Budú diviaky ešte znehodnocovať majetok a úrodu záhradkárom?

Budú diviaky ešte znehodnocovať majetok a úrodu záhradkárom?

Záhradkári z osádok  sa sťažovali, že im ploty a úrodu znehodnocuje divá zver najmä diviaky. Blíži sa obdobie dozrievania ovocia a dobrú úrodu vykazuje i zelenina, ktoré sú lahôdkou pre diviaky, srnčiu a jeleniu zver.  Slovenský zväz záhradkárov Kremnica požiadal Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor o pomoc pri riešení tohto problému, aby ako kompetentný štátny orgán prijal opatrenie na ochranu záhradok a majetku záhradkárov v osádkach a pri domových záhradkách. 25.júna 2020.

Okresný úrad zvolal komisionálnu obhliadku jednotlivých osádok a oznámil zväzu záhradkárov ( list z 29.06.2020 číslo OU-ZH-PLO-2020/007497): „….že vykonal štátny dozor v poľovníctve spojený s miestnou obhliadkou podľa § 75 Zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve…“ , ďalej oznámil: „…že boli skontrolované záhradky v lokalite Elba, ktoré patria do PR Jastrabá. Je potrebné, aby si záhradkári chránili svoje pozemky oplotením, prípadne elektrickým oplôtkom, pretože v častiach, kde oplotenie bolo kvalitné ku škodám spôsobených diviačou zverou nedochádza.“ Podobné konštatovanie bolo i pri miestnej obhliadke v záhradkárskych osadách ktoré patria do kompetencie  PR Kremnica v častiach Gróbňa a Šibeničný vrch. Aj v týchto záhradkách ako konštatoval Okresný úrad bolo  zistené, že „..záhradky ktoré majú oplotenie v poriadku nie sú atakované diviačou zverou“. Ďalej OÚ uvádza: „Užívateľ PR Kremnica a PR Jastrabá zintenzívni lov diviačej zveri na priľahlých poľovných pozemkoch za účelom zníženie denzity (populačnej hustoty) diviačej zveri. Následne OÚ, pozemkový a lesný odbor vydal Rozhodnutie číslo OU-ZH-PLO-2020/007521 dňa 29.06.2020 v ktorom podľa § 56 ods. 7 zákona číslo 274/2009 Z.z.  o poľovníctve a o zmene a o doplnení niektorých zákonov: „povoľuje mimoriadny lov diviačej zveri v kategórii lanštiak – 3 ks, v kategórii diviača – 8 ks na nepoľovných plochách v intraviláne mesta Kremnica patriacich do Poľovného revíru Kremnica, v čase lovu, v termíne do 28.02.2021.“   Podľa jedného obdivovateľa  prírody, v okolí Kremnice majú diviaky, jelene i srny prirodzeného nepriateľa, ktorý môže ochrániť i záhradky – je to medveď, ktorého mali možnosť ľudia vidieť v blízkosti okrajových častí mesta. Máme sa báť i my návštevníci a nadšenci prírody pohybujúci sa v okolí  Skalky, Krahúl, Gróbni a v ďalších lokalitách?       

Jozef Lichtner

 

Zdieľať tento príspevok.