Zmeny v triedení kuchynského odpadu sa dotknú aj Kremničanov  

Zmeny v triedení kuchynského odpadu sa dotknú aj Kremničanov  

Novela zákona o odpadoch

Koncom novembra 2019 bola schválená pomerne rozsiahla novela zákona o odpadoch  č. 79/2015 Z.z., ktorá sa vo veľkej miere dotkne aj všetkých obcí a miest. Najväčšia zmena, ktorá sa týka aj nášho mesta, je zavedenie triedeného zberu kuchynského odpadu. Kuchynský odpad je poslednou nevytriedenou zložkou v našich zberných nádobách. BRKO (kuchynský odpad) tvorí podľa viacerých údajov až 45% zo zmesového komunálneho odpadu. To znamená, že takmer polovicu nášho odpadu v čiernej alebo oceľovej nádobe na smeti tvorí práve tento odpad. Kuchynský odpad patrí do kategórie biologických odpadov. Patrí sem takisto biologicky rozložiteľný odpad (BRO) – zelený odpad (listy, tráva, konáre, zelený odpad zo záhrad a z mesta), ktorého zber je v súčasnosti v meste Kremnica už zabezpečený.

Triedený zber a zmesový komunálny odpad

Systém triedeného zberu obalov a neobalových výrobkov (papier, plasty, kovy, sklo, VKM na báze lepenky) je financovaný prostredníctvom OZV (Organizácia zodpovednosti výrobcov). OZV vyberie od výrobcov obalov poplatky,  ktoré sú následne prerozdelené medzi mestá o obce. Výrobcovia by mali hradiť náklady spojené so zberom, dotrieďovaním, nákupom zberných nádob, mzdy, energie, dopravu, triediace linky, atď. Zámerne píšem že BY MALI, pretože tieto prerozdelené peniaze náklady miest a obcí na triedený zber ani zďaleka nepokrývajú.  

Triedený zber kuchynského odpadu však sem nespadá a preto budú musieť financie na jeho zavedenie hľadať mestá a obce vo svojich vreckách. To sa v konečnom dôsledku premietne do veľmi nepopulárneho opatrenia – zvyšovania sadzieb poplatkov za odpad. Tie naposledy mesto Kremnica zvyšovalo v roku 2016 (VZN č. 10/2016 O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady). Odvtedy sa však zvyšoval poplatok na skládkach za zneškodnenie odpadu. Ten je dnes vo výške 42 € za 1 tonu a v budúcom roku sa jeho nárast predpokladá znovu.  K tomuto poplatku pribudol v roku 2019 ďalší poplatok – poplatok za uloženie odpadov. Kým sa v roku 2019 platil vo výške 8 € za 1 tonu, v tomto roku sa zvyšoval na 12 € za 1 tonu a v roku 2021 sa vyšplhá na 18 € za 1 tonu. Tieto poplatky sa týkajú zmesového komunálneho odpadu (čierne a oceľové nádoby), objemného odpadu (veľkokapacitné kontajnery rozmiestnené v meste na jar a jeseň) a stavebného odpadu (za ktorý sa vyberá poplatok vo výške 20 € za 1 tonu). Sumárne teda za 1 tonu týchto odpadov platíme 54 €. Všetky tieto poplatky sú fixné a ich výšku nevieme ovplyvniť.

Zber kuchynského odpadu

Čo je kuchynský odpad (biologicky rozložiteľný komunálny odpad BRKO)

ÁNO    

zvyšky z ovocia a zeleniny: pokazené, zhnité,

zvyšky z kávy a čaju,

vaječné škrupiny,     

potraviny po záručnej dobe,

neskonzumované potraviny, zvyšky jedla (NIE však tekuté zložky),

znečistené papierové vreckovky, servítky.

NIE        

plasty, sklo, papier (čistý, voskovaný…), kovy, VKM, textil, elektroodpad,

nebezpečný odpad,

stavebný odpad, objemný odpad,

lieky,

jedlé oleje,

tekuté zložky bioodpadu – polievka, voda, omáčka…

vlasy, chlpy, prach z vysávania,

biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad – zelený odpad zo záhrad.

Triedenie a zber kuchynského odpadu môže prebiehať rôznymi spôsobmi. Odlišné to môže byť v prípade rodinných domov a odlišné v prípade bytových domov. V rodinných domoch je najjednoduchšie zakúpenie záhradných kompostérov, do ktorých sa môže zbierať aj zelený aj kuchynský odpad. V prípade dodržania kompostovacích postupov sa odpad v priebehu niekoľkých mesiacov premení na kompost. Využiť sa dá na prihnojenie rastlín, kvetov, stromov v záhradkách. Je to veľmi výživné, kvalitné a najmä prírodné hnojivo. Vynikajúca náhrada za umelé hnojivá. Komplikovanešie je to s triedením a zberom v bytových domoch. Tu by mala byť každá domácnosť vybavená malou zbernou nádobou – vedierkom. Nádoby môžu byť úplne uzatvorené, alebo môžu mať prevzdušňovacie otvory. Do každej nádoby sa vkladá kompostovateľné vrecko, ktoré je 100% rozložiteľné. Nesmie to byť plastový sáčok, plastová taška, plastové vrecúško. Po naplnení vedierka sa odpad vynesie do zbernej nádoby. Spravidla je to hnedá nádoba označená nápisom BIO ODPAD, poprípade s popisom, čo do nádoby patrí a čo nie. Ako sa bude kuchynský odpad ďalej zhodnocovať, je stále predmetom rozsiahlych diskusií. Na jednej strane síce zákon o triedenom zbere kuchynského odpadu vstupuje do platnosti od 1. januára 2021, na druhej strane Slovensko nie je kapacitne pripravené na zhodnotenie tohto odpadu. Chýbajú kompostárne, bioplynové stanice (z deviatich bioplynových staníc je šesť na západnom území Slovenska). Pri zhodnotení BRKO ale aj BRO v bioplynovej stanici vzniká bioplyn a digestát. Výstupom je elektrická energia a teplo, digestát sa využíva v poľnohospodárstve. V kompostárniach z kuchynského odpadu zmiešaného so zeleným odpadom vzniká kompost. Podrvený kuchynský odpad musí prejsť procesom hygienizácie v hygienizačnom zariadení, následne sa zmieša s podrveným zeleným odpadom, urobí sa kompostovacia zakládka a začne prebiehať kompostovací proces. Po niekoľkých týždňoch až mesiacoch sa bioodpad zmení na kvalitný kompost. Ďalším spôsobom kompostovania sú kompostéry, ktoré sa priebežne plnia podrveným kuchynským aj zeleným odpadom a proces kompostovania prebieha priamo v kompostéri. Je rýchlejší a výsledný produkt – kompost, je taký istý ako pri kompostovaní na zakládkach.

O spôsobe, akým bude prebiehať triedený zber kuchynského odpadu v Kremnici vás budeme informovať. Jeho zavedenie však bude mesto stáť nie malé finančné prostriedky. Počítame so sumou 800 000 €. Preto zvažujeme výstavbu kompostárne, ktorá by bola podporená finančným príspevkom z eurofondov.

Domácnosti, ktoré by už dnes chceli triediť kuchynský odpad alebo ktorým v budúcnosti nebude vyhovovať systém zavedený mestom, si môžu zaviesť aj vlastný systém zhodnotenia kuchynského odpadu. Veľmi populárne začína byť domáce kompostovanie, ktoré je vhodné pre bytové domy. Jednou z možností je použitie malého elektrického kompostéru.  V priebehu 3 až 6 hodín je kuchynský odpad spracovaný na kompost. Novšou metódou u nás je Vermikompostovanie – kompostovanie pomocou dážďoviek. Dážďovka premieňa vo svojom tráviacom trakte organickú hmotu a vylučuje látky bohaté na živiny.

Život bez odpadu

Žijeme v konzumnej spoločnosti a to sa odráža aj na zvýšenej produkcii odpadu. Najjednoduchšia cesta, akou znížiť tieto hrozivo dvíhajúce sa čísla je predchádzanie a znižovanie vzniku odpadov. Pred každým nákupom treba premýšľať o tom, či to, čo sa chystáme kúpiť naozaj potrebujeme. Elektronika, oblečenie, nábytok, v neposlednom rade potraviny, ktorými sa plytvá najviac. Veľa výrobkov v plastových obaloch vieme nahradiť výrobkami v skle, jednorazové plastové tašky látkovými taškami, na trhu je dostupná čapovaná drogéria  a množstvo iných vecí, ktorými vieme prispieť k zlepšeniu životného prostredia.

Lucia Királyová

Zdieľať tento príspevok.