Verejná vyhláška – stavebné povolenie

Verejná vyhláška – stavebné povolenie

Číslo spisu: Výst.2020/00622                                                                V Kremnici dňa 17. 08. 2020

Vybavuje: Rajchmanová

                                                                                                                             

STAVEBNÉ  POVOLENIE

Spoločenstvo vlastníkov bytov Bytové spoločenstvo Dolná ulica 53/29, Dolná ulica 53/29, Kremnica, IČO 35651750, v konaní zastúpené predsedom spoločenstva Teréziou Brezanyovou, akademickou maliarkou, podalo dňa 27. 05. 2020 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby bytového domu č. 53/29 na Dolnej ulici v Kremnici, na pozemku parc. č. C-KN 860 v katastrálnom území Kremnica, s názvom stavby „Dodatočná montáž predsadených železobetónových lodžií, typ REFLEX-BAU, na bytovom dome na ul. Dolná 53/29, 967 01 Kremnica“.

Mesto Kremnica, ktoré je podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) príslušným stavebným úradom, prerokovalo žiadosť stavebníka podľa § 62 stavebného zákona v stavebnom konaní a po preskúmaní žiadosti rozhodlo takto:

Stavba s názvom: „Dodatočná montáž predsadených železobetónových lodžií, typ REFLEX-BAU, na bytovom dome na ul. Dolná 53/29, 967 01 Kremnica“

na pozemku parcelné číslo: C-KN 860

v katastrálnom území: Kremnica

 

sa podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,

 

povoľuje. 

Popis stavby:

Ide o dodatočnú montáž 31 kusov predsadených železobetónových lodžií na objekte bytového domu, z toho 24 kusov situovaných v mieste jestvujúcich balkónov, ktoré budú odstránené. Pre 7 kusov nových lodžií je potrebné odstrániť podparapetný priestor v mieste okenných otvorov pre nové balkónové dvere. Lodžiové jednokomínové útvary s počtom 6 kusov lodžií v jednom komíne sú navrhnuté na južnej, severnej a západnej strane bytového domu. Na východnej strane bytového domu je navrhnutý dvojkomín lodžií s počtom 12 ks, pre komfort užívateľov je stredový stenový panel prispôsobený na celú šírku lodžie. Lodžie na 2. NP a 4. NP budú priechodné. K tomuto dvojkomínovému útvaru je na 2. NP pripnutá samostatná lodžia. Od dvojkomínu je vizuálne oddelená netransparentnou sklenenou zástenou v hliníkovom ráme. Lodžie s pôdorysnými rozmermi 1,58 x 3,88 m sú prefabrikované, zo železobetónových stenových a stropných panelov. Zábradlie je betónové, s výškou 1100 mm, kotvené na severnej, južnej a západnej fasáde do čela zvislého bočného stenového panela, na východnej fasáde z vnútornej strany lodžie na zvislý bočný stenový panel. Vyloženie podlahovej konštrukcie od fasády bytového domu je navrhované 1,5 m. Lodžie sú riešené ako dosko-stenová konštrukcia, v spodnej časti uložená na stenu bytového domu, v úrovni podlahových dosiek a strešnej dosky zakotvená vo vodorovnom smere o jestvujúci bytový dom. Uloženie základovej steny lodžií bude realizované do novovytvorenej kapsy nosnej konštrukcie bytového domu. V uložení stenových prvkov bude vytvorený betónový prah vystužený sieťovinou pri spodnom okraji. V betónovom prahu bude zakotvená oceľová platňa. Spojenie prvkov je navrhované vzájomným zvarením oceľových kotiev, stenových prvkov a kotevných slučiek vodorovných prvkov. Spoje budú vyplnené maltovou výplňou. Podlaha na lodžiách je navrhnutá v 2% spáde, ktorým je zabezpečený odtok vody. Nášľapná vrstva lodžie je tvorená exteriérovou keramickou podlahou. Lodžie na prízemných a tiež niektoré na vyšších podlažiach sú opatrené zasklením.

 

I.      Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky:

1.     Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. Projektovú dokumentáciu vypracovala v apríli 2020 spoločnosť REFLEX – PRO spol. s r. o., Kmeťova 27, Košice, zodpovedný projektant Ing. Jozef Raček, autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 0185*Z*1.

2.     Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.

3.     Pri stavbe a jej uskutočňovaní je potrebné dodržiavať príslušné slovenské technické normy, ustanovenia § 47 až § 53 stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a vyhlášku MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

4.     Stavba musí po celý čas ekonomicky odôvodnenej životnosti vyhovovať základným požiadavkám na stavby podľa § 43d stavebného zákona.

5.     Pre stavbu budú použité stavebné materiály a výrobky zodpovedajúce ustanoveniu § 43f stavebného zákona, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. Stavebník pri kolaudačnom konaní predloží certifikáty, resp. vyhlásenia o zhode od stavebných výrobkov použitých pri uskutočňovaní stavby.

6.     Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo k spôsobeniu škôd na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. V prípade vzniknutej škody spôsobenej stavebnou činnosťou na cudzích nehnuteľnostiach a stavbách je stavebník povinný škody uhradiť v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka.

7.     Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Dodávateľom stavby bude firma REFLEX-BAU spol. s r. o., Kmeťova 27, Košice. Za odborné vedenie stavby zodpovedá zhotoviteľ.

8.     Stavebník zabezpečí stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života a zdravia, označenie staveniska s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby a musí spĺňať požiadavky na stavenisko určené v § 43i stavebného zákona.

9.     V zmysle ustanovenia § 43i ods. 5 stavebného zákona musí byť na stavenisku po celý čas výstavby projektová dokumentácia stavby overená stavebným úradom, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.

10.  Stavebník je povinný v súlade s ustanovením § 46d ods. 2 stavebného zákona viesť na stavbe stavebný denník od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác.

11.  Stavebník je povinný v súlade s § 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.

12.  Stavba bude ukončená najneskôr do 31. 12. 2021.

13.  Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný rešpektovať, aby nad mieru primeranú pomerom neobťažoval vlastníkov susedných nehnuteľností hlukom, prachom a pod.

14.  Stavebník je povinný požiadať Mestský úrad v Kremnici 15 dní vopred o povolenie na záber verejného priestranstva.

15.  Zeleň v dosahu účinkov staveniska sa musí počas uskutočňovania stavby chrániť pred poškodením.

16.  Stavebník je povinný zabezpečiť, aby pri prevoze materiálov a odvážaní stavebného odpadu neboli znečisťované komunikácie, v prípade ich znečistenia toto ihneď odstrániť na vlastné náklady.

17.  Počas realizácie stavby zabezpečiť čistotu a poriadok na stavenisku a na priľahlých pozemkoch. Po ukončení stavebných prác zabezpečiť odstránenie nečistôt a zvyškov stavebných materiálov z priľahlých nehnuteľností.

18.  V prípade potreby stavebník požiada mesto Kremnica o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie v súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách.

19.  Pri realizácii stavby je investor povinný postupovať v zmysle ustanovení zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.

20.  V priebehu realizácie stavby dodržiavať ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“).

21.  Odpady, ktoré vzniknú pri realizácii stavby, prednostne použiť na ďalšie využitie pre potreby investora.

22.  Držiteľ odpadu je povinný podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch odovzdať odpad len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám a dodržiavať ustanovenia § 77 zákona o odpadoch.

23.  Zakazuje sa podľa § 13 písm. a), b) zákona o odpadoch uložiť, alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch.

24.  Pred použitím stavebného odpadu vrátane výkopovej zeminy na terénne úpravy mimo miesta jej vzniku, je držiteľ odpadu povinný požiadať príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch.

25.  Stavebník ku kolaudácii stavby predloží príslušnému stavebnému úradu doklady o spôsobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu realizácie stavby.

26.  Stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom č. ORHZ-ZH2-2020/000175-002 zo dňa 11. 06. 2020 nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa stavebného zákona. Toto stanovisko stavebník predloží pri kolaudačnom konaní spolu s projektovou dokumentáciou overenou Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom.

27.  Farebnosť lodžií určí Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica pred realizáciou náteru na samostatnom pracovnom stretnutí zvolanom Bytovým spoločenstvom Dolná ulica 53/29.

28.  Každú zmenu odsúhlasenej projektovej dokumentácie je stavebník povinný vopred prerokovať s Krajským pamiatkovým úradom Banská Bystrica.

29.  Počas procesu výstavby musia byť dodržané požiadavky nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko, nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci a nariadenia vlády č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami.

30.  Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudlo právoplatnosť.

31.  Podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona stavebné povolenie stratí platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nebude stavba začatá.

32.  Po ukončení stavebných prác v súlade s § 79 stavebného zákona stavebník podá stavebnému úradu návrh na kolaudáciu stavby.

33.  Podľa § 70 stavebného zákona stavebné povolenie, prípadne rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sú záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

 

II.    Námietky účastníkov konania neboli podané.

III.    Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica vydal podľa zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov dňa 13. 07. 2020 pod číslom spisu KPUBB-2020/13554-2/54497/PLA rozhodnutie k zámeru uskutočnenia predmetnej stavby, ktorého podmienky musia byť rešpektované v plnom rozsahu.

 

Stavba je v súlade s platným Územným plánom mesta Kremnica, schváleným Mestským zastupiteľstvom v Kremnici uznesením č. 218/1211 zo dňa 08. 11. 2012, v znení neskorších zmien a doplnkov.

Odôvodnenie:

Spoločenstvo vlastníkov bytov Bytové spoločenstvo Dolná ulica 53/29, Dolná ulica 53/29, Kremnica, IČO 35651750, v konaní zastúpené predsedom spoločenstva Teréziou Brezanyovou, akademickou maliarkou, podalo dňa 27. 05. 2020 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby bytového domu č. 53/29 na Dolnej ulici v Kremnici, na pozemku parc. č. C-KN 860 v katastrálnom území Kremnica, s názvom stavby „Dodatočná montáž predsadených železobetónových lodžií, typ REFLEX-BAU, na bytovom dome na ul. Dolná 53/29, 967 01 Kremnica“.

 

K žiadosti boli postupne doložené nasledovné podklady:

–       zápis zo zhromaždenia spoločenstva vlastníkov bytov Bytové spoločenstvo Dolná ulica 53/29, Dolná ulica 53/29, Kremnica, konaného dňa 06. 12. 2019, z ktorého vyplýva pre predsedu spoločenstva Teréziu Brezanyovú, akademickú maliarku, splnomocnenie na zastupovanie stavebníka v stavebnom konaní,

–       projektová dokumentácia v dvoch vyhotoveniach,

–       zoznam účastníkov konania,

–       informatívne výpisy z listov vlastníctva č. 1573 a 1388 – čiastočný,

–       informatívna kópia katastrálnej mapy,

–       záväzné stanovisko Okresného úradu Žiar nad Hronom, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva č. OU-ZH-OSZP-2020/006471-002 zo dňa 11. 06. 2020,

–       vyjadrenie Okresného úradu Žiar nad Hronom, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie č. OU-ZH-OSZP-2020/006719-002 zo dňa 05. 06. 2020,

–       záväzné stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom č. ORHZ-ZH2-2020/000175-002 zo dňa 11. 06. 2020,

–       odborné stanovisko Technickej inšpekcie, a. s., pracoviska Košice č. 2863/3/2020 zo dňa 24. 06. 2020.

Vzhľadom na to, že k žiadosti neboli doložené všetky doklady podľa stavebného zákona a vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, stavebný úrad v súlade s ustanovením § 60 ods. 1 stavebného zákona vyzval stavebníka na doplnenie žiadosti v lehote 30 dní odo dňa doručenia výzvy a konanie podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov prerušil rozhodnutím č. Výst.2020/00622 zo dňa 26. 06. 2020.

 

Stavebník dňa 21. 07. 2020 doložil k žiadosti nasledovné podklady:

–       rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica č. KPUBB-2020/13554-2/54497/PLA zo dňa 13. 07. 2020,

–       záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica č. KPUBB-2020/13554-5/56445/PLA zo dňa 20. 07. 2020.

 

Podkladom pre vydanie stavebného povolenia boli tiež nasledovné dokumenty:

–     kópia katastrálnej mapy,

–     výpis z listu vlastníctva č. 1573 pre katastrálne územie Kremnica,

–     informatívny výpis z registra spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov,

–     informatívny výpis zo zoznamu autorizovaných stavebných inžinierov z Informačného portálu Slovenskej komory stavebných inžinierov na projektanta stavby,

–     informatívny výpis z Obchodného registra Okresného súdu Košice I na dodávateľa stavby.

 

Pozemok parc. č. C-KN 860 v katastrálnom území Kremnica a stavba bytového domu súpisné číslo 53, postavená na pozemku parc. č. C-KN 860, evidované na liste vlastníctva č. 1573, sú v spoluvlastníctve vlastníkov bytov v bytovom dome č. 53/29 na Dolnej ulici v Kremnici. Podľa predloženého zápisu zo zhromaždenia spoločenstva vlastníkov bytov Bytové spoločenstvo Dolná ulica 53/29, Dolná ulica 53/29, Kremnica, konaného dňa 06. 12. 2019, s uskutočnením navrhovanej stavby súhlasí v súlade s § 14b zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov zákonom požadovaná väčšina všetkých vlastníkov bytov.

 

Stavebný úrad oznámením zo dňa 21. 07. 2020 pod číslom spisu Výst.2020/00622 oznámil v súlade s ustanovením § 61 stavebného zákona začatie stavebného konania dotknutým orgánom a účastníkom konania a pretože stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby, upustil v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. Oznámenie doručené verejnou vyhláškou bolo na úradných tabuliach mesta Kremnica a vo vchode bytového domu č. 53/29 na Dolnej ulici v Kremnici vyvesené po dobu 15 dní. Zároveň bolo zverejnené na webovom sídle mesta Kremnica. V oznámení boli účastníci konania upovedomení, že svoje námietky a pripomienky k návrhu môžu uplatniť v súlade s ustanovením § 61 ods. 3 stavebného zákona najneskôr do 7 pracovných dní od doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne neprihliadne. Zároveň upozornil v súlade s ustanovením § 61 ods. 6 stavebného zákona dotknuté orgány, že svoje stanoviská môžu oznámiť v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Stavebný úrad účastníkov konania a dotknuté orgány poučil, kde je možné nahliadnuť do podkladov rozhodnutia. V zákonom stanovenej lehote si účastníci konania neuplatnili žiadne pripomienky a námietky, taktiež neboli podané stanoviská dotknutých orgánov.

V stavebnom konaní stavebník predložil stavebnému úradu k žiadosti všetky náležitosti podľa § 8 ods. 2 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona a bolo zistené, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu určené vo vyhláške MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných  technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Stavba je v súlade s platným Územným plánom mesta Kremnica, schváleným Mestským zastupiteľstvom v Kremnici uznesením č. 218/1211 zo dňa 08. 11. 2012, v znení neskorších zmien a doplnkov.

K projektovej dokumentácii a k uskutočneniu stavby sa vyjadrili dotknuté orgány: Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom, Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Technická inšpekcia, a. s., pracovisko Košice. Ich stanoviská nie sú záporné ani protichodné, podmienky vyplývajúce z týchto stanovísk sú uvedené v záväzných podmienkach tohto rozhodnutia.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby a na základe zistených skutočností rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

 

Stavebník uhradil za vydanie rozhodnutia správny poplatok 100 € podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. 

 

Poučenie:

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania právo podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal – mesto Kremnica.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

                                                                                                        

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

          primátor mesta

 

Príloha pre stavebníka

overená projektová dokumentácia

 

Rozhodnutie sa doručí

1.     Bytové spoločenstvo Dolná ulica 53/29, Dolná ulica 53/29, Kremnica, zastúpené predsedom spoločenstva Teréziou Brezanyovou, akademickou maliarkou

2.     Vlastníci susedných nehnuteľností – verejnou vyhláškou

3.     Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica

4.     REFLEX – PRO spol. s r. o., Kmeťova 27, Košice, Ing. Jozef Raček – projektant

5.     REFLEX-BAU spol. s r. o., Kmeťova 27, Košice – dodávateľ

 

Na vedomie

1.     Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Matice slovenskej 8, Žiar nad Hronom

2.     Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ulica Cyrila a Metoda 357/23, Žiar nad Hronom

3.     Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Ulica SNP 127, Žiar nad Hronom

4.     Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná ulica 8, Banská Bystrica

5.     Technická inšpekcia, a. s., pracovisko Košice, Južná trieda 95, Košice

 

Po  nadobudnutí právoplatnosti

1.     Bytové spoločenstvo Dolná ulica 53/29, Dolná ulica 53/29, Kremnica, zastúpené predsedom spoločenstva Teréziou Brezanyovou, akademickou maliarkou

2.     Okresný úrad Žiar nad Hronom, katastrálny odbor, Ulica SNP 118, Žiar nad Hronom

 

Toto rozhodnutie sa podľa § 69 ods. 1 a ods. 2 stavebného zákona doručuje účastníkom konania verejnou vyhláškou a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Kremnica, pričom posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia tohto rozhodnutia účastníkom konania. Podľa § 26 ods. 2 zákona o správnom poriadku sa zverejní písomnosť súčasne na webovom sídle mesta Kremnica a tiež iným spôsobom v mieste obvyklým – v rozhlase, v miestnej tlači alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka.

                                                         

 

 

Zdieľať tento príspevok.