo CKN 2272/1 – zastavaná plocha     a nádvorie s výmerou cca 130 m² za účelom vybudovania garáží 

B/ u k l a d á

mestskému úradu vyžiadať stanoviská od vlastníkov a správcov inžinierskych sietí                                                                                               

 

PREZENTÁCIA:

ZA:

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

 • K bodu: Rôzne

Uznesenie číslo     72 /2006

vo veci oznámenia poisťovne Kooperativa, a.s., o totálnej škode ku škodovej udalosti motorového vozidla FORD FUSION, EČV ZH 473 AY .

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –          A/  s ch v a ľ u j e 

 1. prebytočnosť hnuteľného majetku mesta Kremnica využívaného pre potreby Mestskej polície v Kremnici a to motorového vozidla FORD FUSION, EČV ZH 473 AY, rok výroby 2007, obstarávacia cena 13 482,13 €, zostatková cena 0,00 € na základe oznámenia poisťovne Kooperativa, a.s., ktorá poistnú udalosť vyhodnotila ako totálnu škodu,
 2. odpredaj prebytočného motorového vozidla FORD FUSION, EČV ZH 473 AY, rok výroby 2007, obstarávacia cena 13 482,13 €, zostatková cena 0,00 €

                                                        

 B/  u k l a d á

mestskému úradu zverejniť ponuku na odpredaj prebytočného majetku mesta a realizovať odpredaj vozidla podľa bodu A2/ uznesenia

zodpovední: Mgr. Roman Brhlík, Ing. Renáta Nováková                             

termín: 30. 09. 2020.

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Ing. Janka Volková,  PaedDr. Tibor Ferenčík Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj,  MHA, Ing. Tomáš Heriban, Dušan Privalinec)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo     73 /2006

vo veci informácie o stave kroniky mesta za rok 2019.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e   n a v e d o m i e  

informáciu o stave kroniky mesta za rok 2019 a zároveň potrebu zakúpenia novej kroniky na nasledujúce roky.

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Ing. Janka Volková,  PaedDr. Tibor Ferenčík Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj,  MHA, Ing. Tomáš Heriban, Dušan Privalinec)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo     74 /2006

vo veci delegovania zástupcu zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ, Angyalova ulica 401/26 a do Rady školy pri ZUŠ Jána Levoslav Bellu.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ d e l e g u j e

dňom 11. júna 2020 do Rady školy

 • pri ZŠ, Angyalova ulica 401/26 PaedDr. Tibora Ferenčíka
 • pri ZUŚ Jána Levoslava Bellu Tibora Ferenčíka

B/ u k l a d á 

oddeleniu školstva oznámiť mená nových delegovaných zástupcov zriaďovateľa predsedníčkam rád škôl.

zodpovedná: Mgr. Zuzana Gretschová                                

termín: 15. júna 2020.

 

Mgr. Kríž – poďakoval za finančné prostriedky, ktoré investovali do rekonštrukcie, zateplenia školskej telocvične, ktoré momentálne finišuje. Je to taká tretia aktivita za posledné obdobie. Rád by vyzdvihol pána primátora a tak isto aj poslancov Mestského zastupiteľstva, ktorí sú členovia rady školy. Skonštatoval, že za posledné obdobie sa zlepšila aj komunikácia s oddelením školstva. Všetkých víta do priestorov školy, aby sa pozreli ako to tam vyzerá.

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 8 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Ing. Janka Volková,  Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj,  MHA, Ing. Tomáš Heriban, Dušan Privalinec)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 1 ( PaedDr. Tibor Ferenčík)

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

 

Uznesenie číslo    75 /2006

vo veci doplnenia člena  komisie ZPOZ.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  v o l í

Nicole Wagnerovú  za členku komisie ZPOZ.

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Ing. Janka Volková,  PaedDr. Tibor Ferenčík Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj,  MHA, Ing. Tomáš Heriban, Dušan Privalinec)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo     76 /2006

vo veci výročná správa za rok 2019 spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., so sídlom Zechenterova 347/2, 967 01 Kremnica, IČO 31 600 182, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica, odd.Sro, vložka č. 1690/S (ďalej „Mestské lesy Kremnica, s.r.o.“).

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e   n a v e d o m i e   

Výročnú správu za rok 2019 spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., so sídlom Zechenterova 347/2, 967 01 Kremnica.

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Ing. Janka Volková,  PaedDr. Tibor Ferenčík Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj,  MHA, Ing. Tomáš Heriban, Dušan Privalinec)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo 77/2006

vo veci spracovania ekonomickej a právnej analýzy zmluvných vzťahov medzi mestom Kremnica a spoločnosťami COIMEX development Banská Bystrica, CLD, s.r.o., Banská Bystrica, COIMEX Invest Banská Bystrica, CTS, s.r.o., Banská Bystrica a Búda, s.r.o., Banská Bystrica s ohľadom na práva a povinnosti zmluvných strán, podstatné zmluvné dojednania, ich naplnenosť a ukončenie zmluvných vzťahov v roku 2022.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ž i a d a

spracovať ekonomickú a právnu analýzu zmluvných vzťahov medzi mestom Kremnica a spoločnosťami COIMEX development Banská Bystrica, CLD, s.r.o., Banská Bystrica, COIMEX Invest Banská Bystrica, CTS, s.r.o., Banská Bystrica a Búda, s.r.o., Banská Bystrica s ohľadom na práva a povinnosti zmluvných strán, podstatné zmluvné dojednania, ich naplnenosť.

 

B/ u k l a d á

vypracovať právny návrh na ukončenie zmluvných vzťahov v roku 2022 medzi mesto Kremnica so  COIMEX development Banská Bystrica, CLD, s.r.o., Banská Bystrica, COIMEX Invest Banská Bystrica, CTS, s.r.o., Banská Bystrica a Búda, s.r.o., Banská Bystrica.

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky alebo návrhy k zneniu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky ani návrhy k zneniu uznesenia.  Požiadal o hlasovanie.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Ing. Janka Volková,  PaedDr. Tibor Ferenčík Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj,  MHA, Ing. Tomáš Heriban, Dušan Privalinec)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 • K bodu: Interpelácie

Mgr. Ing. Novodomec – požiadal o písomnú informáciu ohľadne verejnej kanalizácie mesta Kremnica. Je to dôležitá štruktúra mesta, o ktorú by sme sa mali zaujímať. Prioritne žiada, aby v tejto správe bolo uvedené ako sme napojení na čističku odpadových vôd na Hornej Vsi. Ďalej sa opýtal, či sa mesto zaujíma o budovu bývalého internátu na Štúrovej ulici? Ing. Mgr. Ferenčík – tá budova nepatrí škole, ale organizácii čo je ešte nad ňou a tí to mali na LV zapísané ako služobné byty. Proces s vymazaním týchto služobných bytov trval približne 1,5 roka. V súčasnosti je táto budova v ponukovom konaní pre organizáciu v rámci rezortu Ministerstva vnútra. Pokiaľ viem, tak nie sme privilegovaní kupujúci v tomto smere. Ing. Volková – upozornila na to, že v parku pod zámkom prespáva pán, ktorý je bez domova. Konkrétne sa jedná o pána Šisku, ktorý má trvalý pobyt na Krahuliach. Opýtala sa, čo s takýmito ľuďmi, ktorí sa budú pohybovať na území Mesta Kremnica_ Mgr. Brhlík – informoval, že pán Šiska tam už vyše týždňa nespáva. Predtým asi rok okupoval Zechenterovu záhradu. Keď sme mu dohovorili, že tam spávať nesmie, tak sa presťahoval na Zámocké námestie. Ako sa otvoril Hradný areál, už to bol problém, turisti chodili okolo. Takže momentálne neprebýva tma, ale pohybuje sa po meste. Riešiť toto je ťažké, lebo ani z jeho strany nie je záujem si ten problém riešiť. On má príjem, má normálny dôchodok, ale nemá záujem to riešiť. Konkrétne v nedeľu som ho riešil v medzibrání, kde bol so svojimi nejakými kamarátmi. Keď sa jednalo o občana mesta ako bol pán Slíž, tak sa to riešilo, riešilo to oddelenie sociálne. Dvakrát sa umiestnil, dvakrát tam vydržal zhruba pol roka a tým ako sa správal, tak musel toto zariadenie opustiť. A vrátil sa naspäť. Leto je pre nich ideálny čas, kedy sa dá prebývať. Pána Šišku sme už niekoľkokrát posielali na miesta, napríklad k pánovi Petríkovi, kde by si dokázal zaplatiť, dokázal by tam normálne žiť. On nemá absolútne záujem. Jemu tento štýl života vyhovuje. My môžeme urobiť to, že mu to budeme v centre mesta nejako komplikovať. Bol umiestnený aj v Domove dôchodcov v Kremnici, ale pil a bol agresívny, takže na žiadosť sestričiek ho z tadiaľ vyhodili. Mal byt na Krahuliach, o ktorý svojou vlastnou vinou prišiel. Je to ťažké riešiť. V Zechenterovej záhrade, tak spadol, že si zlomil asi dva stavce, alebo čo a hliadka ho našla v poslednej chvíli. Keď ho prepustili z nemocnice, vrátil sa k svojmu štýlu života. Myslí si, že toto nie je ani otázka na Mestskú políciu ani na mesto. S týmto by sa mali začať zaoberať niekde inde. My tu máme našťastie tých prípadov málo. Možno tri. Ale vie, aký s týmto majú problém v iných mestách. Tak isto máme teraz problém s ľuďmi, ktorí žobrú po meste. Dobráci im dajú a tie peniaze sa premenia na jednu dvojlitrovú zelenú fľašu a my potom poobede nevieme čo s nimi máme robiť. A to sú ľudia, ktorých nenaložia do auta, lebo do toho auta si už potom nesadne nikto. Oni každý deň vyžobrú 20€. Tento problém sa bude musieť riešiť globálne v rámci celej republiky.  Mgr. Sekaj – opýtal sa ako pokračuje konanie na výrub stromov smerom na Lúčky. Sú tam stromy, ktoré výrazne zasahujú do komunikácie. Ing. Mutňanská – informovala, že s tým je problém, pretože to nie je vlastníctvo mesta. Mali by to riešiť cestári. Vojtko DiS.art. – informoval, že mu volal sused ohľadne striekačky, ktorú jeho dieťa prinieslo domov. Upozornil na to, že na ľahkoatletickom ihrisku sa zdržiavajú mladí, chodia aj dozadu do lesa za stavbársku bytovku. Vraj tam videl aj nejaké bongá, alobaly atď. Evidentne tie deti majú problém s drogami. Ten sused sa opýtal, či mesto neuvažuje o nejakých fotopasciach. Ubezpečoval ho, že MsP robí hliadky, výjazdy na atletické ihrisko. Rozprával sa o tom aj s riaditeľkou Mestského bytového podniku, čistí sa to tam. Opýtal sa, či nie je na mieste strhnúť ten prístrešok? Ďalej sa opýtal, či nie je na mieste zobrať tie lavičky z výklenkov pod bránami, kvôli tým bezdomovcom a nahradiť ich nejakými peknými mrežami. Potom tam nebudú môcť sedávať.

 

10) K bodu: Záver

 

Ing. Mgr. Ferenčík – ukončil o 17:09 hod. 5. riadne zasadnutie MsZ v tomto roku, 17. v tomto volebnom období. Zvukový záznam a videozáznam z rokovania MsZ tvorí prílohu tejto zápisnice.

                                                                                                      

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

            primátor mesta

 

 

Dušan Privalinec                                                           Ing. Janka Volková

 1.   overovateľ                                                                  2. overovateľ

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Iveta Hromadová

 

Zdieľať tento príspevok.